‘De meeste moslims zijn géén terrorist, maar alle terroristen zijn wel moslim’

Het is een regelmatig terugkerende stelling, die niet overeenkomt met de werkelijkheid. De realiteit is namelijk dat van de 1596 terroristische aanslagen die tussen 2006 en 2008 in de EU plaatsvonden, er slechts 6 ofwel 0,4 procent door islamisten werd gepleegd. Slechts 6 procent van alle door de FBI geregistreerde aanslagen in Amerika tussen 1980 en 2005 werd door islamitische extremisten gepleegd.

Het EU Terrorism Situation and Trend Report 2009 (TE-SAT) van Europol beschrijft de aard en omvang van terrorisme in de EU, op basis van gegevens die door de lidstaten en door Eurojust zijn aangeleverd. De definitie van terrorisme die daarbij wordt gehanteerd, is ontleend aan de definitie zoals de EU die op 13 januari 2002 heeft vastgesteld (2002/475/JHA):

‘terrorist offences are intentional acts which, given their nature or context,may seriously damage a country or an international organisation when committed with the aim of
– seriously intimidating a population, or
– unduly compelling a government or international organisation to perform or abstain from performing an act, or
– seriously destabilising or destroying the fundamental political, constitutional, economic or social structures of a country or an international organisation.’

De zeven onderzochte lidstaten rapporteren over 2008 in totaal 515 mislukte, verijdelde en met succes uitgevoerde aanslagen. Ten opzichte van 2007 een daling van 24 procent. In cijfers ziet dat er als volgt uit:

Terroristische aanslagen in de EU 2008

De cijfers voor de UK zijn niet gedetailleerd, maar wel zijn daarin voor het eerst ook in Noord-Ierland gepleegde aanslagen meegenomen. De aanslagen binnen de EU betreffen overwegend separatistische aanslagen, met name in Frankrijk en Spanje. 397 van de 515 bekende incidenten zijn separatistisch van aard. Het betreft aanslagen van bijvoorbeeld de ETA, de PKK, de Tamil Tijgers en paramilitaire afsplitsingen van de IRA; van groepen die strijden voor internationale erkenning en recht op zelfbeschikking.

In 2008 werd geen rechts-extreem terrorisme geregistreerd:

‘Right-wing terrorist attacks were not reported in 2008. The majority of member states consider these activities as right-wing extremism.’

De vraag is wat dit precies zegt. Kwamen ze inderdaad niet voor, of worden ze anders beoordeeld? Het rapport meldt namelijk ook dat extreem-rechtse activiteiten zichtbaar waren tijdens concerten, demonstraties en marsen. Een aantal lidstaten rapporteert botsingen tussen links- en rechts-extreme groeperingen. Een aantal extreem-rechtse organisaties onderhoudt nauwe internationale betrekkingen en individuele leden van wat wordt genoemd de White Power Music heeft laten zien dat ze bereid zijn om geweld, bedreiging en dwang te gebruiken om hun politieke doelen te bereiken.

Wanneer je de cijfers over de jaren 2006, 2007 en 2008 op een rij zet, leidt dat tot het volgende beeld:

Terroristische aanslagen in de EU 2006 - 2008

De conclusie is duidelijk: niet alle terroristen zijn moslims. Sterker nog, de meeste terroristen zijn helemaal geen moslim, het zijn separatisten (84,8%). Linkse groepen zijn verantwoordelijk voor meer dan zestien keer zoveel aanslagen als radicale islamitische groepen. In de periode 2006 tot 2008 kon slechts 0,4 procent van de geregistreerde aanslagen worden toegeschreven aan extremistische moslims.

Uit het rapport komt ook naar voren dat er naar verhouding wel meer moslims worden gearresteerd. Van de in totaal 1009 in 2008 gearresteerde terroristen was circa de helft separatist, 109 van hen waren islamist. Onder extreem-rechts werden in het geheel geen arrestaties verricht, maar dit sluit aan bij de eerdere constatering dat de betreffende incidenten in de categorie ‘extremistisch’ werden geregistreerd.

Aantal arrestaties terrorisme in de EU in 2008

Let wel, het gaat hier om arrestaties van verdachten, niet om veroordelingen. Wordt iemand later vrijgesproken, dan is dat in deze cijfers niet zichtbaar. Uit de statistieken over de veroordelingen voor terrorisme blijkt namelijk dat, net als in 2007, 34 procent van de verdachten van islamistisch terrorisme werd vrijgesproken! Voor sommige landen bedraagt het percentage vrijspraken in 2008 zelfs bijna 50 procent, zoals ook blijkt uit deze tabel.

Veroordeling en vrijspraak van terrorisme in de EU in 2008

Nederland (46%) en Spanje (47%) kennen het hoogste percentage vrijspraken. Het zou dus ook kunnen zijn dat je als islamist een grotere kans loopt opgepakt te worden, zonder dat er (voldoende) bewijs is dat je van plan was om een aanslag te gaan plegen.
Het rapport geeft de volgende verklaring voor deze discrepantie tussen het aantal arrestaties en het aantal veroordelingen:

‘National security authorities try to prevent and disrupt acts of terrorism from occurring. This explains the relatively high number of arrests and the smaller number of persons tried for terrorism charges. Judicial authorities, though, have to find evidentiary support to the charges of planning, intent or promotion of terrorism, which is less tangible than evidence of a successfully perpetrated terrorist attack and explains the substantial numbers of acquittals. Often, suspects arrested for terrorism-related offences are later tried for offences other than terrorism.’

Dat is een positieve manier van formuleren. Je zou ook kunnen zeggen dat de arrestatie van moslims op verdenking van terrorisme in 1 op de 3 – en in sommige landen zelfs 1 op de 2 – gevallen voor de rechter geen stand houdt. Een alarmerend gegeven.

Het rapport waarschuwt voor de internationale banden van het terrorisme. Ingeval van islamistisch terrorisme:

‘Islamist terrorism is still perceived as being the biggest threat worldwide, despite the fact that the EU only faced one Islamist terrorist attack in 2008.This bomb attack took place in the UK. The number of arrests relating to Islamist terrorism gives an indication of the amount of law enforcement activities. (…) The threat emanating from Islamist terrorism inside the EU is linked, to a certain extent, to the developments in conflict zones and politically instable countries’

Hetzelfde geldt echter voor het separatisme, waar Europa overduidelijk veel meer last van heeft. Dit is wat het rapport stelt:

‘Separatist terrorism remains the terrorism area which affects the EU most. This includes Basque separatist terrorism in Spain and France, and Corsican separatist terrorism in France. (…) Past contacts between ETA and the FARC illustrate the fact that also separatist terrorist organisations seek cooperation partners outside the EU on the basis of common interests. In the UK, dissident Irish republican groups, principally the RIRA and the CIRA, and other paramilitary groups may continue to engage in crime and violence.’

Het is interessant om wat verder te kijken naar wat het rapport nog meer zegt over islamistisch terrorisme. Het citaat hierboven laat al zien dat er in 2008 slechts één aanslag plaatsvond, in Groot-Brittannië. Desondanks wordt gewaarschuwd voor het gevaar, op basis van het aantal arrestaties. En dat terwijl evident is dat die arrestaties in eenderde en soms zelfs de helft van de gevallen niet leiden tot een veroordeling. Overigens nam het aantal arrestaties van moslimterroristen in 2008 af met 7 procent ten opzichte van 2007, wat op zijn beurt weer een daling van 21 procent ten opzichte van 2006 liet zien.
De dreiging is niet gekoppeld aan het vermeende gewelddadige karakter van de islam of van de Koran, maar aan de militaire aanwezigheid van westerse landen in Irak en Afghanistan, alsmede aan beschuldigingen van anti-moslim sentimenten:

‘Islamist terrorists continue to legitimise their actions with references to western policies towards Muslims, including the military presence in conflict zones. Member states with a military presence in conflict zones, such as Iraq and Afghanistan, have been threatened several times during the last years. Several video statements were released during the past years.’

‘One of the reasons for the attraction of the ideology of global jihad may be that it gives meaning to the feeling of exclusion, prevalent in particular among second or third generation immigrants who no longer identify with the country and the culture of their parents or grandparents, yet feel also excluded from western society society, which still perceives them as foreigners. For this group, the idea of becoming ‘citizens’ of the virtual worldwide Islamic community, removed from territory and national culture, may be more attractive than for first generation immigrants.
In its single narrative, al-Qaeda’s ideology links the perceived exclusion of Muslims from society in Europe to regional conflicts worldwide, such as in the Middle East, Afghanistan, Pakistan, Iraq, Algeria, and Somalia. Ideologues of the al-Qaeda leadership and affiliated terrorist groups, such as AQIM, are quick to respond to any political and military crisis in these regions, with special attention to the developments in the Israeli-Palestinian conflict.’

De beschikbare bronnen laten zien dat moskeeën steeds minder een rol spelen bij radicalisering en het recruteren van terroristen.

‘This is due, to a large part, to the fact that Muslim communities have become more vigilant and willing to confront extremism.’

De belangrijkste spelers bij de recrutering zijn niet langer radicale imams, maar activisten, leden van terroristische cellen die actief zijn buiten het netwerk van moskeeën. Het rapport noemt gevangenissen als voorbeeld van zo’n plek, waar mensen kwetsbaarder zijn, richting missen of persoonlijke crises doormaken. Dat maakt hen vatbaarder voor radicalisering.

Voor wat betreft Europa kunnen we dus stellen dat de meeste aanslagen helemaal niet door islamistische terroristen gepleegd worden. Zij zijn verantwoordelijk voor 0,4 procent in de aanslagen.

Het is een beeld dat ook in Amerika bevestigd wordt. Het FBI-rapport Terrorism 2002 – 2005 laat zien dat het aantal terroristische incidenten in de jaren tachtig veel en veel hoger was dan tegenwoordig, met uitzondering uiteraard van 2001. In 209 van de 318 incidenten ging om bomaanslagen. In het rapport is ook een chronologisch overzicht van alle terroristische incidenten in Amerika tussen 1980 en 2005 opgenomen. Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:

Terroristische aanslagen in Amerika 1980 - 2005

Onlangs publiceerde CNN een artikel waarin zij melding maakte van een onderzoek van wetenschappers van Duke University en de University of North Carolina. De onderzoekers stellen in hun rapport Anti-Terror Lessons of Muslim-Americans dat het gevaar van aanslagen door geradicaliseerde Amerikaanse moslims overdreven wordt. De lijst van mensen die na 09/11 radicaliseerde in de VS en kan worden gekenmerkt als ‘Muslim-American terrorism offenders’ bestaat uit slechts 139 personen, gemiddeld 17 per jaar. Een klein aantal vergeleken bij andere gewelddadige misdaden in Amerika.
Van die 139 mensen voerde minder dan eenderde een gewelddadig plan met succes uit, en in de meeste gevallen was dat niet in Amerika zelf.

Het rapport stelt verder:

‘Muslim-American organizations and the vast majority of individuals that we interviewed firmly reject the radical extremist ideology that justifies the use of violence to achieve political ends.’

In de nasleep van 9/11 is mogelijke radicalisering van moslims echter wel een speerpunt van het contraterrorisme gworden, iets dat versterkt werd door de enorme publiciteit die volgt op de arrestatie van Amerikaanse moslims, zoals we dat bijvoorbeeld zagen na de schietpartij op Fort Hood afgelopen november.

Dat het aantal moslims dat radicaliseert meevalt, is volgens het rapport toe te schrijven aan de moslimgemeenschap zelf. Belangrijke leiders en organisaties wijzen geweld af. Daarnaast doet de moslimgemeenschap aan ‘self-policing’: zij spreekt mensen die radicaliseren aan en spreekt haar zorgen uit aan de autoriteiten. Wat trouwens ook het geval was bij de aanslag op de Delta-vlucht, de vader van de Nigeriaan Abdulmutallab stapte zelf op de autoriteiten af, zij het zonder resultaat. Er zijn programma’s gericht op het leren herkennen van radicalisering onder jongeren, zodat ze coaching en onderwijs kunnen krijgen.

Het rapport stelt:

‘Muslim-American communities have been active in preventing radicalization. This is one reason that Muslim-American terrorism has resulted in fewer than three dozen of the 136,000 murders committed in the United States since 9/11.’

Het rapport waarschuwt echter ook, net als TE-SAT. Na 9/11 is er een toenemende spanning onder Amerikaanse moslims voor wat betreft hun acceptatie in de Amerikaanse maatschappij. Moslims geven aan dat ze een sterkere anti-moslim bias ervaren, zowel door de media als in hun dagelijks leven.

‘While Muslim-Americans understand and support the need for enhanced security and counterterrorism initiatives, they believe that some of these efforts are discriminatory, and they are angered that innocent Muslim-Americans bear the brunt of the impact of these policies.’

Het rapport doet een aantal suggesties hoe radicalisering kan worden geminimaliseerd. De belangrijkste is het politiek mobiliseren van de moslims zelf, omdat het radicalisering kan voorkomen en aan moslims in het buitenland kan laten zien dat je grieven ook langs vreedzame democratische weg kunt oplossen. Beleidsmakers moeten moslims meer betrekken in hun plannen om de moslimgemeenschap te bereiken, en zelfs moskeeën bezoeken, zoals ze dat ook doen bij kerken en synagogen.
Moslims zelf moeten hun veroordeling van terrorisme en geweld breed verspreiden, en meer doen aan het verspreiden van kennis over hun religie en overtuigingen. En het justitieel apparaat moet werken aan het vergroten van vertrouwen en begrip.
Tot slot stelt het rapport dat de overheid het opbouwen van een sterke moslimgemeenschap zou moeten aanmoedigen en bevorderen:

‘Our research suggests that Muslim-American communities desire collaboration and outreach with the government beyond law enforcement, in areas such as public health, education and transportation.’

Ofwel: praat niet over moslims, maar praat met ze! En: initiatieven die Amerikaanse moslims zien als deel van de oplossing zullen minder kans van slagen hebben. Integendeel: ze vervreemden moslims van de maatschappij en vergroten de kans op ‘homegrown’ terrorisme in plaats van die te verkleinen.

Wie denkt dat dit een asymptomatisch beeld is, verwijs ik graag naar dit blog van Aad Verbaast: Internationaal terrorisme. De internationale leugen. Ik volsta hier met Aad’s conclusie:

Resumerend:
a. De “War on Terror” is één grote “excuus Truus” voor andere belangen die bevochten worden.
b. De wereld wordt belogen en bestolen met abjecte argumenten en gevolgen.
c. ‘De wereld’ gelooft het nog steeds. Althans zeker ‘onze Westerse wereld’. Inclusief Nederland.

Dit bericht werd geplaatst in Oorlog & geweld en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

347 reacties op ‘De meeste moslims zijn géén terrorist, maar alle terroristen zijn wel moslim’

 1. De Kale zegt:

  Je vergeet een heel belangrijk ding te noemen. Amerikanen en Europese landen besteden jaarlijks miljarden om het islamterrorisme te bestrijden.
  Dat het helpt blijkt uit de cijfers.
  Voor ETA-terroristen hoeven niet op nagenoeg ieder vliegveld in de wereld de passagiers uitvoerig te worden gecontroleerd.

  Buiten Europa en Amerika is het moslimterrorisme groot en veroorzaakt veel slachtoffers. Vooral in landen die minder geld hebben of besteden aan het voorkomen van terreur.

 2. Paul Nijbakker zegt:

  Het heeft er ook mee te maken dat de (weinige) aanslagen gepleegd door islamisten in Europa extra spectauculair en gemediatiseerd waren. Dat creëert een roep om preventie van de bevolking en daarmee gepaard een (over)reactie van de veiligheidsdiensten.

 3. Klaphek zegt:

  Waar zijn de cijfers over het moslimstraatterrorisme in Nederland gebleven?

 4. Satuka zegt:

  Ik ken die uitspraak niet en niet dat ik hem onderschrijf, maar ik denk dat als je wereldwijd kijkt, dat de verhoudingen toch een beetje anders liggen. En voor zover ik zie zijn de aanslagen tegen westerse doelwitten in niet-westerse landen hierin ook niet verwerkt.

  Voor wie er belangstelling heeft voor wat er in de rest van de wereld gebeurde de afgelopen tien jaar:

  http://www.thereligionofpeace.com/index.html#Attacks

 5. Klaphek zegt:

  Dat creëert een roep om preventie van de bevolking en daarmee gepaard een (over)reactie van de veiligheidsdiensten.

  Nee hoor, dat maakt dat ze (nog) niet veel kans maken. En helaas is dat staatgeheim en dat wordt niet aan de neus van Nouri gehangen. Dan kunnen ze net zo goed meteen Bin laden twitteren.

 6. Zwartmeer zegt:

  Misschien hebben de inlichtingen diensten de moslims wel onder controle en komen ze vaak niet verder dan een mislukte poging. Als je de 1109 aanslagen in ogenschouw neemt dan kwamen daar in een paar minuten 3000 mensen bij om het leven. Dat is het dubbele aantal slachtoffers van het hele noord Ierse conflict.

  Sinds de 1109 aanslagen hebben de aanhangers van de religie der vrede een 15000 bomaanslagen gepleegd op volkomen onschuldige en weerloze mensen. De meeste van die slachtoffers waren trouwens moslim. Omdat er nooit moslims zijn die zich daar druk om maken doe ik dat ook maar niet.

  Het zijn ook alleen mensen die in god geloven, in Allah om precies te zijn, die zich, bijvoorbeeld in vliegtuigen, willen opblazen. Er is geen criminele groep die z’n leden zo gek krijgt.

  Ik begrijp eigenlijk moslims niet die terreur afwijzen. Ik snap wel dat ze zich naar de buitenwereld toe anders willen voordoen. Aanslagen op willekeurige mensen zijn natuurlijk ook schandalig. Maar toch, als Mohammed je inspiratie en voorbeeld is heeft terrorisme het predicaat halal:

  Allah’s Apostle said, "… I have been made victorious with terror …
  al-Bukhari Vol. 4, Bk 52, No. 220.

 7. Aad Verbaast zegt:

  Met statistiek is natuurlijk veel te ‘bewijzen’ maar je hebt er goed werk van gemaakt.
  Eens met je dat er al heel lang een kunstmatig en onterecht vijandsbeeld wordt geschapen, die niet door cijfers onderbouwd kan worden.

  Ik tel daar nog eens bij op dat de aanslagen gepleegd door moslims wereldwijd aantoonbaar het meest tegen moslims gericht zijn. Ook iets wat men ons niet wil doen geloven..
  http://aadverbaast.wordpress.com/2009/01/29/internationaal-terrorisme-de-internationale-leugen-2/.
  "Internationaal terrorisme, de internationale leugen."

 8. janplezier zegt:

  Dit lijkt direct uit de propaganda koker van links te zijn gekomen, het minimaliseren van de moslim betrokkenheid in aanslagen, door elke voetzoeker van niet moslim actievoerders als terroristische daad te definiëren.

 9. rikus zegt:

  Dat cijfer materiaal maak niet zo veel uit in feite. Veel erger is wat het moslim terrorisme in de wereld heeft veranderd. Kijk maar eend binnen ons eigen land, we leven onder een teeror wet en kijk eens naar welk peil de onderlinge verhoudingen in de samenleving zijn gedaald .
  Dank U mister mosilm

 10. De Kale 30-01-2010 17:54
  Als je de cijfers ziet zouden ze dat geld beter kunnen besteden aan aanslagen van andere groepen. Door de jaren heen zijn dat er aanzienlijk meer.

  @ Paul
  Geheel mee eens. Als Nidal Hassan een aanslag pleegt, is dat ‘all over the news’, ook hier in Nederland. Is het echter ene Joshua Hunter, dan horen we daar helemaal niemand over. Door de eenzijdige berichtgeving ontstaat het beeld dat alle aanslagen door moslims worden gepleegd, terwijl de werkelijkheid is dat dat nauwelijks het geval is.
  Daarnaast is de impact van 9/11 natuurlijk enorm, en terecht.
  Wat ik niet snap is dat die roep om veiligheid er niet is bij aanslagen van andere groepen. Zo waren er in Amerika sinds 9/11 136.000 moorden. Moslims waren verantwoordelijk voor minder dan drie dozijn van de doden.
  De reacties bekijkend bekruipt me het gevoel dat aanslagen door moslims erger zijn dan aanslagen door bijvoorbeeld de KKK. http://www.adl.org/learn/ext_us/kkk/default.asp?LEARN_Cat=Extremism&LEARN_SubCat=Extremism_in_America&xpicked=4&item=kkk

  @ klaphek
  Dat valt ongetwijfeld onder de normale criminaliteit. Of dacht je dat de criminaliteit van rondhangende jongeren veroorzaakt werd door hun geloof? Zo ja, geef je dan ook even de cijfers van de christelijke straatterroristen?

  @ Satuka 30-01-2010 18:07
  Wereldwijd is een vaag begrip. Duidelijk is dat het westen daar in ieder geval niet onder valt. Kijk je naar de lijst waar jij naar linkt, dan valt op dat daar een aantal landen vaak op voorkomen waar sprake is van buitenlandse inmenging en/of bezetting. Zoals daar zijn Afghanistan, Irak, Pakistan, Somalië, Jemen. Dat alles afdoen onder de noemer ‘terrorisme’ is echt te simpel. Iemand die schiet op een bezettende mogendheid noemt een Amerikaan een terrorist, anderen noemen hem een vrijheidsstrijder.
  Dan zie ik op die lijst ook zaken als eermoord staan. Die vallen niet onder de definitie van terrorisme. Hetgeen de vraag doet rijzen welke achtergrond de andere incidenten hebben. Niet elk geweldsincident gepleegd door een moslim is per definitie terrorisme. En natuurlijk is die lijst eenzijdig. Zet er eens een lijst naast van incidenten gericht tegen moslims.

  @ Zwartmeer 30-01-2010 18:22
  In tegenstelling tot wat jij stelt, is het niet zo dat in de Koran staat dat je terroristische acties moet plegen. Integendeel. Wil je daar meer over weten, lees dan bijvoorbeeld mijn eerdere blog ‘Fatw: terrorisme haram’, https://johannanouri.wordpress.com/2009/12/11/fatwa-terrorisme-haram/
  Net als jij keuren de meeste moslims terrorisme en geweld af, en ze beroepen zich daarbij op de Koran. Die moslims keuren echter ook de buitenlandse inmenging in hun land, waar tienduizenden doden bij zijn gevallen in de afgelopen jaren af. Zie verder mijn reactie aan Satuka

 11. Ruud Zweistra zegt:

  Gaarne verrmelding van de aanslagen uit dezelfde periode en ook gericht tegen de Westerse cultuur, die vergelijkbaar zijn met Bali, Londen, Madrid, New York en Mumbai.

 12. @ Aad
  Dank voor de link naar je blog. De twee blogs vullen elkaar mooi aan. Met statistiek kun je alles bewijzen, aan de andere kant: cijfers liegen niet. Ik heb onderaan het blog een link naar jouw blog opgenomen, en je conclusie overgenomen.

  @ janplezier
  Ik wist niet dat Europol en de FBI tegenwoordig linkse propaganda-instrumenten zijn. Opvallend is eerder dat extreem-rechts in het rapport van Europol in het geheel niet voorkomt, terwijl toch allerwegen wordt gesteld dat het rechts-extremisme in Europa hand over hand toeneemt.

  @ rikus 30-01-2010 18:57
  Het is opvallend dat moslimextremisme onze wereld wel verandert, maar rechts-extremisme kennelijk niet. Ik ben het met je eens dat de onderlinge verhoudingen sterk voor verbetering vatbaar zijn. Mijn blog was een poging om je tot nadenken te stemmen: de kans dat je moslimbuurman een terrorist in de dop is, lijkt op grond van de cijfers niet erg groot.
  Verder spelen de media hier een grote rol in. Elk incident waar een moslim bij betrokken is, of zou kunnen zijn, wordt dagenlang voorpaginanieuws. Incidenten uit andere hoek halen vaak niet eens de krant. Kijk bijvoorbeeld eens naar de toename van rechts-extremistische incidenten in Engeland.

 13. @ Ruud
  De aanslagen in Londen en Madrid waren overduidelijk gericht tegen de bezettingen van Irak en Afghanistan. Hetzelfde geldt voor veel andere aanslagen tegen westerse doelen. Dat maakt de aanslagen niet minder erg. Het geeft echter wel een eerlijker beeld. Overigens zijn aanslagen tegen westerse doelen voor mij niet erger of minder erg dan aanslagen tegen niet-westerse doelen, zoals Aad in zijn blog daar zo’n mooi overzicht van geeft. Je kunt je bovendien afvragen of een illegale bezetting niet net zo erg is, en het begrijpelijk is dat daar reacties op komen. Wat niet betekent dat je die reacties moet goedkeuren, dat doe ik ook niet, maar evenmin zouden we illegale bezettingen of beschietingen moeten goedkeuren.

 14. Trees zegt:

  In elk geval zijn de Moslims zich nu via een eigen partij aan het verenigen.
  Via deze partij vindt er ook integratie plaats in de Nederlandse politiek en politiek systeem.

  De partij heet: ‘De Partij voor Moslim Nederland en sympathisanten.’

  Een eigen website heeft men ook, dus ook het streven zich digitaal te manifesteren, is duidelijk aanwezig.

  http://www.nederlandsemoslimpartij.nl/

 15. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 30-01-2010 19:14
  @ Ruud
  De aanslagen in Londen en Madrid waren overduidelijk gericht tegen de bezettingen van Irak en Afghanistan. …

  Reactie:
  Wat een stinkende smoes, zie niet een regelrechte leugen. Mensen in de trein in Londen en Madrid hebben niets met Irak en en Afghanistan te maken.

  Als dat een goede reden is, kom ik jou de keel afsnijden omdat moslims in Iran een stel oppositieleden hebben opgehangen.

  Hoe diep moet je als mens vallen om zulke weerzinwekkendheden te debiteren …

 16. Ruud Zweistra zegt:

  Nog wat gevallen:

  Uit: De Volkskrant, 16-05-2008, door Rolf Bos (volledig artikel hier )

  Idee voor rebellie Darfur ontstond in Maastricht

  Er was even onduidelijkheid over het bedrag dat door de Soedanese regering op zijn hoofd was gezet. Persbureaus meldden dat Khalil Ibrahim (1958), rebellenleider uit Darfur, 250 miljoen dollar waard was – grofweg tienmaal meer dan wat de FBI voor Osama bin Laden uitbetaalt. …
  Khalil Ibrahim, de asielzoeker die acht jaar geleden gewoontegetrouw ‘zwart’ met de Nederlandse Spoorwegen reisde – ‘Ik betaalde de boetes nooit’ – …

  Uit: CNN.com, 08-09-2009.

  Three men found guilty of liquid bomb airline plot

  Men arrested on suspicion of plotting to blow up planes with liquid explosives | Court spokesman: The guilty men could be sentenced as early as Thursday | First trial jury unable to reach verdicts on whether accused planned to blow up planes

  Photo: Left to right:Tanwir Hussain, Abdullah Ahmed Ali and Assad Sarwar were
  found guilty of the bomb plot.

  Uit: De Volkskrant, 21-09-2009, door Merlijn Schoonenboom

  Duits lid Al Qaida dreigt met ‘pijnlijk ontwaken’

  Zijn outfit is nogal atypisch voor het genre. …
  Toch worden de dreigementen van de uit Bonn afkomstige Bekkay Harrach (32) door beveiligingsexperts serieus genomen. Harrach zou zich sinds 2007 in het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan ophouden, en zou binnen Al Qaida een actieve rol spelen.

  Uit: CNN.com, 31-08-2009, door Nic Robertson en Paul Cruickshank

  European gang trained for terror

  Four Belgians, two French recruited by couple based in Belgium | Documents indicate they had terrorist training in Pakistan | The recruiter issued threat on Internet after his wife was arrested

  Photo: A photo purports to show Moez Garsallaoui firing a rocket launcher on the Afghanistan-Pakistan border

  Uit: Volkskrant.nl, 29-07-2009, ANP, Reuters

  Vier Nederlanders gearresteerd in Kenia

  De nationale recherche doet onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van vier in Kenia aangehouden Nederlanders bij terrorisme.
  Dat heeft het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM) woensdag laten weten. Op de grens van Kenia met Somalië heeft de Keniaanse politie het viertal maandag aangehouden. De mannen zouden onderweg zijn geweest naar een jihadistisch trainingskamp….

  Uit: De Volkskrant, 31-07-2009, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

  Strijd in thuisland lokt Somalische jongeren

  Veel Somalische ouders in Nederland waren er al bang voor: dat ze op een dag het bericht zouden krijgen dat hun kind is opgepakt op verdenking van terrorisme. Donderdag is de eerste Nederlands-Somalische jongen (21) aangehouden. ……

  Uit: DePers.nl, 14-07-2009.

  Franse jongeren verbranden honderden auto’s

  Franse jongeren hebben in de arme voorsteden van enkele grote steden ruim 315 auto’s in brand gestoken. Dat aantal loopt mogelijk nog op. Meer dan tien agenten raakten gewond bij de onlusten, die in de nacht van maandag op dinsdag plaatsvonden, de avond voor de Franse nationale feestdag. …

  Van: Volkskrant.nl, 11-08-2009, ANP

  Opnieuw relletjes in Parijse voorstad

  Foto: De Franse oproerpolitie loopt in de nacht van maandag op dinsdag langs een brandende auto in de Parijse buitenwijk Bagnolet. …

  Uit: De Volkskrant, 14-09-2009, van correspondent Gert-Jan van Teeffelen

  ‘Kampen Somalië trekken Britse moslims’

  Inlichtingendienst: jongeren op zoek naar terreurtraining | Britten vrezen dat Somalië uitgroeit tot basis voor radicale islamitische groepen

  Somalië lijkt zich steeds meer te ontpoppen als alternatieve basis voor radicale islamitische groepen. Volgens de Britse inlichtingendienst MI5 is het aantal Britse mannen dat naar het land reist om zich te melden bij terroristische trainingskampen explosief toegenomen. …
  IRP: En zelfs in de VS:

  Uit: CNN.com, 24-09-2009.

  U.S. terror suspect indicted on bomb conspiracy charge

  Federal grand jury indicts Najibullah Zazi, 24, on one count | Colorado man first arrested on weekend, charged with lying to federal agents | Two others also arrested in alleged plot to detonate bombs in U.S. | If convicted, Zazi faces a potential life sentence

  Photo: Najibullah Zazi, 24, has been indicted on a charge of conspiracy to use weapons of mass destruction.

  A Colorado man arrested in a U.S. terror probe has been indicted on a charge of conspiracy to use weapons of mass destruction — explosive bombs — against persons or property in the United States, the Justice Department said Thursday.

  Uit: CNN.com, 25-09-2009.

  Spate of terrorism arrests not connected, analysts say

  Five terrorism cases in five states not connected, CNN analysts say | Arrests in Colorado, New York, Texas, Illinois, North Carolina called "happenstance" | Illinois arrest not announced until Texas operation was completed

  In the past week, U.S. officials have announced charges in five terrorism probes in five states. It is a confluence of cases unlike anything the country has seen since the September 11, 2001, attacks.
  But CNN’s national security analyst Peter Bergen and law enforcement analyst Mike Brooks say not to read too much into it — the rush of arrests is a coincidence.
  "These are things that are happening completely independently," Bergen said.
  Brooks agreed, calling it a "happenstance."
  Last weekend, authorities arrested three suspects — two in Colorado and one in New York — for allegedly lying to the FBI in a terrorism probe. One of the three is now also accused of plotting to make a powerful bomb.
  A federal judge on Friday ordered Afghan native Najibullah Zazi, 24, of Colorado to remain in custody. Zazi is charged with plotting to set off "weapons of mass destruction" in the United States. …
  On Thursday, officials announced an indictment against a resident of the New York City borough of Brooklyn for conspiracy to commit murder abroad and for support of foreign terrorists.
  Betim Kaziu, 21, was indicted for conspiracy to commit murder abroad and support foreign terrorists. The U.S. attorney’s office said he wanted to join the militant group Al-Shabaab in Somali and to "take up arms against perceived enemies of Islam."
  In Texas, a 19-year-old Jordanian was arrested this week on suspicion of plotting to bomb a Dallas skyscraper.
  Federal officials said Hosam Maher Husein Smadi, who entered the United States illegally and lived in Texas, tried to set off an explosive attached to a vehicle at the base of the 60-story Fountain Place office tower.
  Meanwhile in Springfield, Illinois, an alleged would-be terrorist was arrested on charges of trying to detonate a truck bomb to blow up a federal building.
  Justice Department officials said Michael Finton, also known as Talib Islam, 29, of Decatur, Illinois, drove a vehicle he believed contained a ton of explosives to the Paul Findley Federal Building and Courthouse in Springfield. He got out of the truck, got into a waiting car with an undercover agent, and then, when he was a few blocks away, attempted to detonate the bomb with a remote-control device.
  And in North Carolina, three new charges were announced against a man who allegedly planned to attack the U.S. Marine base at Quantico, Virginia. Danield Patrick Boyd and seven others already had been charged with conspiracy to provide material support to terrorists and conspiracy to murder, kidnap, maim and injure people. They allegedly planned to attack the U.S. Marine base at Quantico, Virginia. …
  Do these various incidents suggest a spike in homegrown terrorism? "I think it’s really too soon to tell," said Clark Kent Ervin, a CNN security analyst and former inspector general of the Office of Homeland Security.
  It appears that the case involving suspects in New York and Denver and the Dallas case may have been planned for the anniversary of the September 11 attacks, Ervin said. "It just underscores that we remain under potential attack here."
  It also shows that "every city in the United States, no matter how big or prominent, can be a potential terror target," he added. An attack in a place not generally thought of as a terrorist target "would arguably have a bigger psychological effect," he said.
  While the five probes do not appear linked, they do involve suspects of a similar "socio-economic profile," said Bergen.
  "The profiles of the people… generally speaking is much closer to what we see among European Muslims," he said. "They tend to be less well integrated" into mainstream society, and in many cases have faced economic difficulties and unemployment, Bergen said.
  If there is a link among the suspects, Bergen said, "it’s a feeling of exclusion from the American dream."

