‘Dadelijk moeten we lokmoslims gaan inzetten’

Maandag nam de Tweede Kamer twee moties aan om antisemitisme tegen te gaan. De aanleiding: de alarmsignalen van het CIDI. Vandaag verscheen de Monitor Rassendiscriminatie 2009. Hij luidt de noodklok over toenemend geweld tegen moslims en groeiende islamofobie. Ik ben benieuwd of er ook nu een spoeddebat aangevraagd wordt en er net zo daadkrachtig wordt opgetreden.

De Monitor Rassendiscriminatie 2009 schetst de stand van zaken over de periode 2005-2009 en is samengesteld op basis van survey-onderzoek naar discriminatie-ervaringen onder de Nederlandse bevolking, literatuuronderzoek en inventarisatie van klachten en meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen, aangiftes bij de politie en uitspraken en oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling en de rechter. Het beeld dat er uit naar voren komt wijkt niet af van wat we al wisten uit de begin dit jaar verschenen mensenrechtenrapportage van het US Department of State, waar ik eerder een blog over schreef.

Discriminatie van moslims
Vergeleken met andere geloofsgemeenschappen ervaren moslims veel godsdienstdiscriminatie. Ze ervaren de negatieve gevolgen van het veelal stereotype en generaliserende discours rond moslims en de islam. Die discriminatie wordt vooral als probleem ervaren wanneer die de maatschappelijke participatie of zelfontplooiing belemmert en wanneer hij beroepsmatig plaatsvindt.
De pieken en dalen van de incidenten blijken direct of indirect samen te hangen met ingrijpende gebeurtenissen of met internationale politieke onrust. Net zoals Nederlandse joden worden aangekeken op gebeurtenissen in Israël en het Midden-Oosten (denk aan de Gaza-oorlog en de aanval op het Turkse flotilla), kijkt men Nederlandse moslims aan op aanslagen in binnen- en buitenland (zoals de moord op Theo van Gogh en de aanslagen in New York, Londen en Madrid).
Zorgwekkend is dat het aantal geweldsincidenten tegen moslims toeneemt. Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen die discriminatie ervaren, geven aan dat er bij een op de acht gevallen sprake is van bedreiging en/of geweld.
De Monitor waarschuwt voor het gevaar van radicalisering van met name jongere moslims: ‘Door de associatie met fundamentalistische moslims in binnen- of buitenland, kan het gevoel ontstaan dat moslims of de islam zelf een fundamentele bedreiging voor Nederland opleveren. Deze waargenomen dreiging vormt mogelijk de basis voor een negatieve attitude ten aanzien van moslims en voor discriminatie van de groep. Uit onderzoek en uit de registraties blijkt dat een deel van de moslims zich aangesproken voelt wanneer er meningen over de islam of ‘de moslims’ worden geuit door politici of in de media. Dit heeft geleid tot discriminatie-ervaringen onder moslims. Onderzoek wijst uit dat moslims zich door het negatieve maatschappelijke klimaat ten opzichte van de islam minder prettig voelen in Nederland. Het nadelige gevolg van stigmatisering en discriminatie kan zijn dat moslims zich terugtrekken in hun eigen groep.’

Antisemitisme
‘De inventariseringen die het CIDI jaarlijks publiceert onder de titel Antisemitische Incidenten in Nederland laten al vanaf 2002 in grote lijnen een daling zien, met uitzondering van het jaar 2006. Registreerde het CIDI in 2002 nog 359 incidenten, anno 2008 waren dat er 108. De daling van 261 incidenten in 2006 naar 104 incidenten in 2007 was volgens het CIDI voor het grootste deel te herleiden tot de categorie e-mails: in 2006 noteerde het CIDI in totaal 132 antisemitische e-mails, het jaar daarop waren dat er slechts 4.’
Meer dan andere meldpunten merkt het CIDI dat antisemitisme opleeft in tijden van politieke spanningen of oorlogen in het Midden-Oosten. De Monitor schrijft dat voor een belangrijk deel toe aan de tweeledige taakstelling van het CIDI: ‘Enerzijds probeert het de Nederlandse samenleving te informeren over de staat Israël en anderzijds behartigt het de belangen van de joodse gemeenschap in Nederland. In de publieke opinie in Nederland wordt het CIDI vooral gepercipieerd als een pro-Israëlische belangenorganisatie. Mensen die hun solidariteit met de Palestijnse zaak menen te moeten vertalen in een scheldpartij op Israël of op alle joden, zullen zich daarom snel tot het CIDI wenden. Daarmee is het CIDI niet alleen een organisatie die antisemitisme registreert en inventariseert, maar is het er tevens – met name in tijden van politieke spanningen in het Midden-Oosten – zelf slachtoffer van.’
De Monitor kijkt ook naar de ‘etnische richting’ van antisemitisch geweld. Wat opvalt is de sterke daling van geïnventariseerde geweldplegingen met een antisemitische achtergrond: van 40 in 2005 tot 14 in 2008. Volgens het CIDI zelf waren er in 2009 4 geweldplegingen en 6 bedreigingen. Dit jaar was er tot vorige week 1 bedreiging. De Monitor stelt: ‘De daling van antisemitisch geweld in de afgelopen jaren is ongeveer even sterk als de stijging van het aantal gewelddaden gericht tegen moslims (in 2006 werden er 62 gewelddaden gericht tegen moslims geteld, in 2007 waren dat er 82 en in 2008 ging het in totaal om 89 gewelddaden gericht tegen moslims). Bijna tweederde van alle antisemitische geweldplegingen in het jaar 2008 bestond uit doelbekladdingen; bij twee van de 14 incidenten in hetzelfde jaar kon worden vastgesteld dat het om (een) allochtone dader(s) ging.’ Anders geformuleerd: bij tien van de 14 incidenten werd dus niet vastgesteld dat de dader allochtoon was.

Wat ik nog wel het meest alarmerend vind, is dat uit de Monitor ook blijkt dat gemiddeld meer dan 70 procent van de incidenten helemaal nergens gemeld wordt. Een op de drie was niet op de hoogte van het feit dat je bij de politie aangifte kunt doen en velen denken dat het geen zin heeft om het te melden omdat er toch niks mee gebeurt. Vanuit dat perspectief is het terecht dat de Tweede Kamer maandag een motie aannam voor een actieplan en een betere incidentenregistratie. Het wachten is op vergelijkbare besluiten over discriminatie van en geweld tegen moslims.

Het CIDI versus de Monitor
Het is opvallend: vorige week luidde het CIDI de noodklok, maar de Monitor stelt juist dat het antisemitisme afneemt. Het was dan ook mooi dat de NOS beide vandaag aan het woord liet. Jaap van Donselaar, co-auteur van de Monitor, stelde: ‘Met name het geweld [tegen joden, jn] is sinds 2005 meer dan gehalveerd. Dus in tegenstelling tot de discussie van vandaag de dag, waarin de noodklok geluid wordt, hebben wij eigenlijk goed nieuws. Wij denken dat het afneemt’. Een boodschap die niet eenvoudig is, want je staat al gauw in de verkeerde hoek.
Het geweld tegen moslims neemt echter gestaag toe: ‘Als wij kijken naar andere groepen, dan zien wij dat moslims toch in toenemende mate het slachtoffer zijn van allerlei vormen van discriminatie en racisme en ook het geweld daar zien wij stijgen ook vrij gestaag de laatste jaren. Als je nou de noodklok zullen willen luiden dan is er meer aanleiding om die over het geweld tegen moslims te luiden op het moment. Ik zou wel denken dat geweld tegen moslims en islamofobie in het algemeen, dat dat een onderschat vraagstuk is.’

Ook in de uitzending was CIDI-voorzitter Onno Hoes: ‘Wat ik het goede vind aan zijn [Van Donselaar, jn] betoog is dat je niet alleen moet kijken exclusief naar antisemitisme, maar dat het in een veel breder kader op dit moment in Nederland geplaatst moet worden, omdat in feite iedereen die afwijkt van het gemiddelde gediscrimineerd wordt vandaag de dag en dat is natuurlijk een zorg die door politiek Den Haag wel eens wat meer gedeeld zou mogen worden.’

Van Donselaar stelt dat de cijfers die het CIDI vorige week presenteerde wel een dunne onderbouwing zijn voor de stelling dat het antisemitisme toeneemt en dat er vanaf 2002 naar 2009 sprake is van een halvering van het aantal antisemitische incidenten. Ook het CIDI ziet dat die cijfers sterk samenhangen met politieke gebeurtenissen in Israël en het Midden-Oosten en dat er nu sprake is van een piek, mede naar aanleiding van het debacle met het Gaza flotilla. Volgens Hoes telt het CIDI op een andere manier en telt zij andere feiten. Het CIDI telt ook haatdragende e-mails mee vanwege de vergelijkbare impact. Overigens meet de Monitor niet alleen geweld, zoals hier gesuggereerd wordt, maar telt hij ook discriminerende opmerkingen mee. Zouden de emails worden meegeteld, dan zullen ook de cijfers voor moslims wellicht nog hoger uitvallen.
Interessant was wat Hoes meldde over die discrepantie: ‘We kunnen een hele discussie hebben over die cijfers, maar op het moment dat de feiten gewoon aangeven dat de Joden in Amsterdam-West niet meer over straat durven lopen dan hoeven het er van mij maar vijf op een jaar te zijn, maar dat zijn er al vijf te veel.’ Merkwaardig, want het zijn de CIDI-feiten die aangeven dat het daalt. Ik was dan ook blij dat de interviewer doorvroeg: ‘Maar dan heeft u het over een gevoel en niet zozeer over de cijfers, over de harde feiten.’

