10.000 importbruiden zoek (deel 1)

Medio vorig jaar sprak toenmalig minister van Integratie Van der Laan over 15.330 importbruiden in 2008. De situatie was zo alarmerend dat hij zei: ‘Het gaat onze spankracht te boven’. Johanna Nouri en Flip van Dyke gingen op zoek naar de waarheid achter de cijfers. Vandaag deel 1 van een tweeluik, deel 2 verschijnt morgen.

De uitkomsten van onze zoektocht

 • In 2008 waren er niet 15 duizend maar slechts 8 duizend immigratiehuwelijken, waarvan slechts eenderde niet-westerse allochtone Nederlanders betrof die hun partner uit het buitenland lieten overkomen.
 • 56 procent van de allochtonen huwt met een autochtoon. Zo’n 12 procent van de allochtonen haalt zijn partner uit het buitenland. 8 procent van de allochtone huwelijken betreft een huwelijk met een partner uit het land van herkomst.
 • Het aantal immigratiehuwelijken onder allochtonen daalt al jaren. De stijging in 2008 wordt veroorzaakt door het uitstelgedrag als gevolg van de aangescherpte eisen voor gezinsvorming: het duurt wat langer voor men aan de eisen voldoet, maar de aanhouder wint.
 • Uit de immigratiecijfers blijkt niet dat de ‘Belgiëroute’ veelvuldig misbruikt wordt.
 • Van een onevenredig hoge immigratie uit moslimlanden blijkt niets.

Een praktijkvoorbeeld

Begin 2004 ontmoette Johanna in Duitsland de Jordaniër die later haar man zou worden. Hij had in verschillende westerse landen gewoond en zij wilden samen in Nederland hun leven leiden. Waren ze naar Jordanië gegaan, dan had Johanna direct bij aankomst een verblijfsvergunning gekregen als partner van een Jordaniër.
Ze kozen echter voor Nederland, waardoor het erg ingewikkeld werd. Johanna’s man verbleef weliswaar in de EU, maar hij had een visum voor kort verblijf, waardoor hij volgens de regels terug moest keren naar Jordanië om een vestigingsmachtiging voor Nederland te kunnen aanvragen. Hij gaf een ‘zeker’ verblijf op voor een volstrekt onzekere toekomst.
Een toekomst die mede onzeker was doordat Johanna in die tijd, en nog steeds, werkte op jaarcontracten. En dat was een probleem, want op de dag dat de IND je aanvraag ontvangt moet je beschikken over een vast contract of minimaal een jaarcontract. Is dat contract net een week te vroeg ingegaan, dan voldoe je al niet meer aan de voorwaarden. Daarnaast moest haar inkomen minimaal 120 procent van het bijstandsniveau zijn en moest zij haar arbeidsverleden in de achterliggende drie jaar aantonen door al haar salarisstroken mee te sturen. Bovendien stelde Johanna zich voor vijf jaar garant voor alle kosten en tekende zij een verklaring dat een eventueel beroep op de bijstand op haar verhaald zou worden. Gelukkig was er toen nog geen wet die inburgering in het buitenland oplegde.

Het duurde meer dan vijf gekmakende maanden voor er een positief besluit in de brievenbus lag. In het verleden was dat nog veel langer, soms meer dan een jaar. Johanna’s man kwam naar Nederland, en daar begon het circus opnieuw, want nu moest hij een verblijfsvergunning aanvragen. Nogmaals doorliepen ze exact dezelfde procedure, met wederom veel onzekerheid. Zolang dit niet rond was, mocht haar man werken noch inburgeren. Een jaar later moest de verblijfsvergunning verlengd worden, met weer allerlei eisen. Bovendien kregen Johanna en haar man toen een hele vragenlijst voorgelegd over hun relatie, die ze keurig hebben ingevuld en aanvulden met een uitnodiging om de situatie in hun huis in ogenschouw te komen nemen.
Na drie jaar hier te zijn, mocht hij eindelijk naturaliseren en waren ze van de onzekerheid en de papierwinkel af. Tijdens de naturalisatieceremonie vertelde de burgemeester uitgebreid over de rechten en plichten die je als burger in Nederland hebt, in onze rechtsstaat. Johanna’s man zei na afloop: ‘Dat hebben we in ons land ook allemaal.’
Bijna vier jaar bestaansonzekerheid, ruim 2.200 euro armer voor alle leges, een verbod om te werken zonder verblijfsvergunning en een verplichting om eerst in te burgeren. Het duurde anderhalf jaar voor Johanna’s man eindelijk aan het werk mocht. Het bedrijf waar hij via een uitzendbureau terecht kwam, bood hem na een half jaar een vast contract aan met een prima salaris.

De overkomst van Johanna’s man verliep achteraf gezien, los van de papierwinkel en de lange onzekerheid, eigenlijk probleemloos. Wie echter eens wat rondneust op de website van de Stichting Buitenlandse Partner, komt daar talloze schrijnende verhalen tegen van mensen die jarenlang noodgedwongen van elkaar gescheiden zijn en van mensen die zich een slag in de rondte werken om toch maar eindelijk aan de inkomenseisen te kunnen voldoen.

Johanna’s man is een voorbeeld van een importbruid, of beter gezegd: een importbruidegom. Hij is niet kansarm, wel niet-westers en moslim. En zoals vele anderen is hij getrouwd met een autochtone Nederlander. In de plannen van sommige partijen zou hij gezien worden als kansarme immigrant, in die van andere als een gevaar voor de samenleving vanwege zijn geloof.