  Uit: De Volkskrant, 26-09-2009, AP.

  VS verijdelen twee bomcomplotten

  Twee Amerikanen opgepakt die aanslag beraamden in Chicago en Dallas | FBI-agenten deden zich voor als leden van Al Qaida

  De FBI heeft twee mannen opgepakt die bomaanslagen wilden plegen op een gerechtsgebouw in Chicago en een wolkenkrabber in Dallas. In beide gevallen hadden agenten de verdachten voorzien van nepexplosieven.
  De complotten in Chicago en Dallas stonden los van elkaar. Evenmin is er een verband met een lopend groot terrorismeonderzoek in Colorado, waar een 24-jarige man en zijn vader werden opgepakt omdat ze bommen wilden laten ontploffen in New York.
  In Springfield (Illinois) werd woensdag een 29-jarige man opgepakt die dacht een aanslag met een autobom te plegen op een gerechtsgebouw in Chicago. De verdachte is een bewonderaar van de Amerikaanse Talibansoldaat John Walker Lindh. …

  Uit: De Volkskrant, 20-11-2004, van onze verslaggever Bart Dirks (Raleigh, VS)

  Na ’11/9′ groeide in VS begrip voor islam

  Na ’11 september’ werden Amerikaanse moslims bedreigd. Maar dat duurde niet lang. De moslims zochten contact met andersdenkenden, en vonden begrip.

  Uit: De Volkskrant, 06-10-2009, door Stieven Ramdharie

  Ingeburgerde Zazi was geschenk voor Al Qaida

  Voor Osama bin Laden en Al Qaida was Najibullah Zazi een geschenk uit de hemel: legaal woonachtig in de VS, keurig geïntegreerd en weinig aanstootgevend. Iemand die op de high school in New York meer was geïnteresseerd in basketbal dan in boeken en in de moskee meer luisterde dan vragen stelde.
  Onzichtbaar dus voor de autoriteiten. Maar Zazi, zoon van een naar New York geëmigreerde Afghaanse taxichauffeur, radicaliseerde de afgelopen jaren. Zijn reizen naar Pakistan begonnen de FBI op te vallen. In Pakistan volgde Zazi, hoofdverdachte van een vlak voor 11 september in New York ontdekt terreurcomplot, volgens justitie zelfs een Al Qaida-training om bommen te maken.
  Zijn de VS, vraagt Time zich in een intrigerende reconstructie af, met de arrestatie van de 24-jarige Zazi ontsnapt aan een grote aanslag, gepleegd door een nieuwe generatie terroristen ‘dichter bij huis’? …
  Toen Zazi, die werd afgeluisterd, in augustus over de telefoon sprak over ‘chemische mengsels’ begonnen bij de FBI alle bellen te rinkelen. President Obama werd zelfs dagelijks op de hoogte gehouden van het onderzoek, en hij vroeg zich op een gegeven moment af wanneer er eindelijk arrestaties zouden volgen.
  De FBI ontdekte dat Zazi, inmiddels taxichauffeur op de luchthaven van Denver, met drie anderen grote hoeveelheden kapperschemicaliën had ingekocht. Geschikt voor het maken van ‘Satans moeder’, een wit, reukloos explosief mengsel. In de hotelkamer waar hij verbleef, vond de FBI ook sporen waaruit bleek dat iemand een bom ‘aan het koken was’.
  Op 8 september jongstleden huurde Zazi een auto die hij in New York zou inleveren. Vlak voor ‘11/9’ en het bezoek van Obama aan New York, werd hij gearresteerd. Op zijn laptop werden instructies gevonden hoe een bom te maken. ‘De les is’, zegt burgemeester Ed Tauer van Aurora waar Zazi woonde, ‘dat je op een dag wakker kunt worden met een terrorist verderop in de straat.’ …

  Uit: CNN.com, 21-10-2009.

  Feds: Boston terror suspect planned to kill officials, attack mall

  Tarek Mehanna, 27, charged with providing material support for terrorists
  Mehanna, others allegedly sought Taliban training, wanted to kill U.S. troops
  Conspirators intended to kill government officials, U.S. attorney says
  Terrorists intended to hit mall entrances, attack first responders, official says

  A Massachusetts man was charged Wednesday with one count of conspiring to provide material support to terrorists abroad, the acting U.S. attorney for Massachusetts said Wednesday.
  Tarek Mehanna, 27, of Sudbury, Massachusetts, traveled overseas, sought training from the Taliban, wanted to kill U.S. soldiers in Iraq and hoped to kill one or two members of the executive branch of the U.S. government, said Michael K. Loucks, the acting U.S. attorney for Massachusetts. …
  The suspect and his co-conspirators also had discussed an attack on at least one U.S. shopping mall, Loucks said. However, that idea stalled and is not included in the conspiracy charge, said Christina DiIorio-Sterling, a spokeswoman in the U.S. attorney’s office. …
  The complaint affidavit alleges that Mehanna and co-conspirators sought to participate in "violent jihad against American interests and … would talk about fighting jihad and their desire to die on the battlefield." …

  Uit: De Volkskrant, 28-10-2009, Reuters

  Mannen wilden aanslag plegen op Deense krant

  Tweetal opgepakt in VS | Doel was Jyllands-Posten.

  In Chicago zijn twee mannen gearresteerd die een aanslag zouden hebben willen plegen op de Deense krant Jyllands-Posten die de omstreden Mohammed-cartoons publiceerde.
  Een van hen, een 48-jarige man met de Amerikaanse nationaliteit, reisde dit jaar twee keer naar Denemarken waar hij kantoren van de krant in Kopenhagen en Århus bezocht. Hij deed zich voor als een potentiële adverteerder. …
  De Amerikaan, die tot levenslang kan worden veroordeeld, noemde zijn plannen het ‘Mickey Mouse Project’. De hoofdredacteur van Jyllands-Posten, Jorn Mikkelsen, noemde het nieuws over de plannen dinsdag in een verklaring ‘erg onaangenaam’.

  Uit: Volkskrant.nl, 31-10-2009, ANP.

  Pakistaan wilde aanslag plegen in Duitsland

  De 26-jarige Pakistaan Akeel A., die vorig jaar maart in Breda werd opgepakt, zou een zelfmoordaanslag hebben willen plegen in Duitsland.
  Een woordvoerder van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM) zei dit zaterdag naar aanleiding van een bericht in de NRC dat vierhonderd agenten van de nationale recherche tussen januari en 14 maart vorig jaar zijn ingezet om de Pakistaan in de gaten te houden. …
  De man maakte volgens justitie deel uit van een netwerk dat aanslagen in West-Europa voorbereidde. In Nederland bleek te weinig bewijs tegen hem te zijn en hij is uitgeleverd aan Spanje, waar hij later dit jaar terechtstaat voor het voorbereiden van aanslagen in onder meer Barcelona.
  De aanslag vanuit het netwerk van A. zou zijn gericht op aanhangers van de vermoorde Pakistaanse oppositieleidster Benazir Bhutto. De verdachten komen uit de kringen van de moordenaars van Bhutto, meldden Spaanse media in januari 2008 op basis van politiebronnen. …

  Uit: De Volkskrant, 16-11-2009, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

  ‘De werkelijke leiders luisden mijn broer erin’

  De in Dronten gearresteerde Mohamud S. O. (43) zou volgens Amerikaanse opsporingsdiensten een ‘leidende figuur’ zijn in een Somalisch terrorismenetwerk en Amerikaans-Somalische jongeren hebben geronseld voor de jihad. ‘Onmogelijk’, zegt zijn oudere broer Mohamed (51). …
  In een telefonisch interview met de Volkskrant zegt Mohamed te vrezen dat zijn jongere broer ‘er is ingeluisd door de werkelijke leiders’. Die gebruikten volgens hem de grootste moskee in Minneapolis, het Abubakar As-Saddique Islamic Center, om hand-en-spandiensten te verlenen aan de Somalische radicale islamitische beweging Al Shabaab. Die ‘echte leiders’ zouden, om de aandacht van de autoriteiten af te leiden, valse informatie over zijn broer hebben verspreid.
  Behalve van rekrutering wordt O. verdacht van financiële ondersteuning van Al Shabaab, volgens Mohamed ‘een moordmachine die vrouwen doodt en kinderen vergiftigt met haat. Een Somalische variant van de Taliban.’
  Uit de omgeving van Minnesota, de staat waarin Minneapolis ligt, zijn in twee jaar tijd zo’n twintig jongeren naar Somalië afgereisd, van wie ten minste vier zijn gesneuveld. Een pleegde vorig jaar oktober een zelfmoordaanslag met een truck vol explosieven. De jihadi’s bezochten Abubakar.
  ‘Veelzeggend’ vindt Mohamed het dat sinds het bericht van de arrestatie van zijn broer niemand van Abubakar zijn broer meer schijnt te kennen. ‘Tegen lokale journalisten zegt het moskeebestuur nooit van Mohamud te hebben gehoord. Maar hij heeft er gewerkt als schoonmaker en als chauffeur. Hij verdiende daar een schamele 800 dollar per maand.’ …

  Uit: De Volkskrant, 07-11-2009, van correspondent Philippe Remarque

  ‘Allahu Akbar’ riep Malik Hasan, en hij vuurde

  Legerpsychiater van Palestijnse afkomst schiet 13 mensen dood op basis Fort Hood | ‘Hij werd gepest omdat hij moslim was.’

  Wat bezielde majoor Nidal Malik Hasan? Dat zal Amerika nog te weten komen. Want de legerpsychiater die donderdagmiddag op de Amerikaanse legerbasis Fort Hood 13 mensen doodde en 30 mensen verwondde – tot hij zelf werd neergeschoten – heeft het overleefd.

  Uit: De Volkskrant, 04-01-2010, door Stieven Ramdharie

  Het moorddadige plan van de neef en de oom

  Vijftien jaar geleden brak brand uit in de flat van Ramzi Yousef in Manilla. De grootste terreurdaad ooit werd daardoor niet uitgevoerd. Een van de plannenmakers, zijn oom, bedacht daarna ‘11/9’.

  Het hoofd van het FBI-bureau in New York noemde Ramzi Ahmed Yousef ooit ‘laf uitschot’. Tuig van de richel dat, aldus James Kallstrom, in januari 1995 ‘erg dicht bij’ een massaslachting in de lucht was, waarbij 12 Amerikaanse vliegtuigen onderweg naar de VS boven de Stille Oceaan moesten exploderen.
  Als het gewaagde Bojinka-plan van Yousef (27) was gelukt, en áls zes jaar later ook ‘11/9’ zou zijn uitgevoerd, zouden een oom en zijn neef de dood van zevenduizend Amerikanen op hun geweten hebben gehad. Twee Pakistanen – Yousefs oom is niemand minder dan Khalid Sheikh Mohammed, de architect van ‘11/9’ – die opgroeiden in Koeweit en de VS wilden laten boeten voor hun gedrag. …
  Bij de Amerikanen staat Yousef dan al bekend als het brein van de eerste aanslag, in 1993, op het World Trade Center in New York. Een paar jaar daarvoor heeft de Pakistaan, die in de jaren tachtig een technische opleiding afrondde in Engeland, …

  Uit: Volkskrant.nl, 03-01-2010, AP.

  ‘Aanvaller Westergaard eerder opgepakt’

  De 28-jarige Somaliër die een mislukte aanval pleegde op de Deense cartoonist Kurt Westergaard is eerder gearresteerd in Kenia. Dat melden Deense media zondag.

  … De man werd zaterdag door de Deense justitie twee moordpogingen ten laste gelegd. Hij had vrijdagavond geprobeerd het huis van het gezin van de 75-jarige Kurt Westergaard in Aarhus binnen te dringen met een mes en een bijl. Westergaard en zijn 5-jarige kleindochter vluchtten naar een speciaal aangelegde veiligheidskamer in het huis en sloegen alarm. De politie arriveerde twee minuten later en schoot de Somaliër neer.
  Westergaard maakte ooit een cartoon over Mohammed. Op de afbeelding is Mohammed te zien met in zijn tulband een bom met brandende lont.
  Publicatie van die cartoon in een Deense krant in 2005 leidde tot woedde en geweldsuitbarstingen in de islamitische wereld. Sindsdien kreeg Westergaard politiebescherming.
  De aanslag was volgens de Deense inlichtingen dienst PET een terroristische daad. De Somaliër, die een Deense verblijfsvergunning heeft, …

  Uit: De Volkskrant, 08-01-2010, door Stieven Ramdharie

  FBI zag internet-imam lang over het hoofd

  Profiel Anwar al-Awlaki | Met eenvoudige preken weet de Amerikaans-Jemenitische imam overal ter wereld jihadstrijders te bezielen.

 17. Ruud Zweistra zegt:

  Conclusie:
  Op al die onderzoeken en cijfers is de volgende parafrasering van Goethe van toepassing:

  Je hoeft niet in China geweest te zijn, om te weten dat onderzoeken die aantonen dat in China de lucht geel is, leugens zijn.

 18. Bas zegt:

  johanna: Dat jij nog steeds niet doorhebt. Dat jouw geloofsgenoten elkaar afmaken. Maar daar hoef je in Nederland niet bang voor te zijn.

 19. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 30-01-2010 19:14
  … maar evenmin zouden we illegale bezettingen of beschietingen moeten goedkeuren.

  Reactie:
  Jij bent fel tegen generaliseren, dus hier bega je een debattechnische halsmisdaad – leugen of hypocrisie.

  Oftewel: wie zijn de WE in ‘…maar evenmin zouden we illegale bezettingen of beschietingen moeten goedkeuren.’?

 20. Bas zegt:

  Wat een heerlijke geloofsmensen moeten dat zijn. Slaap zacht.

 21. Bas zegt:

  Ruud: Het idee dat, nou ja laat maar,

 22. Ely zegt:

  Goede bijdrage Johanna
  Dat blijkt alleen al uit de heftige reacties van de clubleden

 23. Henk zegt:

  "…China de lucht geel is, leugens zijn…."

  Probeert ‘zons opkomst en zonsondergang’

 24. Bas zegt:

  Johanna: Henk geeft de hemel. Schat waarom ga je daar niet heen. Als moslima.

 25. Ruud Zweistra zegt:

  @Henk,
  Een Helenaatje: "Er zijn ook gele luchten in China …"

 26. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Als het Westen mensen zoals Tony Blair zou berechten, zou men wel een argument tegen terrorisme hebben, maar zolang dit soort mensen vrij rondlopen, heeft het Westen geen enkel argument tegen terrorisme. Hetzelfde geldt voor het niet bestaan van een rechtbank waar het Westerse landen aangeklaagd kunnen worden. Dus ik zie geen reden waarom zoveel mensen hierboven zeiken.

 27. Henk zegt:

  @Ruud Zweistra,

  Ja, onder andere.

 28. Ruud Zweistra zegt:

  Hé, weer een retorische truc erbij:
  1. Moeder Theresa zegt dat de Aarde plat is.
  2. Moeder Thersea is een heilige.
  3. Ergo: De Aarde is plat.

 29. Ruud Zweistra zegt:

  En nog eentje:
  1. Het Westen is slecht.
  2. De terreuraanslag doodt Westerlingen.
  3. Ergo: De terreuraanslag is goed.

 30. Bas zegt:

  Ach heden: is onze Mihai ook weer hier.

 31. @ Trees 30-01-2010 19:21
  Ik ben geen voorstander van een moslimpartij. Een nieuwe verzuiling gaat de integratie niet bevorderen. Wel is het ook een duidelijk signaal dat een aantal moslims zich kennelijk onvoldoende herkennen in de bestaande partijen.

  @ Ruud
  Vier reacties onder elkaar, waarvan één met ongekende lengte. Zou je willen stoppen met dit spamgedrag?

  @ Ruud Zweistra 30-01-2010 19:22
  Nee daar hoef je niet diep voor te vallen. Ik constateer slechts feiten. Het is een interpretatie van de islam waar ik het grondig mee oneens ben, en de meeste moslims met mij. Maar tegelijkertijd is het wel een belangrijke drijfveer van degenen die die aanslagen pleegden. Je schiet er niks mee op om te ontkennen dat onze buitenlandse inmenging niet bepaald vrienden maakt.

  @ Ruud Zweistra 30-01-2010 19:23
  Je maakt er werk van, dat is mooi. Zou je ook eens zo’n lijst kunnen maken van rechts-extremistisch geweld, en van alle incidenten veroorzaakt door het westen waar moslims bij om het leven komen?

  Ik geloof dat je mijn punt niet helemaal snapt. Het gros van de incidenten – de cijfers tonen dat duidelijk aan – vindt helemaal niet in het westen plaats, maar in de landen waar sprake is van buitenlandse inmenging. Het komt inderdaad voor dat westerse moslims daar ook heen gaan en gaan meedoen. Ik keur dat af. Wat belangrijk is om dat eerder te herkennen en eerder in te grijpen. En wat belangrijk is om de oorzaken weg te nemen, en het is overduidelijk dat die oorzaken nauw verbonden zijn aan het westers optreden in Afghanistan en Irak, en voeg Jemen ook maar toe, want daar is Amerika ook al sinds 2002 actief. En dus niet zoals men ons nu wil laten geloven, sinds twee weken!

  @ Bas
  Mijn geloofsgenoten maken elkaar soms af, inderdaad. En dat is een zeer triest gegeven. Vind ik, en vele andere moslims eveneens. De aanleiding van dat geweld is echter vaak terug te voeren op ons ingrijpen. En het wordt tijd dat we dat eens onder ogen gaan zien. Net zoals het tijd wordt onder ogen te zien dat hier nauwelijks aanslagen door moslims worden gepleegd, maar des te meer door niet-moslims.

 32. Bas zegt:

  Ruud: Maak je niet druk. Moslims maken moslims af.

 33. @ Mihai Martoiu Ticu 30-01-2010 19:41
  Als het westen Tony Blair zou berechten, de daders van Abu Ghraib, de uitwassen van Blackwater, de martelingen op Guantánamo zou aanpakken, de geheime gevangenissen zou sluiten, niet zoveel burgerdoden zou laten vallen, zou stoppen met het gebruik van clusterbommen, witte fosfor en verarmd uranium, er niet met de grondstoffen vandoor zou gaan, er niet zelf een kruistocht van zou maken…
  Dan zou je inderdaad het terrorisme kunnen aanpakken.

 34. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Ruud Zweistra 30-01-2010 19:47

  ==En nog eentje:
  1. Het Westen is slecht.
  2. De terreuraanslag doodt Westerlingen.
  3. Ergo: De terreuraanslag is goed. ==

  Nazi’s kunnen niet argumenteren.

 35. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 30-01-2010 19:49
  @ Ruud
  Vier reacties onder elkaar, waarvan één met ongekende lengte. Zou je willen stoppen met dit spamgedrag?

  Reactie:
  Stuk voor stuk relevant en noodzakelijk gezien de verkondigde leugens.

  En er is geen antwoord op de essentiele vraag:

  Gaarne verrmelding van de aanslagen uit dezelfde periode en ook gericht tegen de Westerse cultuur, die vergelijkbaar zijn met Bali, Londen, Madrid, New York en Mumbai.

  Zolang je hierop geen antwoord geeft, is je bijdrage weerlegt als leugen.

  P.S.
  Volgens Mihai ben je ook een nazi – net als je ondersteuners, trouwens.

 36. Bas zegt:

  Johanna: Wat een lief antwoord. Helaas gaat het inmiddels om wel heel veel mensen. Kinderen, vrouwen, mannen. En dat vind jij normaal.

 37. Me.myself.and.i zegt:

  @Ruud,

  =Wie het recht van de sterkste gebruikt om zijn macht of bezit te verdedigen, kan er geen bezwaar tegen maken dat anderen met geweld proberen om dat "de sterkste zijn" te testen. De omschrijving van dit geweld als terrorisme is pure hypocrisie.=

  (http://www.rijnlandmodel.nl/politiek/ned/rechtse_denkfouten.htm)

  Met je reacties op Johanna, spreek je jezelf nu tegen. Zolang oorlogsmisdadigers als Bush, Blair, Berlusconi en Balkenende niet terecht staan voor een "Nuernberg" tribunaal is elk commentaar tegen terrorisme hypocriet.

  Edit:

  @Bas,

  De VS hebben sinds 1945 zo’n 70 maal militair ingegrepen met pak ‘m beet 15 miljoen burgerslachtoffers als trieste balans.

 38. Ruud Zweistra zegt:

  @MMI,
  De mensen in de trein in Londen, Madrid, enz. oefenen geen geweld uit om bezit te verdedigen.

  Volgens Mihai ben je ook een nazi.

 39. Bas zegt:

  Johanna: Ik vind dat niet normaal: Ik vind dat gewoon absurd. Met je godsdienst en al. Je kunt me de pot op.

 40. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @johanna

  Het Westen kan een heel minimale stap doen om een argument tegen terrorisme te hebben: zich bereid tonen om zich laten aanklagen door mensen in de derde wereld en bereid zijn om te doen of te laten wat de rechtbank besluit. Maar we komen er wel. Op dit moment zijn discussies bij het international strafhof om oorlog ook crimineel strafbaar te maken.

 41. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Ruud

  ==De mensen in de trein in Londen, Madrid, enz. oefenen geen geweld uit om bezit te verdedigen==

  Nee, ze delegeren de misdaad een anderen. Maar het inhuren van een moordenaar, maakt een opdrachtgever niet minder schuldig.
  Zie mijn blog over hoe het werkt.
  http://mihai.punt.nl/index.php?r=1&id=458845

 42. Bas zegt:

  Ruud: Ach die Mihai. Een skileraar toch. Gelukkig skie ik niet meer. En nog raarder. Wat doet deze man in dit jaargetijde hier.

 43. Jezzebel zegt:

  @Johanna, aanbevolen.
  .

 44. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Bas 30-01-2010 20:09

  ==Een skileraar toch. Gelukkig skie ik niet meer. En nog raarder. Wat doet deze man in dit jaargetijde hier. ===

  Jij bent ook een nazi.

 45. Me.myself.and.i zegt:

  @Ruud:

  =De mensen in de trein in Londen, Madrid, enz. oefenen geen geweld uit om bezit te verdedigen.=

  In de ogen van de aanslagplegers wel. En stel jezelf eens de vraag wat in de wereld de meeste "soortelijke massa" heeft: America’s hunger for cheap oil of Islamitisch terrorisme.

  =Volgens Mihai ben je ook een nazi.=

  Vraag het hem.

 46. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Kijk ze praten nu bij het Internationaal strafhof over een dergelijk artikel:

  Article 8 bis
  Crime of aggression

  Introduction
  1. It is understood that any of the acts referred to in article 8 bis, paragraph 2, qualify as an act of aggression.
  2. As a result of Element 4, there is no requirement to prove that the perpetrator has made a legal evaluation as to the inconsistency with the Charter of the United Nations of the use of armed force by the State.
  3. With respect to Elements 5 and 6, the term “manifest” is an objective qualification.
  4. As a result of Element 6, there is no requirement to prove that the perpetrator has made a legal evaluation as to the “manifest” nature of the violation.

  Elements
  1. The perpetrator planned, prepared, initiated or executed an act of aggression.
  2. The perpetrator was a person1 in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of the State which committed the act of aggression.
  3. The act of aggression – the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations – was committed.
  4. The perpetrator was aware of the factual circumstances establishing the inconsistency of the use of armed force by the State with the Charter of the United Nations.
  5. The act of aggression, by its character, gravity and scale, constituted a manifest violation of the Charter of the United Nations.
  6. The perpetrator was aware of the factual circumstances establishing such a manifest violation of the Charter of the United Nations.

 47. Bas zegt:

  Ruud: Hij skiet dus niet.

 48. Satuka zegt:

  Mihai: hoe zit het dan met al die terroristische aanslagen tegen moslims? Hoe wilde je die rechtvaardigen?

 49. Bas zegt:

  Ach Gut Mihai: Wat je zegt ben jezelf.

 50. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Me.myself.and.i

  ==Vraag het hem.==

  Jij doet ook veel te weinig om de misdaad te stoppen, dus je bent ook een nazi. Maar, aangezien je blogs en je mening, zouden de terroristen jou besparen, want je bent toch tegen de misdaad. De misdaad is zo hoog dat het het morele plicht is van elke Westerling om een van de volgende te doen:

  (1) Zijn vrije tijd volledig te besteden aan het stoppen van de misdaad, zoals voortdurend demonstreren, schrijven, klachten indienen, procederen etc.
  (2) Een full time beroep van maken van het stoppen van de misdaden
  (3) Al zijn geld dat over blijft van zijn minimale behoeftes aan voedsel, onderdak, kleren en gezondheidszorg, zou geïnvesteerd moeten worden in het stoppen van de misdaad of compenseren van de slachtoffers.

  Elke Westerling die geen van deze dingen doet is een nazi, inclusief ik. Maar sommige nazi’s zijn misdadiger dan anderen, zoals Ruud, want zij doen hun best om de misdaad in leven te houden. Ze zijn supernazi’s.

 51. Satuka zegt:

  Mihai: ach wel ja.. iedereen die niet genoeg doet om de misdaad te stoppen is een nazi. Nog even en dat woord is zijn oorspronkelijke connotatie helemaal kwijt, dus ga vooral zo door…

  Ik heb alleen wel even een vraagje.

  Wie bepaalt er wie er wel en niet genoeg doet?

  Kortom… wie spreekt de doodvonnisen uit?

 52. Satuka zegt:

  oh wacht.. ik was te snel, iemand die "echt fout" is noemen we een supernazi begrijp ik.

  En straks komen we natuurlijk ook bij de hypernazi..

  en de hyperdepiepernazi…

  Begripsinflatie all over te place.

  Draaf je nu niet een tikje door ;0)?

 53. Satuka zegt:

  ik moet trouwens opeens denken aan

  "alle mensen zijn een nazi. Maar sommige mensen zijn een beetje meer nazi dan anderen"

  sorry, maar ik kan gewoon niet serieus blijven bij dit soort grotesk taalgebruik.

  MMI: waar zet jij de grenspaaltjes ;)?

 54. Bas zegt:

  Me: Ik kan me vergissen. Maar wat een vreemde filosofie houd die Mihai in het leven. 63 jarige vrouw. In elkaar geslagen. Gisteren. Je mag raden door wie.

 55. Me.myself.and.i zegt:

  @Bas,

  =Ik kan me vergissen. Maar wat een vreemde filosofie houd die Mihai in het leven. 63 jarige vrouw. In elkaar geslagen. Gisteren. Je mag raden door wie.=

  Bewijs eens dat hij dat goedkeurt. Zo niet, is het een stromanredenering.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Stropopredenering

 56. Me.myself.and.i zegt:

  @Satuka,

  De grenspaaltjes staan bij mij op dezelfde plek als bij jou:

  "Het wordt een ander verhaal als er gehandeld wordt op basis van die mening. Dat handelen heeft meestal consequenties voor anderen. In dat geval is de eis tot bewijsvoering gerechtvaardigd en inderdaad, dan is de ene mening niet evenveel waard als de ander."

 57. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Satuka

  ==hoe zit het dan met al die terroristische aanslagen tegen moslims? Hoe wilde je die rechtvaardigen?==

  Het hangt er van af. Kijk de meeste aanslagen worden gepleegd in Irak en Afghanistan, met dezelfde tactiek als in Vietnam, het keren van de burgerbevolking tegen de regering en bezetting. In feite is dat precies dezelfde tactiek, die Amerika tegen Irak, Joegoslavië en elders heeft gebruikt. Bijvoorbeeld Amerika heeft bewust het watersysteem in Irak vernietigd om ziektes op grote schaal te veroorzaken, om een opstand tegen Saddam te veroorzaken.

  Stel dat Nederland door Sovjet-Unie was bezet, van gas en olie beroofd en Jan Marijnissen als dictator zou hebben ingesteld, terwijl de bevolking daartegen weinig zou doen. Zou het verzet gerechtvaardigd zijn om aanslagen te plegen en zodanig de bevolking in opstand te brengen?

  Het blijft slechts een kwestie van het instellen van internationale rechtbanken waar iedereen aangeklaagd kan worden. Zodra er rechtbanken bestaan, heeft men argumenten tegen terrorisme.

 58. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Satuka

  ==ach wel ja.. iedereen die niet genoeg doet om de misdaad te stoppen is een nazi. Nog even en dat woord is zijn oorspronkelijke connotatie helemaal kwijt, dus ga vooral zo door…==

  Nee hoor, het heeft dezelfde connotatie. Er sterven miljoenen mensen jaarlijks omdat jij niks doet.

  ==Wie bepaalt er wie er wel en niet genoeg doet?
  Kortom… wie spreekt de doodvonnisen uit? ==

  Deze vraag heb ik je eerder beantwoord. Zolang de machtigen zich tegen de internationale rechtbanken verzetten, het is evident dat elke machteloze vrij is om zelf te beslissen.

 59. Me.myself.and.i zegt:

  @Ina,
  http://www.petitiononline.com/BWCF/pe...

  5967 Signatures Total (including mine)

 60. Ruud Zweistra zegt:

  Me.myself.and.i 30-01-2010 20:12
  @Ruud:

  =De mensen in de trein in Londen, Madrid, enz. oefenen geen geweld uit om bezit te verdedigen.=

  In de ogen van de aanslagplegers wel.

  Reactie:
  In mijn ogen zijn de moslims de reden van de achteruigang van Nederland – en ze hebben 200 miljard van ons gestolen. Vanavond begin ik met het plannen van aanslagen op moslims.

  P.S.
  Mihai heeft je zojuist bevorderd van Soldat Erster Klasse naar Feldwebel. Ga jij ook voor het Eiserne Kreuz?

 61. Ruud Zweistra zegt:

  Ina Dijstelberge 30-01-2010 20:34

  Reactie:
  Ook een nazi.

  Heeft al een hoge rang. Kapitän.

 62. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Ruud is een van de opperfuhrers.

 63. Me.myself.and.i zegt:

  @Ruud:

  =In mijn ogen zijn de moslims de reden van de achteruigang van Nederland – en ze hebben 200 miljard van ons gestolen. Vanavond begin ik met het plannen van aanslagen op moslims.=

  Denk je echt een betere wereld te bouwen op de skeletten van de mensen die je vertrapt? Skeletten vallen op de meest vervelende momenten uit de kast.

 64. Ruud Zweistra zegt:

  Me.myself.and.i 30-01-2010 20:50
  @Ruud:

  =In mijn ogen zijn de moslims de reden van de achteruigang van Nederland – en ze hebben 200 miljard van ons gestolen. Vanavond begin ik met het plannen van aanslagen op moslims.=

  Denk je echt een betere wereld te bouwen op de skeletten van de mensen die je vertrapt? Skeletten vallen op de meest vervelende momenten uit de kast.

  Reactie:
  Denk je dat de moslimaanslagerplegers echt een betere wereld bouwen op de skeletten van de mensen die ze vermoorden?

  Je bent bevorderd tot Leutnant. Misschien belangstelling voor een plaats in Leibstandarte Das Reich?

 65. De Kale zegt:

  Er zijn leugens, er zijn erge leugens en er zijn statistieken.
  Door de jaartallen en betrokken landen handig uit te kiezen kom je aan het gewenste resultaat.

  Bovendien komt dit soort terreur: http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/257073/Parijse-moslims-verjagen-antiburqaimam.htm?rss=true

  niet in de statistieken voor. Evenals het dagelijkse straatterreur.