Hoes reageerde als volgt: ‘Daarmee is het een combinatie van mensen die echt geraakt worden, echt fysiek geraakt worden of mensen die niet fysiek geraakt worden, maar wel zich beledigd voelen of gediscrimineerd voelen. En onze cijfers gaan dus over een veel bredere groep dan de groep die meneer Van Donselaar duidt. Daarom zijn de verschillen ook niet als zo bijzonder te duiden, maar gaat het meer om het feit dat het nog steeds gebeurt. En nogmaals, wat Van Donselaar terecht aangeeft, ook de islamitische groep wordt gediscrimineerd en dat moet ons zorgen baren.’
‘Ik denk dat daar zeer weinig aandacht voor is, daarom ben ik wel heel blij met het onderzoek van hem en hoop ik dat het in politiek Den Haag ook weerklank gaat vinden. Je ziet nu ook in de politieke discussie, de discussie rond de verkiezingen, dat de discriminatie ten aanzien van moslims veel sterker is geworden dan in het verleden en mensen voelen zich daardoor geraakt en dat roept ook tegenreacties op. En dat is natuurlijk het moeilijke waar je mee te maken hebt. Als het een gebeurt, gebeurt het ander en dan wordt de ene groep na de andere gediscrimineerd. Homo’s, Joden, moslims, en dan moeten er dus die zogenaamde lokjoden ingezet worden. En dan vraag ik met echt af: in wat voor land leven wij dat wij lokoma’s, lokhomo’s, lokjoden, dadelijk moeten wij lokmoslims gaan inzetten. Dit is natuurlijk echt van de pot gerukt langzamerhand.’

Het inzetten van lokjoden en lokmoslims, het klinkt als symptoombestrijding. De achterliggende oorzaken komen niet in beeld en worden niet aangepakt. Hoes: ‘Ik ben dat helemaal met u eens. Ik zou dat ook liever niet hebben. Waar wij als CIDI voor pleiten is dat de politie, en het klinkt allemaal wat eng, dat de politie veel meer aan etnische registratie doet op het moment dat er sprake is van geweldsmisdrijven. Op het moment dat je dat doet, kun je dus veel gerichter gaan actie voeren op bepaalde groepen. Sowieso, de etnische registratie daar zijn we natuurlijk niet voor, dat heeft natuurlijk allerlei negatieve effecten, dat is helemaal niet nodig. Gewoon dader en rugnummer en dan weet je echt waar het om gaat. En dan heb je gewoon cijfers van politie en justitie en daar kun je dan met elkaar van uitgaan.’ De vraag of dat ook geldt voor de drie joodse jongeren van het eierengooi-incident van vorige week werd helaas niet gesteld.

Een belangrijke waarschuwing gaf Van Donselaar aan het slot van zijn interview: ‘Je moet altijd oppassen om niet iets tegen iets anders weg te strepen. Je moet altijd misstanden bij elkaar optellen en niet van elkaar aftrekken.’ Racisme is altijd erg, ongeacht wie het slachtoffer is en ongeacht wie de dader is.

Tegen het antisemitisme treedt onze samenleving op, er komt een spoeddebat, men roept op lokjoden in te zetten en neemt moties aan. De vraag is of dat ook gaat gebeuren bij de discriminatie van moslims. Van Donselaar was daarover erg somber: ‘Als je het vergelijkt met antisemitisme wat een heel heikele aangelegenheid is altijd, dan zie je dat de weerstanden die door antisemitische incidenten worden opgeroepen, die zijn heel groot, er is veel verontwaardiging, er wordt veel weerstand bewerkstelligd. En dat is als het gaat om incidenten tegen moslims in veel mindere mate het geval. Waardoor het denk ik door het gebrek aan weerstanden tegen die islamofobie een gevaarlijk verschijnsel is. Een verschijnsel zoals antisemitisme, het is vreselijk, het is erg. Elk nadeel heb een voordeel heeft iemand eens gezegd. En het voordeel in dit geval is dat er vaak veel weerwerk wordt losgemaakt. En dat mis je toch wel veel meer als het gaat om gewelddadigheden of andere incidenten tegen moslims. Als je een probleem hebt en er is meteen grote bereidheid het probleem aan te pakken dan heb je half gewonnen. En dat is bij islamofobie veel minder het geval helaas.’

Het zou fijn zijn als de Tweede Kamer laat zien dat hij ongelijk heeft.

Eerdere blogs over dit onderwerp:
Stop racisme! – 21 maart 2010
Kwetsbaar in Nederland – 16 maart 2010
Discriminatie van moslims is een zorg – 14 maart 2010
Angst om de volgende te zijn – 5 december 2009
In het westen geen nieuws (deel 2) – 13 september 2009
In het westen geen nieuws – 6 juli 2009
Israëlische joden racistischer tegenover Arabieren – 23 maart 2009
Moslims en antisemitisme – 21 maart 2009

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in De vreemdeling, Oorlog & geweld, Politiek, Religie en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

82 reacties op ‘Dadelijk moeten we lokmoslims gaan inzetten’

 1. The_Saint zegt:

  Ik denk dat de cijfers over aangiften niet geheel juist zijn…en wel hierom:

  Persoonlijk heb ik in Amsterdam veel van doen gehad met de " wat oudere Joden "…mijn toenmalige vriendin , nu mijn vrouw , werkte destijds bij de Menza in Amsterdam.
  Bijna alle verhalen die ik daar hoorde kwamen , op mijn vraag of de persoon aangifte had gedaan , op het zelfde antwoord uit…." wat heeft dat nu voor zin?.."
  Ik persoonlijk denk dat er derhalve veel in stilte geleden wordt….
  Voorts ben ik van mening dat het hek van de dam gaat als straks alle groepen een " lok persoon " gaan eisen…..lok Jood/Moslim keur ik af…dat gaat nog helemaal verkeerd uitpakken.
  Ik ben derhalve van mening dat je meer bereikt door de zaken die wel aangedragen worden fel en stevig aan te pakken met forse straffen….en dan geen verzachtende omstandigheden zoals het niet hebben gehad van een rood driewiellertje tijdens je opgroeien…maw,de geitenwollen sokken buiten dat proces houden en zuiver op feiten berechten…..ik denk dat dat een beter signaal zal uitzenden dan een lok-Jood/Moslim

 2. @ The_Saint
  Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten. Dat is een mooi credo. De cijfers zijn zoals ze zijn. Voor wat betreft antisemitisme worden de registraties van het CIDI als één van de bronnen gebruikt.

  Het rapport geeft ook aan, en ik maakte daarvan melding in mijn blog, dat zo’n zeventig procent van de incidenten niet gemeld wordt. Om twee redenen: eenderde weet niet eens dat je aangifte kunt doen en velen denken – zoals jij ook meldt – dat het geen zin heeft omdat er toch wel niks mee gedaan zal worden.
  Dat betekent dat het dus in werkelijkheid veel erger is dan de rapporten al stellen. En inderdaad: velen zullen daardoor in stilte leiden. Daarbij mede gehinderd door een samenleving waar mensen steeds harder de meest onzinnige dingen tegen elkaar gaan roepen en als ze daarop aangesproken worden vinden dat je maar tegen een stootje moet kunnen, dat er vrijheid van meningsuiting is en dat ze niet tussenbeide willen komen in een persoonlijk verschil van mening. Innocent bystanders noemen we dat dan eufemistisch.

  Ik ben ook geen voorstander van lokmensen, behalve dan misschien van kinderlokkerlokkers. Ik wil niet in een samenleving wonen waarin iedereen om mij heen een lokfunctie heeft. Dat begint te lijken op de DDR, waar mensen actief werden aangespoord om elkaar in de gaten te houden.

  Ik ben het met je eens dat je de daders moet aanpakken. Als dat wel gebeurt zal wellicht ook de aangiftebereidheid toenemen en hopelijk het aantal incidenten afnemen. Maar nog belangrijker is wellicht de vraag hoe we dit fenomeen bij de basis kunnen aanpakken, hoe we oorzaken kunnen wegnemen. Want ook straffen is uiteindelijk symptoombestrijding.

 3. Sasha Berkvrouw zegt:

  Joodse mensen moeten zich veel duidelijker dan tot nu distantieren van de wilderiaanse hordes die het nu beweren op te nemen voor de joden maar dat alleen maar doen vanuit moslim haat. Als alle moslims ooit het land uit gejaagd zijn zijn de joden en de homo’s het volgende slachtoffer van deze racisten/fascisten.

 4. @ Sasha
  Het is inderdaad de vraag op het dezelfde groepen zijn, de daders. Persoonlijk vind ik dat het gebruik van termen als ‘wilderiaanse hordes’, ‘racisten/fascisten’ ook niet echt bijdraagt aan wederzijds begrip. En eigenlijk een variant is op hetzelfde thema. Mij gaat het niet om de mensen. Het gaat me om wat ze doen.

 5. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Tja, over antisemitische daden staat hier veel meer: http://www.archive.org/details/Hashmatsa

 6. antoinette duijsters zegt:

  Johanna, racisme is er altijd en zal er ook altijd blijven. Omdat er nu eenmaal mensen zijn die zich afzetten tegen alles wat vreemd, plus het feit dat er zondebokken moeten zijn.

 7. janplezier zegt:

  Volgens pseudeowetenschapper Jaap Donselaar zijn de echte
  slachtoffers in ons land de moslims.
  Jaap Donselaar heeft echter een imago probleem.
  Hij weigert tot op heden een onderzoek te doen naar het
  fascisme en antisemitisme gehalte van de achterban van Groen Links
  en de SP.
  Boze tongen beweren zelfs dat Jaap Donselaar vriendschappelijke
  contacten onderhoud met sympathisanten van de Trotskistische
  organisatie de Internationale Socialisten.
  Deze obscure club heeft nauwe contacten mate de Hamas, Hezbollah,
  en de Moslim broederschap.