Reden voor ons om eens te duiken in de cijfers en te onderzoeken hoe het nu werkelijk zit met de massale immigratie van kansloze importbruiden.

De media

Wie de koppen van de kranten het afgelopen jaar doorloopt, krijgt de indruk dat er een enorme toestroom van importbruiden naar Nederland is.

Op 7 juni 2009 kopte De Telegraaf Stop op importbruiden. Aan het woord was Eberhard van der Laan, minister van Integratie. In het interview zei hij onder meer dat de voortdurende instroom van laagopgeleide huwelijkspartners uit Marokko een ondraaglijke last is voor de Nederlandse samenleving, en dat het ondanks alle energie en geld die we steken in inburgering dweilen met de kraan open blijft, zolang er telkens nieuwe kansarmen binnenkomen. ‘Het gaat onze spankracht te boven.’
Het kabinet wil daarom een beter slot op de deur, want de door Verdonk aangescherpte eisen voor gezinshereniging – die overigens voor het Europees Hof geen stand hielden – werken onvoldoende. ‘Marokkaanse mannen ontduiken de inkomens- of opleidingseisen, door hun bruiden via België binnen te smokkelen’, aldus Van der Laan, die ook nog wist te melden dat veel Marokkaanse mannen expres op zoek gaan naar een traditionele vrouw uit het moederland in plaats van een vrijgevochten leeftijdgenote in Nederland te kiezen.

Drie dagen later berichtte De Telegraaf dat er in 2008 voor het eerst sinds een periode van daling weer een vestigingsoverschot is in Nederland, dat deels komt door het stijgende aantal importbruiden. De Volkskrant kopte ‘Liefdesmigratie’ rijst weer de pan uit. Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer meldde Van der Laan dat in 2008 15.330 importbruiden naar Nederland waren gekomen, aldus de Volkskrant. Wie de Handelingen van de Tweede Kamer erop naslaat, zal opvallen dat Van der Laan twee woorden vermeed: ‘importbruiden’ en ’15.330’. Zeer begrijpelijk, zoals we verderop zullen zien.

Aan de rappe daling in de afgelopen jaren was een einde gekomen nu 2007 een ‘plotselinge groei’ kende van 32%. Volgens Van der Laan was die groei te wijten aan met name Afghaanse, Iraakse en Somalische partners, en blijven verder ook Marokkanen en Turken een huwelijk sluiten met iemand uit het moederland. De minister stelde dan ook dat hij de instroom van laaggeschoolde huwelijkskandidaten wilde stoppen, omdat die alle energie en geld in inburgering teniet doet.

In de periode die volgde, kwam met kabinet met een aantal beleidsmaatregelen die de huwelijksmigratie verder aan banden moeten leggen.

De werkelijkheid

Van der Laan noemde een aantal van 15.330 importbruiden die in 2008 naar Nederland kwamen. Hij verzuimde te melden dat dit niet alleen ging om partners, maar ook om de gezamenlijke kinderen. Hij verzuimde eveneens te melden dat het hier niet alleen ging om importbruiden, maar ook om reeds eerder gehuwde partners van kennismigranten en asielzoekers. Bij die laatsten gaat het om mensen die, wanneer ze eenmaal hier als vluchteling erkend zijn, gebruik maken van hun universele recht op gezinsleven en hun partner en kinderen mogen laten overkomen. Een recht dat ze evident in eigen land, waar ze gevaar lopen, niet kunnen uitoefenen. Kennismigranten dienen tegelijk met hun eigen aanvraag ook een vraag voor het verblijf van hun partner in. Bovendien gaat het niet alleen om bruiden maar ook om bruidegommen.

Tabel 1 laat zien dat er in heel 2008 achtduizend immigratiehuwelijken waren, net iets meer dan de helft dus van het cijfer dat Van der Laan noemde. Zo’n 56 procent van die huwelijken betreft een huwelijk met een autochtone Nederlander, zoals Johanna, Geert Wilders en de talloze mannen die in Polen, in Thailand en op de Filippijnen hun bruid vinden. Slechts eenderde van de immigratiehuwelijken betreft niet-westerse allochtonen die hun partner uit het buitenland – vaak het land van herkomst – halen.

Wat uit de tabel ook naar voren komt, is dat de importbruid in 60 procent van de gevallen een vrouw is. Waar allochtonen met een migratiehuwelijk in tweederde van de gevallen een vrouwelijke partner buiten Nederland vinden, halen autochtonen in 55% van de gevallen een vrouw en in 45% van de gevallen een man uit het buitenland.
Opmerkelijk is verder het volgende. Bij westerse allochtonen met een migratiehuwelijk gaat het om mannen die een vrouw in het buitenland zoeken. Bij niet-westerse allochtonen echter gaat het bij de eerste generatie in driekwart van de gevallen om ‘man zoekt vrouw’, terwijl dat bij de tweede generatie meer een kwestie van ‘vrouw zoekt man’. Dit staat haaks op het algemene beeld dat het vooral niet-westerse allochtone mannen zijn die in het buitenland een onderdanige vrouw zoeken.

Tabel 2 zoomt in op allochtonen met een importhuwelijkspartner.