  Als we de dagelijkse straatterreur in Nederland bij elkaar optellen staan de als moslims bekend staande jochies bovenaan.

  Ik zei het al: er zijn leugens, ……………………………..

 66. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Satuka

  Stop The Killing Train

  Suppose a hypothetical god got tired of what we humans do to one another and decided that from January 1, 1999 onward all corpses unnaturally created anywhere in the "free world" would cease to decompose. Anyone dying for want of food or medicine, anyone hung or garroted to death, shot or beaten to death, raped or bombed to death, anyone dying unjustly and inhumanely would, as a corpse, persist without decomposing. And the permanent corpse would then automatically enter a glass-walled cattle car attached to an ethereal train traveling monotonously across the U.S., state by state, never stopping.

  One by one the corpses would be loaded onto the cattle cars and after every thousand corpses piled in a new car would hitch up and begin filling too. Mile after mile the killing train would roll along, each corpse viewed through its transparent walls, 200 new corpses a minute, one new car every five minutes, day and night, without pause.

  By the end of 1999, on its first birthday, the first day of the new millennium, the killing train would measure over 2,000 miles long. Traveling at 20 miles an hour it would take about five days to pass any intersection. By the year 2009, assuming no dramatic change in institutions and behavior, the train would stretch from coast to coast about seven times. It would take about six weeks from the time its engine passed the Statue of Liberty to when its caboose would go by.

  http://www.mediamonitors.net/albert1.html

 67. Guzzler zegt:

  @ Mihai: Ik begin me onwaarschijnlijk te ergeren aan je nazi gelul en ik begrijp eigenlijk niet dat de anderen (misschien al helemaal gedroggeerd) zich daar nauwelijks of niet aan storen. Zo normaal is het niet om mensen met nazi’s te vergelijken. Vind je jezelf gewoon stoer dat je dat durft? Ik begrijp niet hoe jij hier steeds maar weer mee weg komt. Ik vind het walgelijk! Nog maar even voor de zekerheid: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nazi. Misschien wist je het zelf niet meer helemaal. En dan gaat helaas Ruud Zweistra ook al mee met die ongein. Lekker zooitje hier.

 68. Ruud Zweistra zegt:

  @Guzzler,
  Hun hersenen zijn volledig geatrofieerd door het virus van de islam.

 69. Me.myself.and.i zegt:

  @Guzzler,

  Als je zo tegen nazisme bent, wat vindt je dan hiervan?

  http://www.vkblog.nl/bericht/297224/Irak%2C_Januari_2010

 70. Guzzler zegt:

  Ben jij godverdomme dan niet tegen Nazisme Me. Myself. and. I ? Ik hoef dat stukkie van jouw helemaal niet te lezen.

 71. Ruud Zweistra zegt:

  Wat ik je zei…

 72. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @GuZZler

  Jij bent ook een supernazi. Je vermoordt jaarlijks miljoenen mensen om hun grondstoffen te roven, of simpel zodat ze je niet beconcurreren.

 73. Guzzler zegt:

  Wat ik wil zeggen is dat ik kotsmisselijk wordt van die vergelijkingen die een aantal van jullie voortdurend maken tussen het nazisme (en dan doelen jullie wel degelijk op Hitler Duitsland) en zaken die nu spelen. En dan doelen jullie op Amerika, Blair, Wilders, integratiegedoe, moslims. Die vergelijking is van de gekke. En ik mag hopen dat jullie volwassen genoeg zijn dat ook te weten.

 74. Ruud Zweistra zegt:

  Helaas.

 75. Ely zegt:

  En tegen Ruud zeg je niks Guzzler ?

 76. Me.myself.and.i zegt:

  @Ruud,
  =Hun hersenen zijn volledig geatrofieerd door het virus van de islam. =

  Je legt me woorden in de mond. De Islam boeit me evenveel als christendom of judaisme. Waar het mij om gaat, is dat we bedonderd worden. 40 – 50 jaar lang is Europa verdeeld door een ijzeren gordijn, worden ons kernwapens opgedrongen tegen het "Rode Gevaar" (vermoedelijk heeft Mihai dezelfde apekool moeten slikken in Roemenie), met "liever dood als rood" als vals dilemma.

  Heden ten dage wordt ons wijsgemaakt dat er een Islamitisch gevaar aan de horizon opduikt, "toevalligerwijs" net nu het ijzeren gordijn is opgedoekt.

  En nu we toch vrolijk met nazi’s aan het gooien zijn:

  Naturally, the common people don’t want war; neither in Russia nor in England nor in America, nor for that matter in Germany. That is understood. But, after all, it is the leaders of the country who determine the policy and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy or a fascist dictatorship or a Parliament or a Communist dictatorship. …voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is to tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same way in any country.

  Herman Wilhelm Göring, 1945, Nürnberg

  Wat dacht je? Dat ik zelf niet kan nadenken?

 77. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Guzzler 30-01-2010 21:10

  ==Wat ik wil zeggen is dat ik kotsmisselijk wordt van die vergelijkingen die een aantal van jullie voortdurend maken tussen het nazisme (en dan doelen jullie wel degelijk op Hitler Duitsland) en zaken die nu spelen. ==

  Je luistert niet. Er sterven 50.000 mensen per dag omdat jij in ontkenning leeft. Je bent erger dan Hitler.

 78. Guzzler zegt:

  @ MiHAi: Man, jij hebt echt niets zinnigs meer te melden. Ooit wel eens gehad trouwens? Dat ik nog een tijdje heb gedacht dat er iets van zinnigheid in jouw verhalen zou steken. ik heb oprecht geprobeerd er chocola van te maken. Ik heb zelfs nog een korte discussie met je gevoerd. Maar wat een verspilde moeite man. Het gaat echt ECHT helemaal nergens om. Als ik zou willen zou ik je nu ongestraft kunnen uitschelden. Hoever moet en mag ik gaan om voor het gerecht gesleept te worden door jou, nu je mij voor supernazi hebt uitgescholden. Of denk je werkelijk dat je het steeds maar kunt maken omdat je het al zo vaak gezegd hebt dat het in jouw ogen alle waarde waarschijnlijk verloren heeft? Ik denk dat je ergens onderweg iets bent kwijtgeraakt. Probeer het weer te vinden Mihai. Probeer je fatsoen weer te vinden.

 79. Ruud Zweistra zegt:

  Me.myself.and.i 30-01-2010 21:12
  @Ruud,
  …Heden ten dage wordt ons wijsgemaakt dat er een Islamitisch gevaar aan de horizon opduikt, "toevalligerwijs" net nu het ijzeren gordijn is opgedoekt.

  Reactie:
  Ze kosten ons 200 miljard en tellende, hele wijken zijn gevlucht voor de moslims, en er is een stijgende dreiging van radicalisering en uiteindelijk burgeroolog.

  Het is een stille terreur.

  Er wordt je wel wat wijsgemaakt. Door de top en de media die bijna allemaal pro-moslim zijn.

  Je wordt wijsgemaakt dat er niets aan de hand is!

 80. Guzzler zegt:

  @ Mihai: Toe maar: nog erger dan Hitler. Mmmm…wat een heerlijk idee dat ik je nu voor alles mag uitmaken. Maarrrrrrrrr….dat doe ik lekker niet..sliep uit…sliep uit….

 81. De Kale zegt:

  2004

  14 januari – 4 doden door een zelfmoordaanslag bij de grens tussen Israël en de Gazastrook. Het was de eerste keer dat in de Gazastrook een vrouw in naam van de Hamas een zelfmoordaanslag pleegde.
  29 januari – Zeker tien doden door een zelfmoordaanslag op een bus in Jeruzalem.
  6 februari – Een bom in de metro van Moskou, vermoedelijk geplaatst door Tsjetsjenen, doodt 41 mensen.
  27 februari – Bij een bomaanslag door Abu Sayyaf op een veerboot in de Filipijnen worden 116 burgers gedood.

  comclusie: verreweg de meeste aanslagen vinden plaats buiten Europa en Amerika
  februari – Een bomaanslag tijdens een optocht van Sjietische moslims in Pakistan doden 43 mensen en verwonden er 160.
  9 maart – Bomaanslag op een restaurant in Istanbul (Turkije).
  11 maart – Aanslagen op forensentreinen, Madrid. 191 mensen vermoord en 1400 verwond.
  14 maart – twee jonge zelfmoordterroristen brengen tien mensen om bij een aanslag in de haven van het Israëlische plaatsje Ashdod.
  29 mei – Islamitische militanten doden 22 mensen bij een oliecompex in Saoedi-Arabië.
  21 april – Een bomaanslag op een veiligheidsgebouw in Riyad (Saoedi-Arabië) doodt 5 mensen.
  24 augustus – Twee Russische vliegtuigen storten neer door bommen van Tsjetsjeense oorsprong.
  24 augustus – Er vallen 90 doden door springstofexplosies op twee Russische passagierstreinen in het zuidwesten van Rusland.
  31 augustus – Een bomexplosie bij de ingang van een metrostation in noord Moskou, veroorzaakt door (waarschijnlijk) een Tsjetsjeense zelfmoordenaar, doodt 10 mensen en verwondt 33 mensen.
  Op 1 september worden schoolkinderen en leraren in Beslan gegijzeld door (waarschijnlijk) Tsjetsjeense terroristen. De gijzeling eindigt op 3 september in een ongeplande aanval van Russische militairen, waarbij 335 doden vallen.
  9 september – Islamitische terroristen plegen een bomaanslag op de Australische ambassade in Jakarta (Indonesië), waarbij 8 mensen omkomen.
  7 oktober – Drie autobommen ontploffen in steden gelegen de Sinaï schiereiland. Hierbij komen meer dan 34 mensen om en raken er 114 gewond, velen van hen Israëli’s en andere buitenlandse toeristen.
  2 november – Moord op Theo van Gogh door Mohammed Bouyeri
  15 november – twee bomaanslagen in Istanboel tegen synagoges, waarbij 24 mensen omkomen.
  20 november – twee bomaanslagen tegen een bank en het Britse consulaat in Istanbul, waarbij 33 doden vallen.
  6 december – Terroristen, vermoedelijk gelinked met al Qaeda, vallen de Amerikaanse consulaat in Djedda (Saoedi-Arabië) aan; hierbij worden vijf lokale employees gedood.
  12 december – Bomaanslag door islamitische terroristen op een kerstmarkt in General Santos (Filipijnen), waarbij 15 mensen omkomen.
  Aanslagen in onder andere Istanboel, Saoedi-Arabië, Marokko, Tunesië, Tsjetsjenië en andere landen, de meeste in islamitische landen.
  [bewerken]2005

  13 februari – Bij een zelfmoordaanslag bij een grensovergang tussen Israël en Gaza worden negen mensen gedood en vallen er meerdere gewonden. Drie Palestijnse militante groeperingen eisen de aanslag op, waaronder de Al-Aqsa Martelaren Brigades.
  25 februari – Buiten een nachtclub in de buurt van het strand van Tel Aviv blaast een Palestijnse terrorist zichzelf (en daarmee definitief het staakt-het-vuren) op met 20 pond aan explosieven. Meer dan 4 personen worden gedood en 12 mensen raken gewond.
  19 maart – Een autobomexplosie bij een theater in Doha (Qatar) doodt één Brit en verwondt 17 anderen.
  7 april – Een terrorist blaast zichzelf op met explosieven op de Khan al Khalili markt in Caïro (Egypte). Hierbij worden 3 buitenlandse toeristen gedood en 17 anderen gewond.
  30 april – tijdens twee aanslagen in Caïro wordt een bom tot ontploffing gebracht en een toeristenbegeleider gedood door geweerschoten.
  7 juli – Een Palestijnse tiener blaast zichzelf op in een winkelpromenade in de buurt van Netanya (Israël), waarbij 3 Israëli’s worden gedood.
  7 juli – Bomaanslagen in Londense metro en op Londense bus. 52 mensen worden gedood en 700 verwond.
  14 juli – Een Palestijnse raketaanval op Israëlische doelen kost een 22-jarige vrouw het leven. De Al-Aqsa Martelaren Brigades hebben de verantwoordelijkheid voor de beschieting opgeëist. Het is de eerste dodelijke raketaanval vanuit de Gazastrook sinds Israël en de Palestijnen in februari 2005 een staakt-het-vuren overeenkwamen.
  16 juli – Bij een bomaanslag aan de westkust van Turkije wordt een minibus opgeblazen. Vijf mensen worden gedood en 13 verwond, hierbij voornamelijk Britse en Ierse toeristen.
  21 juli – Grotendeels mislukte bomaanslagen in Londense metro en op Londense bus. Een persoon wordt verwond.
  24 juli: Een Israëlisch echtpaar uit Jeruzalem wordt doodgeschoten in de Gazastrook. Fatah en de Islamitische Jihad eisen verantwoordelijkheid op.
  23 juli – Terroristische aanslag in Sharm el-Sheikh. Tenminste 88 personen worden gedood en 111 verwond. De aanslag wordt verhaald op Al Qaida. Zie Terroristische aanslagen in Sharm el-Sheikh van 23 juli 2005.
  24 juli – Aan de grens van Israël met de Gazastrook vallen twee doden en vier gewonden als Palestijnse militanten een Israëlische auto beschieten. Eerder die dag was een Palestijnse terrorist opgepakt met een bomgordel die van plan was in Tel Aviv een aanslag te plegen. De incidenten werden gepleegd aan het einde van het bezoek van Amerikaanse minister Condoleezza Rice van Buitenlandse Zaken aan het Midden-Oosten.
  2 augustus – Palestijnse terreurbeweging Jihad vuurt raketten af op tienduizenden kolonisten en sympathisanten die nabij de Gazastrook stonden te demonstreren tegen de Israëlische terugtrekking uit dat gebied. Een afzwaaier kwam echter terecht op een Palestijns huis waarbij een Palestijns jongetje werd gedood.
  4 augustus – In Istanbul (Turkije) komen twee mensen om het leven en raken zeker vijf mensen gewond bij een exploderende bom, welke verstopt was in een afvalbak. De mensen kwamen allemaal van een huwelijksfeest, en net toen ze in de auto zaten om naar huis te gaan, ontplofte er een bom.
  4 augustus – Een extreemrechtse Israëlische deserteur schiet 4 Arabische Israëliërs dood, waaronder de chauffeur in een bus. De Egged-bus, die uit Haifa vertrok, was op dat op moment in de Druzische wijk van de eindbestemming Shefa Amr. De deserteur, Eden Natan-Zada, werd gedood door inzittenden van de bus en omstanders voordat hij nieuwe munitie kon laden.
  [bewerken]2006

  22 februari: Bomaanslag beschadigt Gouden Moskee in Samarra, Irak. Er vallen geen doden of gewonden. Dit leidde tot een golf van geweld tussen soennieten en sjiieten.
  2 maart: 4 doden, waaronder een Amerikaanse diplomaat, door bomaanslag in Karachi, Pakistan.
  7 maart: 15 doden door bomaanslagen in de Hindu stad Benares,India.
  14 maart: 86 doden door verschillende executies in Bagdad, Irak.
  6 april: 13 doden door aanslag bij Imam Alimoskee in Najaf, Irak.
  7 april: 80 doden door aanval op een moskee in Bagdad, Irak.
  11 april: 57 soennitische moslims gedood door zelfmoordaanslag tijdens gebed in Karachi, Pakistan.
  17 april: 10 doden en 70 gewonden door zelfmoordaanslag van Sami Hammad in Tel Aviv, Israël.
  24 april: 23 doden, waaronder 3 buitenlanders en 62 gewonden door bomaanslagen in de Egyptische badplaats Dahab.
  14 mei: 32 doden door aanslagen in Bagdad, Irak.
  14 juni: 64 doden en 80 gewonden, onder wie veel kinderen, door aanslag op een bus in Kabithigollewa, Sri Lanka.
  17 juni: 23 doden door aanslagen in Bagdad, Irak.
  25 juni: 4 Russische diplomaten vermoord door Al Qaeda.
  1 juli: 62 doden en 114 gewonden door autobom op een markt in de wijk Sadr-stad in Bagdad, Irak
  9 juli: 40 soennitische moslims gedood tijdens bloedbad door schutters in Bagdad, Irak.
  11 juli: 183 doden en 500 gewonden door zeven bomaanslagen op treinen tijdens de avondspits in Bombay, India.
  18 juli: 53 doden door bomaanslagen in Najaf, Irak.
  31 juli: Geplande aanslag op treinen in Keulen, Duitsland. Kofferbommen niet ontploft.
  3 augustus: 22 doden door bomaanslagen in Afghanistan.
  6 augustus: 15 geëxecuteerde tsunami-hulpverleners gevonden in Sri Lanka na hevige gevechten.
  8 augustus: 30 doden door bomaanslagen in Bagdad, Irak.
  10 augustus: ten minste 35 doden bij zelfmoordaanslag nabij Imam Alimoskee in Najaf, Irak.
  10 augustus: Geplande aanslagen op trans-Atlantische vliegtuigen worden verijdeld door de Britse politie.
  23 november: Bij aanslagen in Sadr-stad, een grote wijk in Bagdad, Irak, vallen 215 doden.
  30 december: Na sinds maart 2006 een bestand in acht genomen te hebben pleegt de Baskische terreurorganisatie ETA een bomaanslag bij het vliegveld van Madrid.
  31 december: In de Thaise hoofdstad Bangkok vindt een aantal bomaanslagen plaats waardoor enkele personen om het leven komen. Er zijn aanwijzingen dat zij hebben te maken met de opstand in de drie moslimprovincies in het diepe zuiden van het land.
  [bewerken]2007

  29 januari: Voor het eerst wordt er een Palestijnse zelfmoordaanslag uitgevoerd in de Zuid-Israëlische badplaats Eilat; vier personen waaronder de dader komen daarbij om het leven.
  12 februari: 79 doden door aanslagen in Bagdad, Irak.
  14 februari: Bij een aanslag op een bus in het zuidoosten van Iran, in de stad Zahedan, komen 18 mensen om het leven. De soennitische extremistische groepering Joendallah (soldaten van God) heeft de aanslag opgeëist.
  17 februari: Bij een zelfmoordaanslag in een rechtszaal in Quetta, Pakistan vallen 16 doden en 24 gewonden. Quetta is de hoofdstad van de provincie Beloetsjistan, welke grenst aan Afghanistan en Iran, en is de laatste jaren herhaaldelijk het toneel van tribaal geweld en aanslagen door de Taliban.
  18 februari: 63 doden door aanslagen in Bagdad, Irak.
  19 februari: Bij een aanslag op een trein in het noorden van India, komen 68 mensen om, tijdens de daarop volgende brand. De slachtoffers waren overwegend Pakistanen. De dader was een Pakistaanse extremist die de aanslag pleegde op de "Vriendschaps Express" in een poging de relatie tussen India en Pakistan te beschadigen.
  19 februari: Het zuiden van Thailand onderging het zwaarste geweld ooit sinds het bestaan van de staat. Er vonden 28 bomaanslagen, 9 moorden en een serie brandstichtingen plaats. De daders zijn waarschijnlijk extremistische islamisten die het overwegend islamitische zuiden willen afscheiden van het goeddeels boeddhistische Thailand.
  6 maart: 114 doden door aanslagen in Hilla, Irak.
  27 maart: In Tel Afar, Irak komen 152 mensen om het leven nadat twee vrachtwagens tot ontploffing werden gebracht.
  11 april: Bij een aanslag in de Algerijnse hoofdstad, Algiers, komen meer dan 30 mensen om het leven. Al-Qaida heeft de aanslag opgeëist. Het is nog niet duidelijk waarom de aanslag is gepleegd.
  9 mei: 19 doden bij een aanslag in Arbil, Irak.
  15 mei: 45 doden door aanslagen in Bagdad, Irak.
  19 mei: 16 doden bij een aanslag op een moskee in Haiderabad (stad), India.
  20 mei: 10 doden door een aanslag in de Afghaanse provincie Paktia.
  22 mei: 25 doden door een aanslag in Bagdad, Irak.
  23 mei: 2 doden bij een aanslag in Afghanistan, waaronder een Finse soldaat.
  24 mei: 27 doden door een aanslag in Fallujah, Irak.
  mei 2007: 2 doden in de Israëlische stad, Sderot door Qassam-raketten vanuit Gazastrook.
  19 juni: 75 doden en 203 gewonden in Bagdad, Irak.
  14 augustus: Grootste aanslag in Irak sinds de oorlog begon in 2003. In de stad Qahtaniya werden meerdere tankwagens opgeblazen. Er vielen 796 doden. Ongeveer 1.300 mensen raakten gewond.
  25 augustus: 44 doden door aanslagen in Haiderabad (stad), India.
  4 september: 21 doden door twee bommen in Rawalpindi, Pakistan.
  18 oktober: Bij de grootste aanslag in de Pakistaanse geschiedenis vielen 136 doden en ongeveer 450 gewonden. Toen de ex-premier Benazir Bhutto terugkeerde naar Karachi, Pakistan vonden er twee grote explosies plaats. Bhutto zelf bleef ongedeerd.
  27 december: Benazir Bhutto komt op 54-jarige leeftijd alsnog door een aanslag om het leven nadat ze een verkiezingstoespraak had gehouden op een politieke bijeenkomst van de Pakistan Peoples Party in Rawalpindi.
  [bewerken]2008

  6 maart: Bij een aanslag op de Merkaz HaRav Yeshiva in Jeruzalem worden 8 Joodse studenten tijdens hun godsdienststudie vermoord door Alaa Abu Dhein.
  26 november: Reeks gelijktijdige aanslagen in Bombay (Mumbai), India.

  conclusie: verreweg de meeste aanslagen vinden plaats buiten Europa en Amerika

 82. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Guzzler

  ==Man, jij hebt echt niets zinnigs meer te melden.==

  Je luistert niet. De aarde is een lopende band van welvaart, vanaf de stervende kinderen in Afrika tot voor je, waar alles netjes in een gulden papiertje onder je neus wordt geschoven. Probeer eens fatsoenlijk te worden.

 83. Guzzler zegt:

  @ Mihai: Vind jij het normaal om mensen zoals ik uit te schelden voor nazi en Hitler Mihai? Daar gaat het om. Geef daar nu eens antwoord op.

 84. An van den burg zegt:

  De verklaringen van Blair gelezen die hij voor de commissie aflegde? Deze schoft heeft eens de verkiezingen in GB gewonnen met dezelfde leugens als Bos: progressie en sociale gerechtigheid.

  Deze Nazi moet voor de rest van zijn leven de nor in! Ik vind hem slechter dan Hitler! Waarom? Omdat Hitler niets te verbergen had en er recht voor uit kwam de Joden te willen uitroeien. Dat daar miljoenen Duitsers in meegingen is de aard van de mens. `t Zou weer opnieuw kunnen gebeuren in Europa, want de mens an sich is niets veranderd na WO II! Maar Blair heeft, met valse voorwendsels samen met het misdadige VS honderdduizende Irakezen vermoord en 4.000.000 Iraakse vluchtelingen over de kling gejaagd! De schoft staat er nog steeds achter, zegt hij in zijn vuige leugenpraatjes.

  An.

 85. Guzzler zegt:

  Ach, daar is An ook. Who the F An ook is, maar weer zo iemand of nog steeds zo iemand die het woord nazi zo lekker vindt bekken. Toe maar; is Frans Bauer bij toeval ook een nazi An? Ik voel me na een liedje van Frans als na een soort van…bomaanslagje of zoiets, dus…

 86. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Guzzler
  ==Vind jij het normaal om mensen zoals ik uit te schelden voor nazi en Hitler Mihai? Daar gaat het om. Geef daar nu eens antwoord op. ==

  Het is normaal om nazi’s voor nazi’s te maken. Zo simpel is het. Een als je het niet wilt toegeven, dat is je eigen probleem.

 87. Satuka zegt:

  Mihai Martoiu Ticu 30-01-2010 20:38

  == Nee hoor, het heeft dezelfde connotatie. Er sterven miljoenen mensen jaarlijks omdat jij niks doet. ==

  1.De nazi’s pleegden doelbewust genocide. Dat lijkt me toch op zijn minst een tikje erger dan “niets doen”, al ben ik met je eens dat dat in bepaalde gevallen ook een keuze is.

  2. jij weet niet hoeveel ik doe en ik hoef me daar ook niet over te verantwoorden. Het is niet aan jou om een oordeel te vellen over miljoenen, zo niet miljarden mensen die je helemaal niet kent. En dus ook niet aan die terrorist.

  Een zekere collectieve verantwoordelijkheid is nog wat anders dan collectieve schuld.

  3. Ik denk echt dat je de westerse wereld – misdadig als een aantal daden ook mogen zijn – te veel macht toekent. Ik vraag me af in hoeverre wat wij doen wezenlijk verschil uit zou kunnen maken. Niet om goed te praten dat te veel mensen te weinig doen, maar om het volgende.

  We waren het er eerder al over eens dat macht corrumpeert. Dus zelfs als we en masse zouden gaan protesteren – of zelfs aanslagen zouden gaan plegen – en Balkenende, Blair, Bush en al die andere oorlogsmisdadigers veroordeeld zouden krijgen en er een nieuwe regering zou komen.. hoe lang zou het duren voordat de nieuwe machtshebbers corrumperen en hun daden op vergelijkbare wijze gaan rechtvaardigen en misbruik gaan maken van hun machtspositie en zich gaan onttrekken aan verantwoording voor een internationaal gerechtshof?

  En dan staan er weer nieuwe “terroristen” op.

  Ik heb zelf in elk geval niet de illusie dat die trein korter wordt als jij of ik aan de macht komen… hoe graag we dat ook zouden willen. Ik geloof namelijk niet dat er mensen zijn die echt "beter" zijn dan anderen. In de meest essentiële zin van het woord.

  Maar het gaat er hoe dan ook bij mij met de beste wil van de wereld niet in dat mensen die “niets doen”, zonder dat er een rechter aan te pas is gekomen een doodvonnis over zich krijgen uitgesproken.

  Er moet een andere manier zijn. Als een groep mensen bijvoorbeeld al die mensen zou ontvoeren en op een geheime plek een rechtszaak zouden organiseren.. dan zou ik al meer respect voor ze kunnen opbrengen. Want dan worden de hoofdverantwoordelijken gepakt, in plaats van het "voetvolk"..

  Maar zoals het nu gaat.. zijn ze geen haar beter. En waarom zijn de slachtoffers die zij maken eigenlijk per definitie schuldig en de slachtoffers die het westen maakt per definitie onschuldig? Dat lijkt me nog helemaal geen uitgemaakte zaak.

 88. Ruud Zweistra zegt:

  Waar is Mihai, daar is An …

  En daar marcheren ze samen over de Teutoonse vlakten…

  Waar is Mutter Courage?

  Waar is Ina?

 89. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  En plotseling reageert "De Kale" ingelogd als Peter Louter.

 90. Guzzler zegt:

  @ Mihai: Alsof het jouw probleem zou zijn? Luister Mihai. Luister; ik wens door jou niet uitgescholden te worden voor nazi. Ik ben geen nazi. Niet mee te vergelijken ook. En ik vind het één van de grootste beledigingen die je mij kunt toedienen. Ik vind zelfs een excuus op zijn plaats. Het zou je nog enigzins sieren Mihai.

 91. Guzzler zegt:

  @ Ely: Nee even niet nog. Eén tegelijk.

 92. Ruud Zweistra zegt:

  Ik ben de Kale!

  En ook Jos van Kan!

 93. Satuka zegt:

  Guzz: als ik het goed begrijp kun je nazi nog opvatten als een compliment, want zo noemt hij zichzelf ook. Je moet je pas zorgen gaan maken als hij er superlatieven voorplaatst respectievelijk aan toevoegt..

  Bij mij heeft het in elk geval geen enkel effect meer…

 94. Satuka zegt:

  Ruud: wij zijn eigenlijk allen één,

  Nu nog één voor allen ;).

 95. Satuka zegt:

  Eigenlijk is Mihai heel christelijk. Die zijn er ook zo goed in om je een schuldgevoel aan te praten…

 96. Ruud Zweistra zegt:

  @Satuka,

 97. Guzzler zegt:

  @ Satuka: Maar dat vind ik te makkelijk. Als ik mezelf uitscheldt voor kankerleier, gaat het voor een ander niet minder zwaar wegen, Dit trucje is mij te doorzichtig. daar trap ik niet in. Dat het effect zo is weggeebt is is best wel een beetje triest. Daarom gooi ik ook wat extra olie op het vuur om duidelijk te maken dat de vergelijking heel zwaar en eng is.

 98. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Satuka

  ==De nazi’s pleegden doelbewust genocide. Dat lijkt me toch op zijn minst een tikje erger dan “niets doen”, al ben ik met je eens dat dat in bepaalde gevallen ook een keuze is.==

  Nee hoor. Ik zal aantonen dat de Westerling erger is dan de Nazi’s.

  “Iedereen zal het erover eens zijn dat iemand die iets schandelijks doet hoewel hij dat niet of slechts zwak begeert, slechter is dan iemand die zoiets doet uit een sterke begeerte, en dat iemand die slaat zonder dat hij woedend is slechter is dan iemand die dat doet in een vlaag van woede.” Aristoteles, Ethica Nicomahea 1150a 29 (pp 223)

  “De koelbloedigheid van een schurk maakt hem niet alleen veel gevaarlijker, maar in onze ogen direct ook nog verfoeilijker dan hij al beschouwd zou worden zonder die koelbloedigheid.” Kant, Fundering voor de metafysica van de zeden (394, of 36 in de nederlandse vertaling)

  Als je Hitler vergelijkt met iemand met een “sterke begeerte”, de “woedende”, dan is een Westerling, die miljoenen mensen vermoordt in koelbloedigheid, om een beetje extra luxe, veel erger. Want stel dat boven deze koelbloedigheid nog eens een steerke begeerte of de woede komt. Dan is de misdaad niet meer te overzien.

 99. Ruud Zweistra zegt:

  @Satuka,
  Mihai projecteert zijn eigen schuldgevoel op de rest van de wereld.

  Zijn schuldgevoel omdat hij zijn eerlijke niet-Westerse volk heeft verraden, om de Mammon te gaan dienen van en in het Westen

 100. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Satuka

  ==2. jij weet niet hoeveel ik doe en ik hoef me daar ook niet over te verantwoorden. Het is niet aan jou om een oordeel te vellen over miljoenen, zo niet miljarden mensen die je helemaal niet kent. En dus ook niet aan die terrorist.==

  Het is niet aan jou om over de terrorist een oordeel te vellen. Je moet hem eerst een rechtbank ter beschikking stellen, waar hij jou kan aanklagen en jou tot iets kan dwingen. Zolang die rechtbank niet bestaat, en het bestaat vooral niet omdat jij met je vette reet moslims op het internet zwart zit te maken, in plaats om je in te zetten om de misdaad te stoppen, heb je niets te zeiken over wat de terrorist doet. Hij is volstrekt vrij.

 101. Ruud Zweistra zegt:

  Zie je wel, Satuka: de terrorist is volkomen vrij.

  Maar die Wilders moet onmiddellijk op het hakblok, omdat hij vindt dat terroristen wel vervolgd mogen worden.

  En niermand mag de eer van strijders van Allah bezoedelen.

 102. Satuka zegt:

  Mihai Martoiu Ticu 30-01-2010 20:35

  === ==hoe zit het dan met al die terroristische aanslagen tegen moslims? Hoe wilde je die rechtvaardigen?==

  Het hangt er van af. Kijk de meeste aanslagen worden gepleegd in Irak en Afghanistan, met dezelfde tactiek als in Vietnam, het keren van de burgerbevolking tegen de regering en bezetting. In feite is dat precies dezelfde tactiek, die Amerika tegen Irak, Joegoslavië en elders heeft gebruikt. Bijvoorbeeld Amerika heeft bewust het watersysteem in Irak vernietigd om ziektes op grote schaal te veroorzaken, om een opstand tegen Saddam te veroorzaken. ==

  En.. heeft het gewerkt?

  == Stel dat Nederland door Sovjet-Unie was bezet, van gas en olie beroofd en Jan Marijnissen als dictator zou hebben ingesteld, terwijl de bevolking daartegen weinig zou doen. Zou het verzet gerechtvaardigd zijn om aanslagen te plegen en zodanig de bevolking in opstand te brengen? ==

  Zou het werken?

  == Het blijft slechts een kwestie van het instellen van internationale rechtbanken waar iedereen aangeklaagd kan worden. Zodra er rechtbanken bestaan, heeft men argumenten tegen terrorisme. ==

  Die rechtbank is er. Hier in Den Haag. Alleen de VS onttrekt zich er aan. Denk je dat ze gaan komen als er maar genoeg Amerikaanse burgers worden opgeblazen?