 8. John Wervenbos zegt:

  Ik vind het absurde termen en daaraan verbonden praktijken: lokjoden, lokmoslims enzovoort. Geef mij maar goede onderzoeks- en onthullingsjournalistiek. Doet me bijvoorbeeld terugdenken aan Günther Wallraff.

  Maar aan de andere kant: in hoeverre kan dat dan uitlokking zijn of daarop uitdraaien? Ligt toch een slag anders lijkt me (journalist in plaats van overheidsfunctionarisof of door overheid ingezette burger).

  Maar ja, justitie wil op heterdaad betrappen om strafrechtelijk te kunnen vervolgen. Dat steekt erachter neem ik aan.

  Günther Wallraff – Wikipedia:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_Wallraff
  Ik (Ali) – Wikipedia:
  http://tinyurl.com/33uo89n
  Website van Günther Wallraff:
  http://www.guenter-wallraff.com/

 9. Sasha Berkvrouw zegt:

  zo’n janplezier is precies wat ik bedoel met fascisten Hij spreekt over moslims zoals de nazis het over Joden deden. Met zulke vrienden hebben joden geen vijanden meer nodig.

 10. ron rozen zegt:

  Je vergeet het racisische geweld tegen Kaukasische autochtonen Johanna. Dat is vele malen groter dan het geweld waar jij het over hebt.

 11. @ Mihai Martoiu Ticu 01-07-2010 15:38
  Dank voor de link.

  @ antoinette duijsters 01-07-2010 15:47
  Bang zijn voor het vreemde is de normale toestand, schreef ik al eens een blog over. Je handelen erdoor laten bepalen is iets anders.

  @ janplezier 01-07-2010 16:27
  Als je geen argumenten hebt kun je natuurlijk altijd nog karaktermoord plegen op de boodschapper. Wat doe je dat goed zeg. Die boze tongen, zijn die van jou wellicht?

  @ John Wervenbos 01-07-2010 16:38
  Ik Ali. De ontmaskering van de Bild Zeitung. Ja, Wallraff deed mooie dingen. Ik zie dat idee van lokjoden en lokmoslims ook niet zo zitten. Aan de andere kant is de kans dat je zoiets overkomt wellicht groter als je alleen over straat loopt. Het is dan erg moeilijk te bewijzen. Per slot van rekening doen we ook aan het lokken van kinderlokkers. Daar hebben we dan weer geen bezwaar tegen.

  @ Sasha Berkvrouw 01-07-2010 17:00
  Janplezier heeft geen argumenten.

  @ ron rozen 01-07-2010 17:16
  Dat is niet het onderwerp van dit blog Ron. Misschien iets voor jou om op basis van een bronnenonderzoek daar een stuk over te schrijven? Ik wil het dan wel voor je publiceren.

 12. The_Saint zegt:

  "…johanna_nouri 01-07-2010 15:22
  @ The_Saint
  Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten.."

  Die vat ik niet helemaal….

 13. Wattman zegt:

  In Antwerpen gaat het zo ver, dat de joodse gemeenschap het Vlaams Belang moreel en financieel steunt. Niet openlijk, maar het is wel een publiek geheim. De redenen heb jij hierboven zeer goed verwoord: uit angst voor de islam. Maar datzelfde Vlaams Belang is wel openlijk gelieerd aan neonazistische groeperingen…

  Af en toe begrijp ik de wereld niet. Gelukkig gaat dat snel weer over…

  Klasse blog!

 14. janplezier zegt:

  Ik had misschien naar onderzoek journalist Carel Brendel moeten verwijzen,
  want die heeft de heer Donselaar niet echt hoog zitten.
  http://www.hetverraadvanlinks.nl/Donselaar.htm
  en hieronder ook nog wat informatie over Jaap Donselaar
  http://www.antiantifa.net/index.php?Itemid=47&id=21&option=com_content&task=view
  .

 15. @ The_Saint 01-07-2010 18:43
  Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten..

  Je openingszin was: "Ik denk dat de cijfers over aangiften niet geheel juist zijn". Dat zijn ze wel. Het probleem is alleen dat heel veel mensen geen aangifte doen, 70 procent volgens de Monitor. Overigens baseert de Monitor zich niet alleen op de registraties van de aangiften, maar ook op een survey-onderzoek. Juist uit dat onderzoek kwam dat niet aangifte doen naar voren. Hetgeen bevestigt wat jij ook schreef.

  @ Wattman 01-07-2010 18:54
  Dank voor het compliment. Wellicht het aloude adagium ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’? Alleen heb je met sommige vrienden geen vijanden meer nodig. Of blijkt de steun van die vrienden een tweesnijdend zwaard te zijn. Mooi voorbeeld.

  @ janplezier 01-07-2010 19:28
  Van Donselaar is niet de enige onderzoeker die bij de Monitor betrokken is. Ik ben niet geïnteresseerd in de persoonlijke mening van Carel Brendel over de persoon van Van Donselaar. Het doet niet terzake. Wat terzake doet is zijn onderzoek, de uitkomsten en betekenis daarvan. Je weet wel, dat onderwerp dat jij lijkt te vermijden. Kunnen we nog een inhoudelijke reactie tegemoet zien?

 16. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Carel Brendel is een bewezen leugenaar: http://www.vkblog.nl/bericht/275539/De_stroman_of_de_gladiool

 17. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  En ik heb begrepen dat iemand onder het IP-nummer van Janplezier vandalisme op wikipedia pleegt: http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:94.214.164.9

 18. janplezier zegt:

  In het nieuwe rapport van Jaap van Donselaar de Monitor Racisme & Extremisme
  over 2006 die de Anne Frank Stichting in augustus uitbracht, staan weer tal van
  waarschuwingen over het rechts-radicalisme. Eigenlijk is dit rapport ieder jaar
  hetzelfde. Jaap van Donselaar waarschuwt altijd weer met opgeheven vingertje
  voor extreem-rechts. Jaap moet wel want anders loopt hij zijn overheidssubsidies
  mis en kan hij zijn organisatie opheffen. De monitor heet extremisme maar ik mis
  n dit rapport bijvoorbeeld de extremistische AFA scène en de extremistische moslims?
  Waarom zijn zij niet belicht en benoemd in deze monitor? Of ‘schiet’ Jaap dan teveel
  in zijn eigen voet?

  Waarom trekt Jaap van Donselaar ook geen parallellen met bijvoorbeeld
  de moordenaar van Fortuyn, Volkert van de Graaf, afkomstig uit het de militante
  dierenactivisten milieu?
  Waarom adviseert hij niet om ook deze beweging harder aan te pakken?
  Of waarschuwt voor het ‘umfeld’ van de Nijmeegse krakers omgeving waar de
  moordenaar van Sévèke vandaan komt? De naamsverandering extremisme heeft
  in de ogen van Jaap van Donselaar alleen maar betrekking op uiterst-rechts.
  Wil Jaap van Donselaar nog iets overhouden als
  onafhankelijk onderzoeker dan zal hij toch echt eens het extremistische gehalte
  van andere groeperingen moeten belichten. Misschien moet Jaap even het boekje
  lezen genaamd Econostra, “het netwerk achter Volkert van der Graaf”, geschreven
  door Peter Siebelt.

  De Anne Frank Stichting werkt samen met KAFKA, KAFKA op haar beurt runt
  weer de AFA knokploegen. Zo kan Jaap van Donselaar rekenen op de steun van
  Jaap van Beek (KAFKA) en Jeroen Hanenberg (AFA). De rapporten van Jaap van
  Donselaar zijn alles behalve objectief, zeker niet gezien de maoïstische achtergrond
  van Frank Buijs, een van zijn mede ‘objectieve’ onderzoekers. (1)

  Het zijn preken voor eigen parochie en Jaap van Donselaar en zeker maoïst Frank
  Buijs zijn blind voor het geweld en extremisme uit de radicaal-linkse AFA en islamitische
  hoek!
  26 augustus 2007.
  Constant Kusters.

  http://www.nvu.info/fris/fris3a.html

  Wat terzake doet is of we hier te maken hebben met een objectieve
  onderzoeker of een ideologisch gemotiveerde onderzoeker

 19. ron rozen zegt:

  Volgens mij vind je het wel best dat er geen statistiekn over bestaan ik beschouw je reactie dan ook geheel in de trant van je nieuwe geloof: cynisch.

 20. janplezier zegt:

  Zolang dit soort organisaties door linkse mensen van SP en Groen Links
  huize worden geleid mag je twijfelen aan de objectiviteit daarvan.

  Ik herinner mij dat onlangs hier een weblogger van Groen Links huize
  een aantal artikelen over de etnische registratie van allochtonen wijde,
  en daar zeer verontwaardigt over deed.
  Inmiddels weten we dat Groen Links zelf al jaren(1995) geleden mede een
  wet heeft ontworpen, waarin het etnisch registreren van allochtonen
  verplicht is gemaakt.

  Hierbij werd ook verwezen naar een organisatie die discriminatie
  zegt te bestrijden. Ook hier bestaat het gehele bestuur uit aan
  Groen Links gelieerde mensen.
  http://www.art1.nl/
  De landelijke vereniging art.1
  Het landelijke bestuur bestaat Tania Barkhuis, Peter Roos, en Floris Tas
  allen Groen Links.