Het zijn opmerkelijke cijfers. In heel 2008 traden meer dan 28 duizend Nederlanders van allochtone afkomst in het huwelijk. In 45 procent van de gevallen trouwden zij met een autochtoon, vrouwen zelfs in de helft van de gevallen. In ruim 30 procent van de gevallen trouwden zij met een allochtone partner in Nederland van gelijke herkomst. En in slechts 12 procent – 1 op de 8 – van de gevallen trouwden zij met een partner in het buitenland. Slechts 8 procent van alle huwelijken van allochtonen betrof een huwelijk met een partner uit het land van herkomst. Het lijkt dus niet zo slecht te gaan met de integratie in onze samenleving! Wat je uit de tabel niet kunt aflezen, is dat bijna 1 op de 25 autochtonen die in 2009 in het huwelijk trad, dat deed met een importpartner.

Het is dus een illusie om te stellen dat allochtonen massaal hun bruiden importeren uit het buitenland. Ruim 85 procent van de allochtonen trouwt met een huwelijkspartner in Nederland en dan vaker met een autochtoon dan met een allochtoon ook nog. Slechts 8 procent van de allochtonen zoekt een partner in het land van herkomst en daarbij betreft het met name de eerste generatie. En laten we niet vergeten dat ook een aanzienlijk deel van onze autochtone bevolking huwelijksromantiek vindt in verre oorden en ervoor kiest om hier hun leven voort te zetten. Een keuze gebaseerd op het recht op een gezinsleven, in alle vrijheid.

Morgen deel 2 met daarin aandacht voor de huwelijkskeuzes van allochtonen en met name Marokkaanse en Turkse Nederlanders, het vermeende misbruik van de Belgiëroute en de huwelijksmigratie vanuit ‘moslimlanden’.

Johanna Nouri & Flip van Dyke
Dit artikel verschijnt op hun beider blogs

Alle tabellen, links naar CBS-tabellen en nog meer informatie zijn te vinden in deze Excel-file

Eerdere blogs over dit onderwerp:
Waar blijven de Marokkanen?, Johanna Nouri, 11 juni 2009
Wat komen ze hier eigenlijk doen?, Johanna Nouri, 13 juni 2009
Diverse artikelen van Flip Vandyke, zie zijn homepage

Dit bericht werd geplaatst in De vreemdeling, Politiek en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

61 reacties op 10.000 importbruiden zoek (deel 1)

 1. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  Hoeveel er komen-is niet van belang.
  Wat van belang is, de volgende overdenkingen:
  –nederland is fysiek vol; er is geen ruimte voor meer.
  –de islam moet vermeden als de pest; het kan en zal eensamenleving totaal ontregelen en vernietigen.
  –we hebben geen enkele verplichting aan het midden oosten.

  gewoon; zoek een nederlander; er is niks wat een araber kan dat een nederlander ziet zou kunnen.
  Pas als er hier woningen en inkomen genoeg is voor autochtonen, en er door alla’s wonder fysiek plaats is, kan overwogen worden wweer buitenlanders toe te laten.

  Laat ze nou maar gezellig tussen gelijkgestemden in arabische landen blijven

 2. martin zegt:

  Helder artikel. Het vertekent ook mijn beeld en geeft aan dat je idee niet op beeldvorming alleen moet baseren. Dank aan beide (ik zag dat bij Flip de reactieruimte gesloten is).

 3. @ P.H.M.
  Dat is ook een manier om te reageren op een weerlegging van cijfers: het discussie-onderwerp verleggen. Effectief is dat echter niet.

  @ Martin
  Precies Martin. Zoals zo vaak: geloof niet alles wat je leest.

 4. ron rozen zegt:

  Je doet erg verbolgen over de maatregelen voor importhuwelijken die je hebt ondervonden, maar wie denk je dat daar debet aan is Johanna?

 5. Catharina Anna Maria van Vliet zegt:

  @Johanna: met heel veel interesse gelezen. Ik ben niet verbaasd dat de realiteit zoveel anders is dan de suggestie.
  Ik had al eerder begrepen dat het helemaal niet makkelijk is om een partner uit het buiteland te halen.

  Ik denk dat ik het nog een keer ga lezen om de onderbouwde feiten goed tot me door te laten dringen. Wie weet kan ik het nog gebruiken. AANBEVOLEN.

 6. @ ron
  Migranten die misbruik maken van de regels. Én de Nederlandse samenleving, die beleid baseert op een klein groepje dat problemen maakt, en volstrekt negeert dat het overgrote merendeel der migranten van goede wil is en hetzelfde wil als jij en ik: een goed leven leiden met degene die je lief hebt. De goeden leiden onder de kwaden. En dat doet geen recht aan de mensen die het betreft.

  @ Catharina
  Dat is inderdaad alles behalve eenvoudig. En dan is mijn verhaal nog een succesverhaal. Er zijn talloze mensen die al jaren van elkaar gescheiden leven, die het niet lukt om aan de eisen te voldoen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat door al die maatregelen vrouwen onevenredig zwaar getroffen worden, evenals mensen die niet het geluk hebben hoogopgeleid te zijn (niet iedereen kan goed leren), daardoor een laagbetaalde baan hebben en wie op grond daarvan het samen leven met de partner van hun hart ontzegd wordt.

 7. Ruud Zweistra zegt:

  Importbruiden zoek?Kijk eens in de Nederlandse steden…die zijn vergeven van importbruiden.