  Of is het misschien toch een beter idee om het via de VN voor elkaar te krijgen? Ze desnoods bij verstek veroordeeld te krijgen?

  Want zoals het nu gaat krijgen ze het ene excuus na het andere aangereikt. Bij iedere aanslag kunnen ze zeggen.. zie je wel.. “the war on terror is just”.

 103. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Ruud

  Ik heb je het argument oneindig keren herhaald:

  (1) Als er geen rechtbank bestaat, waar je iemand kan aanklagen, om iets te doen of te laten, ben je vrij om zelf alles te doen wat je wilt, vooral als je denkt dat je leven in gevaar wordt gebracht door een andere, of dat hij/zij voorkomt dat je aan bepaalde strikt noodzakkelijke biologische behoeftes kan komen, zoals fysieke vrijheid.
  (2) Op het internationaal niveau bestaat er geen rechtbank waar de machtelozen de machtigen kunnen aanklagen en tot iets dwingen.
  (3) De rechtbank bestaat niet, omdat de machtigen zich daartegen hebben verzet.

  Ergo: De machtigen moeten of toestaan dat de rechtbank ontstaat, of ophouden met zeiken over terrorisme.

 104. Zwartmeer zegt:

  Hallo johanna_nouri. Je zegt dat de meeste moslims geweld afkeuren. Dat kan waar zijn. Maar het kan ook al taqiya zijn. Er staan zoveel gewelddadige opdrachten in de koran, en de hadith, dat geweld afwijzen gelijk is aan deze boeken afwijzen. Eigenlijk wijs je dan de hele islam af.

  Wat van deze hadith te denken waarin de profeet van de islam zichzelf een terrorist noemt. Of doet ie dat niet?
  Allah’s Apostle said, "… I have been made victorious with terror …
  al-Bukhari Vol. 4, Bk 52, No. 220.

  Je hebt over dat moslims buitenlandse inmenging afkeuren. Ik weet niet precies waar je nu op doelt. In het jaar 634 bezetten de Arabieren, de compagnons van de profeet, het land waar jullie zelf van zeggen dat het het land van de Palestijnen is. En daarna zijn ze Afrika Azië en Europa binnengevallen. Bij de poging India te veroveren hebben 100 miljoen Hindoes het leven gelaten. Ik beperk me nu even tot Europa. Precies 100 jaar na de dood van Mohammed, in 732, zijn de moslims in noord-frankrijk tot staan gebracht en uiteindelijk dat land uitgeknikkerd. Zo agressief waren dus de eerste moslims al! Spanje heeft toen 750 jaar oorlog moeten voeren om de moslims, de bezetters, hun land uit te krijgen. Dit is de langste oorlog uit de menselijke geschiedenis geweest trouwens. Die oorlog heet de Reconquista. Google maar effe. Daarna kwamen de Turken onze wereld verblijden met hun bezettingsrooftochten. Het conflict in Joegoslavië is daar nog een kindje van. En zo is er nog veel en veel meer.

  Kijk ik nu naar de toestand van de islamitische wereld dan zie ik dat er 1400 jaar helemaal niets veranderd is. Het is allemaal oorlog. Alleen zijn moslims nu niet meer instaat, zie Israel, landen te veroveren. Hooguit met list en bedrog en immigratie lukt dat nog.

  De hedentijdse buitenlandse inmenging in de islamitische wereld wordt vooral begaan door moslimlanden. Zo viel Irak Iran en Koeweit binnen. Syrië deed dat ook met Libanon en bezette het deels. En Pakistan oorloogt weer met India. Vrijwel wel alle islamitische landen zijn in een of andere staat van oorlog met elkaar. Er is altijd spanning. Als islam vrede betekent dan vraag ik mij af waar en wanneer precies het vrede heeft gebracht. Ik vind er in de praktijk weinig, zeg maar niets, van terug. Zo is het ook met de claim dat de islam perfect is. Alles wat maar enigszins controleerbaar is doet het geloof door de mandvallen. Alleen oncontroleerbare beweringen zoals over het hiernamaals houden stand.

  De islam is een oorlogsreligie. Dat is niet alleen mijn eigen constatering. Zelfs de volgens velen grootste moslim van de vorige eeuw, Ayatollah Khomeinie, zei dit. De islam moedigt soldaten aan te vechten. Moslims zijn soldaten. Met geld goud en vrouwen worden zij verleid. Dat is hun buit. En mocht de soldaat onverhoeds sterven dan wacht hem een nog betere beloning: 72 maagden en de eeuwigheid!
  En dan is er nog het gegeven dat geen moslim, wat voor voorbeeldig leven hij ook geleid heeft, zeker weet of hij het paradijs zal betreden. Die onzekerheid kan hij oplossen door tijdens een jihadactie te sterven. Wat z’n zonden ook zijn, Allah belooft dan directe toegang. Voor een gelovig moslim is sterven tijdens de jihad daarom de allerbelangrijkste opdracht van de islam. Er is niks dat zoveel oplevert. Of weet jij johanna_nouri toch nog iets beters? Dan kom ik weer terug bij het geweld en de terreur van de islam dat hiermee verklaard is.

  Je had het over dat moslims buitenlandse inmenging afkeuren. Waarom keuren moslims toch zoveel dingen af, en beschuldigen ze anderen, zoals de Joden in Israel, van zaken die ze zelf in overmaat begaan?

  Groeten Zwartmeer

 105. Satuka zegt:

  Mihai Martoiu Ticu 30-01-2010 21:41
  @Satuka

  ==2. jij weet niet hoeveel ik doe en ik hoef me daar ook niet over te verantwoorden. Het is niet aan jou om een oordeel te vellen over miljoenen, zo niet miljarden mensen die je helemaal niet kent. En dus ook niet aan die terrorist.==

  Het is niet aan jou om over de terrorist een oordeel te vellen. Je moet hem eerst een rechtbank ter beschikking stellen, waar hij jou kan aanklagen en jou tot iets kan dwingen. Zolang die rechtbank niet bestaat, en het bestaat vooral niet omdat jij met je vette reet moslims op het internet zwart zit te maken, in plaats om je in te zetten om de misdaad te stoppen, heb je niets te zeiken over wat de terrorist doet. Hij is volstrekt vrij. ==

  Dan zal die terrorist toch eerst moeten bewijzen dat ik iets fout heb gedaan. Tot die tijd vermoordt hij onschuldige mensen en mag hij aangeklaagd worden.

  En anders ben ik ook volstrekt vrij. En als ik kan bewijzen dat die terrorist dierbaren van mij heeft vermoord dan mag ik hem dus ook zonder vorm van proces maandenlang opsluiten of weet je wat…. gewoon meteen opblazen. En zijn familie erbij…

  Tit for tat.

  It works both ways Mihai.

  Of toch maar proberen het op een andere manier te doen?

 106. Ruud Zweistra zegt:

  Mihai is een nazi: Mohammed Rif-Hitler.

 107. Satuka zegt:

  Bewijs trouwens eerst maar eens dat ik moslims zwart maak.

  Leugenaar

  Misdadiger.

  Nazi.

 108. An van den burg zegt:

  Satuka, je hoeft de mensen niet te kennen om de toestand in de wereld te zien!

  Gr. An.

 109. Ruud Zweistra zegt:

  Gunst…synchroniciteit.

 110. Satuka zegt:

  An: ow de toestand in de wereld…

  ja heel erg.

  Ik ga meteen bommetjes maken

  groet
  Sat.

 111. Satuka zegt:

  Ruud: wat zou Fromm daar van zeggen ;)?

 112. Satuka zegt:

  Oops.. het was Jung.

 113. Ruud Zweistra zegt:

  Je kent je klassieken…

  Zullen we samen een kliniekje beginnen? Therapie voor islam-geatrofieerde geesten …

 114. Satuka zegt:

  Nou ik heb al drie bommetjes gegooid hoor.. en verrek.. het gaat meteen stukken beter.

  Met de toestand in de wereld althans….

 115. Guzzler zegt:

  @ Mihai: ==Nee hoor. Ik zal aantonen dat de Westerling erger is dan de Nazi’s.

  “Iedereen zal het erover eens zijn dat iemand die iets schandelijks doet hoewel hij dat niet of slechts zwak begeert, slechter is dan iemand die zoiets doet uit een sterke begeerte, en dat iemand die slaat zonder dat hij woedend is slechter is dan iemand die dat doet in een vlaag van woede.” Aristoteles, Ethica Nicomahea 1150a 29 (pp 223)

  “De koelbloedigheid van een schurk maakt hem niet alleen veel gevaarlijker, maar in onze ogen direct ook nog verfoeilijker dan hij al beschouwd zou worden zonder die koelbloedigheid.” Kant, Fundering voor de metafysica van de zeden (394, of 36 in de nederlandse vertaling)==

  Sorry Mihai. JIJ toont niets aan met twee citaten van anderen. Je praat alleen maar na.

 116. Satuka zegt:

  Ruud: fundamentalisme van dermate fanatieke aard is ongeneeslijk. Mihai heeft me overtuigd. Het enige dat er op zit is flink veel bommetjes gooien.

  Dan ruimen we misschien nog wat toestanden op…

 117. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Satuka

  ==Zou het werken?==
  In Vietnam heeft gewerkt. In Irak en Afghanistan werkt, want de bevolking vindt dat de aanslagen het gevolg zijn van de bezetting.

  ==Die rechtbank is er. Hier in Den Haag. Alleen de VS onttrekt zich er aan. Denk je dat ze gaan komen als er maar genoeg Amerikaanse burgers worden opgeblazen?==

  Niet alleen de VS onttrekt zich er aan. De permanente leden van de Veiligheidsraad hebben geen "optional clause" getekend dat ze automatisch aageklaagd kunnen worden (of GB niet tot kort geleden). De aspirantleden maken helemaal geen gebruik van de rechtbank etc. En andere landen, zoals Nederland, geven politieke steun aan de illegale invasies, omdat ze zelf onderdeel zijn van een machtsblok. Dus zo kan je niet veel bereiken.

  Maar het gaat niet alleen in het verbeteren van automatisch kunnen aanklagen van landen door landen, maar door individuelen. Immers de tirannen, die Amerika in het zadel houdt, zouden nooit naar de rechtbank stappen. Hun onderdanen, zoals bin Laden, moeten naar de rechtbank kunnen stappen en eisen dat Amerika de tirannen niet meer in het zadel houdt. De Palestijnen, die geen land zijn, moeten bij een rechter kunnen eisen dat Israël zich binnen de grenzen van 1967 terug trekt.

  ==Of is het misschien toch een beter idee om het via de VN voor elkaar te krijgen? Ze desnoods bij verstek veroordeeld te krijgen?==

  Ik heb je een paar dagen geleden een artikel gelezen over een nieuw boek over VN. De VN was oorspronkelijk opgericht om de Westerse macht in leven te houden, maar het is anders gelopen en daardoor verliest het Westen steeds meer macht en het internationaal recht een steeds groter rol gaat spelen. Maar nu begint het Westen het VN af te wijzen en er zijn gedachten om VN te verlaten.

  ==Want zoals het nu gaat krijgen ze het ene excuus na het andere aangereikt. Bij iedere aanslag kunnen ze zeggen.. zie je wel.. “the war on terror is just”. ==

  Ik heb je uitgelegd dat of het Westen is bereid om de Derde Wereld massaal uit te roeien, of het Westen verliest dit strijd. Dat komt omdat de technologie steeds goedkoper, toegankelijker en vernietigender wordt. Kijk de VS kan niet eens van een straatbende in Irak winnen.

 118. An van den burg zegt:

  Satuka.

  =====Dan zal die terrorist toch eerst moeten bewijzen dat ik iets fout heb gedaan. Tot die tijd vermoordt hij onschuldige mensen en mag hij aangeklaagd worden.======

  Niemand is onschuldig, zolang hij/zij meewerkt aan oorlog en onderdrukking. Door slaafs de regering te volgen, zoals hier in Nederland, ben je schuldig aan wat er gaande is in de wereld. Wat "slaafs volgen" is? Content zijn met het systeem in je land dat oorlogen voert en grondstoffen jat Hoe men die goedkeuring uit? Door je naar een stembus te laten lokken met leugens en bedrog!

  Met smeerlappen als Blair zijn alle politieke partijen in ons land bevriend. Nog meer bewijs????

  An.

 119. Satuka zegt:

  == Me.myself.and.i 30-01-2010 20:35
  @Satuka,

  De grenspaaltjes staan bij mij op dezelfde plek als bij jou:

  "Het wordt een ander verhaal als er gehandeld wordt op basis van die mening. Dat handelen heeft meestal consequenties voor anderen. In dat geval is de eis tot bewijsvoering gerechtvaardigd en inderdaad, dan is de ene mening niet evenveel waard als de ander. ==

  En mag je hem dus bestrijden met aanslagen op mensen die niet genoeg doen om die mening te bestrijden.

  Ik ben al begonnen hoor…

  Het lucht wel op moet ik zeggen.. dat bommetjes gooien ;).

  Morgen kaap ik een vliegtuig.

  Waar woon je Mihai?

  Dan vlieg ik ff binnen.

 120. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Was the U.N. really founded on a lofty democratic ideal?
  Posted By Colum Lynch Monday, January 25, 2010 –

  In a new book, historian Mark Mazower takes a whack at the prevailing perception of the U.N.’s founding fathers as a band of far-sighted idealists seeking to mold a truly universal institution out of the ruins of World War II.

  In No Enchanted Palace, published by Princeton University Press, Mazower argues that the principle architects of the U.N. Charter were bent on using the new international institution to preserve the last vestiges of the British imperial order, which had been shattered by WWII.
  The British historian and diplomatic adviser Charles Webster epitomizes the cynicism of a waning colonial power straining to preserve its empire, Mazower writes. In one diary entry, Webster describes the U.N. as "an Alliance of the Great Powers embedded in a universal organization." He dismisses a provision of the U.N. Charter that would allow colonial powers to unload their former colonies, then called mandates.

  "We have allowed our mandates to go under the new control but for rest the matter remains exactly as before except that there is a sort of machinery if states desire to put their colonial territories under it," Webster wrote. "We have no such intention and I’m sure no other power has."

  After decades of scholarly neglect of the United Nations, which had been marginalized by the Cold War, a new generation of academics have turned their attention to the organization since George H.W. Bush declared a "new world order," Mazower writes. But he says a "shocked intellectual reaction" to his son’s foreign policy has prompted scholars to embellish the democratic ideals that formed the U.N. in order to defend the strain of American internationalism in the 1940s.

  Mazower’s book provides a good counterpoint to Stephen C. Schlesinger’s 2003 The Act of Creation: The Founding of the United Nations, published by Westview, which highlights the idealism of American leaders, like President Franklin D. Roosevelt and Harry S. Truman, that placed the U.N. at the center of the post-war order. One of the heroes in Schlesinger’s book is Republican Sen. Arthur Vandenberg, a one-time isolationist who helped ensure bipartisan congressional support for the international organization.

  Mazower examines the darker side of the U.N.’s creation, highlighting a handful of influential figures who participated in drafting the U.N. Charter, principally Jan Smutts, the late South African prime minister, who wrote the key section of the lofty preamble to the charter, which promotes equal rights for individuals and states and commits U.N. members to "save succeeding generations from the scourge of war."

  Smutts, who had played a role in the ill-fated League of Nations, saw the United Nations as a means of cementing Britain’s relationship between the United States, and preserving the British-led Commonwealth. His ultimate goal was to ensure white rule in South Africa and beyond. In June, 1945, immediately after the U.N. was created at a conference in San Francisco, Smutts returned to South Africa to push for the annexation of the former Germany colony, South-West Africa, now known as Namibia.
  "He was convinced of white racial superiority and believed international organizations should ensure that white leadership of the world continued," Mazower writes. "South Africa," he adds later in the book, "had expansionism hardwired into its constitution."

  "The whole area of East Africa," Smutts wrote in the 1920s, could "be made into a great European state or system of states during the next three or four generations." In 1929 he called for "one great African dominion stretching unbroken throughout Africa." What was needed was " a resolute white policy" so that there would emerge "a white state in time more important than Australia … a chain of white states which will in the end become one from the [South African] Union to Kenya."

  Mazower argues that the U.N. was even less progressive than its predecessor, the League of Nations, placing national sovereignty above the rights of individuals, particularly minority groups. The big power veto, which was Stalin, continues to be a source of intense irritation to the rest of the world.

  Ultimately, Mazower turns out to be a fan of the United Nations. He concludes that the U.N. charter was a progressive document that ended up thwarting the aims of some of its key founders, and helped pave the way to the era of decolonization.

  The turning point came in 1946, when Smutts tried and failed to secure support in the U.N. General Assembly for its plans to annex South-West
  http://turtlebay.foreignpolicy.com/posts/2010/01/25/was_the_un_really_founded_on_a_lofty_democratic_ideal

 121. Ruud Zweistra zegt:

  @Satuka,
  Hebt mededogen… ze gaan steeds grotere wartaal uitslaan.

  Maar ik geef toe …het aanvangspunt: moslimaanslagen zijn excusabel omdat anderen het ook doen, was al gelocaliseerd op een zeer steile helling.

 122. Satuka zegt:

  An van den burg 30-01-2010 22:08
  Satuka.

  =====Dan zal die terrorist toch eerst moeten bewijzen dat ik iets fout heb gedaan. Tot die tijd vermoordt hij onschuldige mensen en mag hij aangeklaagd worden.======

  Niemand is onschuldig, zolang hij/zij meewerkt aan oorlog en onderdrukking. Door slaafs de regering te volgen, zoals hier in Nederland, ben je schuldig aan wat er gaande is in de wereld. Wat "slaafs volgen" is? Content zijn met het systeem in je land dat oorlogen voert en grondstoffen jat Hoe men die goedkeuring uit? Door je naar een stembus te laten lokken met leugens en bedrog!

  Met smeerlappen als Blair zijn alle politieke partijen in ons land bevriend. Nog meer bewijs????

  An.

  An je hebt wat gemist.

  Weet je wat? We maken het gemakkelijk. We blazen elkaar gewoon op.

  Zullen we morgen afspreken bij Mihai?

  Dan vlieg ik ff binnen.

  See you in heaven

  Or hell..

 123. Guzzler zegt:

  Hoe zouden ex-terroristen het eigenlijk doen als democratisch gekozen staatshoofden? Zouden ze nooit (meer) oorlog(en) voeren?

 124. Satuka zegt:

  Mihai: ja dat is een goeie..

  ik vlieg eerst even het UN gebouw in.
  Of Ruud.. zou jij dat misschien kunnen doen? Ik heb het al zo druk.

 125. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Satuka

  ==Morgen kaap ik een vliegtuig.

  Waar woon je Mihai?

  Dan vlieg ik ff binnen. ==

  Jij kan mij via een rechtbank tot alles dwingen wat je wilt. Dus jij hebt niet dezelfde vrijheid als mensen in de Derde Wereld. Zij zijn vrij om mij en jou op te blazen.

 126. Satuka zegt:

  Guzz: dan verdelen ze alle grondstoffen en rijkdom heel eerlijk over alle mensen.

  En dan leven we allemaal nog lang en gelukkig.

  Voor zover we dan nog leven natuurlijk..

 127. Ruud Zweistra zegt:

  @Satuka,
  Mijn weapon of choice is niet het vliegtuig.

  Maar het scherpschuttersgeweer.

  Het adres van Mihai heb ik al.

 128. An van den burg zegt:

  Satuka.

  ====== An van den burg 30-01-2010 22:08
  Satuka.

  =====Dan zal die terrorist toch eerst moeten bewijzen dat ik iets fout heb gedaan. Tot die tijd vermoordt hij onschuldige mensen en mag hij aangeklaagd worden.======

  Niemand is onschuldig, zolang hij/zij meewerkt aan oorlog en onderdrukking. Door slaafs de regering te volgen, zoals hier in Nederland, ben je schuldig aan wat er gaande is in de wereld. Wat "slaafs volgen" is? Content zijn met het systeem in je land dat oorlogen voert en grondstoffen jat Hoe men die goedkeuring uit? Door je naar een stembus te laten lokken met leugens en bedrog!

  Met smeerlappen als Blair zijn alle politieke partijen in ons land bevriend. Nog meer bewijs????

  An.
  Vooral de laatste zin, Satoek, is een VET bewijs van het fascistische in "de westerse democratie".

 129. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Satuka

  Je kunt alles belachelijk maken, maar dat is geen argument. Vertel jij mij een goed argument tegen:

  (1) Pietje gelooft dat Jantje grote misdaden tegen hem pleegt, zelfs dat Jantje een gevaar is voor Pietje’s leven.
  (2) Jantje verzet zich tegen elke rechtbank waar Pietje Jantje kan aanklagen en dwingen om iets te doen of te laten.
  Conclusie: Pietje is vrij om zelf te doen wat hij zelf wil doen, vooral om zichzelf te verdedigen.

 130. Ruud Zweistra zegt:

  Héhé, wat een flauwe grappen over die regerende ex-terroristen … In de Soedan, Somalie, Afghanistan, en Jemen doen ze gouden werk …

 131. Klaphek zegt:

  En ondertussen laat Johanna zich krikken door een moslim die te jong is om terrorist te zijn. En dat is echt jong.

 132. Ruud Zweistra zegt:

  Nog jonger dan Rif-Amazigh met zijn bomgordeltje?

 133. Satuka zegt:

  Nee Mihai: want die terrorist heeft niet bewezen dat ik misdaden tegen hem pleeg. Hij heeft het recht zich direct verdedigen als hij wordt aangevallen en hij mag de opdrachtgevers van die aanvallen ook weer aanvallen.

  Maar op "niet genoeg doen" – en al helemaal niet als dat niet bewezen is – staat geen doodstraf.

  Maar als dat er wel op staat dan mag ik iemand die te veel doet zeg maar – en mijn dierbaren bedreigt en vermoordt – ook gewoon opblazen. Want daarmee heeft hij mij ook een groot onrecht aangedaan.

  Het is heel simpel. Als de regels niet meer gelden.. dan gelden ze voor niemand meer.

  Ruud: scherpschuttersgeweer lijkt me ook wel wat. Moet ik nog wel even oefenen.

 134. knutselsmurf zegt:

  @Mihai :
  Je standpunt over de mate van slechtheid van de mens, die afhankelijk is van de drijfveren die achter zijn daden zitten, is interessant.
  Als je in staat bent om je emoties even opzij te zetten is het best mogelijk om er over na te denken.
  Maar de kogel die uiteindelijk het onschuldige slachtoffer raakt, wordt in beweging gezet door iemand in een stemhokje. Wie is de misdadiger ?
  De kiezer ?
  De politicus ?
  De soldaat ?
  Als de kiezer aansprakelijk is, hoe kunnen we hem dan berechten ?
  Hij stemt anoniem.
  Ik wil niet berecht worden voor de misdaden van anderen.

 135. Guzzler zegt:

  Speelt nog iets mee Knutselsmurf. Namelijk dat je als kiezer niet aansprakelijk kan worden gesteld voor iets wat je niet had kunnen voorzien. Hoe weet ik wat Mevrouw Timmer allemaal uitvogelt als ze dit land regeert. Wat uiteraard nimmer zal gebeuren.

 136. @ Ruud Zweistra 30-01-2010 19:27
  Dat de lucht in China niet geel is, geloof ik graag van je. Het zegt echter niets over het waarheidsgehalte van de cijfers die ik in dit blog aanhaal.

  @ Bas 30-01-2010 19:28
  De vraag is waarom je dan toch bang voor ze bent als je ziet dat ze vooral elkaar afmaken. Of sprak hier je altruïstische inborst?

  Ruud Zweistra 30-01-2010 19:30
  johanna_nouri 30-01-2010 19:14
  … maar evenmin zouden we illegale bezettingen of beschietingen moeten goedkeuren.

  Ik zie niet wat hieraan generaliserend is. Het is een feit dat we illegaal naar Irak zijn gegaan. Het is een feit dat Jemen al enige tijd door Amerika bestookt wordt. Twee voorbeelden. Zag je het woordje ‘alle’? Ik niet. Wel in jouw teksten die handelen over moslims, daar schijnt generaliseren geen probleem te zijn.

  @ Bas 30-01-2010 19:33
  Dank je wel. Het zal nog wel even duren, ik zie dat de teller nu op 101 staat.

  @ Ely 30-01-2010 19:38
  Dank. Ja, ik was even weg en zie nu 100 reacties en 400 pageviews. Kennelijk heb ik een gevoelige snaar geraakt.

  @ Henk 30-01-2010 19:38
  Zonsopkomst, dat was toch Japan?

  @ Bas 30-01-2010 19:41
  Het is altijd fijn als mensen je de hemel toewensen. Dank daarvoor. Ik weet niet of mijn tijd al gekomen is. Wat denk je?

  @ Ruud Zweistra 30-01-2010 19:56

  johanna_nouri 30-01-2010 19:49
  @ Ruud
  Vier reacties onder elkaar, waarvan één met ongekende lengte. Zou je willen stoppen met dit spamgedrag?
  Reactie:
  Stuk voor stuk relevant en noodzakelijk gezien de verkondigde leugens.
  Dat ze relevant zijn, zou kunnen. Het is echter geen weerlegging van hetgeen ik stel.

  = En er is geen antwoord op de essentiele vraag:
  Gaarne verrmelding van de aanslagen uit dezelfde periode en ook gericht tegen de Westerse cultuur, die vergelijkbaar zijn met Bali, Londen, Madrid, New York en Mumbai.=

  De cijfers die ik in dit blog liet zien hadden betrekking op de VS en de EU, en zijn dus volledig, aangenomen dat de statistieken van Europol en de FBI volledig zijn.
  Bali en Mumbai liggen niet in de EU noch in de VS en horen in dit overzicht dus niet thuis. Ze kunnen om dezelfde reden ook niet worden opgevoerd als onderbouwing dat het in het westen onveilig zou zijn door moslims.
  De aanslag in New York is verdisconteerd in de grafiek over de VS. De aanslag in Londen was in 2005, die in Madrid in 2004. Beide vallen buiten de rapportagperiode van Europol. Waren ze wel meegenomen, dan zou het aantal aanslagen met twee zijn toegenomen. Zowel Londen als Madrid waren een reactie op de actieve participatie aan de illegale bezetting van Irak. Dat daarvan zoveel onschuldigen het slachtoffer werden, betreur ik zeer. Zowel in Londen en Madrid als in Irak.

  Kortom: de inhoud van het blog staat nog fier overeind.

  @ Bas 30-01-2010 19:57
  = Johanna: Wat een lief antwoord. Helaas gaat het inmiddels om wel heel veel mensen. Kinderen, vrouwen, mannen. En dat vind jij normaal.=

  Nee, dat vind ik niet normaal. Ja het gaat om heel veel mensen, helaas. En sinds het westen zich ermee ging bemoeien is de situatie aanzienlijk verslechterd, maar ik begrijp dat dat niet tot je mag doordringen.

  @ Me.myself.and.i 30-01-2010 19:58
  Je hoeft kennelijk alleen voor een tribunaal te komen als je niet-westers bent. Dat nu is de kern van het probleem. Dat het westen, Amerika voorop, over de hele wereld doet wat haar goeddunkt. Maak je daar bezwaar tegen, dan ben je een terrorist. Wat overigens onverlet laat dat ik vind dat zowel Amerika, het westen als die ‘terroristen’ de Geneefse Conventies zouden moeten respecteren en burgers beschermd dienen te worden.

  @ Bas 30-01-2010 20:02
  = Johanna: Ik vind dat niet normaal: Ik vind dat gewoon absurd. Met je godsdienst en al. Je kunt me de pot op. =

  Je speelt vals. Nergens heb ik gesuggereerd dat ik terrorisme steun. Integendeel, op meerdere plaatsen stel ik dat terrorisme verwerpelijk is. Je hebt een vrije wil, dus je kunt ook wat anders gaan doen.

  @ Mihai Martoiu Ticu 30-01-2010 20:05
  = Op dit moment zijn discussies bij het international strafhof om oorlog ook crimineel strafbaar te maken.=
  Dat lijkt me een uitstekend initiatief. Hoewel Amerika wel weer een weg zal vinden om zich daaraan niet te conformeren. Maar dan wordt ook dat tenminste duidelijk. Niemand zou boven de wet moeten staan.

  @ Jezzebel 30-01-2010 20:10
  Dank Jezz, fijn dat je langskomt.

  @ Mihai Martoiu Ticu 30-01-2010 20:13
  = 2. The perpetrator was a person1 in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of the State which committed the act of aggression.=

  Als ik het goed lees, staat hier dat als je ziet dat een andere staat agressief is, en je in de positie bent daar iets aan te doen, maar je doet niks, dat je dan voor het ICJ gedaagd kan worden. Now we’re talking!

  @ Ina Dijstelberge 30-01-2010 20:34
  Dank voor de link naar de petitie om Blair aan te klagen wegens oorlogsmisdaden. Nu 5974 handtekeningen, inclusief de mijne.
  http://www.petitiononline.com/BWCF/petition.html

  Teken dan ook gelijk deze voor de sluiting van Guantánamo: http://www.democrats.com/close-guantanamo-petition

  @ De Kale 30-01-2010 20:56
  De statistieken zijn gebaseerd op de door Europol en de FBI gehanteerde definitie. Ik maak me meer zorgen over het totaal ontbreken van rechts-extremistisch geweld in de statistieken. Dat geeft te denken. Kennelijk labelen we dat anders, zoals het rapport ook stelt. Alsof dat minder erg is.

  @ Guzzler
  Guzzler 30-01-2010 20:59
  = @ Mihai: Ik begin me onwaarschijnlijk te ergeren aan je nazi gelul en ik begrijp eigenlijk niet dat de anderen (misschien al helemaal gedroggeerd) zich daar nauwelijks of niet aan storen =
  Ik ben net weer terug en mij viel niet alleen op dat Mihai het over nazi’s heeft, maar dat flink wat mensen daar nog een schepje bovenop doen. Het doet weinig goed aan de discussie.

  @ allen
  Hierbij het verzoek om de discussie met respect voor ieder te voeren en termen als ‘nazi’ niet meer te gebruiken.

 137. Satuka zegt:

  knutsel: het is heel simpel. jij bent schuldig omdat je van onverdiende voordelen geniet die zijn verkregen door het leegroven van de derde wereld. En de derde wereld kan nergens haar recht halen

  Conclusie: ieder slachtoffer dat in de derde wereld valt is onschuldig en iedereen in het westen is vogelvrij.

  En als je in de derde wereld woont dan mag je jezelf wel verdedigen maar als je in het westen woont moet je je vrijwillig laten opblazen.

  Logisch toch>?

 138. Me.myself.and.i zegt:

  @Johanna,
  =Hierbij het verzoek om de discussie met respect voor ieder te voeren en termen als ‘nazi’ niet meer te gebruiken.=

  Waarvan akte.

 139. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 30-01-2010 22:34
  …@ allen
  Hierbij het verzoek om de discussie met respect voor ieder te voeren en termen als ‘nazi’ niet meer te gebruiken.

  Reactie:
  Nou, dan houd de discussie hierbij op. Mihai en zijn Mauwende MC’ ers kennen geen ander liedje.

 140. Satuka zegt:

  Johanna; de volgende keer dat iemand mij een nazi noemt zal ik volstaan met: "van hetzelfde".

  == Mihai Martoiu Ticu 30-01-2010 22:21
  (1) Pietje gelooft dat Jantje grote misdaden tegen hem pleegt, zelfs dat Jantje een gevaar is voor Pietje’s leven.
  (2) Jantje verzet zich tegen elke rechtbank waar Pietje Jantje kan aanklagen en dwingen om iets te doen of te laten.
  Conclusie: Pietje is vrij om zelf te doen wat hij zelf wil doen, vooral om zichzelf te verdedigen. ==

  Dus als een inbreker hier in Nederland wordt vrij gesproken wegens gebrek aan bewijs, terwijl ik zeker weet dat hij het heeft gedaan omdat ik hem herken, dan ben ik vrij om met hem te doen wat ik wil?

  En dan mag ik natuurlijk ook zijn moeder opblazen, want die heeft niet genoeg moeite gedaan om hem op te voeden tot een eerlijk mens.

  En zijn vader.

  En zijn zus en broer want die zitten ook maar op hun vette reet een beetje mee te genieten van de buit die hij thuisbrengt.

  En ach.. de buren hebben ook al niet goed opgelet.. dus die zijn net zo schuldig.

  En de mensen om de hoek ook.

  Want die hebben op de verkeerde partij gestemd. Die partij heeft niet genoeg aan het onderwijs gedaan om die jongen netjes op te voeden en o.. ook niet genoeg politie ingezet om bewijs tegen hem te vinden.

  En eigenlijk is er geen een partij die goed is

  Dus iedereen is schuldig.

  I soooo fricking rest my case.