  Historicus Jacques Presser zei ooit: ‘Als het fascisme in Europa ooit
  weer opduikt, zal het dat doen onder de naam antifascisme’

 21. Jos zegt:

  Mag dat nazicitaat en die nazilink bij de nazi ‘janplezier’ weg a.u.b. ?

  Zie de negatieve reacties hier, en lees nog eens wat Jaap van Donselaar daarover stelt:

  "Met name het geweld [tegen joden, jn] is sinds 2005 meer dan gehalveerd. Dus in tegenstelling tot de discussie van vandaag de dag, waarin de noodklok geluid wordt, hebben wij eigenlijk goed nieuws. Wij denken dat het afneemt’. Een boodschap die niet eenvoudig is, want je staat al gauw in de verkeerde hoek."

  Hij heeft gelijk. Goed nieuws voor joden brengen is blijkbaar al gauw in ‘de verkeerde hoek’ komen te staan. Want men wil helemaal niet dat er goed nieuws voor joden gebracht wordt. Wie goed nieuws voor joden brengt is suspect. Wat een verkrampte toestand.

  Maar logisch, want antisemitisme is de bondbenoot van het zionisme. Zonder antisemitisme geen zionisme. En zodra de misdaden van israël niet meer weggevlakt kunnen worden, begint men, ook in Nederland, heel hard ‘antisemitisme’ te roepen. Eerst een vuurtje stoken, en vervolgens heel hard Brand! gaan roepen.

 22. martin zegt:

  Gaat Jan Plezier nu al neo nazi’s zoals Constant Custers aanhalen
  om zijn gelijk te bewijzen? Het moet niet gekker worden. Siebelt, a la,
  de man die de netwerken tussen allerlei groepen verzint waar je bij
  staat, maar Custers dat gaat echt een beetje over de top.

 23. @ Mihai Martoiu Ticu 01-07-2010 21:14 & 21:16
  Alle Kretenzen zijn leugenaars, toch? Dat Carel Brendel een leugenaar is, lijkt me geen bewijs voor het waarheidsgehalte van de Monitor. Dat Janplezier doet aan Wikipedia-vandalisme evenmin. Wel is hij dan op zijn best een geval van ‘de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet’. Lees vooral ook mijn volgende reactie.

  @ janplezier 01-07-2010 21:25
  Juist ja. Doorgaans interessante bron. Eens kijken hoe die tactiek van jou werkt. Dan krijg je ongeveer dit:

  De NVU, Nederlandse Volks Unie. Heeft op haar homepage staan ‘voor volk en vaderland!’ Klinkt vertrouwd.

  Een greep uit het NVU-dossier:
  26 augustus 2000; NVU-leden trachten met behulp van Duitse neo-nazi’s een Rudolf Hess herdenkings-demonstratie te houden in het Limburgse Echt. De neo-nazi’s dragen vlaggen met op hakenkruizen lijkende runen en spandoeken met de tekst "Rudolf Hess, martelaar voor de vrede". De politie grijpt in en neemt het materiaal in beslag. Hierbij vind ook een arrestatie plaats.
  30 augustus 2000; NVU-lid Weijenberg mishandelt een asielzoeker in Apeldoorn. Later wordt hij veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke celstraf, 80 uur dienstverlening en een schadevergoeding.
  12 november 2000; Enkele tientallen NVU-leden en Duitse neo-nazi’s herdenken in Mook de mislukte staatsgreep door Hitler in 1923. Kusters en Malcoci zijn sprekers.
  6 mei 2001; Zaalbijeenkomst van de NVU in Niftrik. Het Duitse prominente NVU lid Krick roept op tot het plegen van aanslagen.
  26 januari 2002; NVU demonstratie in Rotterdam. Hierbij worden o.a. leuzen als "Rum und Ehre für der Waffen-SS" geroepen. Na afloop mishandelen vijf NVU-leden een tweetal allochtone mannen.
  30 januari 2002; In Utrecht worden leuzen als "white power", hakenkruizen en "NVU" gekalkt.
  20 april 2002; Partijvergadering in Ewijk waarbij Kusters de NVU oproept een radicalere koers te voeren. 20 april is ook de geboortedag van Hitler. Onderweg hiernaartoe krijgt een NVU-lid een boete wegens het in bezit hebben van flyers met hakenkruizen.
  17 augustus 2002; Rudolf-Hess herdenking in Wunsiedel, Duitsland. Hierbij zijn een 30-tal NVU leden aanwezig.
  29 april 2003; Het Hof in Den Bosch veroordeeld Kusters, Homan en Krommenhoek voor het houden van een Rudolf Hess herdenkings-demonstratie in het Limburgse Echt in 2000.
  Zij zijn onder andere veroordeeld wegens het beledigen van het joodse volk en het oproepen tot haat jegens buitenlanders en asielzoekers.
  24 maart 2007; de weduwe Rost van Tonningen overlijdt. De NVU organiseert een ‘treurmars’ om haar in eigen kring te herdenken.

  Dat werkt leuk zeg.

  = Wat terzake doet is of we hier te maken hebben met een objectieve onderzoeker of een ideologisch gemotiveerde onderzoeker =

  Wat terzake doet is of dat wat in de Monitor staat, overeenkomt met de werkelijkheid.

  @ P.H.M. van de Kletersteeg 01-07-2010 21:36
  Zullie doen het ook is geen argument, nog even los van de vraag of het waar is.

  @ ron rozen 01-07-2010 21:47
  Nee hoor, maar dat is nu eenmaal niet het onderwerp van dit blog. Hier alvast wat input voor je je gastblog:

  Jaarverslag Meldpunt Discriminatie Internet:
  “Het MDI heeft in 2009 1238 meldingen ontvangen over 1377 unieke uitingen. In totaal zijn in 2009 24 uitingen, gericht tegen autochtone Nederlanders, gemeld, waarvan er 8 als strafbaar zijn beoordeeld. Dat is lager dan het aantal uitingen die vorig jaar zijn gemeld. Het MDI en behandelt het MDI elke melding gelijk en met de grootste zorgvuldigheid. Ook autochtone Nederlanders zouden de weg naar het MDI moeten kunnen vinden. De communicatie strategie die het MDI in 2009 ontwikkelde sluit bij deze wens aan. Vijf strafbare uitingen zijn op verzoek van het MDI verwijderd. Twee uitingen zijn opgenomen in een aangifte. Evenals de afgelopen jaren zijn veel van de strafbare uitingen gericht tegen autochtonen gedaan op websites waar juist ook andere groepen werden gediscrimineerd.”
  http://www.meldpunt.nl/uploads/upload_documents/Jaarverslag%202009%20Final.pdf

  Monitor Rassendiscriminatie 2009:
  “Ook autochtone Nederlanders kunnen discriminatie ervaren op grond van hun herkomst, geloof of huidskleur. Uit het onderzoek blijkt dat deze vorm van discriminatie naar verhouding weinig voorkomt: 3 procent van de autochtone Nederlanders geeft aan in het afgelopen jaar deze vorm van discriminatie te hebben ervaren.”
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-72026.pdf

 24. @ Jos 01-07-2010 22:25
  Ik ga de reactie van Janplezier laten staan, zodat iedereen zich daar, aangevuld met mijn informatie over de NVU, zelf een mening over kan vormen.

  @ martin 01-07-2010 22:25
  = Gaat Jan Plezier nu al neo nazi’s zoals Constant Custers aanhalen om zijn gelijk te bewijzen? =

  Kennelijk wel. Het voordeel is dat we dan wel weten wat volgens hem betrouwbare en objectieve bronnen zijn. Ik begrijp dat Janplezier van mening is dat de NVU geen ideologisch gemotiveerde bron is. Je zou er hard door in de lach schieten, als het niet zo triest was.

 25. An van den burg zegt:

  De Joden vinden het heerlijk dat zij het volk kunnen opjagen over hun zieligheid. Het zijn leugens n.l.. Statestieken zeggen dat het antiseminisme is afgenomen en het geweld tegen moslims is vermeerderd.

  Maar de joden komen volgens henzelf nu aandacht tekort. Bovendien haten zij de moslims!

  An.

 26. @ An van den burg 01-07-2010 22:56
  Nou zeg. Wat een generalisatie. Dit gaat te ver.

 27. Jos zegt:

  Nee An, dat kun je absoluut niet zo stellen, en andersom natuurlijk ook niet. Het is namelijk niet waar.

 28. janplezier zegt:

  Constant Kusters, (Oosterbeek, 12 december 1970) is een neonazistisch[1]
  Nederlands politicus. Hij is voorzitter van de Nederlandse Volks-Unie (NVU).
  Wikipedia

  Maar doet dit ter zake, of zijn het de feiten die voor zich spreken.

  Jaap Van Donselaar omringt zich met bedenkelijke linkse figuren, en die
  zijn waarheid is plotseling zuiver en doet zijn ideologische voorkeur niet ter zake.

  Jaren geleden beschreef Henryk Broder in zijn boekDer ewige Antisemit het antisemitisme als een emotionele zelfbedieningswinkel.
  Iedereen kon er wel wat in vinden om de eigen hartstochten te bevredigen.
  Linkse antisemieten die Marx hadden gelezen konden zich afzetten tegen de rijke
  Joodse kapitalisten, rechtse antisemieten konden Joden haten omdat ze zo vaak
  revolutionairen en socialisten waren,
  vrijdenkers konden orthodoxe Joden hun oude geloof kwalijk nemen, gelovige
  antisemieten konden hen kwalijk nemen dat zoveel van hen atheïst waren geworden,
  internationalisten konden het de Joden kwalijk nemen dat ze een
  eigen nationale staat hadden gevestigd, en nationalisten dat ze daar niet in gesloten
  rijen heengetrokken waren. Feministes konden zich druk maken over de
  vrouwvijandigheid in het Jodendom, en dierenbeschermers en vegetariërs konden
  zich opwinden over het kosjer slachten.