  Het verstandigst zou zijn om hiervoor een remigratietraject op te zetten. Anders zitten we over 20 jaar met een meerderheid van de PVV.

 8. An van den burg zegt:

  De restricties die door Nederlandse politici zijn gemaakt voor het "importhuwelijk" zijn door het Europese Hof teruggedraaid en versoepeld. En zo hoort het ook; trouwen en liefhebben moet geen geld kosten!!!

  An.

 9. @ Ruud
  Dat is dus een mythe. Verstandig zou zijn om mensen te zien als mensen.

  @ An
  Dat klopt. De route naar het Europees Hof was lang, maar hij heeft eindelijk vruchten afgeworpen. Maar er zijn wel plannen om te proberen om de minimumleeftijd op Europees niveau te verhogen naar 24 jaar, de inburgering in het buitenland te verzwaren en opleidingseisen in te stellen voor zowel de partner in Nederland als degene die overkomt. Dat betekent dat als je de pech hebt om niet goed te kunnen leren en daardoor een ‘lage’ opleiding hebt genoten, je wordt uitgesloten van gezinsmigratie.

 10. ron rozen zegt:

  @Johanna
  Dat groepje dat misbruik maakt, kan maken is klein geworden dankzij die maatregelen. Kijk eens op de website van de PVV wat er in het verleden is gebeurd bij de toelating van emigranten, dan begrijp je die maatregelen beter.

  Heb jij trouwens ook wel eens zo’n oude lelijke Marokkaanse man gezien met aan zijn hand een doodsbang jong Marokkaanse vrouw?

  Wat nou "liefde" An. Denk je dat dat kind verliefd is op die shagrokende bejaarde, die uit zijn bek stinkt en zijn handen niet thuis kan houden?

  Een dik lui lelijk Nederlands wijf moet ook niet de kans krijgen een mooi jonge jongen uit Turkije ongelukkig te maken en vertel me niet dat dat nooit gebeurd is.

  En verder ken ik lelijke ouwe nichten die om de drie jaar een verse goedgebouwde en poente kerel uit Brazilie laten overkomen, die onmiddelijk het huis uitvlucht als hij zijn verblijfsvergunning heeft.

 11. @ ron
  Je aanname is dat het misbruik ooit groot was, maar dat wordt niet gestaafd door de feiten. Het misbruik betrof en betreft een kleine groep. Je verwijzing naar de PVV ontgaat mij. Het was Job Cohen die de nieuwe Vreemdelingenwet al in 2000 invoerde met daarin onder meer inkomens- en leeftijdseisen. De Wet Inburgering Buitenland werd ook door de PvdA gesteund. Maatregelen waarvan jij zegt dat ze effect hebben. Alle genomen in een tijd dat de PVV nog niet eens bestond. Waarmee duidelijk is dat de stelling van de PVV dat niemand iets aan immigratie doet, uit de lucht gegrepen is.

  Leuk voorbeeld. De cijfers laten zien dat dit gelukkig tot de uitzonderingen behoort. Al was het maar omdat de meerderheid van de importhuwelijken autochtone Nederlanders betreft en slechts 1 op de 3 importhuwelijken allochtonen betreft die een partner uit het land van herkomst laten overkomen.

 12. ron rozen zegt:

  Je moet toch iets verder terug in de tijd Johanna om de achter oorzaak van de strenge immigratiemaatregelen te komen.

  En hoe het ook zij we leven met twaalf miljoen autochtone Nederlanders en vijf miljoen allochtonen.

 13. @ ron rozen 12-06-2010 11:06
  Ik zie dat je je posting hebt aangevuld met twee plastische voorbeelden. Uitzonderingen bevestigen de regel slechts.

 14. Ruud Zweistra zegt:

  Ruud Zweistra 12-06-2010 10:59
  Importbruiden zoek?Kijk eens in de Nederlandse steden…die zijn vergeven van importbruiden.

  johanna_nouri 12-06-2010 11:05
  @ Ruud
  Dat is dus een mythe. Verstandig zou zijn om mensen te zien als mensen.

  Reactie:
  Vind ik ook: je moet die mensen die moskeeen in de brand steken, vrouwen hun hoofddoekjes afrukken en moslims willen laten remigreren gewoon zien als mensen. Helemaal niks mis mee – dat zijn allemaal mensen.

 15. helena zegt:

  heel erg aanbevolen!
  Het is inderdaad erg moeilijk om een niet-westerse allochtoon (ik geef het even deze term) naar NL te halen ! Het is te gek voor woorden eigenlijk. En dat in een tijd van globalisatie. Er is ook een aantal Nederlandse vrouwen (autochtonen) die een relatie met een Turk hebben die ze met de vakantie (of anderszins) hebben ontmoet, zie bijvoorbeeld de website van seni-seviyorum of ook buitenlandse partner etc. Ken ook vrouwen die naar turkije zijn vertrokken om die reden.

  En die cijfers: men weet amper vaak waar men het over heeft!

 16. Ina Dijstelberge zegt:

  Goed informatief stuk Johanna en Flip.

 17. Klaphek zegt:

  Ha Ruud,

  Je zit mis hoor. Volgens Johanna’s geloof zijn niet moslims varkens. Als wij nou een geloof zouden aannemen waarin moslims tot varkens worden gebombardeerd dan kloppen de straatbeelden weer.