 141. Ruud Zweistra zegt:

  @Johanna,
  Oh, en je hebt geen analogon van de aanslagen in Bali, Londen, Madrid, New York en Mumbai kunnen vinden, dus je bijdrage is een leugen.

 142. Ruud Zweistra zegt:

  @Satuka,’
  Wat ik wel knap vind aan die gelovigen, van welke denominatie dan ook, is dat ze overstoord door blijven kakelen als het allang duidelijk is dat ze uit hun nek kletsen.

  Ik kan dat niet.

  Dan krijg ik een kleur en word stil.

 143. Me.myself.and.i zegt:

  @Satuka:

  knutsel: het is heel simpel. jij bent schuldig omdat je van onverdiende voordelen geniet die zijn verkregen door het leegroven van de derde wereld. En de derde wereld kan nergens haar recht halen

  Conclusie: ieder slachtoffer dat in de derde wereld valt is onschuldig en iedereen in het westen is vogelvrij.
  En als je in de derde wereld woont dan mag je jezelf wel verdedigen maar als je in het westen woont moet je je vrijwillig laten opblazen.

  Logisch toch>?

  Dit is een stroman.

  In 1945 hebben Engeland, de VS en Rusland op de conferentie van Moskou besloten een tribunaal op te richten voor de berechting van oorlogsmisdadigers van de As mogenheden (Nuernberg proces)

  Dit proces vormde de basis van het internationaal Strafrecht. Een van de criteria van dit proces was misdaden tegen de vrede. Historicus William Blum heeft aangetoond dat de VS sinds 1945 zo’n 70 keer militair heeft ingegrepen met zo’n 15 miljoen burgerslachtoffers.
  (http://www.thirdworldtraveler.com/Blum/US_Interventions_WBlumZ.html)

  Ergo: de VS was medeoprichter van het Internationaal recht, maar fnuikte dit vervolgens zelf.

  Leg mij eens uit waarom mensen in de derde wereld dit zonder slag of stoot moeten accepteren, zeker nu ze door media als Al Jazeera en internet steeds beter geinformeerd raken?

  Edit: stel morgen vanlt China Taiwan binnen voor regime change. Ten slotte zijn het daar afvallige imperialistische honden. De VS en het westen protesteren. Wat zal China zeggen? Dikke lul, jullie doen het ook.

 144. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Satuka

  ==want die terrorist heeft niet bewezen dat ik misdaden tegen hem pleeg.==

  Accepteer je mijn premisse dat de mensen in de derde wereld (of de machtelozen) de machtigen niet via een rechtbank tot iets kunnen dwingen?

  Kijk naar het volgende argument:
  Bin Laden: Satuka morgen om 12:00 uur gooi ik een atoombom op je.
  Satuka: Waarom dat mag helemaal niet.
  Bin Laden: Oke, als je dat wilt, ik ben een verstandige mens en ik geef je nog wat kansen. Je mag een aluminium hoed op doen om je daartegen te verzetten.
  Satuka: maar dat werkt helemaal niet.
  Bin Laden: Oké, ik sta open voor onderhandelen, je mag dan een net boven je hoofd doen en de bom opvangen.
  Satuka: Laten we naar een rechter gaan en kijken wat hij zegt.
  Bin Laden: Nee hoor.
  Satuka: Dan ga ik je met een sluipschuttersgeveer doden.
  Bin Laden: Hoezo?
  Satuka: je bent een gevaar voor mijn leven.
  Bin Laden: dat heb je niet bewezen.

  Deze discussie kan oneindig gaan, maar op een bepaald moment, als jij gelooft dat Bin Laden een gevaar voor je leven is en hij wil niet voor een rechter verschijnen, wie beslist morgen om 11:59 of Bin Laden wel of geen gevaar is voor je leven?

 145. Me.myself.and.i zegt:

  @Bas,

  Zoals?

 146. Satuka zegt:

  MMI== Leg mij eens uit waarom mensen in de derde wereld dit zonder slag of stoot moeten accepteren, zeker nu ze door media als Al Jazeera en internet steeds beter geinformeerd raken? ==

  Dit is dus een stroman. Want ik zeg nergens dat men zich niet mag verdedigen.

  Ik heb in een eerdere reactie duidelijk geschreven dat wie aangevallen wordt direct het recht heeft zich te verdedigen en ook de opdrachtgevers zelf mag aanvallen. Ik heb zelfs geschreven dat als dat zooitje wordt ontvoerd en ergens geheim wordt berecht ik daar respect voor zou kunnen opbrengen.

  Maar er staat geen doodstraf op "niet genoeg doen".

  Althans, niet in mijn boekje.

  Hoe zit het met jouw grenspaaltjes?

 147. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Satuka
  ==Ik heb in een eerdere reactie duidelijk geschreven dat wie aangevallen wordt direct het recht heeft zich te verdedigen en ook de opdrachtgevers zelf mag aanvallen.==

  De opdrachtgevers hebben dikke bunker en een leger aan beveiliging. Als bush ergens op bezoek gaat, gaan duizende agenten mee. Maar wie betaalt voor die agenten en bunkers? Het belastinggeld van de Amerikanen. Wie kiest Bush en niet een andere? De Amerikanen. Wie demonstreert niet? De Amerikanen. Wie wordt rijker als Bush olie rooft en mensen in de derde wereld in semislavernij gedreven worden? De Amerikanen. Ik zou zeggen dat hun "onmacht" een bewuste manier is om de misdad te anonimiseren en ervan te profiteren. Weet je nog mijn analogie met 1 druppel bloed?

  Lees mijn blog "Democracy as ultimate alibi" waar ik aantoon dat het rationeel is om een dergelijk systeem in leven te roepen, waar de misdaad geanonimiseerd wordt en iedereen er van profiteert.
  http://mihai.punt.nl/index.php?r=1&id=458845

  Waarom zou dan iemand in de derde wereld dat accepteren?

 148. Satuka zegt:

  @ Mihai == Accepteer je mijn premisse dat de mensen in de derde wereld (of de machtelozen) de machtigen niet via een rechtbank tot iets kunnen dwingen? ==

  Tot nu toe is dat niet gelukt nee.

  == Kijk naar het volgende argument:

  Bin Laden: Satuka morgen om 12:00 uur gooi ik een atoombom op je.
  Satuka: Waarom dat mag helemaal niet.
  Bin Laden: Oke, als je dat wilt, ik ben een verstandige mens en ik geef je nog wat kansen. Je mag een aluminium hoed op doen om je daartegen te verzetten.
  Satuka: maar dat werkt helemaal niet.
  Bin Laden: Oké, ik sta open voor onderhandelen, je mag dan een net boven je hoofd doen en de bom opvangen.
  Satuka: Laten we naar een rechter gaan en kijken wat hij zegt.
  Bin Laden: Nee hoor.
  Satuka: Dan ga ik je met een sluipschuttersgeveer doden.
  Bin Laden: Hoezo?
  Satuka: je bent een gevaar voor mijn leven.
  Bin Laden: dat heb je niet bewezen.

  Deze discussie kan oneindig gaan, maar op een bepaald moment, als jij gelooft dat Bin Laden een gevaar voor je leven is en hij wil niet voor een rechter verschijnen, wie beslist morgen om 11:55 of Bin Laden wel of geen gevaar is voor je leven? ==

  Deze metafoor raakt kant noch wal.

  Ik kan mezelf wel blijven herhalen, maar net zoals bij alle andere fundamentalisten komt het toch niet binnen.

  Last call:

  Ik heb in een eerdere reactie duidelijk geschreven dat wie aangevallen wordt direct het recht heeft zich te verdedigen en ook de opdrachtgevers zelf mag aanvallen. Ik heb zelfs geschreven dat als dat zooitje wordt ontvoerd en ergens geheim wordt berecht ik daar respect voor zou kunnen opbrengen.

  Maar er staat geen doodstraf op "niet genoeg doen".

  Althans, niet in mijn boekje.

  En laat ik daar dan nogmaals mijn eerdere – nog niet beantwoorde – vraag aan toevoegen of je een voorbeeld hebt van daar waar dergelijke tactieken hebben geholpen en tot het gewenste resultaat hebben geleid.

  Ik ben het niet met je eens dat mensen in geval van onmacht vrij zijn om iedereen die ze maar enigszins verantwoordelijk achten de doden. Waarom niet, heb ik ook al een paar keer uitgelegd. Lees nog maar eens terug.. of laat eigenlijk maar want het komt toch niet binnen.

  Jouw eindconclusie zal wel weer zijn dat ik daarom iets ben wat je van Johanna niet meer mag zeggen.

  Het is niet anders.

 149. Me.myself.and.i zegt:

  @Satuka,

  =Hoe zit het met jouw grenspaaltjes?=

  Om Orwell te parafraseren:

  As I write this, highly civilized men are killing children from my tax payer’s money.

  Wat ik al eerder, de islam boeit me niet zo heel veel. Als Johanna zegt dat het voor haar een bron van vrede en geluk is, kan ik niet anders concluderen, dan dat dat voor haar ook zo is.

  Ik neem aan dat je de foto’s hebt bekeken van verminkte vrouwen in Pakistan. Ik weet heel zeker dat dit door Johanna net zo goed wordt afgekeurd als door mij, als door jou.

  Veel meer dan een probleem met welke religie dan ook, is het feit dat we nog steeds geen raad weten een groot legioen "horny single males" ;-) Dat werkt bij fundamentalisten en Feyenoordhooligans.

  Ondanks onze culturele evolutie, is onze biologische evolutie niet veel opgeschoten in 100.000 jaar.
  Lees maar eens wat Midas Dekkers daar over te melden heeft:

  http://www.janmarijnissen.nl/2010/01/28/in-gesprek-met-midas-dekkers/

  Snap je waarom ik stel dat de mens een rat is, alleen wat groter?

 150. Satuka zegt:

  == Mihai Martoiu Ticu 30-01-2010 22:58
  @Satuka
  ==Ik heb in een eerdere reactie duidelijk geschreven dat wie aangevallen wordt direct het recht heeft zich te verdedigen en ook de opdrachtgevers zelf mag aanvallen.==

  De opdrachtgevers hebben dikke bunker en een leger aan beveiliging. Als bush ergens op bezoek gaat, gaan duizende agenten mee. Maar wie betaalt voor die agenten en bunkers? Het belastinggeld van de Amerikanen. Wie kiest Bush en niet een andere? De Amerikanen. Wie demonstreert niet? De Amerikanen. Wie wordt rijker als Bush olie rooft en mensen in de derde wereld in semislavernij gedreven worden? De Amerikanen. Ik zou zeggen dat hun "onmacht" een bewuste manier is om de misdad te anonimiseren en ervan te profiteren. Weet je nog mijn analogie met 1 druppel bloed? ==

  Ja die weet ik nog.

  Collectieve verantwoordelijkheid is nog wat anders dan collectieve schuld en volgens mij staat ook daar de doodstraf niet op.

  Er hebben overigens wel degelijk mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Irak. Wat nu als die worden getroffen?

  Collateral damage?

  Of gelegitimeerd met “ze hebben vast niet genoeg gedaan tenminste dat geloof ik want dan hadden ze maar iedere dag vier uur moeten gaan demonstreren want dat had vast geholpen maar ik ben niet bij machte om naar een rechtbank te gaan dat te bewijzen – dus ik blaas ze maar op”?

  En dat gaat wel helpen?

 151. Ruud Zweistra zegt:

  And the … just keeps rollin’ on ….

 152. Bas zegt:

  In Johanna haar ogen is iedereen fout..

 153. Satuka zegt:

  == Me.myself.and.i 30-01-2010 23:03
  Om Orwell te parafraseren:

  As I write this, highly civilized men are killing children from my tax payer’s money.

  Wat ik al eerder, de islam boeit me niet zo heel veel. Als Johanna zegt dat het voor haar een bron van vrede en geluk is, kan ik niet anders concluderen, dan dat dat voor haar ook zo is. ==

  Dat is voor johanna zo en dat is best. Mijn zwager is christen en dat is ook best. En mijn buurman boeddhist en dat is ook prima. Maar op politiek en maatschappelijk niveau gebeuren er met religie hele andere dingen en dat weet jij ook. Tot de voordeur dus alsjeblieft en wel die van jezelf, niet die van mij.

  == Ik neem aan dat je de foto’s hebt bekeken van verminkte vrouwen in Pakistan. Ik weet heel zeker dat dit door Johanna net zo goed wordt afgekeurd als door mij, als door jou. ==

  Ja, dat was die loei van een stroman van je, want nergens werd gesteld dat dit niet zou worden afgekeurd. Ik weet overigens niet of je onder bewust blog nog hebt gereageerd op mijn reactie want ik ben er niet meer geweest.

  == Veel meer dan een probleem met welke religie dan ook, is het feit dat we nog steeds geen raad weten een groot legioen "horny single males" ;-) Dat werkt bij fundamentalisten en Feyenoordhooligans.
  http://www.youtube.com/watch?v=84-PMK...

  Ondanks onze culturele evolutie, is onze biologische evolutie niet veel opgeschoten in 100.000 jaar.
  Lees maar eens wat Midas Dekkers daar over te melden heeft:

  http://www.janmarijnissen.nl/2010/01/... ==

  Ja en we hebben ook problemen met pedofielen, christelijke homofobie, euthanasie.. etc. En?

  == Snap je waarom ik stel dat de mens een rat is, alleen wat groter? ==

  Met de dag beter.

  "Het is de aard van het beestje en de ideologie maakt niet uit."

  Dus eigenlijk is het ook helemaal niet erg om voor jeweetwel uitgemaakt te worden. Want er zaten vast ook goeien bij.

  Sorry.. nuance is even zoek na de clash met Mihai..

  Hoe zou het komen. …

 154. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Satuka

  Nou stel je voor dat je in de Derde Wereld bent.

  Je denkt dat er een misdaad plaats vindt, waarbij jouw leven miserabel is, of zelfs in gevaar. Jij weet dat er een opdrachtgever is, zoals Bush, maar die is onaanraakbaar. En je weet dat er een heleboel Amerikanen bestaan, die voor een gedeelte meeprofiteren met Bush. Zij zijn persoonlijk niet verantwoordelijk door de anonimiseringswerking van de democratie. Zou je je niet het volgende afvragen: “Waarom zou dat mijn probleem zijn en niet het probleem van de Amerikanen? Immers de misdaad blijft bestaan slechts door hun medewerking. Zij kunnen het stoppen. Zij profiteren ervan, tenminste indirect.”

  Ik denk dat de wereld een soort communiceerde vatensysteem is. Een probleem kan verplaatst worden van de slachtoffers van een misdaad naar diegenen die er iets aan een misdaad contribueren of er niets aan doen om het te stoppen, enige macht hebben om het te stoppen en ervan profiteren. Dus de slachtoffers van de misdaad zijn vrij om het probleem naar de Westerlingen te verplaatsen door aanslagen te plegen. De Westerlingen, als ze geen aanslagen leuk vinden, kunnen altijd hun regering onder druk zetten om rechtbanken in leven te roepen waar de machtelozen kunnen stappen en hun probleem voorleggen.

  Het is daardoor absurd om van de machtelozen te eisen dat ze geen aanslagen plegen. Je kunt van niemand eisten dat hij sterft, zolang je hem niet een rechtbank ter beschikking stelt, waar hij/zij zijn gelijk kan halen.

 155. @ Guzzler 30-01-2010 21:10
  = Wat ik wil zeggen is dat ik kotsmisselijk wordt van die vergelijkingen die een aantal van jullie voortdurend maken tussen het nazisme (en dan doelen jullie wel degelijk op Hitler Duitsland) en zaken die nu spelen. En dan doelen jullie op Amerika, Blair, Wilders, integratiegedoe, moslims. Die vergelijking is van de gekke. En ik mag hopen dat jullie volwassen genoeg zijn dat ook te weten. =

  Guzzler, je punt is duidelijk. Ik voeg daar aan toe dat op een vergelijkbare manier op moslims doelen, net zo afkeuringswaardig is. Ik vind dat die vergelijking op zich wel gemaakt mag worden, het is voorstelbaar dat er zich situaties voordoen die aspecten van het nazisme in zich hebben. In dat geval dient dat echter wel met argumenten onderbouwd te worden. Tot nu toe mis ik die, behalve bij Mihai en MMI.

  @ Mihai Martoiu Ticu 30-01-2010 21:14
  @Guzzler 30-01-2010 21:10
  Volgens mij praten jullie volledig langs elkaar heen. Ik lees in Mihai’s woorden dat wij er geen probleem mee hebben dat er per dag 50.000 mensen omkomen. In ieder geval grijpen we niet in. Ik zie soms lijstjes langskomen van wat we zo mooi ‘collateral damage’ noemen, bijkomende schade, ofwel: burgers die nu dood zijn als gevolg van ons ingrijpen. Dat gaat echt om enorme aantallen. Wij steunen de regeringen die dit laten gebeuren. En zelfs als we het erover hebben, zoals vorige week met het rapport van de commissie-Davids, gaat het niet om de slachtoffers, maar om ons eigen politieke hachje. De ultieme vorm van volksvermaak, terwijl aan de andere kant van de wereld 170.000 mensen omkwamen door een aardbeving, in een land waar de chaos compleet is mede als gevolg van het westers optreden aldaar.
  Moet je dat nazisme noemen? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat we weinig meer doen dan toekijken en elkaar hier in de haren vliegen. En in the end zijn het mensen die daaronder lijden.

  @ De Kale 30-01-2010 21:20
  Conclusie: voor jou is iets alleen terrorisme als er een moslim bij betrokken is. Waar in dit overzicht staan alle burgerdoden in Afghanistan, in Irak, in Jemen, in Gaza, in… Je lijdt aan selectieve waarneming.

  @ An van den burg 30-01-2010 21:22
  Het lijkt de normaalste zaak van de wereld te zijn. Internationaal hoog aangeschreven en alle internationale wetten aan je laars lappen. Sinds wanneer is regime change een geldige reden tot militair ingrijpen wanneer daar geen VN-mandaat onder ligt? En erger: waarom vinden wij dat dit ok is?

  @ Zwartmeer 30-01-2010 21:56
  = Hallo johanna_nouri. Je zegt dat de meeste moslims geweld afkeuren. Dat kan waar zijn. Maar het kan ook al taqiya zijn. Er staan zoveel gewelddadige opdrachten in de koran, en de hadith, dat geweld afwijzen gelijk is aan deze boeken afwijzen. Eigenlijk wijs je dan de hele islam af.=

  Nee, dat is geen taqiya, een begrip dat vooral in de hoofden van westerlingen ronddoolt trouwens, ik ken geen moslim die dat begrip kent.
  Wat de Koran zegt over geweld is dat als je aangevallen wordt je je met geweld mag verdedigen, en dat je moet stoppen met geweld als de ander stopt met geweld. In de redenering van Bin Laden worden moslims al jarenlang aangevallen door het westen en hij verdedigt zich daartegen.
  Nergens keurt de Koran het goed dat je daarbij onschuldige burgers om het leven brengt.
  Het merendeel van de moslims zegt dan ook dat terrrorisme haram is. Ik overweeg daar een apart blog aan te wijden, omdat moslims die zich tegen geweld uitspreken niet of nauwelijks het nieuws halen. En dat draagt dan weer bij aan de negatieve beeldvorming. De werkelijkheid is echter anders.

  Je spreekt mij nu aan als ‘jullie’ in je opmerkingen over de Palestijnen. Ik ben echter niet ‘jullie’, ik ben slechts één persoon. Je verhaal over de veroveringstochten van de moslims gaat nogal mank. Ik mis bijvoorbeeld de eeuwenlange kruistochten en koloniale veroveringen. Als ik naar de christelijke wereld kijk is er in al die tijd ook weinig veranderd. Nog steeds eigenen we ons het recht toe om over de hele wereld landen binnen de vallen en ze te ontdoen van hun rijkdommen.

  = De hedentijdse buitenlandse inmenging in de islamitische wereld wordt vooral begaan door moslimlanden. Zo viel Irak Iran en Koeweit binnen. Syrië deed dat ook met Libanon en bezette het deels. En Pakistan oorloogt weer met India. Vrijwel wel alle islamitische landen zijn in een of andere staat van oorlog met elkaar. Er is altijd spanning. Als islam vrede betekent dan vraag ik mij af waar en wanneer precies het vrede heeft gebracht. Ik vind er in de praktijk weinig, zeg maar niets, van terug. Zo is het ook met de claim dat de islam perfect is. Alles wat maar enigszins controleerbaar is doet het geloof door de mandvallen. Alleen oncontroleerbare beweringen zoals over het hiernamaals houden stand. =

  Ja, zo ken ik er ook nog wel een paar. Irak viel Iran binnen met steun van de VS, nadat Khomeini aan de macht kwam en er angst was voor shi’itische opstanden in het zuiden. De VS bewapenden beide partijen in het conflict. Koeweit was jarenlang een Irakese provincie, de aanleidingen hadden alles te maken met olie en olieprijzen, en er zijn geruchten dat de VS de inval vooraf goedkeurde maar naderhand aangreep om Irak binnen te vallen. Syrië is een seculiere staat, Assad wordt niet bepaald gedreven door islamitische sentimenten. De oorlog tussen Pakistan en India heeft een koloniale achtergrond, zoals vele andere oorlogen. Er zijn talloze islamitische landen die niet in staat van oorlog met elkaar zijn, alleen halen die hier het nieuws niet, en als ze het nieuws wel halen, geloven we het niet.
  Dat er niet altijd vrede is in islamitische landen is het gevolg van de daden van mensen. Net zoals de daden van de westerse landen alles zeggen over de mensen die daar wonen, en niks over het christendom of het atheïsme. Het zegt niks over de vredelievendheid van de religie als zodanig.
  Het beeld dat je in de rest van je reactie schetst over de islam, past naadloos op het christendom.

  = Voor een gelovig moslim is sterven tijdens de jihad daarom de allerbelangrijkste opdracht van de islam.=
  Ik weet niet op welke obscure bron je dit baseert, maar dé opdracht voor een moslim is te leven volgens de geboden van Allah, God en de naaste lief te hebben, en daarover na de dood verantwoording aan Allah af te leggen. Dé jihad is niet de oorlog, maar de innerlijke haat, de strijd tegen het slechte en voor het goede in jezelf. De Koran roept niet op tot oorlog, maar geeft moslims wel het recht zich te verdedigen als ze aangevallen worden.

  @ allen
  Niet met een nazi vergeleken willen worden is begrijpelijk en ik vraag ieder daar mee te stoppen. Moslims als onmensen zien die hun leven doorbrengen met anderen aanvallen en bommen gooien is eveneens niet te tolereren. Dus graag daar ook mee stoppen.

 156. Bas zegt:

  Dat mag. Al die mannen die hun vrouw binnen hebben opgesloten. Dat mag.

 157. @ Ruud Zweistra 30-01-2010 22:12
  = Maar ik geef toe …het aanvangspunt: moslimaanslagen zijn excusabel omdat anderen het ook doen, was al gelocaliseerd op een zeer steile helling. =

  Dat was niet het beginpunt. Het beginpunt was dat het overgrote merendeel van de aanslagen in de VS en Europa niet door moslims gepleegd wordt en de stelling dat alle terroristische aanslagen door moslims gepleegd worden derhalve naar het rijk der fabelen verwezen kan worden.

 158. knutselsmurf zegt:

  Iedereen denkt het antwoord op de vraag te weten, maar ik stelde hem eigenlijk aan Mihai.
  Misschien is het antwoord wel dat de kiezers niet aansprakelijk zijn, of moet anoniem stemmen weg.
  Beide hebben nogal heftige consequenties.

 159. Satuka zegt:

  Ruud: deze dame rolllt zo lekker haar bedje in ;).

  Welterusten allemaal.

 160. Bas zegt:

  Maar dat zijn geen nazis. Echt help me nou. Dat zijn geen nazis die hun vrouw opgesloten hebben. Dat zijn linkse mensen. Help. Ik heb een goed onderkomen gevonden. Weer een naar de bijstandswinkel. Dag hoor. U heeft geen idee wat u daar maadelijks aan mee betaald. Dag en rust lekker,

 161. Satuka zegt:

  Johanna ==@ allen
  Niet met een nazi vergeleken willen worden is begrijpelijk en ik vraag ieder daar mee te stoppen. Moslims als onmensen zien die hun leven doorbrengen met anderen aanvallen en bommen gooien is eveneens niet te tolereren. Dus graag daar ook mee stoppen. ==

  Ook graag stoppen met je stromannen want lang niet iedereen stelt dit. Ik in elk geval niet. En ik voel me al helemaal niet collectief verantwoordelijk mocht er iemand zijn die dat wel doet.

 162. knutselsmurf zegt:

  @johanna_nouri :
  Ik ben het er mee eens dat er in Europa een sfeer gekweekt wordt die ons dichter bij een oorlog brengt, en dat doet met erg denken aan Duitsland in de 30-er jaren.

 163. iris kijkt zegt:

  Er zijn terrosristen , ook historisch gezien , nog afgezien van de kwestie wanneer je ze terrosrist of vrijheidsstrijder moet noemen. Vervolgens in welke bredere groep of politieke stroming of religie je ze evt. kunt plaatsen en ook de vraag inhoeverre die bredere achtergrond daar zelf over staat te juichen , etc.

  Vooral dat laatse is ook een punt : hoe hard juichen bv. de Basken over aanslagen van de Eta, of de moslims in India over aanslagen vanuit Pakistan ? Hoe hard wordt er gejuicht is misschien het belangrijkste punt.Zal nogal verschillen.

 164. Bas zegt:

  Johanna. Dat zijn geen nazis die hun vrouw opgesloten hebben. Hier in nederland. Wat zijn dat dan wel. Moslims.

 165. @ Klaphek 30-01-2010 22:23
  Jaloers?

  @ Ruud Zweistra 30-01-2010 22:42
  = @Johanna,
  Oh, en je hebt geen analogon van de aanslagen in Bali, Londen, Madrid, New York en Mumbai kunnen vinden, dus je bijdrage is een leugen =

  Joh, je meent het. De aDe stelling was dat de meeste aanslagen in de VS en de EU niet door moslims gepleegd worden en die staat nog steeds overeind.
  Als jij die analogieën belangrijk vindt dat stel ik voor dat je er zelf naar op zoek gaat. Ze voegen niets toe aan de discussie, dus ik ga daar mijn tijd niet aan verdoen.

  @ Me.myself.and.i 30-01-2010 23:03
  Helemaal mee eens.

  @ Bas 30-01-2010 23:13
  = Dat mag. Al die mannen die hun vrouw binnen hebben opgesloten. Dat mag. =

  Nee natuurlijk mag dat niet. Net zo min als Nederlandse mannen hun vrouwen mogen mishandelen. Moslims zijn mensen zoals jij en ik, niet beter en niet slechter.

 166. Bas zegt:

  Helaas waar en aantoonbaar. Johanna. Je hebt geen punt.

 167. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 30-01-2010 23:13
  …. Guzzler, je punt is duidelijk. Ik voeg daar aan toe dat op een vergelijkbare manier op moslims doelen, net zo afkeuringswaardig is. Ik vind dat die vergelijking op zich wel gemaakt mag worden, het is voorstelbaar dat er zich situaties voordoen die aspecten van het nazisme in zich hebben. In dat geval dient dat echter wel met argumenten onderbouwd te worden. Tot nu toe mis ik die, behalve bij Mihai en MMI.

  Reactie:
  Het maken van deze keuze, die nergens opslaat behalve het behouden van de eigen ideologie, is voldoende reden om die ideologie te bestempelen als fascistoide. Het gedrag van je mede-ideologen maakt de stap naar volbloed fascisme mogelijk.

 168. Bas zegt:

  Johanna: Het gebeurt gewoon.

 169. Me.myself.and.i zegt:

  @Satuka,

  Ik kan ook zeggen dat de mens een cavia is, alleen wat groter. De grap is namelijk dat mensen cavia’s lief en knuffelig vinden en ratten associeren met ziekte en dood. Dus enig satanisch gevoel voor humor kun je me niet ontzeggen, maar ja, als je naar muziek van de duivel luistert….. :-)

  Om je vraag dan maar heel concreet te benatwoorden: de grens ligt bij mij als je ophoudt mensen als mens te zien, maar ze gaat indelen op ras, sexuele geaardheid, en wat dies meer zij,en nog erger, ze daar ook op afrekent.

  Ik denk dat iedereen het met me eens is dat het ultieme hellende vlak het vervangen van algemene wetenschap door stereotypen is.

  Voor iedereen verplicht huiswerk: http://fora.tv/2009/04/15/Evolution_of_the_Dominant_Animal_Paul_R_Ehrlich

 170. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 30-01-2010 23:36
  …Nee natuurlijk mag dat niet. Net zo min als Nederlandse mannen hun vrouwen mogen mishandelen. Moslims zijn mensen zoals jij en ik, niet beter en niet slechter.

  Reactie:
  Equivalent aan: nazi’s zijn mensen zoals jij en ik, niet beter en niet slechter.Of: Moeder Theresa en majoor Bosshardt zijn mensen zoals jij en ik, niet beter en niet slechter.

  Volstrekte onzin, dus.

  Maar dat weerhoudt de gelovige er niet van gewoon door te kakelen…

 171. Ruud Zweistra zegt:

  Me.myself.and.i 30-01-2010 23:41
  … Om je vraag dan maar heel concreet te benatwoorden: de grens ligt bij mij als je ophoudt mensen als mens te zien, maar ze gaat indelen op ras, sexuele geaardheid, en wat dies meer zij,en nog erger, ze daar ook op afrekent.

  Reactie:
  Jammer dat daar "ideeen" niet tussen staan.

  Want nu kan ik rustig doorgaan met mijn filippica’s tegen de islam.

 172. Aad Verbaast zegt:

  @Johanna.
  Dank voor het plaatsen van die link. Goed aansluitend en aanvullend inderdaad.
  De blog was overigens van precies een jaar geleden. Wel op donderdag, maar niet "afgelopen donderdag". :-)
  Niet wezenlijk veranderd overigens. De stellingen daarin blijven overeind.

 173. @ Satuka 30-01-2010 23:19
  = Johanna ==@ allen
  Niet met een nazi vergeleken willen worden is begrijpelijk en ik vraag ieder daar mee te stoppen. Moslims als onmensen zien die hun leven doorbrengen met anderen aanvallen en bommen gooien is eveneens niet te tolereren. Dus graag daar ook mee stoppen. ==

  Ook graag stoppen met je stromannen want lang niet iedereen stelt dit. Ik in elk geval niet. En ik voel me al helemaal niet collectief verantwoordelijk mocht er iemand zijn die dat wel doet. =

  Voor jou een stroman, voor mij de realiteit op het VK Blog. Ik richt me aan allen omdat dat effeciënt is en omdat iedereen dan in één keer de boodschap meekrijgt. Deed je dit toch al niet, des te mooier.
  Merkwaardig trouwens dat je mijn algemene boodschap over nazi’s geen reden voor reageren vindt, terwijl ik me ook daar richt tot iedereen. En dat is nu precies wat ik bedoel. Slaap lekker!

 174. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  Dit is een schoolvoorbeeld van onderzoeksvervalsing.Prachtig lulverhaal, gegoochel met cijfers en uitkomst is al vooraf bepaald: waardeloos.
  a) Baskenland is een vrijheidstrijd; de basken hebben genetisch NIETS met de spanjolen te maken; maar die worden wel geteld als terroristiscj
  b) crimineel terrorisme wordt ook meegerekend; is foute.
  c) vermoedelijk wordt joegoslavie ook nog meegerekend; kan ook niet
  d) als je terrorsisme wereldwijd neemt, ziet het er iets anders uit,
  Zie dagelijkse aanslagen in Iran, Irak Afghanistan Pakistan India Somalie Algerije
  Of zijn dat gereformeerden uit Harderwijk?

  Het is een poging om terrorisme goed te praten.
  Het gegeven dat de meeste terroristische aanslagen door moslims worden gepleegd blijft gewoon overeind, omdat het waar is.
  Welterusten en droom maar lekker door,

 175. @ knutselsmurf 30-01-2010 23:20
  Polarisatie is geen doel op zich. Het werkt alleen als we de intentie hebben om er beter uit te komen dan we erin gingen, met zijn allen.

  @ Ruud Zweistra 30-01-2010 23:41
  Nee, geen klinkklare onzin, een basisuitgangspunt voor een samenleving waarin we alleen vreedzaam naast elkaar kunnen leven. Mensen als gelijkwaardig zien, noem dat maar onzin.

  @ Aad Verbaast 30-01-2010 23:43
  Ja, dat zie ik nu pas. Ik verbaasde me al zo dat ik dit helemaal gemist had, terwijl het toch een onderwerp is dat me na ligt. Ik heb het tussen de bedrijven door vanavond gelezen. Ik zal de tekst onderaan dit blog nog even aanpassen.