 29. @ janplezier 02-07-2010 00:08
  Dank voor je toelichting wie Kusters is, voor zover dat hier nog niet duidelijk gemaakt was.
  Ik zie dat je het begint te begrijpen. Het zijn inderdaad de feiten die voor zich spreken. De feiten die in de Monitor staan dan wel te verstaan. Want dat is het onderwerp van dit blog, niet de persoon Van Donselaar, en evenmin de persoon Kusters.
  Als jij denkt dat die feiten niet kloppen, dan stel ik voor dat je ze weerlegt met argumenten en bronvermeldingen. Dat doe je echter niet. Waarmee jij je stelling dus simpelweg niet onderbouwt. Anders gesteld: je roeptoetert maar wat.

  Het is natuurlijk niet Van Donselaar die hier feiten uit zijn mouw schudt. Hij baseert zich – zoals ik al schreef – op de officiële registraties van de politie, uitspraken en oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling en de rechter, alsmede het CIDI. De voorzitter van het CIDI betwist die cijfers niet, zo blijkt uit het interview waar ik uit citeerde. Dan kunnen we er dus gevoeglijk van uitgaan dat ze kloppen. Hoogstens kunnen we stellen dat er van onderrapportage sprake is. Aangezien dat bij alle groepen speelt, maakt dat voor het beeld waarschijnlijk weinig uit.

  Waar het uiteindelijk om gaat is dat Nederlandse burgers discriminatie ondervinden en dat we daar iets aan moeten doen. Daarbij maakt het niet uit of ze jood, moslim, christen, atheïst of wat dan ook zijn.

 30. @ janplezier 02-07-2010 00:08 | aanvulling in verband met geredigeerde reactie
  Citaten van Henryk Broder voegen evenmin iets toe. Antisemitisme komt helaas voor, het is zaak dat we het aanpakken. Islamofobie komt eveneens voor, en ook dat moeten we aanpakken.

 31. janplezier zegt:

  Het meten met twee maten over de betrouwbaarheid en objectiviteit
  laat zien dat het niet om waarheid en feiten gaat.
  Als neonazi Constant Kusters zegt dat de wereld rond is, dan is dat
  een feit van algemene bekendheid, maar voor de linkse kerk is het
  verdacht dat Constant Kusters dit zegt.

  Paul Rosenmoler heeft voor zijn lidmaatschap van een links fascistische
  organisatie nooit sorry hoeven zeggen.

  Het onderzoek van Jaap van Donselaar heeft dan ook alle
  kenmerken van een vooringenomen standpunt die alleen
  nog maar een wetenschappelijk laagje nodig had.
  De moslims worden meer gediscrimineerd dan de Joden.
  Een Gotspe dus.

  De mening van het CIDI
  http://www.cidi.nl/Nieuwsberichten/Monitor-rassendiscriminatie-2009-hanteert-oude-cijfers.html
  .

 32. @ janplezier 02-07-2010 00:48
  Wie meet hier met twee maten? Was jij het niet die dat deed vanaf je reactie op 01-07-2010 16:27?

  Die reactie van het CIDI stond er vanmiddag, toen ik dit blog schreef, nog niet. Dank voor de link.
  Volgens het CIDI is dus het aantal incidenten in 2009 gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Inclusief e-mails dan wel te verstaan. Daarnaast is er als je over een langere periode kijkt sprake van een sterke daling. Zie ook wat Pieter Hilhorst daar over schreef: http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/6114/Heilige_verontwaardiging
  Ook de mening van het CIDI is wat de heer Hoes daar vanmorgen op de radio over zei. Zie mijn blog, waarin ik zijn uitspraken heb verwerkt.

 33. zich van verre zegt:

  Lok-autochtonen om marokkanen te vangen, dat lijkt me ook wel wat.

 34. alib zegt:

  Goed stuk. Goed ook dat Je Jan P’s gewauwel laat staan. Zijn bewijsvoering is niet dun maar geheel afwezig. Met insinuaties wil hij zijn betoog onderbouwen. Dat is zoiets als bouwen op drijfzand.

 35. rikus zegt:

  wat te denken van lok moderators?

 36. rikus zegt:

  @alib 02-07-2010 05:00
  citaat:
  Goed ook dat Je Jan P’s gewauwel laat staan.
  Z
  wat spreekt hier iets lekkers uit. De nog even en de dictatuur is helemaal rond. Gelukkig is het alleen een Volkskrant ziekte

 37. @ zich van verre 02-07-2010 02:21
  En lokmarokkanen om autochtonen te vangen. Laten we gewoon zorgen dat iedereen regelmatig mag lokken.

  @ alib 02-07-2010 05:00
  Welk betoog?

  @ rikus 02-07-2010 08:56
  Of loktrollen wellicht.

  @ rikus 02-07-2010 09:02
  Volkskrant ziekte? Wasda? Ik had nooit de indruk dat alib een dictatuur voorstaat.

 38. Nuchtermans zegt:

  Aangezien het merendeel van de joden Israel niet kritiseert zie ik hen als medeplichtigen.
  Het kritiseren van joden voor joodse misdaden lijkt me doodgewoon.
  Ik zie dan ook niet wat er mis is met anti semitisme, wel keur ik fysiek geweld tegen joden op straat af.
  Overigens bleek net weer wat voor leugenfabriek het CIDI is, volgens de Radboud universiteit neemt geweld tegen joden juist af.
  En het is de VS joodse denktank AEI die Hirsi Ali een fabelachtig salaris betaalt voor anti Islam propaganda.
  Omdat zionisten als sinds een zestig jaar Moslims terroriseren verzetten een paar Moslims zich een beetje.
  Dat verzet mag niet worden toegeschreven aan de zionistische terreur, nee, om te voorkomen dat dat gebeurt moet de Islam als radicaal worden afgeschilderd.
  Wie wil weten hoe radicaal het jodendom is raad ik de boeken aan van de joodse Israelische hoogleraar Shahak.

 39. Ben zegt:

  Johanna,
  Mijn complimenten. (Weer) een goede gebalanceerde bijdrage over belangrijke topic.
  Ik lees ze graag; heb eigenlijk niets toe te voegen.
  Ook knap hoe je de ‘straatschoffies’ pareert.

 40. FrankS zegt:

  Net zijn nog steeds 2 onvergelijkbare grootheden. Zet je het af tegen het aantal gelovigen dan maak je volgens de cijfers als jood 10 tot 15 keer zoveel kans op een antisemitisch incident dan een moslim een islamofobisch.

 41. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  "Lokmoslims’ het probleem met name van de moslims is dat ze te pertinent aanwezig zijn.
  ==hullie doen het ook is geen argument–
  Is waar.Maar in de islam is de haat tegen niet moslims vertaald in de opdracht om alle niet moslims te vermoorden en ze inieder geval als varkens en hoeren te behandelen.
  Dat klinkt retorisch maar is feitelijk

  Derhalve hebben moslims nooit recht van klagen; immers het zijn de moslims die met hun leer van haat initiatief nemen.
  bannen van een reactie verandert daar niks aan

  Daarnaast; het zijn de moslims die historisch hier NIET horen en problemen maken.

  de joden daarintegen zijn verweven met de historie alhier

  Nu , na jaren een etterbu;t geweest te zijn in de nederlandse samenleving wil je sympatie wekken voor de arme moslims?
  Ze mogen a la minute naar moslim landen gaan waar ze zich kunnen wentelen in het gezelschap van hoog ontwikkelde moslims.
  alleen geen soos.
  Wel in het weekend gezellige stenigingen; dat weer wel.

  moet eens praten met het VVV amsterdam

 42. Annamarie zegt:

  Jaap van Donselaar is de laatste persoon die het woord rascisme/anarchisme in de mond mag nemen.
  Deze man die Wilders uitmaakte voor rassist en nazie/hitler heeft alle kernmerken om dat zelf te zijn. Zijn voorkeur voor de Islam en antie-joods zijn doet me denken aan de samenwerking tussen Hitlet en de Moeftie van Jeruzalem die gezamelijk de joden wilden vernietigen. Het feit is dat de weerzin tegen joden en het pro Islam zijn bij van Donselaar zich nu ook uit schijnt te breiden tot de zijn eigen landsgenoten en dus het woord verrader naar mijn mening op z’n plaats is omdat zijn rapporten niet stroken met de werkelijkheid. Met zo’n politieke "wetenschappers" heeft de nederlander z’n recht op vrijheid al half verloren, het land is door onze majesteit al eerder afgegeven, nu onze vrijheid nog.

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/07/pleegt-koningin-beatrix-eedbreuk/

 43. rikus zegt:

  @johanna_nouri 02-07-2010 09:08
  Je leert hier nogal wat http://www.volkskrantblog.nl/pub/mm/2006/05/1146495386.60053.gif

 44. rikus zegt:

  @Annamarie 02-07-2010 10:25
  Maar moderators hebben toch die rechten wel? Ik heb het aan den lijve ondervonden Ik kreeg vanmorgen een schorsing van 3 dagen omdat ik een . verkeerd had gezet. Zie de mail

  citaat:
  Je bent geschorst van het VKBlog
  Beste Hendrikus Peters – rikus

  De moderator heeft je geschorst van het VKBlog. De schorsing gaat onmiddellijk in en duurt 3 dagen.

  De moderator geeft deze reden op:

  .

  Met vriendelijke groet

  VKBlog

 45. rikus zegt:

  is dat geen zieligheid?