 18. @ Ruud Zweistra 12-06-2010 11:32
  Ik zie niet wat het verband is tussen je reactie en dit blog.

  @ helena
  Ja die mensen ken ik ook. En we maken ze onderwerp van populaire tv-series als:

  Grenzeloos Verliefd (NET5, 21:36) – De speciale slotaflevering van het romanti- sche programma Grenzeloos Verliefd werd woensdag door 537.000 kijkers (madl: 9.7%) bekeken. Daarmee was Grenzeloos Verliefd het best scorende NET 5-programma van de avond. In de liefdesserie werden tien weken lang jonge Nederlandse vrouwen gevolgd die voorgoed naar het buitenland vertrokken om zich bij hun grote liefde te voegen. De slotaflevering op woensdag liet zien hoe het hen nu vergaat.
  NET 5 is zo tevreden over de kijkcijfers van Grenzeloos Verliefd, dat er nu al kandidaten worden gezocht voor het vierde seizoen van het programma. “Het derde seizoen werd zeer goed bekeken met gemiddeld een half miljoen kijkers per aflevering en een marktaandeel van 19,2 procent in de voor NET 5 belangrijke doelgroep ‘Vrouwen 20-34′“, liet een woordvoerster eerder weten.

  @ Ina
  Dank.

 19. Ruud Zweistra zegt:

  @klaphek,
  Laatst werd er zo’n verzameling importbruiden uitgeladen bij Naturalis – het is werkelijk ongeloofijk wat je dan ziet aan haatdragende en beledigende kledij volgeschilderd met kreten als: "Wij zijn mensen en jullie zijn varkens", "Wij zijn halal en jullie haram", met een sterk zwart-gekleurde boventoon om aan te geven dat ze tot alles in staat zijn.

  Overigens viel dit meteen op, want het gebeurt zelden dat je dit soort groepen bij Naturalis ziet – meestal is het volkomen blankheid dat de klok slaat. Om voor de handliggende redenen – de leraren waren ook allemaal hartstikke wit.

  Naturalis is een hoogstgevoelige thermometer voor de beschavingstemperatuur van de diverse culturen.

 20. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 12-06-2010 12:17
  @ Ruud Zweistra 12-06-2010 11:32
  Ik zie niet wat het verband is tussen je reactie en dit blog.

  Reactie:
  Argumenten kan ik je geven… maar geen verstand. Lees nog maar een paar keer. Het gaat om het argument: "Het zijn mensen".

 21. @ Ruud Zweistra & Klaphek
  Ik verzoek jullie vriendelijk jullie gezellige onderonsje elders voort te zetten.

 22. antoinette duijsters zegt:

  Johanna, heel goed informatief blog, maar ik raad je aan de modereren, voor de vk moderator het doet.

 23. @ Ruud Zweistra 12-06-2010 12:20
  En daarvoor stond ‘Dat is dus een mythe’. Ik heb tot nu toe nog geen argumenten van jou gelezen waaruit blijkt dat hetgeen Flip en ik stellen niet klopt.

 24. @ antoinette
  Ik ben even wat minder actief geweest hier. Wat heb ik gemist? Staan hier al dingen die de moderator tot ingrijpen nopen?

 25. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 12-06-2010 12:21
  @ Ruud Zweistra & Klaphek
  Ik verzoek jullie vriendelijk jullie gezellige onderonsje elders voort te zetten.

  Reactie:
  Mijn reactie richting klaphek gaat direct over het onderwerp van je bijdrage: de hoeveelheid importbruiden.

  Je bezwaren zijn volkomen ongeldig.

 26. @ Ruud
  Mijn bezwaren staan nog steeds. Ik heb geen zin in je eindeloos herhaalde postings die niets nieuws toevoegen, maar slechts herhalen en elk normaal gesprek onmogelijk proberen te maken. Ga maar iemand anders lastig vallen.

  @ Klaphek & P.H.M. van de Kletersteeg
  Hetzelfde geldt voor jullie beiden.

 27. helena zegt:

  moet trouwens inderdaad een stressvolle periode zijn geweest Johanna voor jullie!

  een tijdje geleden had ik ook nog een artikel gelezen kon ik me herinneren waarin de mythe van de importbruiden werd besproken. Heb even gezocht :

  Klik om toegang te krijgen tot FactsheetHuwelijksmigratie.pdf

  denk dat je het wel kent.

 28. @ Ruud Zweistra
  Je laatste reactie heb ik verwijderd. Zoals ik al schreef: ga maar iemand anders lastig vallen.

 29. @ helena
  Ja, dat kun je wel zeggen. En het duurt een hele tijd voor dat weer uit je systeem verdwenen is.
  Dat artikel van E-Quality zou iedereen moeten lezen. Dank dat je de link hier plaatst.

 30. vandyke zegt:

  @Helena Ik las dat artikel uit e-quality nadat wij het cijferwerk hadden gedaan. Wat wij berekende klopt wel met dat artikel.

  @Ina "Goed informatief stuk Johanna en Flip."
  Dank je wel Ina en dat terwijl ik nog geeneens bij Johanna’s favorieten sta!