 176. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  De enigen, die de islam verdedigen, zijn mensen die een verhouding hebben met een moslim.
  Wanhopige masochisten dus.

 177. @ P.H.M. van de Kletersteeg 30-01-2010 23:54
  Dat de Basken etnisch niet verwant zijn aan de Spanjaarden, dat criminelen terroristische daden plegen, maakt ze niet minder erg voor de slachtoffers. Het doel heiligt niet de middelen. Dit blog is dan ook geen poging om terrorisme goed te praten, want dat valt niet goed te praten. Dat de meeste terroristische acties door moslims gepleegd worden is in het westen niet waar, zo blijkt uit de cijfers. Jouw bewering klopt dus niet. En de landen waar die aanslagen over het algemeen wel worden gepleegd, is veel en veel meer aan de hand. Dat allemaal terugvoeren op een religie doet de waarheid grof geweld aan en gaat volledig voorbij aan alle factoren die daar een rol spelen. In de reacties zijn er al een flink aantal de revue gepasseerd.

 178. @ iris kijkt 30-01-2010 23:25
  Excuus, ik had je reactie over het hoofd gezien. Je hebt een goed punt.
  In Pakistan protesteerden de moslims onlangs tegen de terreur: https://johannanouri.wordpress.com/2010/01/01/pakistani-protesteren-tegen-geweld/
  en vaardigde een islamgeleerde een fatwa tegen terrorisme uit, niet de eerste fatwa overigens:
  https://johannanouri.wordpress.com/2009/12/11/fatwa-terrorisme-haram/

  Moslims staan echt niet te juichen bij aanslagen. Zoals ze ook niet staan te juichen als er burgerdoden vallen bij de westerse acties.

 179. Mephisto zegt:

  @Ruud: Gaarne verrmelding van de aanslagen uit dezelfde periode en ook gericht tegen de Westerse cultuur, die vergelijkbaar zijn met Bali, Londen, Madrid, New York en Mumbai.
  Ehm,
  1. De privatisering van de elektriciteitsmarkt en drinkwater?
  2. De deregulering van de banken?
  Twee zaken die een grondige desocialisatie in gang hebben gezet.
  De bases van mensen staan onder druk; energievooziening, drinkwater en geld (ruilmiddel) zijn nu in handen van private fondsen, niet meer in handen van een maatschappij. Dat leidt automatisch tot een ontmanteling van die maatschappij, dunkt mij.

  Bij ons is god geld, ik weet niet hoe dat met die allah zit. Zij blazen het symbolische hart in de USA op, de financiële sector blies het hele hypothekenstelssel op. Wat is schadelijker? 1.000.000 dakloze Amerikanen, door woekerhypotheken levenslang (=20 jaar) veroordeeld tot de bedelstaf, of 3000 doden in 2 ex-wolkenkrabbers?

  Dilemma, dilemma…
  Ik ben in elk geval tegen de doodstraf, omdat die snel, pijnloos en duur is, terwijl levenslang erg pijnlijk is en vaak nog goedkoper ook. Let wel: ik praat geen van beiden goed, ik vind ze allebei debiel. U vroeg echter voorbeelden :-)

 180. Klaphek zegt:

  @Johanna,

  Nee, niet jaloers. Het was niet letterlijk bedoeld. Statistieken kunnen ook bewijzen dat jouw god niet bestaat. Trek je dan het gordijn dicht?

 181. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 30-01-2010 23:57
  @ Ruud Zweistra 30-01-2010 23:41
  Nee, geen klinkklare onzin, een basisuitgangspunt voor een samenleving waarin we alleen vreedzaam naast elkaar kunnen leven. Mensen als gelijkwaardig zien, noem dat maar onzin.

  Reactie:
  Niet-moslim = haram
  Moslim = halal

  Niks een gelijkwaardigheid.

  Je liegt weer, johanna!

 182. Ruud Zweistra zegt:

  @Mephisto,.
  Op de terreinen die je noemt, functioneren niet-Westerse maatschappijen in het algemeen en Arabische staten in het bijzonder nog ongelofelijk veel slechter dan welke weterse maatschappij dan ook.

  Waar je je arrogante kreetjes vandaan haalt, is dan ook een volstrekt raadsel.

  Je zet jezelf volkomen te kakken.

  Ga jij maar op je licht-getinte klanten letten …

 183. Zwartmeer zegt:

  Hallo johanna_nouri, je zei de koran niet tot terrorisme aanzet. Je schreef letterlijk: “
  @ Zwartmeer 30-01-2010 18:22 In tegenstelling tot wat jij stelt, is het niet zo dat in de Koran staat dat je terroristische acties moet plegen. Integendeel."

  Oke, maar dan hoe zit het met deze koranteksten? Bij elkaar gezet kun je een goed algeheel beeld krijgen. Voor mij zijn ze de bron van het islamitisch terrorisme. Wat overzie ik?

  2:6. Het heeft geen zin om ongelovigen te laten geloven. Doen ze toch niet.
  2:7. God straft de ongelovigen
  2:8. Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf
  2:10. Niet-moslims hebben een ziekte in hun hart. God zal hun straffen!
  2:17. Een ongelovige gelooft niet omdat God hem verblind
  2:39. Wie niet gelooft zal branden!
  2:90. Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd
  2:61 Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
  2:65. God noemt joden apen. Dus de evolutietheorie klopt toch wel een beetje. Maar alleen voor joden.
  2:85. Wie de koran maar gedeeltelijk gelooft zal naar de hel gaan.
  2:88. Ongelovigen zijn vervloekt
  2:89. Wie zijn geloof verliest vanwege niet vervulde gebeden wordt vervloekt
  2:96. Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel.
  2:98. God is de vijand van iedereen die niet moslim is
  2:99. Ongelovigen zien geen tekenen van God omdat ze zijn wetten overtreden
  2:104. Ongelovigen worden gestraft
  2:114. Wie het verheerlijken van God tegenwerkt gaat naar de hel
  2:120. Joden en Christenen zijn niet te vertrouwen.
  2:121. Niet-moslims zijn verliezers
  2:126. Niet gelovigen worden door God voor de gek gehouden als ze het even goed hebben, daarna branden ze toch lekker in de hel
  2:130. Alleen dwazen wenden zich van het geloof af want moslims hebben gelijk
  2:159. Iedereen die de tekenen van God niet wil zien wordt vervloekt
  2:161. Ongelovigen worden niet alleen door God , maar ook door de engelen en alle mensen vervloekt
  2:162. Ongelovigen zullen vervloekt blijven, hoe lief en aardig ze ook zijn
  2:165. Iedereen die een voorwerpt aanbidt (dus ook een crucifix, een boeddhabeeld, een televisie, een grote zwarte steen of een amulet) wordt gestraft door God .
  2:171. Ongelovigen zijn doof, stom en blind.
  2:175. Wie zich niet wil laten leiden door God zal lekker in de hel worden gegooid.
  2:178. Een moslim die iemand heeft vermoord kan door middel van boetedoeningen vergeven worden door God .
  2:190. Dood iedereen die tegen moslims strijd. Verdedig je geloof tot de dood. Ga daarmee door totdat iedereen moslim is. Als de tegenpartij ophoudt met strijden, hou dan ook op.
  2:206. De trots van de ongelovige zal hem aansporen tot het plegen van nog meer zondes, maar hij zal toch in de hel terechtkomen, en dat is lekker puh.
  2:217 Een afvallige zal branden in de hel
  2:221. Huw geen anders- of ongelovigen. Je kan beter een slaaf nemen dan je te verlagen tot een dergelijk huwelijk.
  2:254. Ongelovigen zijn onrechtvaardig
  2:257. Ongelovigen hebben duivels als vrienden
  2:264. Ongelovigen die schenken doen dat alleen maar om op te vallen. Ze hebben geen macht over wat zij verdienen en worden niet door God gesteund.
  3:10. Ook de kinderen en bezittingen van ongelovigen zijn brandstof voor de hel.
  3:12. Het is de plicht van de moslim om ongelovigen de hel toe te wensen.
  3:21. Het is de plicht van de moslim om andersgelovigen (waaronder joden) en ongelovigen te vertellen dat ze gefolterd gaan worden.
  3:23. Joden en Christenen die de koran afwijzen doen dat omdat ze hebben verzonnen dat ze maar heel even zullen branden in de hel.
  3:28. Wordt geen vriendjes met ongelovigen want zij zijn eng.
  3:32. God vindt ongelovigen niet lief
  3:56 God straft ongelovigen niet alleen na hun leven maar ook tijdens hun leven! En God zal hun ook niet helpen. Lekker puh.
  3:73. Alleen moslims zijn te vertrouwen
  3:76. God houdt alleen van mensen die bang voor hem zijn.
  3:85. Alle niet-moslims gaan naar de hel.
  3:87. En ongelovigen worden ook nog eens vervloekt door alle engelen en mensen. (Ongelovigen zijn nl. geen mensen)
  3:91. Het maakt niet uit hoeveel ongelovigen betalen om zich af te kopen, al financieren ze de Westermoskee. Ze zullen branden in de hel!
  3:106. Op de dag van het oordeel zal het gezicht van de ongelovige eruit zien als die van zwarte piet.
  3:116. God pleurt ook alle kinderen en bezittingen (dus ook als ze de koran bezitten) van ongelovigen in de hel. Lekker puh!
  3:118. Wordt geen vriendjes met niet-moslims. Niet-moslims houden namelijk van leedvermaak (ze lijken wat dat betreft wel wat op God )
  3:130. Moslims die rente ontvangen moeten bang zijn voor God want ze zouden wel eens in hetzelfde vuur kunnen belanden als de ongelovige.
  3:149. Wie een ongelovige gehoorzaamt kan in de hel terechtkomen
  3:151. Maak ongelovigen bang.
  3:176. Treur niet om ongelovigen. Ze kunnen God toch niets doen. Integendeel. God gaat hen straffen!
  3:177. God is niet bang voor de ongelovige, God zal de ongelovige straffen
  3:178. De reden waarom God ongelovigen een onbekommerd leven laat leiden is omdat hij ze daarna nog meer kan straffen.
  3:181. Wie de macht van God onderschat, brandt in de hel.
  3:183. Joden hebben tegen de zin van God profeten gedood
  3:187. Joden hebben het verbond met God verbroken omdat ze op gewin uit waren.
  3:196. Trek je niets aan van eventuele voorspoed bij ongelovigen, ze gaan toch naar de hel.
  4:14. Wie God niet gehoorzaamt wordt gestraft.
  4:18. God vergeeft alleen degenen die berouw tonen én geloven.
  4:25. Wie wegens geldgebrek geen ‘gewone’ gelovige vrouw kan huwen mag trouwen met een slavin. Mits deze gelovig is natuurlijk.
  4:37. Wie zijn rijkdommen verbergt voor God zal gestraft worden. Ongelovigen ook.
  4:38. Wie zijn geld aan zichzelf besteed en niet in God of het einde der tijden gelooft wordt gestraft.
  4:42. De Laatste Dag zal voor ongelovigen verschrikkelijk zijn
  4:46. Joden rukken de woorden van God uit hun verband en God heeft hen daarom vervloekt
  4:48. Wie iets of iemand gelijkstelt met God (bv Jezus = God) begaat een grote zonde
  4:50. Joden en Christenen verdraaien de waarheid over God , het zijn leugenaars en God heeft ze daarom vervloekt.
  4:55. Joden en Christenen die voorkomen dat anderen moslim worden gaan naar de hel.
  4:56. Als bij ongelovigen de huid is weggebrand in de hel, dan komt er een nieuwe huid voor in de plaats zodat ze voortdurend pijn zullen hebben. Slim van God !
  4:60. Wie Mohammed niet als de boodschapper van God wil zien, is verleidt door Satan.
  4:63. Wend je af van degene die niet gelooft
  4:74. Wie vecht voor God vecht tegen Satan, die de ongelovigen steunt. Wie sterft in de strijd voor God zal worden beloont.
  4:82. Ongelovigen denken niet na over de koran. Ze kunnen daarin geen tegenstrijdigheden ontdekken terwijl dat het bewijs is dat het van God afkomstig is! (in werkelijkheid barst de koran van de tegenstrijdigheden)
  4:84. Strijd voor de islam en God zal de macht der ongelovigen beperken
  4:89. Als een vriend eerst voor God wil werken maar daarna vijandig is jegens de islam, moet je hem doden.
  4:92. Een moslim mag geen andere moslim doden. Als het echter per ongeluk was, dan ga je vrijuit door een slaaf af te kopen of door twee manden te vasten. Ongelovigen doden is dus kennelijk niet zo erg.
  4:101. Ongelovigen zijn de vijanden van moslims.
  4:102. Hou je wapens in de gaten, want ongelovigen zullen ze pikken en tegen je gebruiken. God heeft snode plannen bedacht voor de ongelovigen.
  4:104. Wees sterk bij het vervolgen van de ongelovigen.
  4:115. Wie kritiek heeft op Mohammeds autoriteit zal in de hel worden gegooid.
  4:119. Ongelovigen snijden oren van vee af en bederven de schepping maar belanden toch in de hel.
  4:137. Wie twijfelt aan het geloof is gedoemd.
  4:138. Zeg tegen ongelovigen dat ze gestraft zullen worden
  4:139. Maar geen vrienden met ongelovigen. God is een betere keuze.
  4:140. Huichelaars en ongelovigen gaan naar de hel
  4:141. Als ongelovigen een strijd winnen, dan zegt dat niets, God rekent toch met ze af op de dag des oordeels.
  4:144. Wordt geen vrienden van ongelovigen
  4:145. Ongelovigen zullen branden in de hel, niemand zal hen helpen.
  4:150. Wie niet God en zijn boodschappers volgt wacht een vernederende straf
  4:160. Joden worden gestraft door God omdat ze rente vragen
  4:168. Ongelovigen gaan voor een lange tijd naar de hel
  5:5 Al het werk dat ongelovigen is vergeefs want ze gaan toch naar de hel.
  5:10 Ongelovigen gaan naar de hel
  5:12. Joden rukken de woorden van God uit hun verband en zijn delen van Allahs woorden vergeten. Daarom zijn ze oneerlijk en is hun hart verhard.
  5:14. Omdat Christenen een deel van Allahs woorden zijn vergeten streden zij onderling en zullen ze ook in de hel belanden.
  5:17. Christenen zijn godslasteraars omdat ze Jezus gelijkstellen aan God.
  5:33. Dood iedereen die oorlog tegen de moslims voert, hak handen en voeten af en gooi ze uit het land. Ze gaan naar de hel.
  5:36. Ongelovigen kunnen hun lot (enkele reis hel) niet vermijden.
  5:41. God zal degene die het bestaan van God willen testen (naast joden en ongelovigen) naar de hel sturen.
  5:45. Wie geen wraak neemt volgens het primitieve oog om oog principe is onrechtvaardig
  5:51. Maak geen vrienden met joden en christenen. Dat zijn volken in overtreding.
  5:57 Maak geen vrienden met joden, christenen of ongelovigen
  5:59. Joden en Christenen haten moslims omdat moslims in God geloven.
  5:60. God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.
  5:63. Joden doen slechte dingen zoals het veroorzaken van oorlogen, daarom heeft God joden niet lief.
  5:66. De joden en christenen hebben de Torah en het evangelie niet toegepast en zijn daarom slecht.
  5:67. Ongelovigen krijgen geen steun van God
  5:68. Joden moeten de wetten van de Torah beter naleven
  5:69. Alleen joden en christenen die in God en de Laatste Dag geloven hebben niets te vrezen
  5:70. De joden behandelden sommige profeten als leugenaars en probeerden hen te doden
  5:71. Wat God ook deed, de joden bleven blind en doof voor God
  5:72. Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze geloven dat Jezus God is.
  5:73. Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze in de drieeenheid (vader, heilige geest, zoon) geloven.
  5:78. Ook David (joden, christenen) en Jezus (christenen) vervloekten ongelovigen.
  5:80. Joden en Christenen maken vrienden met ongelovigen maar zullen daarvoor gestraft worden, want dat is niet wat God wil dat ze doen.
  5:81. Wie vrienden wordt met ongelovigen is God ongehoorzaam
  5:82. Joden zijn het meest vijandig tegenover moslims, christenen iets minder
  5:86. Ongelovigen branden in de hel
  5:90. Wie wijn drinkt, gokt, andere goden aanroept of zich bezighoudt met toverstokjes (Harry Potter?) wordt door satan verleidt.
  6:27. Ongelovigen branden in de hel en zijn leugenaars.
  6:30. Ongelovigen worden gestraft, ook al zien ze God pas na hun dood.
  6:49. Wie niet gelooft is ongehoorzaam en zal gestraft worden
  6:68. Luister niet naar kritiek op de koran
  6:70. Ongelovigen krijgen een kokend hete drank over zich heen gegoten
  6:93. Wie zegt te spreken uit naam van God zal gestraft worden
  6:106. Vermijd andersgelovigen.
  6:110. Wie voorheen niet in God geloofde zal blijven dwalen
  6:111. Ongelovigen zijn blind en onwetend
  6:113. Wie niet gelooft in een hiernamaals zal daar gestraft worden
  6:157. Wie de koran niet wil lezen zal worden gestraft
  7:27 Ongelovigen zijn vrienden van de duivel
  7:37. Wie God ’s bestaan niet wil zien zal worden gestraft
  7:38. Niet-moslims worden dubbel zo zwaar gestraft in de hel
  7:40. Ongelovigen zijn schuldig, onrechtvaardig en gaan naar de hel
  7:50. Ongelovigen zullen vanuit de hel vergeefs smeken om water
  7:51. Wie het geloof niet serieus neemt gaat naar de hel
  7:59. God verzoop ongelovigen in de zondvloed
  7:78. God trof ongelovigen met aardbevingen
  7:80. God straft een volk dat homosexualiteit tolereert
  7:90. God straft een ongelovig volk met aardbevingen
  7:96. God straft alle bewoners van steden waar goddelozen wonen
  7:101. Ongelovigen zullen worden gestraft
  7:107. Wie God ’s tekenen niet wil zien zal worden gestraft
  7:139. Alle niet-moslims zullen worden vernietigd door God
  7:166. God noemt joden apen en zal ze martelen tot de dag der opstanding
  7:177. niet-islamitische volkeren zullen branden in de hel
  7:182. Ongelovigen worden geleidelijk aan aangepakt op een manier dat ze niet verwachten.
  7:186. Ongelovigen moeten het zonder gids doen en raken de weg kwijt
  8:12. Onthoofdt en slaat de toppen van de vingers van ongelovigen af
  8:14. Ongelovigen branden in de hel
  8:17. De moslim doodde hen (de ongelovigen) niet, maar God doodde hen
  8:22. God ziet niets goeds in doven en stommen, anders maakte hij ze niet doof
  8:32. God straft ongelovigen pas na hun leven, hij laat zich niet testen
  8:36. Ongelovigen proberen het geloof van moslims met geld af te kopen maar zullen in de hel worden geworpen.
  8:39. Bestrijd ongelovigen totdat iedereen moslim is
  8:41. Een deel van de oorlogsbuit die van ongelovigen is ontvreemd is voor God .
  8:50. Van ongelovigen zullen de gezichten en ruggen verbrand worden
  8:52. God strafte de Egyptenaren omdat ze ongelovig waren
  8:55. Ongelovigen zijn erger dan beesten
  8:57. Verjaag ongelovigen, God haat ze.
  8:59 Ongelovigen zijn achterlijk
  8:65 Moslims zijn tien keer zo sterk dan ongelovigen als God ze wil steunen, anders dubbel zo sterk.
  8:73. Ongelovigen veroorzaken problemen
  9:1 God zal ongelovigen vernederen
  9:3 Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf
  9:5 Andersgelovigen zonder berouw moeten gedood worden, bekeerlingen mogen blijven leven
  9:7 Omdat andersgelovigen slecht zijn moeten ze niets hebben van moslims
  9:12 Als ongelovigen de islam smaden, dan moeten ze bestreden worden
  9:17 Ongelovigen kunnen geen moskee onderhouden
  9:19 andersgelovigen die drank geven aan bedevaartgangers of een moskee bezoeken zijn onrechtvaardig
  9:23 Verstoot ongelovige familieleden
  9:24. moslims moeten meer van God houden dan van hun familie
  9:26 God straft ongelovigen
  9:28 andersgelovigen zijn onrein en mogen geen moskee betreden
  9:29 Bestrijd christenen en joden die geen belasting betalen
  9:30 God vervloekt joden en christenen
  9:32 Ongelovigen zullen tevergeefs God bestrijden
  9:34 Rijke priesters en monniken die niets aan God geven zullen een pijnlijke straf krijgen
  9:35 Ongelovigen krijgen brandmerken op hun voorhoofd, zijden en rug
  9:36 Bestrijd andersgelovigen zoals zij u bestrijden
  9:49 Ongelovigen gaan naar de hel
  9:52 Moslims mogen God een handje helpen bij het straffen van ongelovigen
  9:63 De vijanden van God branden in de hel
  9:67 Huichelaars, moslims die ongehoorzaam zijn aan God en ongelovigen branden in de hel.
  9:73 Ongelovigen en huichelaars moeten bestreden worden voordat ze in de hel branden
  9:74 Ongelovigen branden in de hel en zullen tijdens hun leven geen vrienden of helpers hebben.
  9:80 God luistert niet naar niet-moslims
  9:84 Bid niet voor een niet-moslim. Ga niet naar de begrafenis van een niet-moslim. Negeer de wezen van niet-moslims
  9:94 Bekeerde niet-moslims die dat deden om hun eigen leven te sparen zijn onrein
  9:97 De woestijnnomaden zijn de ergste ongelovigen. (Dus Nederlanders vallen wel mee)
  9:107 Wie het ongeloof verbreid is een leugenaar
  9:109 andersgelovigen gaan naar de hel
  9:111 Torah, Bijbel en Koran roepen op om te vechten tot de dood voor God
  9:113 Andersgelovige familieleden mogen niet gesteund worden en gaan naar de hel
  9:123 Bestrijdt ongelovigen
  10:4 Ongelovigen krijgen een drank van kokend water en een pijnlijke straf
  10:7 Wie tevreden is met dit leven zonder geloof zal branden in de hel
  10:13 God heeft al heel wat ongelovigen vernietigd
  10:17 Het is onrechtvaardig skeptisch te zijn
  10:45 niet-moslims zullen boeten
  10:68 Christenen worden zwaar gestraft
  10:73 God liet alle anders- en ongelovigen verdrinken tijdens de zondvloed
  10:88 God geeft de farao eerst rijkdom om ze vervolgens te vernietigen wegens ongeloof
  10:95 Niet-moslims wacht een straf
  11:17 Niet moslims zullen branden
  11:39 niet-moslims worden gestraft
  11:42 Met de zondvloed werden de ongelovigen verdronken (inclusief ongelovige zuigelingen)
  11:48 Niet-moslims wacht een pijnlijke straf
  13:5 Wie in reïncarnatie gelooft gaat met een keten om de hals naar de hel
  13:18 niet-moslims gaan naar de hel
  13:33 Wie meer dan één god aanbidt wordt tijdens het leven gestraft en gaat daarna naar de hel
  14:2 Ongelovigen worden gestraft
  14:21 Volgelingen van niet-islamitische leiders gaan naar de hel
  14:22 Wie niet God heeft gevolgd, heeft satan gevolgd.
  14:30 Wie meer goden aanbidt gaat naar de hel
  15:2 Ongelovigen zal het spijten dat ze geen moslim zijn
  15:42 Wie dwaalt gaat naar de hel
  16:22 Wie niet in het hiernamaals gelooft is arrogant en heeft wat te verbergen
  16:26 God vernietigt de gebouwen van andersgelovigen
  16:27 Andersgelovigen zullen vergeefs hun goden aanroepen
  16:28 Ongelovigen gaan naar de hel
  16:39 Ongelovigen liegen
  16:60 Wie niet in een hiernamaals gelooft is slecht
  16:62 Ongelovigen gaan naar de hel
  16:63 Andersgelovigen zijn de vriend van satan en branden in de hel
  16:88 Ongelovigen krijgen dubbele straf
  16:94 Niet-moslims worden gestraft
  16:106 Ex-moslims krijgen een grote straf
  16:118 Joden zijn onrechtvaardig
  17:8 De hel is een kerker voor ongelovigen
  17:10 Wie niet gelooft in het hiernamaals wordt gestraft
  17:16 God heeft hele steden en generaties uitgemoord
  17:18 Ongelovigen branden in de hel
  17:39 Wie in meer dan één God gelooft, brandt in de hel
  17:45 God maakt ongelovigen blind en doof voor de koran
  17:49 Ongelovigen veranderen na de dood in steen of ijzer
  17:58 Op de Dag der Opstanding worden alle steden vernietigd
  17:97 Het vuur waarin ongelovigen branden wordt aangewakkerd door moslims
  18:26 God is tegen democratie
  18:29 Ongelovigen krijgen een douche van gesmolten lood
  18:52 Christenen en hindoestanen branden in de hel
  18:57 God maakt wie de ‘tekenen’ vergeet doof en blind
  18:100 Ongelovigen zien de hel
  18:102 Ongelovigen branden in de hel
  18:104 Ook ongelovigen die goed werk verrichten branden in de hel
  19:35 Wie gelooft dat Jezus een zoon van God is gaat naar de hel
  19:73 God heeft vele rijke en mooie ongelovigen gedood
  19:83 De ongelovigen worden gesteund door duivels en zullen branden in de hel
  20:48 Ongelovigen worden gefolterd
  20:127 Ongelovigen branden in de hel
  21:6 God heeft alleen steden van ongelovigen vernietigd
  21:26 Christenen gaan naar de hel
  21:39 Ongelovigen zullen branden
  21:97 Ongelovigen zijn brandstof voor de hel
  22:9 Ongelovigen zijn arrogant en zullen branden
  22:15 Wie denkt dat de profeet niet door God wordt gesteund moet zelfmoord plegen.
  22:19 Ongelovigen krijgen in de hel gewaden van vuur, kokende douches en ijzeren roedes
  22:25 Wie mensen afhoudt van de islam zal worden gestraft
  22:51 Wie de koran matigt, gaat naar de hel
  22:55 Ongelovigen worden gestraft voor hun twijfel
  22:57 Wie de tekenen niet ziet zal gestraft worden
  22:72 Ongelovigen zullen branden
  23:74 Wie niet in een hiernamaals gelooft gaat naar de hel
  23:117 Wie ook andere goden aanbidt wordt gestraft
  24:57 Wie niet gelooft gaat naar de hel
  24:62 Alleen moslims zijn gelovigen.
  25:11 Wie niet in de Laatste Dag gelooft, gaat naar de hel.
  25:26 De laatste dag zal voor ongelovigen moeilijk zijn
  25:36 Volkeren die de tekenen van God niet zagen, zijn door God vermoord
  25:52 Bestrijd ongelovigen
  26:200 Ongelovigen zondigen en worden gestraft
  26:213 Andersgelovigen worden gestraft
  26:224 Dichters trekken ongelovigen aan
  27:4 Wie niet in een hiernamaals gelooft brandt in de hel.
  28:62 Andersgelovigen worden gestraft.
  28:86 Steun ongelovigen nooit
  29:23 Geen genade voor ongelovigen
  29:25 Andersgelovigen branden in de hel
  29:49 Wie de tekenen niet ziet is onrechtvaardig
  29:52 Niet-moslims zijn verliezers
  29:53 De ongelovigen zullen onverwacht worden gestraft.
  29:64 Leven stelt niets voor.
  29:68 Niet-moslims gaan naar de hel
  30:16 Niet-moslims worden gestraft
  30:45 God houdt niet van ongelovigen
  30:57 Geen genade voor ongelovigen
  30:59 God sluit de harten van ongelovigen
  31:6 Wie spot met de islam zal gestraft worden
  31:23 Heb geen medelijden met ongelovigen, zij worden gestraft
  32:20 Wie zich niet onderwerpt gaat naar de hel
  32:22 Wie de tekenen niet ziet zal worden gestraft
  32:30 Negeer ongelovigen
  33:1 De profeet negeert ongelovigen
  33:8 Ongelovigen worden gestraft
  33:18 Wie zich afzijdig van oorlog houdt zal vruchteloos zijn.
  33:25 God steunt gelovigen in oorlog
  33:48 Gehoorzaam ongelovigen niet
  33:57 Wie God lastig valt wordt tijdens en na het leven vervloekt
  33:64 Ongelovigen branden in de hel
  33:68 Straf ongelovige leiders extra zwaar
  33:73 Niet islamitische priesters en monniken worden gestraft
  34:5 Wie de profeet bekritiseerd wordt gestraft
  34:8 Wie niet in een hiernamaals gelooft wordt gestraft
  34:33 Ongelovigen gaan zware kettingen dragen
  34:38 Kritiek op de koran wordt gestraft
  34:51 Geen genade voor ongelovigen
  35:7 Wie niet gelooft, wordt gestraft
  35:26 Ongelovigen worden afgekeurd
  35:36 Ongelovigen branden in de hel
  35:37 Ongelovigen zijn boosdoeners en ondankbaar
  35:39 Ongelovigen verliezen
  36:6 Ongelovigen krijgen een ijzeren band om de nek
  36:9 God heeft ongelovigen verblind zodat ze niet meer kunnen geloven
  36:63 Ongelovigen gaan naar de hel
  37:35 Ongelovigen worden gestraft
  37:82 Ongelovigen verdronken in de zondvloed
  37:127 Ongelovigen worden gestraft
  37:136 God doodde iedereen in Sodom
  38:2 Ongelovigen hebben niets om trots op te zijn
  38:3 God heeft veel ongelovigen vernietigd
  38:8 Andersgelovigen worden gestraft
  38:14 God heeft nog meer ongelovigen vernietigd
  38:26 Wie niet doet wat God zegt wordt gestraft
  38:27 Ongelovigen zouden denken dat het leven zinloos is
  39:8 Ongelovigen branden in de hel
  39:13 Wie God niet gehoorzaamd wordt gestraft
  39:22 Niet-moslims dwalen
  39:25 Wie voor de profeet leefden werden gestraft
  39:26 God vernederde niet-moslims ook tijdens hun leven
  39:32 Wie liegt over God (kan dat?) is onrechtvaardig en komt in de hel terecht
  39:54 Wie zich niet onderwerpt aan God wordt gestraft
  39:56 God heeft geneg tekenen gegevens, wie die niet ziet wordt gestraft
  40:60 Gebeden worden verhoord, maar wie niet bid gaat naar de hel.
  40:63 Wie geen tekenen ziet, is door God afgeleid
  40:70 Wie de koran verwerpt zal worden gesleept met boeien en kettingen in kokend water, en daarna in het vuur worden gegooid.
  40:76 Ongelovigen branden in de hel
  40:84 Geen genade voor de ongelovigen in de hel
  41:6 Andersgelovigen zijn schandalig
  41:19 De oren, ogen en huid van de vijanden van God zullen in de hel getuigenis afleggen
  41:27 Ongelovigen worden gestraft
  41:28 Ongelovigen branden in de hel
  41:40 Wie de tekenen van God niet ziet gaat naar de hel
  41:50 Ongelovigen worden gestraft
  42:16 Afvalligen worden gestraft
  42:26 Ongelovigen worden gestraft
  42:44 Ongelovigen zijn onrechtvaardig en branden in de hel
  43:36 Ex-moslims krijgen de duivel als metgezel
  43:88 Ongelovigen zullen hun dwaling gaan beseffen
  44:10 Ongelovigen zullen op de laatste dag omhult worden door een pijnlijke damp
  44:54 Gelovigen krijgen mooie meisjes, ongelovigen laaiend vuur
  45:7 Ongelovigen zijn leugenaars die een grote straf zullen krijgen
  45:11 Wie de tekenen van God niet ziet wordt gestraft
  45:31 Wie geen moslim wordt is arrogant
  45:32 Wie niet zeker is van de islam gaat naar de hel
  45:35 Wie de tekenen van God bespot brandt in de hel
  46:20 Ongelovigen branden in de hel omdat ze arrogant zijn
  46:33 Wie niet gelooft dat God doden kan laten herrijzen, brandt in de hel.
  47:1 Het werk van niet-moslims zal vruchteloos zijn
  47:3 Ongelovigen volgen een leugen
  47:4 In oorlog moeten ongelovigen vastgebonden worden in de nek worden getroffen. Martelaars die strijden tegen ongelovigen gaan naar het paradijs
  47:8 Het werk van ongelovigen is vruchteloos
  47:9 Ongelovigen haten God
  47:10 God heeft vroeger alle ongelovigen vernietigd.
  47:11 Ongelovigen worden niet beschermd
  47:12 Ongelovigen eten als vee en zullen in de hel belanden
  47:25 Het werk van ex-moslims zal vruchteloos zijn
  47:32 Het werk van ongelovigen zal vruchteloos zijn
  47:34 Ongelovigen worden niet vergeven door God
  48:6 Andersgelovigen hebben boze gedachten en zullen gestraft wordendoor God.
  48:13 Niet-moslims branden in de hel
  48:16 Wie niet wil vechten voor de islam gaat naar de hel.
  48:17 Wie zich van de islam afkeert, zal gestraft worden.
  48:25 God zal ongelovigen straffen
  48:28 God zal de islam laten zegevieren
  48:29 Moslims moeten hard optreden tegen ongelovigen.
  50:26 Wie in andere goden dan in God gelooft, zal gemarteld worden.
  51:10 Wie twijfelt over de Laatste Dag, gaat naar de hel.
  51:44 Wie een gebod van God overtreed kan door de bliksem worden getroffen en zich daar niet tegen beschermen.
  51:60 Ongelovigen gaan flink balen op de Laatste Dag
  52:7 Wie de islam heeft verloochend brand in de hel.
  52:18 Moslims gaan niet naar de hel, de rest wel.
  53:29 Negeer niet-moslims
  53:47 Niet-moslims branden in de hel
  54:34 De inwoners van sodom werden door stenen gestraft vanwege hun ongeloof
  55:43 Wie niet in de hel gelooft, zal erin tussen vuur en stoom rondjes lopen
  56:51 Ongelovigen gaan gif eten en kokend water drinken
  56:92 Wie de islam heeft verloochend brandt in de hel.
  57:13 Ongelovigen worden gestraft.
  57:15 Ongelovigen branden in de hel
  57:19 Niet-moslims gaan naar de hel.
  58:4 Ongelovigen worden pijnlijk gestraft
  58:5 Ongelovigen zullen worden gestraft
  58:8 Wie de profeet niet gehoorzaamt zal branden in de hel.
  58:14 Wie vrienden wordt met niet-moslims zal worden gestraft
  58:16 Wie bevriend is met niet-moslims gaat naar de hel.
  58:20 Wie God of de profeet tegenwerkt wordt vernederd
  59:2 God heeft de ongelovigen gestraft door hen uit hun huizen te zetten.
  59:11 Ongelovigen onder de ‘mensen van het Boek’ zijn leugenaars.
  59:13 Niet-moslims vrezen moslims meer dan God.
  59:17 Niet-moslims branden met satan in de hel.
  60:1 Wordt geen vrienden met niet-moslims
  60:9 Biedt geen vriendschap aan aan niet-moslims.
  60:13 Wordt geen vrienden met niet-moslims
  61:7 Liegen over God is het ergste wat je kan doen
  61:9 De islam zal zegevieren over alle andere godsdiensten.
  62:5 Joden die de wetten van de Torah niet naleven zijn ezels en krijgen geen steun van God .
  63:1 Joden zijn als aangeklede stukken hout, gereed om te branden, dit zijn uw vijanden.
  63:6 God zal de joden niet leiden.
  64:5 Ongelovigen werden vroeger gestraft, dus wees gewaarschuwd.
  64:10 Ongelovigen gaan naar de hel
  65:8 Vele steden zijn verwoest door God omdat ze niet volgzaam waren.
  66:9 De profeet moet ongelovigen bestrijden die naar de hel gaan.
  67:6 Ongelovigen gaan naar de hel.
  67:28 Ongelovigen wacht een pijnlijke straf
  68:8 Gehoorzaam geen niet-moslims
  68:15 Wie zegt dat de koran een fabel is zal gebrandmerkt worden op de neus.
  69:30 Ongelovigen worden geketend en in de hel geworpen.
  70:6 Ongelovigen worden gestraft
  71:1 Het volk van Noach werd gestraft
  71:26 Het nageslacht van ongelovigen is onzedelijk en ondankbaar.
  72:14 Wie zich niet onderwerpt aan de islam is brandstof voor de hel.
  72:17 Wie niet denkt aan God wordt gestraft
  72:23 Niet-moslims gaan naar de hel
  73:11 Ongelovigen krijgen zware boeien, vuur en verstikkend voedsel.
  74:9 De laatste dag zal niet makkelijk zijn voor ongelovigen
  74:31 Ongelovigen dwalen
  76:4 Ongelovigen branden in de hel
  76:24 Ongelovigen moet je niet gehoorzamen
  77:15 Ongelovigen gaan heel veel spijt krijgen
  78:21 Ongelovigen gaan kokend water en een stinkende vloeistof in de hel drinken.
  78:40 Ongelovigen zullen wensen dat ze stof waren geweest.
  79:36 Wie voor het leven kiest in plaats van de islam gaat naar de hel.
  80:41 Ongelovigen zijn slecht en branden in de hel
  83:10 Ongelovigen zullen op de Dag des Oordeels in de hel branden
  83:36 Ongelovigen worden gestraft
  84:21 Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf
  86:16 Ongelovigen krijgen een tijdje uitstel
  88:23 Ongelovigen en afvalligen worden gestraft
  89:11 God heeft ongelovige steden gestaft
  90:19 Ongelovigen zullen worden omringd door vuur.
  92:14 Wie de islam loochent brandt in de hel.
  95:4 God laat mensen zelf vervallen tot het allerlaagste.
  96:13 Zoek en verraad ongelovigen
  98:6 De Christenen en joden die de profeet niet erkennen zijn de slechtste der schepselen en gaan naar de hel.
  107:1 Niet-moslims verstoten wezen en laten de armen verhongeren
  113:4 Hekserij is slecht