 46. rikus zegt:

  Ik begin bepaald mensen te haten, is dat eigenlijk niet vreselijk op mijn leeftijd? Zou het aan mij liggen denk je?

 47. rikus zegt:

  ben ik een onmens?

 48. Annamarie zegt:

  Rikus,
  Het is spijtig dat het zo is gekomen, ik vond je artikeltjes altijd leuk, echter neem het niet zo zwaar, ook dit gaat weer voorbij, de waarheid mag niet altijd gezegd zijn, daar moeten we in dit land maar mee leren leven.
  Voor mij is het een zaak om mijn artikelen steeds te staven met opinie blogs of met wetenschappelijk onderbouwde argumenten in diverse links waartegen men niets heeft in te brengen, en slap geouwe…h achteraf dat mag , daar trek ik me niets van aan.

  Je bent geen onmens, maar iemand die rechtuit is, dat zijn er jammer genoeg niet veel in dit land, misschien wordt het ooit anders als de "gedoog en pamperindustrie" op z’n gat ligt en we weer rechtvaardigheid en veiligheid in dit land zullen krijgen.

 49. rikus zegt:

  gelukkig krijgt demissionair minister Kling een tik op zijn neus van de kamer. Zou het verstand dan toch ovoe heersen?

 50. rikus zegt:

  @Annamarie 02-07-2010 11:13
  Ik vond jou ook aardig, maar is dat toegestaan hier?

 51. rikus zegt:

  @Annamarie 02-07-2010 11:13
  die waarheid is en heel punt voor mij, een leven lang. Kan mij dat door een moderator worden ontzegt?
  Maandag of dinsdag is miijn verweer klaar. Kijken hoe de raad van bestuur en de directie daar op reageert.
  Hopelijk gaan er hier en daar wat belletjes rinkelen.

 52. rikus zegt:

  maar gezien de laatste schorsing kan ik over 3 dagen weer inloggen want reglementair gels de laatste schorsing. of zouden hier ook eigen regeltjes gemaakt worden?

 53. rikus zegt:

  valt mee dat ik nog niet verplicht moet vissen http://bit.ly/cVZNcE

 54. @ Nuchtermans 02-07-2010 09:12
  = Aangezien het merendeel van de joden Israel niet kritiseert zie ik hen als medeplichtigen. =
  Dat zou betekenen dat het ook ok is als een gemiddelde Afghaan of Irakees ons als medeplichtig ziet voor de bezetting van zijn land.

  = Het kritiseren van joden voor joodse misdaden lijkt me doodgewoon. =
  Ja, dat is het ook. Kritiseren is echter niet hetzelfde als discrimineren, kritiseren is niet hetzelfde als persoonlijk aanvallen, uitschelden, bedreigen of aanvallen. Wij allen hebben het recht om gevrijwaard te worden van angst.

  = Ik zie dan ook niet wat er mis is met anti semitisme, wel keur ik fysiek geweld tegen joden op straat af. =
  Met antisemitisme, in de zin van discriminatie van joden op grond van hun herkomst, ras of geloof, is alles mis. Het is bij wet verboden. Niet alleen als het om fysiek geweld gaat. Hetzelfde geldt als het gaat om discriminerende uitspraken, uitschelden en mondeling bedreigen.

  = Overigens bleek net weer wat voor leugenfabriek het CIDI is, volgens de Radboud universiteit neemt geweld tegen joden juist af. =
  Het onderzoek is niet van de Radboud Universiteit, maar van de Universiteit Leiden in samenwerking met Art. 1. Het CIDI liegt niet. Het CIDI laat zaken buiten beschouwing. Ten opzichte van 2008 lijkt er sprake te zijn van een stijging. Ten opzichte van acht jaar geleden is er sprake van een halvering. De statistieken van 2009 laten zien dat het aantal geweldplegingen verdubbelde. Van 2 naar 4. Bij dit soort kleine aantallen zeggen die statistieken dus niet alles en is de vraag of zo’n verdubbeling statistisch significant is. Los van de aantallen: antisemitisme en islamofobie komen voor en vragen erom bestreden te worden.

  = En het is de VS joodse denktank AEI die Hirsi Ali een fabelachtig salaris betaalt voor anti Islam propaganda.
  Omdat zionisten als sinds een zestig jaar Moslims terroriseren verzetten een paar Moslims zich een beetje.
  Dat verzet mag niet worden toegeschreven aan de zionistische terreur, nee, om te voorkomen dat dat gebeurt moet de Islam als radicaal worden afgeschilderd.
  Wie wil weten hoe radicaal het jodendom is raad ik de boeken aan van de joodse Israelische hoogleraar Shahak. =
  Ik word niet blij van dit soort uitspraken en vind dat je de grens van het betamelijke hiermee overschrijdt. Je speelt op de man, je generaliseert over een hele bevolkingsgroep en suggereert feitelijk dat er één groot complot is. Het zijn precies dit soort uitspraken die er in het verleden toe leidden dat er dingen plaatsvinden waar we ons ook nu nog diep voor schamen. Dingen waarvan we daarna afspraken ze nooit meer te laten gebeuren. Bij herhaling van dit soort uitspraken zal ik overgaan tot verwijdering.

  @ Ben 02-07-2010 09:16
  = Johanna,
  Mijn complimenten. (Weer) een goede gebalanceerde bijdrage over belangrijke topic.
  Ik lees ze graag; heb eigenlijk niets toe te voegen.
  Ook knap hoe je de ‘straatschoffies’ pareert. =
  Dank.

  @ FrankS 02-07-2010 09:26
  = Net zijn nog steeds 2 onvergelijkbare grootheden. Zet je het af tegen het aantal gelovigen dan maak je volgens de cijfers als jood 10 tot 15 keer zoveel kans op een antisemitisch incident dan een moslim een islamofobisch. =
  Dat zou kunnen kloppen, hoewel het lastig is om het aantal gelovigen reëel in te schatten. Bovendien gaat het niet alleen om geloof, maar ook om herkomst.
  Ik vind dit voor de discussie eigenlijk niet zo relevant. Een trend is een trend, ook als er getalsmatig grote verschillen zijn. En belangrijker: je kunt leed niet tegen elkaar wegstrepen, en het heeft geen zin een wedstrijd te houden wie het ergste leed ondergaat. Al was het maar omdat het op geen enkele manier eraan bijdraagt dat leed te voorkomen.

  @ P.H.M. van de Kletersteeg 02-07-2010 10:12
  = "Lokmoslims’ het probleem met name van de moslims is dat ze te pertinent aanwezig zijn. =
  Datzelfde geldt in mijn ogen voor jou, toch discrimineer ik jou niet.

  ==hullie doen het ook is geen argument–
  === Is waar.Maar in de islam is de haat tegen niet moslims vertaald in de opdracht om alle niet moslims te vermoorden en ze inieder geval als varkens en hoeren te behandelen.
  Dat klinkt retorisch maar is feitelijk

  Derhalve hebben moslims nooit recht van klagen; immers het zijn de moslims die met hun leer van haat initiatief nemen. ===

  Ik kan me niet herinneren dat ik als moslim de opdracht heb gekregen om alle moslims te vermoorden, evenmin om ze als varkens en hoeren te behandelen. Mijn geloof vertelt mij dat ik rechtvaardig moet zijn tegenover mijn naaste, dat het niet aan mij is om te oordelen over anderen.
  Moslims hebben net zoveel recht van klagen als ieder ander. En net als ieder ander moet je ze aanpakken als ze grenzen overschrijden. In jouw termen: kwaad met kwaad vergelden brengt het goede niet dichterbij.

  = bannen van een reactie verandert daar niks aan =
  ?? Je mag hier van mij aan het woord komen, mits je je gedraagt. Als de moderator dat onverhoopts zou overrulen, kan ik daar niets tegen inbrengen.

  = Daarnaast; het zijn de moslims die historisch hier NIET horen en problemen maken. =
  Ze zijn hier en ze zijn burger van ons land, net als jij en ik. Ze hebben dezelfde rechten en plichten. Als ze problemen maken, moeten we daar wat aan doen. Als jij of ik problemen maken ook.

  = de joden daarintegen zijn verweven met de historie alhier =
  Doet niet terzake. Zie hierboven. Verweven zijn met de historie is geen toelatingscriterium voor het gevrijwaard worden van discriminatie.

  = Nu , na jaren een etterbu;t geweest te zijn in de nederlandse samenleving wil je sympatie wekken voor de arme moslims?
  Ze mogen a la minute naar moslim landen gaan waar ze zich kunnen wentelen in het gezelschap van hoog ontwikkelde moslims.
  alleen geen soos.
  Wel in het weekend gezellige stenigingen; dat weer wel. =
  Sinds wanneer is schrijven over actuele ontwikkelingen sympathie wekken? En waarom zou het verkeerd zijn om sympathie te wekken voor mensen die gediscrimineerd worden? Of vind jij eigenlijk dat een slachtoffer zelf schuldig is? Dat we niet de daders moeten aanpakken maar de slachtoffers?

  = moet eens praten met het VVV amsterdam =
  Waarover?