 31. @ ron rozen 12-06-2010 11:30
  = Je moet toch iets verder terug in de tijd Johanna om de achter oorzaak van de strenge immigratiemaatregelen te komen.
  En hoe het ook zij we leven met twaalf miljoen autochtone Nederlanders en vijf miljoen allochtonen. =

  Excuus. Ik had deze reactie over het hoofd gezien. Het is een mooi voorbeeld van feiten die niet kloppen. De CBS-statistieken (http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37325&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0-4,8,10&D6=l&HDR=G2,G3,G4,T&STB=G1,G5&VW=T) laten zien dat de bevolking anno 2010 in totaal 16,6 miljoen bedraagt. Hiervan zijn er 13,2 miljoen autochtoon en 3,4 miljoen allochtoon.
  Van die 3,4 miljoen allochtonen zijn er 1,9 miljoen niet-westers en 1,5 miljoen westers.
  Van de 1,5 miljoen westerse allochtonen komen er 1,4 miljoen uit Europa, waarvan 900 duizend uit de EU.
  Alweer een mythe ontmaskerd.
  Lees in dat verband ook vooral dit blog van Flip: http://www.geencommentaar.nl/index.php/2010/06/12/rutte-en-de-vergeten-eu-immigratie

 32. @ Flip
  Verrek, je hebt gelijk. Ik moet mijn favorieten toch eens wat beter onderhouden. Bij deze sta je er alsnog bij.

 33. An van den burg zegt:

  ======= @ An
  Dat klopt. De route naar het Europees Hof was lang, maar hij heeft eindelijk vruchten afgeworpen. Maar er zijn wel plannen om te proberen om de minimumleeftijd op Europees niveau te verhogen naar 24 jaar, de inburgering in het buitenland te verzwaren en opleidingseisen in te stellen voor zowel de partner in Nederland als degene die overkomt. Dat betekent dat als je de pech hebt om niet goed te kunnen leren en daardoor een ‘lage’ opleiding hebt genoten, je wordt uitgesloten van gezinsmigratie.=====

  Nee, Johanna, ook dit is in strijd met het Verdrag van Lissabon en de Grondwetten van Eu-landen!?

  Gelukkig maar.
  Groet, An.

 34. Graaf Geo Hemelschraag zegt:

  Een verhelderende bijdrage. Dank jullie wel, Johanna en Flip!

 35. vandyke zegt:

  Dank je Graaf.

  Dank je wel Johanna. Ik zie dat ik nu tussen jouw faforieten The_Saint en Zelf Reflectie in sta. Mooi plekje.

 36. Mephisto zegt:

  @Ron:Je doet erg verbolgen over de maatregelen voor importhuwelijken die je hebt ondervonden, maar wie denk je dat daar debet aan is Johanna?
  Mensenhandelaars?

 37. @ An van den burg 12-06-2010 17:08
  Het Europees Hof stelde in het Chakroun-arrest dat het op grond van de EC-richtlijn gezinshereniging (Richtlijn 2003/86/EG ) niet is toegestaan in de leeftijdseis onderscheid te maken tussen gezinsvormers en gezinsherenigers. Wel stelt de richtlijn dat de toegestane leeftijdsgrens maximaal 21 jaar is. Op basis van deze uitspraak is de leeftijdseis nu tijdelijk teruggebracht naar 18, omdat men lopende zaken niet langer wilde laten liggen. Op korte termijn wil men echter voor beide groepen de leeftijdsgrens op 21 jaar stellen. Daarvoor is echter een wijziging van het Vreemdelingenbesluit en de Vreemdelingencirculaire nodig. Volgens de laatste berichten zou begin juli de leeftijdseis omhoog gaan naar 21 jaar, maar ik weet niet of die informatie betrouwbaar is want ik heb er nog geen publicatie over gezien.
  Waar ik echter vooral op doelde is dat Nederland gaat proberen om de EC-richtlijn over gezinshereniging aangepast te krijgen in de richting van een toegestane leeftijdseis van maximaal 24 jaar. De brief over de Kabinetsaanpak Huwelijks- en gezinsmigratie zegt daarover het volgende:

  Voorts is gevraagd naar de mogelijkheid om
  de leeftijdsgrens voor gezinsmigratie te verhogen naar 24 jaar. Het
  verleggen van de grens voor huwelijksmigratie naar 24 jaar is in strijd met
  de richtlijn inzake het recht op gezinshereniging, waarin is bepaald dat
  lidstaten kunnen eisen dat de gezinshereniger en zijn echtgenote een
  minimumleeftijd hebben van ten hoogste 21 jaar, alvorens de echtgenote
  zich bij hem kan voegen. Dit betekent dat geen hogere leeftijdseis voor
  huwelijksmigratie kan worden gesteld. Wel zal Nederland ook dit aspect
  betrekken bij de onderhandelingen met de Europese Commissie over het
  Groenboek inzake de gezinsherenigingsrichtlijn.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32175-1.pdf, pag. 13

  In de Kabinetsreactie op het Chakroun-arrest wordt dat voornemen nog een keer bevestigd:

  Klik om toegang te krijgen tot kst-32175-8.pdf

 38. iris kijkt zegt:

  @ Johanna – Interessant stuk. Een tegentijdigheid is wel enigszins dat je laat zien dat het om veel kleinere aantallen ‘importbruiden’ gaat dan men denkt , maar dat klinkt dus bijna alsof veel grotere aantallen inderdaad wel een probleem zouden zijn. Daarnaast neem je aan dat die kleine aantallen een teken zijn dat het goed gaat met de integratie. Maar dan zou je dus ook kleine aantallen moeten zien in de jaren dat die strenge maatregelen er nog niet waren.Anders zou men niet anders kunnen concluderen dat het slechts door die maatregelen komt. Wilders roept om een strict beleid t.a.v immigratie om zo goede sier te maken , maar dat beleid is er al lang.