 184. Me.myself.and.i zegt:

  Islam is Against Terrorism And The Islamic Legal Rulings On Terrorist Acts And Those Who Commit Them
  Filed under: Articles
  Friday, October 31 2008 – by IslamAgainstExtremism
  Key topics: Terrorism

  The following is a transcription of a live tele-link lecture given by By Shaykh Alee al-Hadaadee (Riyaadh, Saudi Arabia) to an audience in London organized by al-Athariyyah.
  The Lecture

  All praise is due to Allaah the Lord of everything He created and the peace and blessings of Allaah upon the best of Messengers, our Prophet Muhammad, whom Allaah sent to mankind as a mercy, and peace and blessings upon the family of the Prophet and his companions, and upon those who follow the guidance of the Prophet until the Day of Judgement.

  O my noble brothers, we heard the unfortunate news, which occurred yesterday in the city of London, relating to those explosions which took place which resulted in many people dying and many people being wounded. And there is no doubt that this is an unfortunate and sad affair and it’s even worse if these acts have been committed and carried out in the name of Islaam, because Islaam is free and far removed from these types of acts. It does not command with these types of activities, and Islaam is not pleased with the likes of these activities.

  Rather, Islaam prohibits the likes of these things. And Islaam is at war with these types of treacherous acts. And likewise, Islaam threatens a heavy punishment to those people who do these acts, in this life and the hereafter. Verily the true Islaam is that which has come in the Qur’aan (The book of Allaah) and in the Sunnah (The guidance of His noble Messenger). And not everything that is said to be Islaam is in actual fact considered part of the religion of Islaam.

  And this is to be returned to the Qur’aan and to the Sunnah. We find in both of them a clear warning against every type of transgression. Warning against transgressing against a Muslim and a non-Muslim.

  Allaah, the Most High, said:

  And do not kill those souls whom Allaah has prohibited unless [justified by] a due [legal] right
  And those souls that Allaah has prohibited, it is referring to the life of a Muslim. And it is referring to everyone who has an agreement with the Muslims, and likewise those non- Muslims who have been given right of safety by the Muslims.

  The Messenger of Allaah said, in an authentic hadeeth reported by imam al-Bukhari,

  Whoever kills a non-Muslim who has an agreement with the Muslims then he will not smell the fragrance of Paradise
  And this is a severe threat. That the Messenger of Allaah, Muhammad, threatened those people and he promised them; he promised those who kill non-Muslims, after an agreement has reached between them, that they will not enter Paradise on the Day of Judgement. And by this hadeeth we surely understand and get to know, we obtain with certainty, that these bombings, if committed by a Muslim, they have oppose the book of Allaah. And they have opposed the Sunnah of the Messenger.

  O my brothers, these types of activities will result in many evils and harmful effects.

  The first of them

  That transgressing against a person without any due right and taking a life without any right is a great crime.

  The Prophet said,

  A Muslim person will not cease to be clearly and correctly upon his religion as long as they do not spill blood which is impermissible for them
  The second affair

  That these types of activities enforce the breaking of a contract. For example the Muslim who has entered into Britain. He has made an agreement and a promise that he will preserve the security and the safety in that land and that he will not transgress against anyone without due cause. So these filthy activities of terrorism involve breaking a contract and an agreement one has made.

  And Allaah says in His Noble book,

  O you who believe, fulfil your covenants
  And Allaah said,

  Fulfil the covenant of Allaah
  And the Messenger of Allaah, Muhammad warned against treachery and deception. The Messenger of Allaah said that the one who breaks his covenant or contract and is deceitful that Allaah, the most High, will expose him upon the Day of Judgement. And Allaah will make him known on the Day of Judgement amongst all of the creation, that he was deceitful.

  The third issue

  That these types of crimes involve great oppression. And oppression is from the greatest of all sins.

  In the authentic collections of al-Bukhari and Muslim, the Prophet said,

  Oppression is darkness on the Day of Judgement
  And in the authentic collection of Muslim, the Prophet Muhammad said,

  Allaah, the Most High, said, "O my servants, I have made oppression upon myself something impermissible and I have made it impermissible for you to oppress one another. So do not oppress one another (meaning that some of you should not oppress others)"
  Our religion of Islaam prohibits transgression and oppression. It prohibits oppression even if this transgression is against someone that we hate. It is still impermissible. We have to be just when dealing with everyone.

  Allaah, the Most High, said,

  And do not let the hatred of a people cause you not to be just. Be just, because it is closer to piety
  And the meaning of this noble verse: If you and another individual hate one another, it is still not permissible to oppress him or transgress against him. And it is not permissible to oppress him; rather it is obligatory that you deal with him justly. It is obligatory upon an individual to still fulfil their covenant or contract that he has with them, even if you hate them.

  The fourth affair

  That these types of crimes and activities distort the true image of Islaam. And this is in reality oppression. Oppression to Islaam and the Muslims, because the people now, at this point, if it is said to them that these bombings are from Islaam, then it will result in the people hating Islaam. And they will hate the Muslims. And they will run away from Islaam. And they will have a feeling towards Islaam of enmity and rancour. Likewise these crimes involve lying upon Allaah and lying upon the Messenger.

  It is obligatory upon the Muslims, all of them, that they honour their agreements, and they honour their contracts, and that they speak truthfully when they speak. The true Muslim is not treacherous, and he is not deceitful, and he does not lie, and he does not oppress. This is what Islaam teaches and this is something this is clear from the religion. As for those activities such as bombing and what is similar, they distort the true religion of Islaam and they ascribe to Islam which in reality is not from it. Because verily the true Muslims, those who understand the reality of the religion of Islaam, in every place, they hate and reject and they criticise these criminal acts and they warn against them. And they warn against those people who call to these acts.

  And the Muslims in every place feel sorry and sad when they hear about the affairs of these criminal activities no matter where they occur or happen upon the earth. Whether it takes place in the Muslim world or whether it takes place in other than the Muslim world. And our scholars have clarified and clearly explained, with clear clarifications which are strong and emphatic, that these types of acts are not from Islaam. And the scholars in truth they should be returned to.

  The scholars in truth they should be returned to and they are those people to whom we should always turn back. We should return back to them to understand the rulings of Allaah, the One who is free from all imperfections. Because the scholars possess knowledge. Knowledge which allows them to differentiate between that which is truth and that which is falsehood. And they can distinguish between that which is from the religion of Islaam and that which is not. And we are delighted and happy with what occurred today, when we heard from the mufti of Saudi Arabia, his eminence the Shaykh Abdul Azeez Aal ash-shaykh (May Allaah the Most High who is free from all imperfections preserve him). The Shaykh issued a clarification which has been spread through the media, through the media outlets here in Saudi Arabia.

  The Shaykh, his eminence, criticised and detested those explosions which occurred in London. And the Shaykh explained that Islaam is free of these of these activities. So may Allaah reward the Shaykh, the mufti of Saudi Arabia, with good. And we ask Allaah, the Most High, that He grants all of the Muslims success to understand the Book of Allaah, and to understand the Sunnah of the Messenger of Allaah. And that Allaah grants them success and allows them to implement the religion of Islaam in the correct manner, how it should be implemented.

  Far away and distant from extremism and far away from fanaticism, the true religion of Islaam is a religion of mercy, a religion of justice and a religion that commands that the contracts be fulfilled and kept. The religion of Islaam is not a religion that allows lies, it is not a religion that is barbaric and it is not a religion of treachery.

  So my brothers, this is the real Islaam that we have explained to you today. And we say that those who did these crimes and took part in these explosions and these people who have caused Islaam to carry the burden of their crimes, in reality they have not harmed anyone but themselves. Because the religion of Allaah and the true Muslims are free from these actions, from these barbaric crimes. And I ask Allaah, the Most High, that He preserves the security and safety, and that Allaah preserves the state of contentment. I would suffice with what I have said. And the salaat and the salaam of Allaah upon our Prophet Muhammad.

  Questions and Answers

  Question. What is the Islaamic punishment for those who take part in these crimes?

  Answer. Allaah, the Most High, said,

  Those who are at war with Allaah and His Messenger and spread corruption in the earth; they will be killed, or they will be hung, or their hands and their legs will be cut off, or they will be exiled from the land
  Those people who are caught or take part in these activities, like bombings, which take innocent lives their punishment is death. Because they are individuals who spread corruption in the society. They are not allowed to remain. That is why Allaah commanded that the people who do these types of acts be killed. And if they do not repent from these types of acts then in the hereafter is waiting for them a severe torment.

  Question. How do we act with those people who rejoiced at yesterdays events?

  Answer. No-one would be happy with these occurrences except one who is severely ignorant. The one who is ignorant of the true understanding of Islaam, he is the only one who would be pleased with the likes of these activities. Allaah does not like oppression and the Messenger Muhammad did not like oppression. Likewise the believers from the Muslims, they hate any type of oppression and they do not rejoice when it appears.

  What right does anyone have to kill innocent people who are in a state of security? And what right do the people have to kill innocent women who likewise believe they are in a state of security? And what right do the people have to kill innocent children who are likewise in a state of security? Those who board the car or that which is similar, and the trains, and these people walk in the streets, and they seek their daily needs. These people, what right does anyone have to kill them.

  They haven’t committed any crime that warrants this type of atrocity. So the one who is happy at the like of this occurrence either they are extremely ignorant or they are people who love transgression are oppression. And they love barbaric acts. And we ask Allaah that he guides them and he rectifies their state. And Allaah knows best.

  Source: Al-Athariyyah.Com

 185. thera zegt:

  Jee, zijn hier de debatdeskundigen bezig? Joanna heeft simpelweg gelijk, de stelling dat alle terroristen moslims zijn is pertinent, en bewezen, niet waar.

 186. Mephisto zegt:

  @Ruud: die landen hebben toch ook te maken met veel meer onvrede onder de bevolking?
  En op de man af: die heeft u niet.

 187. H. Numan zegt:

  U gaat aan de essentie van het probleem voorbij, want u probeert het probleem te bagatelliseren met cijfertjes.

  Separatisten willen zich afscheiden van een land. Ze willen de samenleving niet hervormen volgens hun ideaal.
  Rechts extremisme bestaat nauwelijks.
  Links extremisme bestaat nog steeds maar verliest veld. Grotendeels omdat het communisme na de val van de Muur haar geloofwaardigheid heeft verloren.

  Het mohammedanisme streeft naar wereldheerschappij, net zo openlijk als Hitler dat destijds deed.
  Het aantal aanslagen is mogelijk gering, maar ze hebben enorme invloed. De aanslag op New York was slechts 1 aanslag. Er vielen wel rond de 4000 doden.

  Een heel groot deel van mohammedaans terrorisme wordt weggepoetst als zijnde ‘jongeren met een probleem’. Die terreur telt dus niet mee. Een andere vorm van terreur is het eisen van religieuze rechten via onze rechtbanken. Dat is ook terreur, maar dat zal je in de cijfers niet aantreffen.

  Er is dus geen sprake van een mythe, maar realiteit.

 188. E.T. zegt:

  Een vraag die ik hier niemand heb zien stellen maar wat in mijn ogen een basis vraag zou moeten zijn voor dit hele blog is, wie is een terrorist?
  Pas als je die vraag beantwoord hebt, kan je aanslagen gaan zitten vergelijken of kijken waar je de meeste terroristen tegen komt.

 189. Frank S zegt:

  Je had eerst het terrorisme (WTC 1, uss cole, Kenia, 9/11), daarna conflicten in Afghanistan, Irak, Pakistan en Jemen en niet andersom.
  Terugtrekking zal dan ook niet helpen daar de islamisten vechten voor islamitische vrede welke bereikt is zodra de wereld islamitisch is.

  Met de heisa en doodsbedreigingen rond de Franse Jodenimam weten we ook weer dat gematigde moslims toch wat minder gematigd zijn dan wenselijk.

 190. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Kijk hier een argument dat de Westerling een nazi is en niet over terrorisme kan zeiken:

  Twee dagen geleden verscheen Blair voor de camera’s en beweerde dat hij geloofde dat er een kans bestond dat Saddam massavernietigingswapens aan terroristen had kunnen geven. Als gevolg daarvan had Blair de vrijheid om een berg Irakezen uit te roeien. En hij zou het opnieuw doen. In een normale wereld zou er één of meer van de onderstaande dingen gebeuren:

  (1) Het commissiehoofd springt over de tafel en mept Blair direct op zijn bek.
  (2) Het commissiehoofd vliegt zoals Bruce Lee over de tafel en met een dodelijke karateslag steekt zijn vingers door de ogen van Blair, direct in zijn hersenen.
  (3) De commissieleden pakken Blair bij zijn ledematen en vierendelen hem op staande voeten.
  (4) Een leger verpleegsters, in korte blanke rokjes, met rode lippen en grote borsten, stormt naar binnen, grijpt Blair, bindt hem vast aan een ijzeren bed en geven hem elektroshocks zoals in “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”
  (5) Een leger ME-ers, in harnas, stormt naar binnen en zet Blair op vlucht naar Guantanamo.
  (6) Vijftig miljoen woedende Britten steken het gebouw in de fik en verspreiden de as in de Thames.
  (7) Blair krijg een eerlijk proces en belandt in Scheveningen

  Maar geen van deze dingen is gebeurd en waarom niet? Blijkbaar vindt de Westerling niet dat het een monstrueus argument is om te zeggen dat als jij gelooft dat het mogelijk is dat een terroristische aanslag plaatsvindt met mvw, je vrij bent om een berg gekleurde mensen ergens in de derde wereld uit te roeien. Dit vindt de Westerling een mogelijk argument.

  Tegelijkertijd vindt de Westerling het raar als iemand zegt dat als Pietje in Londen een berg kleurlingen mag uitroeien, mag Pietje uit Saudi-Arabie ook een berg mensen in Londen uitroeien. Als het voldoende voor Pietje in Londen is om het te geloven dat hij ermee levens kan redden of zichzelf verdedigt, dan is het ook voldoende voor Pietje in Saudi-Arabie om te geloven dat hij zichzelf verdedigt of levens redt. Er is geen enkel verschil tussen het geloof van Pitje in Londen en het geloof van Pietje in SA. Toch mag Blair van de Britten zoiets doen, maar Bin Laden niet.

  Maar waarom ziet de Westerling niet de absurditeit van het nahouden van dergelijke gedachten? Hier zijn slechts twee mogelijkheden:

  (1) Bij de geboorte van elke Westerling komt een hersenchirurg langs en verwijdert driekwart hersenen van elke geboren Westerling.
  (2) De Westerling houdt bewust een misdaad in stand omdat hij er van profiteert.

  Nou weten we dat (1) niet waar is en de enige wat er over blijft is (2). Dus het zeggen dat Blair’s argument een mogelijk argument is, zonder tussenkomst van een rechter, en dat een terrorist geen vrijheid heeft om aanslagen in Londen te plegen, is niets anders dan een monstrueuze misdaad aan anderen proberen te verkopen. Dus de Westerling is een nazi. QED.

  P.S. En de kleurlingen zullen zeker niet in dergelijke charlataneries trappen.

 191. Frank S zegt:

  Kwam deze column tegen over maarzeggers, waarvan dit blog een exemplarisch voorbeeld is:
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2010/01/30/hoedt-u-voor-de-maarzeggers/#more-46319

 192. The_Saint zegt:

  Goh..zal jij even blij zijn de deksel weer even te hebben opgelicht…..

 193. Satuka zegt:

  Johanna_nouri 30-01-2010 23:50

  == @ Satuka 30-01-2010 23:19

  Merkwaardig trouwens dat je mijn algemene boodschap over nazi’s geen reden voor reageren vindt, terwijl ik me ook daar richt tot iedereen. En dat is nu precies wat ik bedoel. Slaap lekker! ==

  Goedemorgen Johanna,

  ik kan me voorstellen dat je het gemist hebt tussen alle herrie, maar lees toch de eerste zin van mijn reactie van 30-01-2010 22:42 nog maar even.

  Dus wat bedoelde je nu precies?

 194. Catharina Anna Maria van Vliet zegt:

  @Johanna: Goed blog! En blijkbaar heb je een teer punt geraakt …..

 195. Satuka zegt:

  Mihai, goedemorgen.

  @Satuka

  Nou stel je voor dat je in de Derde Wereld bent.

  Je denkt dat er een misdaad plaats vindt, waarbij jouw leven miserabel is, of zelfs in gevaar. Jij weet dat er een opdrachtgever is, zoals Bush, maar die is onaanraakbaar. En je weet dat er een heleboel Amerikanen bestaan, die voor een gedeelte meeprofiteren met Bush. Zij zijn persoonlijk niet verantwoordelijk door de anonimiseringswerking van de democratie. Zou je je niet het volgende afvragen: “Waarom zou dat mijn probleem zijn en niet het probleem van de Amerikanen? Immers de misdaad blijft bestaan slechts door hun medewerking. Zij kunnen het stoppen. Zij profiteren ervan, tenminste indirect.”

  Ik denk dat de wereld een soort communiceerde vatensysteem is. Een probleem kan verplaatst worden van de slachtoffers van een misdaad naar diegenen die er iets aan een misdaad contribueren of er niets aan doen om het te stoppen, enige macht hebben om het te stoppen en ervan profiteren. Dus de slachtoffers van de misdaad zijn vrij om het probleem naar de Westerlingen te verplaatsen door aanslagen te plegen. De Westerlingen, als ze geen aanslagen leuk vinden, kunnen altijd hun regering onder druk zetten om rechtbanken in leven te roepen waar de machtelozen kunnen stappen en hun probleem voorleggen.

  Het is daardoor absurd om van de machtelozen te eisen dat ze geen aanslagen plegen. Je kunt van niemand eisten dat hij sterft, zolang je hem niet een rechtbank ter beschikking stelt, waar hij/zij zijn gelijk kan halen. ==

  Ik eis niet dat hij sterft. Ik eis ook niet dat hij “geen aanslagen pleegt”. Ik eis dat hij zich specifiek op de aanvallers en de schuldigen richt. Dat die goed beschermd zijn lijkt me nog geen reden om dan maar de omstanders te vermoorden omdat die eventueel misschien genieten van onverdiende voordelen en/of hun morele plicht verzaken. Op beide zaken staat volgens mij geen doodstraf.

  Zie wat collectieve schuld betreft nogmaals mijn analogie met de inbreker (of maak er een roofmoordenaar van, dat is misschien een betere vergelijking) en zijn omgeving in mijn reactie van 30-01-2010 22:42.

  Waarom zou die moordenaar alleen mijn probleem zijn en niet dat van zijn ouders, de buren, de mensen die op de verkeerde partij hebben gestemd en last but not least.. de staat? Allemaal mensen die niet genoeg hebben gedaan om te voorkomen dat de roofmoordenaar een roofmoordenaar werd…

  En wat te denken van omstanders bij een verdrinking die niet reageren. Waarom zou het alleen het probleem zijn van die ouders en de nabestaanden? Weet je wat? Laten we al die omstanders ook verdrinken… hadden ze maar genoeg moeten doen.

  Waarom zou je van een westerling kunnen eisen dat hij zegt “blaas me maar op want ik geniet van onverdiende voordelen en ik doe niet genoeg om jou te helpen”?.

  En dan kom je dus in een situatie terecht waarin niemand zich meer aan de regels houdt en dus het recht van de sterkste geldt.

  En nogmaals de vraag.. waar heeft deze tactiek geholpen en tot het gewenste resultaat – een meer rechtvaardige wereld –geleid? Ik ben echt reuze benieuwd.

  Nee Mihai, jij – en alle mensen die zo radicaal denken – stellen mensen voor een vals dilemma, en dan ook nog eens zonder ook maar enig bewijs aan te voeren voor de effectiviteit van die tactiek.

  En wat te denken van moslims die andere moslims opblazen omdat ze van een andere stroming binnen de islam zijn? Dat geldt voor veruit de meeste aanslagen buiten de westerse wereld. Lang niet alleen in Irak en Afghanistan, zoals uit de lijsten achter de link die ik in mijn eerste reactie gaf moge blijken.

  Daaruit blijkt toch dat die tactiek echt niet alleen tegen het westen gebruikt wordt, of tegen machtshebbers waar het ‘recht’ niet op een andere manier gehaald kan worden? Sterker nog, er kan een argument gegeven worden dat die paar aanslagen die dan ook echt in het westen zijn gepleegd eerder een boodschap zijn aan de moslims, dan aan het westen. Het gaat in veruit de meeste gevallen om fundamentalistische gelovigen die ook in eigen gelederen geen rechtvaardigheid kennen, of mensen die onrecht is aangedaan door hen “een rechtbank ter beschikking stellen” om hun recht te halen.

  == Bijvoorbeeld Amerika heeft bewust het watersysteem in Irak vernietigd om ziektes op grote schaal te veroorzaken, om een opstand tegen Saddam te veroorzaken. == Heeft dus ook niet geholpen.. niet waar? En hoe machtig is de VS nu eigenlijk? Ze maken wel een hoop kapot, maar echt grip op de situatie krijgen ze niet. Ze zijn al zeven jaar bezig in Irak en nog wil het maar niet “lukken”.

  En in Irak.. al die verzetsstromingen zouden van de democratie gebruik kunnen maken om aan de macht te komen en dan het vertrek van de Amerikanen te eisen. In plaats daarvan proberen ze die continu omver te werpen en zelf de macht te verwerven met geweld. En de haat tegen de VS mag dan groot zijn, als die straks vertrokken is komt de onderlinge haat nog meer boven…

  En dan?

  En is dat ook allemaal de schuld van het westen en alle westerlingen die van onverdiende voordelen genieten en/of hun morele plicht verzaken?

  Ik denk echt dat er veel meer factoren meespelen dan wat het westen doet. Niet om de westerse misdaden goed te praten want die zijn zeker medebepalend, maar om nu alle schuld bij hen te leggen getuigt niet alleen van radicaal zwart/wit denken, maar – ogenschijnlijk paradoxaal genoeg – ook van een gigantische zelfoverschatting.

  Allemaal iets te veel eer.. welke kant je ook op denkt.

  Hoe maakbaar is de wereld?

 196. An van den burg zegt:

  Satuka.

  =======Ik eis niet dat hij sterft. Ik eis ook niet dat hij “geen aanslagen pleegt”. Ik eis dat hij zich specifiek op de aanvallers en de schuldigen richt. Dat die goed beschermd zijn lijkt me nog geen reden om dan maar de omstanders te vermoorden omdat die eventueel misschien genieten van onverdiende voordelen en/of hun morele plicht verzaken. Op beide zaken staat volgens mij geen doodstraf.=====

  Wie zijn/haar regering niet wegstemt en/of de straat op gaat om te protesteren, is altijd medeschuldig aan wat deze regering doet! Moet ik b.v. Verhagen opblazen? Verhagen heeft als minister van Buitenlandse zaken veel macht. Hij is een Havik in de oorlogspolitiek. Ik kan hem niet opblazen en/of voor een rechter slepen. Maar ieder die zonder protest deelneemt aan "nieuwe verkiezingen" is medeschuldig aan de misdaden die Verhagen in de NATO opwerpt; hij spreekt namens het Nederlandse volk!

  An.

 197. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Satuka

  ==Ik eis niet dat hij sterft. Ik eis ook niet dat hij “geen aanslagen pleegt”. Ik eis dat hij zich specifiek op de aanvallers en de schuldigen richt. Dat die goed beschermd zijn lijkt me nog geen reden om dan maar de omstanders te vermoorden omdat die eventueel misschien genieten van onverdiende voordelen en/of hun morele plicht verzaken. Op beide zaken staat volgens mij geen doodstraf.==

  Je hebt mijn blog "Democracy as ultimate alibi" alweer niet gelezen. http://mihai.punt.nl/index.php?r=1&id=458845
  Anders zou je de absurditeit van je stelling inzien. Stel dat ik een paar Joegoslaven inhuur om je te vermoorden en je bezittingen terug te nemen. Ik geef die Joegoslaven zoveel pantsers en beveiliging dat jij er niks tegen kan doen. Maar je kan mij opblazen. Daarna roep ik dat je niet mij moet opblazen maar de Joegoslaven, want zij doen de misdaden. Dat is absurd.

  Op dezelfde manier schept de Westerling de democratie als misdaadorganisatie. De macht wordt gedelegeerd aan de regeringen die het meest roven, omdat zij de grootste welvaart produceren. De westerling doet alsof hij slechts reageert op het economische beleid, op wat hij in zijn portemonnee ziet van de regering. Daarmee snijdt de Westerling zogenaamd het causale koord tussen zijn stemgedrag en de misdaad. Maar de Westerling beloont niet de regering voor minder misdaden plegen, bestraft niet de regering voor meer misdaden plegen. Kijk de vier b-huurlingen Bush, Blair, Berlusconi, Balkenende lopen nog steeds vrij rond. De Westerling is diegene die de huurlingen een baan geeft, onschendbaar maakt, door hun gedrag de misdaad belonen, van de misdaad profiteren. Het is daardoor absurd om van de derde werelders te eisen dat zij slechts tegen de onschendbare huurlingen reageren. Daar trappen ze niet in.

 198. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Satuka

  ==Sterker nog, er kan een argument gegeven worden dat die paar aanslagen die dan ook echt in het westen zijn gepleegd eerder een boodschap zijn aan de moslims, dan aan het westen. Het gaat in veruit de meeste gevallen om fundamentalistische gelovigen die ook in eigen gelederen geen rechtvaardigheid kennen, of mensen die onrecht is aangedaan door hen “een rechtbank ter beschikking stellen” om hun recht te halen.==

  Lees wat ze zelf zeggen:

  Al Zawahri addresses Western nations in a new video
  9/1/2005 11:00:00 PM GMT

  Al-Qaeda second in command Ayman al-Zawahri warned Western countries they
  might face attacks like July strikes on London, in a videotape aired by an
  Arab satellite news channel which also showed what the channel said was one
  of the London bombers.

  "Until we feel security you will be our targets and until you stop the
  bombing, gassing, imprisonment and torture of my people we will not stop
  this fight. We are at war and I am a soldier," said Mohammad Sidique Khan in
  a videotape aired by an Arab TV channel on Thursday.
  "The lands and interests of the countries which took part in the aggression
  against Palestine, Iraq and Afghanistan are targets for us," Al Zawahri said
  in the same tape broadcast by the channel.

  "Just as they made rivers of blood flow in our countries, we will make
  volcanos of anger erupt in their countries," he added.

  Speaking in English with a northern accent, the man, whom the channel said
  is Mohammad Sidique Khan stated that he and "thousands like me have forsaken
  everything for what we believe in. Our driving motivation does not come from
  tangible commodities that this world has to offer."

  "Our words are dead until we give them life with our blood," he said.

  "Your democratically elected governments continue to commit atrocities
  against my people over the world.
  Addressing Western countries, Khan said "their support makes you directly
  responsible".

  The British authorities claims that Sidique Khan, British of Pakistani
  origin, was one of the four bombers responsible for July 7 attacks that
  rocked London.

  "We warned you (before), but it seems you want us to make you taste death in
  all its horror," Al Zawahri told "the people of the crusader alliance" led
  by U.S. President George W. Bush and British Prime Minister Tony Blair.

  "Taste some of what you made us taste," he said.
  "Blair has brought disaster to his people in the middle of their capital,
  and he shall bring more."

  "He is continuing to exploit the heedlessness and negligence of his people,"
  he said.