  @ Annamarie 02-07-2010 10:25
  = Jaap van Donselaar is de laatste persoon die het woord rascisme/anarchisme in de mond mag nemen.
  Deze man die Wilders uitmaakte voor rassist en nazie/hitler heeft alle kernmerken om dat zelf te zijn. Zijn voorkeur voor de Islam en antie-joods zijn doet me denken aan de samenwerking tussen Hitlet en de Moeftie van Jeruzalem die gezamelijk de joden wilden vernietigen. Het feit is dat de weerzin tegen joden en het pro Islam zijn bij van Donselaar zich nu ook uit schijnt te breiden tot de zijn eigen landsgenoten en dus het woord verrader naar mijn mening op z’n plaats is omdat zijn rapporten niet stroken met de werkelijkheid. Met zo’n politieke "wetenschappers" heeft de nederlander z’n recht op vrijheid al half verloren, het land is door onze majesteit al eerder afgegeven, nu onze vrijheid nog. =

  Jaap van Donselaar heeft dezelfde vrijheid van meningsuiting als jij en ik. De uitspraken die hij doet onderbouwt hij met argumenten. Als je het met die argumenten niet eens bent, dan is het gebruikelijk om ze met argumenten te weerleggen. Wat niet gebruikelijk is, is om dan de persoon aan te vallen. Ik verzoek je dan ook om verhalen over de persoon Van Donselaar hier verder achterwege te laten.
  Jij stelt dat zijn rapporten niet stroken met de werkelijkheid. Wat precies strookt er niet met de werkelijkheid? En waar blijkt dat uit?

  @ rikus 02-07-2010 10:41
  = @johanna_nouri 02-07-2010 09:08
  Je leert hier nogal wat http://www.volkskrantblog.nl/pub/mm/2... =
  Grutte Pier die de wereld verkent?

  @ Rikus en Annemarie
  Zouden jullie de discussie over de beslissingen van de moderator elders willen voortzetten? Ze verstoren de reactiedraad en ik wil voorkomen dat we het ook hier weer er over gaan hebben. Daar zijn al zat andere platforms voor.

 55. @ rikus 02-07-2010 10:53
  = Ik begin bepaald mensen te haten, is dat eigenlijk niet vreselijk op mijn leeftijd? Zou het aan mij liggen denk je? =
  Rikus daar moet je wat aan doen. Haat werkt als een gif in je hart.

  @ rikus 02-07-2010 10:54
  = ben ik een onmens? =
  Ik had de indruk dat de moderator met name bezwaar had tegen het feit dat je onvoldoende je reactieruimte modereerde. Ik kan me daar alles bij voorstellen, ik heb jou recent ook verzocht om een aantijgingen aan mijn adres te verwijderen. Waarbij ik blij was dat je aan mijn verzoek gehoor gaf. Ik had het echter prettiger gevonden als ik die vraag niet had moeten stellen, als jij zelf had vastgesteld dat de betreffende reactie buiten de perken was.
  Ik beoordeel niet jou persoon. Ik beoordeel je daden. Een van die daden waar ik over las was dat jij de moderator bedreigd zou hebben. Als dat klopt, vind ik het niet vreemd de moderator vervolgens besloot om jou te schorsen. Het kan echter zijn dat ik hier informatie mis.

 56. Annamarie zegt:

  De rapporten van de heer Donselaar stroken niet met de werkelijkheid omdat hij bevooroordeeld is en dus niet onpartijdig is. Diverse rapporten van anderen weerspreken de stelling van de heer van Donselaar. De verhalen over van Donselaar komen niet van mij maar heb ik gelezen in artikelen die gewoon openbaar zijn.
  Ik hoef de persoon niet aan te vallen, dat doen anderen wel. Maar mijn mening mag ik geven, ik ben van mening dat van Donselaar een enge man is.

  http://www.antiantifa.net/index.php?Itemid=47&id=21&option=com_content&task=view

 57. Annamarie zegt:

  @Johanna_nouri.
  Ik lees net in je voorgaande reactie iets over de Joodse denktank waar H. Ali betaald krijgt om anti-Islam propaganda te maken.
  Het is dus duidelijk dat je daar een fel tegenstander van bent en uit je reacties te merken dus VOOR de denktank van Donselaar bent.
  Ook jij bent dus niet onpartijdig, want ik neem aan dat je nooit zitting in die denktank genomen heb.
  Wat is de waarheid, ook jij weet die niet, dus houd op om mij de les te lezen, ik denk dat ik oud en wijs genoeg ben om te weten dat over veel items propaganda wordt gemaakt en daar maakt ( zo te horen ) Johanna alsook Jaap van Donselaar gretig gebruik van.

  Je hebt overigens gelijk dat een kwestie over de moderater in deze draad niet zo geschikt is, maar ik wilde Rikus een hart onder de riem steken, Sorry.

 58. @ Annamarie 02-07-2010 13:26
  Het staat je geheel vrij om iemand eng te vinden. Een argument waarom de Monitor deugt, is dat evenwel niet. Net zo min als vage verwijzingen naar wat anderen vinden over andere rapporten die hij schreef. Ik stel voor dat als jij bronnen hebt die aantonen dat hetgeen in de Monitor staat niet klopt, dat je die hier dan samenvat, vergezeld van een link naar de bron. Zo niet, dan is dit niet meer dan ‘geroeptoeter’.

  @ Annamarie 02-07-2010 13:42
  Ayaan Hirsi Ali heeft recht op haar eigen mening, zoals ik het recht heb het daarmee oneens te zijn. Wat telt zijn de argumenten. Doet hier verder niet terzake. Wat evenmin terzake doet, is of ik voor of tegen die denktank ben en wat ik vind van de persoon Van Donselaar. Jij hebt recht op je eigen mening daarover, maar een argument is het helaas niet.
  Dat er propaganda gemaakt wordt is ongetwijfeld waar. Laat dan maar zien dat dat het geval is.
  Kortom: het enige wat hier wel relevant is, is of dat wat in de Monitor staat wel of niet klopt. Jij bent duidelijk van mening dat dat niet het geval is. Maar helaas heb je daarvoor tot nu toe geen enkel inhoudelijk argument gegeven. Persoonlijk zou ik ook liever zien dat het rapport niet klopt. Want dat zou betekenen dat de situatie gunstiger zou zijn.

 59. Annamarie zegt:

  @ Johanna nouri

  De kwestie is, WAAR zijn de argumenten van J van Donselaar op gebaseerd, of moet ik hem maar geloven op zijn mooie blauwe ogen, maar geloven doe je in de kerk. ik geloof alleen FEITEN en bewijzen door MEERDERE onafhankelijke wetenschappers die onpartijdig onderzoek hebben gedaan. Je mag zeker vinden wat je wil, maar dat geldt evenzeer voor mij, ik ben het dus met je stelling en argumenten NIET eens.

 60. janplezier zegt:

  Mevrouw Nouri valt toch iedere keer weer in haar eigen gegraven kuil.
  Omdat Jaap van Donselaar en zijn kompanen een welgevallig uitkomst
  van een pseudowetenschappelijk onderzoek heeft gedaan, wordt eerst
  zijn status verhoogt en geloofwaardigheid verhoogt.
  Op het moment dat iemand aan die status morrelt, komen de oude reflexen
  weer boven.
  Ayaan Hirsi Ali deugt niet omdat ze wordt betaalt door een grote organisatie
  die vermoedelijk kritisch tegenover de Islam staat.

  Hoe meer reactie, hoe ongeloofwaardiger dit artikel wordt is mijn persoonlijke
  gevoel!!

 61. Annamarie zegt:

  @ Johanna Nouri,

  Hoe kun je nog waarde hechten aan een namaak wetenschapper die al eerder flaters heeft gemaakt.
  Dit heb ik speciaal voor jou van Wikipeda afgehaald. Hij is een manipulator.

  http://sevenxseven.wordpress.com/2009/11/03/pseudo-wetenschapper-jaap-van-donselaar-oppositie-ondermijnt-democratie/

 62. Satuka zegt:

  (Verbaal) geweld tegen moslims is natuurlijk net zo ernstig als tegen joden, of welke religieuze, etnische of politieke groep/stroming dan ook. Feit is dat etnische spanningen toenemen in Nederland. Het is geen wedstrijdje van wie het ergste wordt gediscrimineerd en dat moet het ook niet worden.

  Ik denk dat het daarom inderdaad verstandiger zou zijn om niet steeds op een groep te focussen maar het probleem over de hele breedte aan te pakken.

  Ik zit wel even met een – zijdeling gerelateerd – dilemma trouwens.. want is het per groep in kaart brengen van dit soort problemen ook niet een vorm van etnische registratie?

 63. Klaphek zegt:

  Discriminatie van moslims

  Vergeleken met andere geloofsgemeenschappen ervaren moslims veel godsdienstdiscriminatie.

  Hoe zou dat nou komen?

  vr 02 jul 2010, 14:09

  Overspelige vrouw ter dood veroordeeld Teheran – Iran heeft zich de woede op de hals gehaald van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Een shariarechtbank in de Islamitische republiek heeft een 43-jarige moeder ter dood veroordeeld wegens overspel.Als het aan de shariarechtbank ligt, wordt de vrouw binnenkort publiekelijk gestenigd.

 64. @ Annamarie 02-07-2010 14:25
  = @ Johanna nouri
  De kwestie is, WAAR zijn de argumenten van J van Donselaar op gebaseerd, of moet ik hem maar geloven op zijn mooie blauwe ogen, maar geloven doe je in de kerk. ik geloof alleen FEITEN en bewijzen door MEERDERE onafhankelijke wetenschappers die onpartijdig onderzoek hebben gedaan. =

  Het begint vermoeiend te worden, al die reacties zonder argumenten.
  Waar de Monitor, die niet alleen door Van Donselaar is samengesteld, zich op baseert heb ik in mijn blog al vermeld. Daar staat ook een link naar het rapport. Ik hoor het wel als daar dingen in staan die niet kloppen.

  @ janplezier 02-07-2010 14:34
  Daar hebben we de weledele heer Ad Hominem weer. Het is goed gebruik dat wetenschappers in hun rapporten vermelden hoe ze werken en dat mensen die het daar niet mee eens zijn aantonen waarom het niet klopt. Falsifieren noemen we dat ook wel.