  Die Nederlanders die maar Thaise dames e.d hierheen halen , vind ik overigens ook niet het toonbeeld van wat me aanstaat.Net zo min als Nederlandse vrouwen die in een vlaag van kalverliefde een Cubaan of zo hierheen slepen. Speelt ook hun opleidingsniveau mee , dus de kans om hier aan de slag te komen.

 39. Of importbruiden in groten getale wel of geen probleem zijn, is niet het onderwerp van dit blog, hoewel ook daar veel over te zeggen valt. Flip en mij gaat het hierom:
  1) het gepresenteerde beeld strookt niet met de werkelijkheid
  2) het beleid richt zich op uitwassen, maar de grote groep goedwillenden worden daarmee onevenredig en nodeloos benadeeld
  3) de publieke opinie en het beleid gaan voorbij aan de menselijke aspecten van gezinsmigratie

  Inderdaad. Er is al lang een strict beleid. Ingevoerd door Job Cohen en later verder aangescherpt.

  Je stelt terecht dat het merendeel van de huwelijksmigratie bestaat uit Nederlandse mannen en vrouwen die een partner uit het buitenland halen. Persoonlijk mag je daar wat van vinden. Maar dat iets anders dan daar wetten op uitvaardigen die dit voorkomen. Dat is een inmenging in het privéleven van mensen die totaal niet gerechtvaardigd is.

  De factsheet van E-Quality, waar Helena naar linkte, geeft veel informatie over de achtergronden van de overkomende huwelijksmigranten. Zoals:

  BEELDVORMING
  Huwelijksmigratie brengt vooral laag opgeleide vrouwen naar Nederland.
  FEIT
  75% van degenen die in het buitenland examen doen om als huwelijksmigrant te worden toegelaten, heeft een opleiding op meer dan basisschoolniveau. Van de Turkse en Marokkaanse vrouwelijke huwelijksmigranten heeft 38% minimaal een mbo-opleiding als zij in Nederland aankomen.

  en:

  Zowel de nieuwe inkomenseis als de verhoging van de leeftijdsgrens leidt maar zelden tot uitstel van de relatievorming zelf. Wat wordt uitgesteld is de migratie naar Nederland. Dat uitstel kan voor- en nadelen hebben. De startpositie in Nederland is wellicht wat beter. Maar: ‘Opgemerkt moet echter worden dat zelfs als de startpositie is verbeterd doordat de legale vestiging in Nederland wordt uitgesteld, dit zeker niet automatisch hoeft te betekenen dat dit de integratie ten goede komt. Deze startpositie is immers op een hogere leeftijd bereikt, terwijl de uitstelperiode ook in Nederland gebruikt had kunnen worden voor integratiedoeleinden,’ aldus het onderzoek.

  Uit onderzoek dat Regioplan eind vorig jaar publiceerde, blijkt dat slechts een heel kleine groep gezinsmigranten niet gealfabetiseerd is: slechts 1,6% van de personen die de afgelopen jaren het
  basisexamen inburgering aflegden kon niet lezen en schrijven. Dat percentage is gelijk aan het percentage analfabetisme in Nederland zoals opgegeven door de Stichting Lezen & Schrijven.

 40. cor verhoef zegt:

  @Johanna,

  Klassebijdrage.
  Typerend is dat je "aartsvijanden" nooit ingaan op de kern van je betoog. Het past niet in hun schoongeveegde straatje.

 41. Dank Cor. Vergeet ook Flip niet, het is een coproductie.
  Gelukkig staat aartsvijanden tussen aanhalingstekens, want het is geen oorlog en ik hoop dat het dat ook nooit gaat worden.

 42. cor verhoef zegt:

  @Johanna,

  Ik hoop met je mee, maar ik bewonder het koele hoofd, dat je altijd behoudt onder de aanvallen van je "aartsvijanden" die je altijd stoicijns ondergaat en wegzet met argumenten die, naar mijn idee, staan als een huis.

  groet,

  cor

 43. @ Cor
  Dank. Maar soms té stoïcijns, waardoor anderen wegblijven, en dat is niet de bedoeling. Vandaag heb ik drie bans uitgedeeld. En het bevalt prima, een schone reactieruimte.

 44. ron rozen zegt:

  Wat uit je verhaal blijkt is dat je vroeger in Nederland geen strobreed in de weg werd gelegd als je met een buitenlander wilde trouwen en dat door het vele misbruik de wetten zijn aangescherpt. Niks bijzonders en ik begrijp je verongelijkte toon dan ook niet.

 45. cor verhoef zegt:

  @Johanna,

  = Dank. Maar soms té stoïcijns, waardoor anderen wegblijven =

  Klaphek is bij mij 1 keer langsgeweest, Ruud 2 keer en ik zal je vertellen, nadat ze gefileerd waren (ik ben een stuk minder vriendelijk dan jij ;-) heb ik ze nooit meer terug gezien.
  Maar ik heb nog nooit iemand geband (behalve de trol Ria de Witte), dat dan weer niet….

 46. @ Ron
  Dat blijkt helemaal niet uit het verhaal. Het enige wat blijkt is dat de cijfers van Van der Laan niet kloppen. Ik heb het nergens over misbruik. Je legt me woorden in de mond. En je gaat voorbij aan het feit dat de regelgeving ertoe leidt dat het overgrote merendeel van de mensen die een partner vinden in het buitenland, ernstig gedupeerd wordt.

 47. @ cor verhoef
  Jij bent daar beter in dan ik, dat is duidelijk. Morgen hef ik die bans weer op. Eens kijken hoe het dan gaat.

 48. cor verhoef zegt:

  @Johanna,

  ik vind discussies met mensen als Zweistra, Klaphek en Plezier, het naakte voorbeeld van tijdverspilling.
  Op een stoel zitten, uitkijkend over de tuin, en zien hoe snel het gras groeit, is vele malen interessanter…

 49. Wattman zegt:

  Een bijzonder goed gedocumenteerd blog, helder en duidelijk geschreven. Ik had het al ooit ergens gelezen, maar daar was het meer droog cijfermateriaal. Dit leeft, dankzij jullie!

 50. Wattman zegt:

  Nu heb ik ook een aantal reacties gelezen. Met name de laatste trokken mijn aandacht. Ik heb genoemde heren na één keer geband, alleen Kletersteeg heeft het nog een keertje langer volgehouden. Ik vind het verschrikkelijk om beledigd te worden op mijn eigen blog, nota bene onder niet-politieke bijdragen. Ik heb ze voor ‘eeuwig geband’ en ik heb er een goede gewoonte van gemaakt de grijze avatars over te slaan met lezen. Scheelt nog een hoop tijd ook nog.

 51. @ Wattman
  Dank voor de reactie. Het is inderdaad helemaal niet leuk om beledigd te worden op je eigen blog. En ook niet om je blog volledig ontregeld te zien. Misschien ga ik je voorbeeld wel volgen.

 52. Wattman zegt:

  Ik heb ook wel respect voor de manier waarop jij je hoofd koel houdt hoor. Alleen hebben ze me toen ik nog maar pas op het blog was, echt pijn gedaan. En het bevalt me prima, alleen nog leuke mensen ontmoeten!

 53. alib zegt:

  Nouri / Van Dyke

  Dat jullie elkaar zouden tegenkomen is iets uit een film. Maar dan zonder de romantiek. Cijfertjes is wat jullie bindt.

  Fantastisch verstandshuwelijk met uitmuntend resultaat (al kan het wel wat peper en knoflook gebruiken).

  En… begin niet aan bannen. Ban niemand. Het is het begin van het einde. Het is zelfbedrog.

 54. An van den burg zegt:

  Johanna, bedankt voor je moeite. Ik hou deze info ook al bij. Natuurlijk gaat de leeftijd niet omhoog naar 24. Dat zou discriminatie zijn en: alle volkeren van de wereld zijn voor de Eu-wetten gelijk, dus nooit alleen voor de komers uit islamitische landen.

  An.

 55. janplezier zegt:

  De ijver van Johanna Nouri en van Dyke om het beeld van de stromen
  moslims die naar ons land komen naar beneden vast te stellen lijkt op
  een georganiseerde moslim strategie ons zand in de ogen te strooien.

  Moslims hier doen alles om ons in slaap te sussen, getuige het
  bericht over onze zogenaamde bondgenoot Pakistan, die
  al jaren bezig is ons te bedriegen.
  De president Asif Ali Zardari houd er vriendschappelijke contacten
  op na met de Taliban, en financiert deze misdadigers zelfs.

 56. Pingback: 10.000 importbruiden zoek (deel 2) | Levantijnse berichten

 57. @ alib
  Niet alleen cijfertjes Alib. Hhm, knoflook en peper, dank voor de tip

  @ An
  Het zou inderdaad van de gekke zijn. En verdragen staan dat in de weg lijkt me. Het is al erg genoeg dat men het van plan is.

  @ janplezier
  Praatjes voor de vaak hebben wij niet nodig, de cijfers zeggen genoeg. Voor Klaas Vaak spelen is meer iets voor jou, alleen leidt het niet tot een rustige slaap maar tot een nachtmerrie.
  Ik wist trouwens niet dat Zardari ook een importbruid is.

 58. vandyke zegt:

  @Janplezier Schrijf maar een onderbouwd blog over hoe de cijfers werkelijk in elkaar zit. Ik kom graag langs bij je blog voor een goed gesprek, maar het staat je natuurlijk ook geheel vrij om de ware cijfers hier te presenteren, waarna Johanna en ik in deemoed ons ongelijk zullen bekennen.

 59. vandyke zegt:

  @Janplezier. Ik bewaar ten slotte nog hele goede herinneringen aan een paar goede gesprekken die wij hebben gevoerd:
  http://vkblog.nl/bericht/273165/Moslims_wel_degelijk_20_%25_in_2050
  http://vkblog.nl/bericht/273416/Hoe_betrouwbaar_is_het_CBS_eigenlijk,_als_het_om_Moslims_gaat

 60. Pingback: 10.000 importbruiden zoek (deel 3) | Levantijnse berichten

 61. Robert van Waning zegt:

  Johanna,

  Maak for later reference snel een afschrift van dit weblog en van de bijdragen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s