  Waar verhoog ik de geloofwaardigheid en status van Van Donselaar? Waar stel ik dat Ayaan Hirsi Ali niet deugt?
  Ik vind helemaal niks van Van Donselaar, dit in tegenstelling tot jou die al een aantal postings hebt gevuld met insinuaties. Als je even terugkijkt, dan zul je zien dat ik geen uitspraken over Hirsi Ali doe anders dan in reactie op twee reageerders en dat ik daar stel dat ze recht heeft op haar eigen mening. Hetgeen hier overigens geheel offtopic is.

  @ Annamarie 02-07-2010 14:36
  De bevindingen over discriminatie sluiten aan bij bevindingen in eerdere rapporten, waaronder het mensenrechtenrapport van het US Department of State en rapporten van de Europese Commissie.
  Kom nou een met een inhoudelijk argument. Want zo komen we er niet. Ik heb er weinig zin in om eindeloos deze zetten te gaan herhalen omdat jij weigert je stellingen te onderbouwen.

  @ Satuka 02-07-2010 14:43
  Daar zijn we het over eens. Ik denk dat je dit inderdaad kunt zien als een vorm van etnische registratie, een die noodzakelijk is om de antidiscriminatiebepalingen en -verdragen te kunnen naleven.

 65. @ Klaphek 02-07-2010 15:06
  = Discriminatie van moslims
  Vergeleken met andere geloofsgemeenschappen ervaren moslims veel godsdienstdiscriminatie.
  Hoe zou dat nou komen? =
  In essentie is dat niet relevant aangezien discriminatie bij wet verboden is.

  = vr 02 jul 2010, 14:09
  Overspelige vrouw ter dood veroordeeld Teheran – Iran heeft zich de woede op de hals gehaald van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Een shariarechtbank in de Islamitische republiek heeft een 43-jarige moeder ter dood veroordeeld wegens overspel. =
  Een afschuwelijk incident, niet voorbehouden aan Iran trouwens. Recent werd in de VS nog iemand voor een vuurpeleton gezet.
  Vraag: heb jij het recht iemand in Nederland te discrimineren vanwege het beleid van een overheid ver weg? Dragen moslims een collectieve schuld? Zo ja, zijn wij dan ook collectief schuldig voor de daden van christenen, westerse mogendheden en westerse bedrijven, en mogen wij op grond daarvan gediscrimineerd worden?

 66. Klaphek zegt:

  Ha Johanna,

  Het is toch niet zo ingewikkeld. Iran was nog maar kort geleden een land waar vrouwen op een volwaardige manier konden deelnemen aan de maatschappij. Tot de Islam het overnam en dit nieuwsberichtje schetst de huidige situatie. Het is helemaal niet zo vreemd dat veel mensen hier geen zin hebben in zoiets.

  Al preekt de vos met nog zoveel passie, niet iedereen trapt daar in.

 67. @ Klaphek 02-07-2010 15:29
  Je geeft geen antwoord op mijn vragen. Je nieuwsbericht gaat over het handelen van de Iranse overheid. Dit blog gaat over Nederland en over discriminatie van individuele burgers van ons land.

 68. Klaphek zegt:

  Ha Johanna,

  Mijn bericht gaat over handelen van een godsdienst: de Islam. die speelt namelijk de baas in Iran. Verder geef ik aan hoe ik daar over denk: ik heb daar geen zin in. En als dat discriminerend is dan moet dat maar zo zijn.

 69. @ Klaphek 02-07-2010 15:57
  Discrimineren voor een ‘goed doel’, begrijp ik. Heb jij meer rechten in dit land dan ik?

 70. Klaphek zegt:

  Ha Johanna,

  Heb jij meer rechten in dit land dan ik?

  Gelukkig voor jou in dit Land niet. In een Islamitisch land zoals Iran wel. Waarom ga je dat niet een tijdje proberen?

 71. @ Klaphek 02-07-2010 16:34
  Wat is dat nou toch weer een onaardige opmerking. Waarom zou ik verhuizen? Ik hou van mijn land.

 72. Klaphek zegt:

  Ha Johanna,

  Ik schreef: een tijdje proberen. Een lange vakantie of zo. En verder wens ik alle moslima’s het beste:

  vr 02 jul 2010, 16:33

  Harry Potter-actrice mishandeld door eigen vader en broer van onze redactie
  AMSTERDAM – Harry Potter-actrice Afshan Azad (speelt de rol van Padma Patil) is ernstig bedreigd en zelfs mishandeld door haar eigen vader en broer.

  Gelukkig voor haar is dit Engeland. In Iran hadden jouw priesters er nog wat stenen bijgedaan.

 73. @ Klaphek 02-07-2010 17:00
  Dat er in de islamitische wereld zaken gebeuren die niet goed zijn, dat klopt. En ik zou willen dat dat anders was. Mijn priesters? Ben jij verantwoordelijk voor het kindermisbruik van de Nederlandse katholieke priesters? Google ook eens op familiedrama en kijk ’s wat je dan tegenkomt.

 74. Klaphek zegt:

  Ha Johanna,

  Nee, maar ik ben ook niet Katholiek of onderdeel van de Oemma.

 75. @ Klaphek 02-07-2010 18:40
  Er staat nog een paar vragen aan je open.

  Vraag: heb jij het recht iemand in Nederland te discrimineren vanwege het beleid van een overheid ver weg? Dragen moslims een collectieve schuld? Zo ja, zijn wij dan ook collectief schuldig voor de daden van christenen, westerse mogendheden en westerse bedrijven, en mogen wij op grond daarvan gediscrimineerd worden?

  Ik voeg er nog een aan toe:
  Mag ik jou dan verantwoordelijk stellen voor elk familiedrama dat zich in Nederland voltrekt?

 76. Klaphek zegt:

  Ha Johanna,

  Je hebt er waarschijnlijk over heen gelezen, maar het gaat niet om het handelen van een overheid maar om het handelen van voorgangers in jouw Oemma. De Oemma is een collectief, dat heb ik niet bedacht, en daden van leden het collectief vanuit een beroep op het collectief stralen af op de andere leden. Ik ben geen lid van een dergelijk collectief.

  Afshan Azad is het slachtoffer geworden van eerwraak die zijn motief vindt in de Islam. Wat heeft dat nou met familiedrama’s te maken?

 77. @ Klaphek 02-07-2010 19:20
  Hoi Klaphek,
  Iedereen is in zijn leven wel lid van een of ander collectief. Daar is niks mis mee. Waar wel wat mis mee is om de daden van de enkeling toe te schrijven aan de groep, om de groep collectief schuldig te verklaren.

  Als een vergelijkbare zaak als Afshan Azad zich in een autochtoon Nederlands gezin zou hebben afgespeeld, dan is de kans groot dat we dat een familiedrama genoemd hadden. In dat geval hoor ik niemand over autochtone Nederlanders die deel uitmaken van een collectief en daarom ook schuldig zouden zijn, laat staan dat we het normaal zouden vinden om ze op die grond te discrimineren. Je weet natuurlijk zelf ook wel dat de moslims in Nederland niks te maken hebben met een Bengaals gezin in Manchester.

 78. alib zegt:

  @nouri
  Nogmaals mijn complimenten.

  Als jij – altijd beargumenteerd – spreekt is het alsof er een sirene gaat loeien die alle islam-bashers in de straat verenigt. Je blijft er rustig onder en antwoordt in alle redelijkheid.

  Het zou mooi zijn als je wat meer steun kreeg! Waar zijn al die ‘multikulti’s’ gebleven? Met vakantie?

  @Rikus
  @alib 02-07-2010 05:00
  citaat:

  Goed ook dat Je Jan P’s gewauwel laat staan. Z
  wat spreekt hier iets lekkers uit. De nog even en de dictatuur is helemaal rond. Gelukkig is het alleen een Volkskrant ziekte

  Dat juist jij zo lelijk tegen mij moet doen! Was ik niet een van de mensen die je op weg hebben geholpen op het vk-blog? Of ben je dat vergeten?

 79. Klaphek zegt:

  Ha Johanna,

  In Nederland hadden we tot de Islam ook langs kwam geen geloof dat voorschreef dochters en zusters te vermoorden op grond van eerwraak. Je verglijking is niet nuttig.

 80. Faatje zegt:

  Hoi Johanna,

  Ik heb je blog ontdekt via http://www.republiekallochtonie.nl en ben erg onder de indruk van je feitelijk onderbouwde stukken. Een verademing om te lezen. Ik heb dit stuk en die over de importbruiden ruim verspreid.
  Complimenten voor je goede werk!

  Groet,

  Faatje

 81. @ alib 03-07-2010 03:28
  Dank. Het is inderdaad erg stil. Zie je trouwens dat de reacties van 3 gebanden hier nog gewoon blijven staan? Zou het komen doordat de moderator weekendverlof heeft of keert hij op zijn schreden terug?

  @ Klaphek 03-07-2010 08:27
  Volgens mij schrijft de islam eerwraak ook niet voor, maar is dit een cultureel verschijnsel. Eerwraak is bovendien niet synoniem aan moord.
  Ik ken persoonlijk ook voorbeelden van hoe eerwraak, waarbij niet zozeer de religieuze als wel de sociale druk een grote rol speelt, effectief vermeden wordt. Die voorbeelden halen natuurlijk nooit de krant. Geen nieuws is goed nieuws, toch? Of was het nou: goed nieuws is geen nieuws?

  @ Faatje 03-07-2010 17:03
  Dank, ook voor de verspreiding.

 82. DeKoeleAnalyticus zegt:

  Goed blog Johanna,
  alleen een beetje lang …

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s