  Al Zawahri described London bombings as a "slap" for the British Prime
  Minister’s policy, saying that these operations had "taken the battle to the
  enemy’s land."

  The British government declined to comment on the video.

  "We’re not commenting on any aspects of the video," said a spokeswoman for
  the Foreign Office.

  Ayman Al Zawahri, who has a 25-million-dollar bounty on his head, appeared
  in a videotape aired by the same channel earlier this month, threatening the
  U.S. and UK with attacks and warning their public against their leaders’
  policies.

  He said that Britain and the U.S. risk losing thousands of lives if they do
  not withdraw their troops from Iraq or end the Israeli occupation of
  Palestinian.

 199. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Satuka

  ==En in Irak.. al die verzetsstromingen zouden van de democratie gebruik kunnen maken om aan de macht te komen en dan het vertrek van de Amerikanen te eisen. In plaats daarvan proberen ze die continu omver te werpen en zelf de macht te verwerven met geweld. ==

  Begging the question. Je veronderstelt dat er democratie in Irak is. In feite is geen van de verkiezingen tot nu toe vrij verlopen onder de Amerikaanse bezetting.

  "Ban on 500 election candidates threatens Iraq’s progress"
  http://www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100121/FOREIGN/701209859/1002/foreign

 200. Satuka zegt:

  Goedemorgen MMI,

  == me.myself.and.i 30-01-2010 23:41
  @Satuka,

  Ik kan ook zeggen dat de mens een cavia is, alleen wat groter. De grap is namelijk dat mensen cavia’s lief en knuffelig vinden en ratten associeren met ziekte en dood. Dus enig satanisch gevoel voor humor kun je me niet ontzeggen, maar ja, als je naar muziek van de duivel luistert….. :-)
  http://www.youtube.com/watch?v=Wo135x... ==

  ;))).

  == Om je vraag dan maar heel concreet te benatwoorden: de grens ligt bij mij als je ophoudt mensen als mens te zien, maar ze gaat indelen op ras, sexuele geaardheid, en wat dies meer zij,en nog erger, ze daar ook op afrekent. ==

  ik kan me vergissen, maar volgens mij hebben we het nu over terrorisme. Johanna weerlegt de stroman dat alle terroristen moslims zijn, maar laat de aanslagen buiten Europa buiten beschouwing, en dus ook die aanslagen die door islamitische stromingen onderling worden gepleegd (waarbij overigens olie ook nog wel eens een rol wil spelen, zoals in die ene provincie in Irak waar voornamelijk soennieten (of juist shiiten hou me ten goede) wonen en waar de meeste olie in de grond zit). Dat lijkt me wel degelijk relevant. Zeker voor de kosmopoliet die zichzelf als wereldburger beschouwt (wat overigens nog niet uitsluit dat je je niet ook Nederlanders, Marokkaan, Irakees, Chinees, Amerikaan, christen, moslim, athëist, agnost en wat diens meer zij kunt voelen, kwestie van verzamelingen en deelverzamelingen, maar dat terzijde).

  Mihai haalt er weer heel wat ander bij. Hij vindt terroristische aanslagen tegen burgers in bepaalde gevallen legitiem en dan met name tegen het westen omdat er geen andere manieren zijn om het westen ter verantwoording te roepen en iedereen die niet genoeg doet om het onrecht te bestrijden en meegeniet van onverdeelde voordelen even schuldig is.

  Ik kan me trouwens vergissen maar volgens mij zouden o.a. Nederland en GB wel voor het internationaal gerechtshof kunnen worden gedaagd. Liggen er al aanklachten eigenlijk?

  Maar… het gaat hier dus om denkbeelden en de handelingen die op grond van die denkbeelden worden verricht.

  Misschien mis ik iets, maar waar o waar komen de grenzen op het gebied van ras, seksuele geaardheid “en wat diens meer zij” in dit verhaal precies kijken? En wie wordt waarop afgerekend?

  == Ik denk dat iedereen het met me eens is dat het ultieme hellende vlak het vervangen van algemene wetenschap door stereotypen is.
  Voor iedereen verplicht huiswerk: fora.tv/2009/04/15/Evolution_o… ===

  Geprobeerd te openen maar mijn browser liep er op vast. Straks nog maar eens proberen.

 201. Satuka zegt:

  @ Mihai Martoiu Ticu 31-01-2010 10:17
  == Je hebt mijn blog "Democracy as ultimate alibi" alweer niet gelezen. mihai.punt.nl/index.php?r=1&id… ==

  Inderdaad… nog steeds niet. Ik begrijp de relevantie ook niet in verband met de opmerking die je hier citeert.

  == Anders zou je de absurditeit van je stelling inzien. Stel dat ik een paar Joegoslaven inhuur om je te vermoorden en je bezittingen terug te nemen. Ik geef die Joegoslaven zoveel pantsers en beveiliging dat jij er niks tegen kan doen. Maar je kan mij opblazen. Daarna roep ik dat je niet mij moet opblazen maar de Joegoslaven, want zij doen de misdaden. Dat is absurd. ==

  Stroman. Ik stel wel degelijk dat de opdrachtgever ook mag worden aangevallen. En dat je je tegen directe aanvallers mag verdedigen. Wanneer ga je nu eens in op mijn argumenten in plaats van iedere keer het zelfde verhaaltje met nieuwe spelers te vertellen?

  == Op dezelfde manier schept de Westerling de democratie als misdaadorganisatie. De macht wordt gedelegeerd aan de regeringen die het meest roven, omdat zij de grootste welvaart produceren. De westerling doet alsof hij slechts reageert op het economische beleid, op wat hij in zijn portemonnee ziet van de regering. Daarmee snijdt de Westerling zogenaamd het causale koord tussen zijn stemgedrag en de misdaad. Maar de Westerling beloont niet de regering voor minder misdaden plegen, bestraft niet de regering voor meer misdaden plegen. Kijk de vier b-huurlingen Bush, Blair, Berlusconi, Balkenende lopen nog steeds vrij rond. De Westerling is diegene die de huurlingen een baan geeft, onschendbaar maakt, door hun gedrag de misdaad belonen, van de misdaad profiteren. Het is daardoor absurd om van de derde werelders te eisen dat zij slechts tegen de onschendbare huurlingen reageren. Daar trappen ze niet in. ==

  Er zijn ook westerlingen die nooit voor die regeringen hebben gestemd en – wat ik al vele malen heb gesteld – zelf ook niet genoeg macht hebben om de situatie te veranderen. Democratie is maar een beperkt middel en zeker geen garantie voor rechtvaardigheid. Het schept wel een kans. En die kans neem je weg als je onschuldige mensen gaat vermoorden. Die hebben immers ook geen kans meer om zichzelf te verdedigen?

  Shit weet je.. ik blijf mezelf herhalen.

  Daar ga ik nu mee ophouden.

  Een prettige dag nog.

 202. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Satuka

  ==slamitische stromingen onderling worden gepleegd (waarbij overigens olie ook nog wel eens een rol wil spelen, zoals in die ene provincie in Irak waar voornamelijk soennieten (of juist shiiten hou me ten goede) wonen en waar de meeste olie in de grond zit).==

  • Forty-five per cent of Iraqis believe attacks against British and American troops are justified – rising to 65 per cent in the British-controlled Maysan province;
  • 82 per cent are "strongly opposed" to the presence of coalition troops;
  • less than one per cent of the population believes coalition forces are responsible for any improvement in security;
  • 67 per cent of Iraqis feel less secure because of the occupation;

  • 43 per cent of Iraqis believe conditions for peace and stability have worsened;
  • 72 per cent do not have confidence in the multi-national forces.
  http://www.spinwatch.org/component/content/article/178-latin-america/2060–secret-mod-poll-iraqis-support-attacks-on-british-troops

 203. Ruud Zweistra zegt:

  Waarmee dit alles valt samen te vatten tot:

  Multiculturalist doet dwaze uitspraak.

  De uitspraak wordt weerlegd.

  De multiculturalist blijft stompzinnig doorkakelen.

  Het ene deel van de overige multiculturalisten valt de spreker zwijmelend in de armen.

  Het andere deel haalt er Amerika bij en alle oorlogen en misdaden sinds Atilla de Hun, en maakt de critici en gezond verstand gebruikende medediscussianten (vaak beperkt tot enkelvoud) uit voor nazi’s.

  Waarna we een week of wat later weer vrolijk van voren af aan beginnen.

  Met dank aan Ina Dijstelberge, Maria Trepp, Marius van Artaaa, Johanna Nouri, Hydra van Kan, en hun talloze fans en medestanders.

  Dus:
  Vindt u ook dat islamitisch terrorisme wel mee valt, dat de islam de Verlichting is, dat Nederlanders discriminerend en crimineel zijn, dat iedere Marokkaan, Turk, Somaliër of andere buitenlander recht heeft op een verblijf in Nederland inclusief gratis huis en uitkering, dat als het vol wordt Nederlanders desnoods maar moeten verhuizen, dat als er problemen zijn of komen met deze immigranten, die veroorzaakt zijn door Geert Wilders, dat Amerika of het westen de schuld is van de armoe van de hele derde wereld, dat alle culturen gelijk zijn inclusief die van de nazi’s, dat alle mensen gelijk zijn inclusief Adolf Hitler, enzovoort, enzovoort, enzovoort,

  Kom dan naar het Volkskrant weblog.

  U zult er met open armen ontvangen worden.

  P.S.
  Dat de Aarde plat is, zetten we vanaf nu in de schoolboeken, want dat staan in de koran, en we willen die mensen niet voor het hoofd stoten, want ze hebben het al zo moeilijk sinds ze naar Nederland zijn ontvoerd.

 204. Satuka zegt:

  Nou nog even dan..

  == Mihai Martoiu Ticu 31-01-2010 10:35
  @Satuka

  ==En in Irak.. al die verzetsstromingen zouden van de democratie gebruik kunnen maken om aan de macht te komen en dan het vertrek van de Amerikanen te eisen. In plaats daarvan proberen ze die continu omver te werpen en zelf de macht te verwerven met geweld. ==

  Begging the question. Je veronderstelt dat er democratie in Irak is. In feite is geen van de verkiezingen tot nu toe vrij verlopen onder de Amerikaanse bezetting.

  "Ban on 500 election candidates threatens Iraq’s progress"
  http://www.thenational.ae/apps/pbcs.d... ==

  En wie heeft die blacklist opgesteld?

  En wie protesteren daartegen?

  “Since Sunday the United States and United Nations have been pushing for a postponement of the blacklisting until after the elections, an effort to forestall what is threatening to turn into a complete political meltdown.”

  En

  “Demands for a postponement were, however, far from universally supported. Powerful Shiite parties insisted the ban was fair and must be enforced, leaving little room for compromise and no indication of how the crisis will be resolved.”

  En

  “Mr al Hassani accused those opposed to the candidate ban of following a sectarian agenda, saying they wanted to restore Sunni power to a country with a Shiite majority."

  En

  “Iraq has its constitution and what is happening is in accordance with the laws,” he said. “We do not need outside intervention on this issue. This is a matter for Iraq. Excluding these candidates is a significant step forwards in Iraq’s political process and will ensure that the next parliament is clean.””
  Voorzover ik het begrijp zijn de VS en de VN dus tegen die ban – of in elk geval voor uitstel ervan en bepaalde stromingen die het niet zo hebben op democratie juist voor.

 205. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Satuka

  The Election In Iraq:

  February 13, 2005 By Edward Herman

  The Earlier Demonstration Elections

  In our 1984 book Demonstration Elections: U.S.-Staged Elections In The Dominican Republic, Vietnam, and El Salvador, Frank Brodhead and I stressed that such elections were mainly designed to placate (and mislead) the home population of the United States rather than to decide anything important in the countries in which the election was held. In each of the earlier cases the election did help consolidate the power of the U.S.-chosen leaders, but its most important function was to demonstrate to the U.S. public that we were on the right track in the occupied countries, helping them on the road to democracy. The fact that the peoples there came out and voted was interpreted as proof that they approved our occupation and wanted us to stay and finish the job. And in Vietnam and El Salvador the United States stayed on and managed a great deal more destruction and killings.

  We also called attention to the fact that there was a sharp difference between what the voters allegedly wanted out of the election and what they got. In both Vietnam and El Salvador the public was reportedly eager for peace, according to U.S. news reports. However, the point of those elections was to strengthen the authority of political elements that were completely geared to further war, in accord with U.S. official demands, and further war is what ensued. Thus the elections yielded a result in contradiction to the apparent goals of the voters.

  Another theme of the book was the failure of those demonstration elections to meet accepted standards that make elections truly free, including: freedom of assembly, speech, and press; the right to organize intermediate bodies like unions and political associations; the ability of candidates of all political complexion to enter their slates and compete; and the absence of state terror that might coerce voters into voting or voting for particular candidates. None of these conditions were met in the earlier demonstration elections.

  A further theme was the calculated use of voter turnout as a measure of approval of the election and occupation itself, with the opposition of rebels serving as the dramatic counterpart of the contest. If people voted despite that rebel opposition it supposedly demonstrated the populace’s support of the official candidates–and of the occupation–and rejection of any opposition. We noted that this formula was not used in the case of the Polish election of 1947 sponsored by the Soviet Union; there the high turnout was cited as proof of coercion. There, the 170,000 Soviet-trained security police on hand was in itself considered to rule out the possibility of a free election. The Nicaraguan election of 1984 yielded a fine turnout for the Sandinistas, but here too, despite the contra opposition to the election, the turnout was not interpreted as demonstrating popular support of the Sandinista government, which was undergoing attack and destabilization by the Reagan administration.

  The U.S. media’s treatment of those earlier demonstration elections was perfect as service to the election’s U.S. organizers, and the perfection of this service was further exhibited in the media’s refusal to apply the same criteria of evaluation to the Nicaraguan election of 1984 (see Herman and Chomsky, Manufacturing Consent, pp. 116-137, for details on this amusing but gross double standard) . For each of their own government’s demonstration elections the media featured turnout as proving something important. In the case of Vietnam, the standard formula employed throughout the media ran: "Despite attempts by the Vietcong to intimidate them, South Vietnamese voters turned out in large numbers" (NYT, Sept. 11, 1967), which "surprised and heartened" U.S. officials (NYT, Sept. 4, 1967); and another article featured officials saying "U.S. Aides Foresee Saigon Peace Step as a Result of Vote" (NYT, Sept. 6, 1967). The New York Times and media in general never allowed awkward facts, such as a brutal military occupation, the absence of freedoms of speech, assembly, or organization, and that virtually all authorities agreed that the "Vietcong," which was not on the ballot, had more indigenous support than the U.S.-appointed leaders, to cause them to call the election a farce and a "sham" (as the New York Times called the vastly superior Nicaraguan election of 1984). And while the media reported the public’s desire for peace, they uniformly failed to point out before, during or after the election that it was clearing the ground for war, and of course they never suggested that this might be its very purpose.

  This model of apologetics was closely followed in the Salvadoran elections of 1982 and 1984, where turnout was featured and made a triumph, the failure to meet any of the conditions of a free election considered not worth mentioning, and the purpose: preparing the ground for further warfare: was misrepresented, and the resultant escalation of violence never related to the election triumph. As for dealing with military rule and ongoing state terror, the New York Times was satisfied that the murderous Salvadoran army, which had been killing an average of 800 civilians a month in the year before the 1982 election, "has pledged to protect voters from violence and to respect the outcome of the contest" (Warren Hoge, NYT, March 27, 1982). The paper editorialized that "despite the guerilla death threats…an impressive majority of eligible voters…went to the polls" in El Salvador’s "freest election in 50 years….The Salvadoran turnout marks a significant achievement," never mentioning that voting was obligatory and the failure to vote dangerous. ("Democracy’s Hope in Central America," NYT, March 30, 1982). The editors referred to "a boycott by left-wing parties," when in fact all the leaders of those parties were on an army death list. The editorial statement that "American support for the outgoing right-centrist junta was always contingent on political pluralism and land reform" was a blatant lie; neither of these were on the U.S. or junta agenda. The only requirement for support was an agreement to fight on, as in Vietnam, a point never acknowledged by the editorialists.

  The Iraq Demonstration Election

  The similarities of the media treatment of those earlier demonstration election to their performance on the January 30, 2005 Iraq election have been close, with only minor differences reflecting altered circumstances. Once again the media have played the turnout card, in line with the official public relations agenda, with the Iraqi public defying the insurgents and the U.S. military playing a pro-democracy role in protecting the election, just as the Salvadoran army did in the Salvadoran elections of 1982 and 1984. This makes the election a success and a vindication of U.S. policy, as the election was organized by the United States and opposed by the insurgents; and for the media elections are inherently good if carried out under proper auspices (that is, by the current Bush administration, or in El Salvador by the Reagan administration, or in Russia in 1996 when Boris Yeltsin was favored, by Yeltsin with the support of the Clinton administration–as opposed to the election under Sandinista auspices in Nicaragua in 1984).

  Once again the media do not discuss whether the conditions of a free election have been met, and whether a genuine free election can be held under a military occupation and in the midst of violent warfare. They were sure that the Soviet occupation of Poland in 1947 precluded a free election and they were doubtful it could be free under Sandinista rule in 1984 with that government’s "pugnacity" and "awesome monopoly of force" (Time). But the U.S. army in Iraq is seen only as protecting the election, not in any way influencing its outcome, which is the official and patriotic view and reflects a durable double standard (e.g., Ken Dilanian, "U.S. troops: after laying groundwork, a cautious step back," Philadelphia Inquirer, Jan. 31, 2005).

  The media did not discuss the fact that Al-Jazeera had been barred from Baghdad, that other independent media were regularly harassed, and that the U.S.-appointed interim government completely dominates television, although the media were very upset at the Sandinistas’ restrictions on the newspaper La Prensa in 1984 and implied that this badly compromised the election held there. The freedom of speech and assembly in Iraq, and the ability of candidates to campaign, were very much limited by the U.S.-insurgents war, and a large fraction of the candidates never campaigned and never even had their names listed. These disabilities were felt least by the U.S.-appointed leadership and bureaucracy, who had media access and protection by the security forces. The freedom to organize and build intermediate groups was also limited by the violence, and by the occupation authority’s hostility to labor organizations. Thus the "civil institutions that make an election meaningful" were in short supply (Brian Whitaker, "Fig-leaf freedom," Guardian, Jan. 31, 2005). The media focused on the Iraqi insurgents pressures against voting, but they failed to mention the pressures to vote, including (as in Fallujah) the setting up of polling stations at centers that distribute food, water and money to refugees, and the reported tie-in of voter registration and voting itself with the receipt of monthly food rations (see Dahr Jamail, "Some Just Voted for Food," Inter Press Service; also, Michel Chossudovsky, "Iraqi Elections: Media Disinformation on Voter Turnout?") According to veteran journalist and Mexico specialist, John Ross, "making food giveaway programs contingent on delivering votes is a pillar of Mexico’s corrupted electoral system," and he notes that two Mexican Federal Electoral Institute commissioners had been dispatched to Baghdad to give expert advice there ("Hecho en Mexico: the Iraqi Election: Fox Helps Bush Craft Bloody Electoral Farce," Feb. 9, 2005). Perhaps most important, the media have not discussed how a military occupation (and war of pacification) shapes an election’s meaning and process. The occupation is the dominant military force in Iraq, with 150,000 service personnel, 20,000 private "security" contractors, a massive budget (some $50 billion a year in military costs), and with four permanent military bases already in place and ten more planned (see Christine Spolar, "14 ‘enduring bases’ set in Iraq," Chicago Tribune, March 23, 2004). The U.S. Embassy is the most powerful political institution in Iraq, shaping the Iraqi official structures and bureaucracy by orders, personnel choices among Iraqis and those seconded from the U.S. government and elsewhere, and controlling the national budget: both the oil sales revenues and reconstruction and other funds allocated to it by the U.S. administration. As Phyllis Bennis has pointed out, the $16 billion in U.S. taxpayer’s money not spent on the reconstruction effort, and the U.S. military budget, "will become a potential slush fund for the new assembly’s favored projects" ("UFPJ Talking Points #29: Reading the Election in Iraq," Feb. 1, 2005)

  U.S. pro-consul Paul Bremer handed down 100 or more rules with the force of law that have affected the economy by imposing low tax rates, opening the door to trade and investment, and privatizing segments of state-owned property, in violation of international law, but creating a new structure of vested interests in continued U.S. domination. The occupation has reorganized the Iraqi government and bureaucracy, chosen judges, installed 24 ministers, and placed advisers with multi-year contracts in these ministries, again giving the occupation and its political agents economic power and leverage. It has issued Transitional Administrative Laws that will control Iraq governance while the transitional National Assembly operates and into the period following a presidential election. These laws severely limit the decision capability of the National Assembly, thus making the occupation’s rules and chosen officials the government, not the newly elected assembly, and along with the financial resources and unified direction of the occupation the occupation authorities will have an edge in any bargaining over future major appointments and legislation in the fragmented Assembly.

  This military, political and financial power held by the invader must surely have affected the election at many levels, including election issues, effective candidacy, the positions taken by candidates, and the consequent limits in the policy outcomes of the election. This might not be so if the United States was truly neutral, with no stake in the outcome, no policies it wished implemented, and no differential treatment of candidates. In a remarkable illustration of internalized acceptance of the premises of a propaganda system, the U.S. mainstream media do take the United States as neutral, essentially ignoring the U.S. power position and goals in Iraq as factors that might shape the election and cause its results to accord with U.S. interests. As with the media of a well-managed totalitarian system, the U.S. media take as a premise the benevolent intent of their leadership, and as its alleged goals have shifted–in this case from "security" and eliminating Iraq’s weapons of mass destruction to liberation–so has the media’s premise regarding U.S. goals.

  Honest, objective, and non-ideological analysis of the Iraq election would have featured heavily the Bush administration’s aims in Iraq, how it strove to realize those aims, and how the election fits into Bush plans. It would have discussed in detail how the occupation and its policies might make it possible for Bush aims to be realized through an electoral process that seems: like the earlier grant of "sovereignty" seemed: to relinquish final authority to Iraqis. The Bush administration’s leaders made it clear in published documents that their aim in attacking Iraq would be to project power in the Middle East, which would include the establishment of military bases there and gaining assured "access" to Iraqi oil, goals that called for a client, not a democratic, regime. This is why the administration pushed for Chalabi rule and fought against one-person one-vote elections for many months, and used the interlude till the January 30th election to work around the election threat to U.S. domination.

  You will look in vain for a media analysis of the pre-invasion Bush objectives, which should have been a prelude to any discussion of the election itself as essential context. You will look in vain for any analysis of possible hidden motives behind the Bush support of the election, and how we might reconcile the apparent contradiction between support of a supposedly democratic election and the Bush administration’s oil and base control objectives. Michael Wines writes that threats to a "functioning Iraqi democracy" are "legion," and he names them: "insurgency; a once-dominant Sunni minority that resisted the election; a now-powerful Shiite majority that remembers oppression; neighbors like Syria and Iran with reasons to sabotage democracy, and more" ("Democracy Has to Start Somewhere," NYT, Feb. 6, 2005). But the United States is not included, despite its known pre-election goals, the character of the Bush administration, the oft-mentioned fear of Shiite majority rule producing an Islamic state allied with Iran, and the numerous U.S. actions in Iraq incompatible with self-rule. The propaganda premise and ideology are fully internalized by Michael Wines.

  As to the meaning of the Iraq election turnout and vote, the media do not discuss how issues are distorted in a military occupation by the fact that the occupation itself becomes a major bone of contention. Some won’t vote because it would seem to approve the occupation, and non-voters outnumbered those who did vote. Others vote because while they oppose the occupation they hope a successful election will get the invader out faster than otherwise; still others vote in the hope that getting the election out of the way will somehow bring with it more security and stability. Some voted because of fears of loss of ration cards; still others voted because their religious leaders instructed them to vote.

  The invasion-occupation may be the prime cause of insecurity and instability, but the occupation authorities and their agents, and the media, present the occupiers as the solution to occupation-generated violence. And since the occupiers dominate the flow of information as well as the means of violence their claim strikes many as plausible. As James Carroll notes, "The irony is exquisite. The worse the violence gets, the longer the Americans will claim the right to stay…. Full blown civil war, if it comes to that, will serve Bush’s purpose too" ("Train Wreck of an Election," Boston Globe, Feb. 1, 2005). In short, the occupation itself profoundly influences the election both directly as a result of occupation authority’s actions and power, and by its indirect affect of making the occupation itself a crucial but confusing election issue l Polls show that a clear majority of Iraqis oppose the occupation and want the United States to leave quickly: a Coalition Provisional Authority-sponsored poll in May 2004 showed that 92 percent of Iraqis viewed the invaders as "occupiers" rather than "liberators"; 85 percent wanted them to leave as soon as possible, 41 percent immediately–but no candidate ran on an end-the-occupation ticket or put that goal on his or her priority agenda. (Both the United Iraqi Alliance (UIA) , the dominant Shiite party grouping, and Allawi’s party, at first included a demand for ending the occupation as part of their platform, but withdrew it, presumably under U.S. pressure.) What the individual candidates and even the various groupings on the ballot stood for was not very clear, as the names of many candidates were not even disclosed (the UIA named only 37 of their 225 candidates), and there was hardly any serious campaigning and debate over the issues. But many of the candidates are beholden to the occupation and may be prepared to give it a lengthy stay. Voters may be in for some unpleasant surprises, especially the large number who voted in the belief that the National Assembly will end the occupation.

  A special feature of the Iraq election has been the support given it by top Shia leaders, who hope to be able to use it to convert their numerical majority into political authority. This gave the election an element of democratic authenticity or democratic potential which may or may not be realized. It should be recognized that the Bush administration strove desperately to avoid this situation, rejecting a one-person one-vote election from the start in favor of a U.S.-appointed Governing Council, then an interim government of U.S. choice and long-lagged popular election only under the pressures of Grand Ayatollah Ali Sistani and the major Shiite parties–and a failing policy. As Juan Cole points out, "if it had been up to Bush, Iraq would have been a soft dictatorship under Chalabi, or would have had stage-managed elections with an electorate consisting of a handful of pro-America notables" ("A Mixed Story," Informed Comment, Jan. 30, 2005).

  But in belatedly giving way and agreeing to the January 30th election in the midst of a growing Sunni-based insurgency, the Bush administration effectively shifted the character of the conflict from a fight against the occupation to a civil war between Sunni and Shiites with the occupation aligned with the Shiites. This splintering tactic and the entire electoral process may have strengthened the administration’s position in Iraq, not only by giving it that seeming democratic imprimatur, but also by bringing together the occupation and Shiites in a pragmatic alliance that enhances the prospect of the achievement of Bush administration goals.

  The New York Times writes that in the election, "in an open expression of popular will: Iraqis have expressed their clear preference that these battles be fought exclusively in the peaceful, constitutional arena" (editorial, "Message From Iraq," NYT, Jan. 31, 2005). This alleged clear preference is not at all clear: as noted earlier a majority failed to vote at all, and many may have voted in the hopes that this would expedite the exit of the invaders, while still believing that the invaders might have to be thrown out. Many voted on the instruction of Sistani that voting was a religious duty; and some may even have voted hoping that the occupation and killing would continue as their jobs depended on this.

  But the deeper dishonesty of this editorial statement is this: it ignores the fact that the "battles" have occurred because the Bush administration invaded Iraq in violation of international law and has committed massive crimes there, stoking a resistance. The invaders, having taken over the state and in command of military power and the machinery of state by illegal force and violence, are now prepared to rule mainly through "peaceful, constitutional" means, defined, organized and protected by themselves. So the insurgents should stop fighting and let the invader run the show, by means of his forcibly imposed rules, bureaucrats, judges, and money (a good part of it stolen from the proceeds of Iraq oil sales), with the U.S. army as "protector" of this "constitutional" regime. Would Pravda have had the nerve to write something this brazen about Czechoslovakia in 1968 or Afghanistan under Soviet proxy rule?

  As the media have portrayed the election as a triumph for the Bush administration, and therefore a partial vindication of the aggression-occupation, as in the case of the earlier Vietnamese and Salvadoran elections this will give the administration a freer hand. Given the administration’s initial objectives it seems reasonable to expect that it will do two things: First it will intensify the pacification-by-violence program to marginalize the insurgency and clear the ground for rule by groups chosen by or deeply indebted to the invader-occupier. As Seymour Hersh has pointed out, the administration has already steadily escalated its bombing raids month by month, making all of Iraq into a "free fire zone": "It’s simply a turkey shoot…Hit everything, kill everything"–virtually unreported in the media; and we may surely anticipate more of the same ("We’ve Been Taken Over By a Cult," CounterPunch, Jan. 27, 2005).

  Second, the administration will try to bolster the political position of its chosen and preferred agents and neutralize any Shia threat (a possible Islamic state; insistence on a U.S. withdrawal) by deals, bribes, and threats. The Shia are already indebted to the administration for removing Saddam, currently trying to crush a Sunni-based resistance, and agreeing to an election in which Shia voting power will give them nominal power. They may be willing to strike a deal: and a deal may already have been struck– in which a dollop of substantive power is granted in exchange for concessions that make for limited client state status.

  This all seems more likely given the fact that an important member and candidate of a leading Shiite Party, the Supreme Council for the Islamic Revolution, and current Iraqi Finance Minister, Abdel Mahdi, announced at a press conference in Washington on December 22, 2004 that "Iraq" wants to open up its oil industry to private investment. Mahdi is a leading candidate for Prime Minister. With a man like this in power the Bush administration would be well on its way to achieving its strategic objectives of controlling Iraq’s oil reserves and maintaining at least some military bases in the country.

  So with media assistance the election may have helped enable the Bush administration to fight the insurgency more aggressively for an extended period; and by domination of a technically flawed election built on an unlevel playing field, by taking advantage of the various modes of power available to the occupation (rules, agents within the government, vast sums of money), and by means of deals with Shia influentials, the election may facilitate the establishment of a parent-client relationship that will allow the achievement of major Bush aims. This all requires that the insurgency be brought under control without too great an expenditure of time, money and U.S. casualties, that the election-based deal-making and government are sufficiently accommodating, and that the Iraqi people will accept more pacification and political clienthood without widening and intensifying the resistance.

  Some might argue that as the United States committed aggression in Iraq, built on a system of lies, and then proceeded to perform so poorly that a major insurgency ensued, that it ought to get out or be thrown out quickly, just as Saddam was thrown out of Kuwait in 1991. But we are dealing here with a superpower, whose aggression and occupation rights are even given sanction by the UN, IMF, and "international community." As the officials of these governments and institutions, and others, applaud the election and ignore the occupation’s influence on its results we can hardly expect the media to do otherwise. Here, as in the past, the media provide what is now standard demonstration election apologetics: the media leopard never changes its spots.

 206. @ Zwartmeer 31-01-2010 00:50
  Honderd Koranteksten onder elkaar plakken geeft niet noodzakelijkerwijs een goed algeheel beeld, zoals jij dat noemt. Om te beginnen zijn er talloze teksten die oproepen tot liefde voor de naaste. Een deel van die teksten vind je in een van mijn eerdere blogs: https://johannanouri.wordpress.com/2009/11/12/wat-gij-niet-wilt-dat-u-geschiedt-doe-dat-ook-een-ander-niet/, onder mijn posting van 13-11-2009 12:10

  Daarnaast moet je teksten altijd lezen in de context van andere teksten, én in historische context. Wat was de situatie toen deze tekst geopenbaard werd, en wat is de daaruit af te leiden boodschap? Teksten vragen om interpretatie.

  Mensen die in de door jou aangehaalde teksten een rechtvaardiging voor terrorisme zien, lichten teksten uit de context en verbinden die niet met andere teksten die oproepen tot naastenliefde, zoals bijvoorbeeld deze.

  "En bestrijdt op Gods weg hen die jullie bestrijden, maar begaat geen overtredingen; God bemint de overtreders niet." (Koran 2:190).

  "Geeft bijdragen op Gods weg en stort jullie niet eigenhandig in de ondergang, en doet goed. God bemint hen die goed doen." (Koran 2:195)

  "In de godsdienst is geen dwang…" (Koran 2:256)

  "Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven. En wat jullie ook aan bijdragen geven, God weet ervan." (Koran 3:92)

  "Laat er uit jullie een gemeenschap voortkomen [van mensen] die oproepen tot het goede, het behoorlijke gebieden en het verwerpelijke verbieden. Zij zijn het die het welgaat." (Koran 3:104)

  "Jullie die geloven! Weest standvastig voor God als getuigen van de rechtvaardigheid. En laat de afkeer van bepaalde mensen jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te zijn. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij godvrezendheid. En vreest God. God is welingelicht over wat jullie doen." (Koran 5:8)

  "…wie iemand doodt, anders dan voor doodslag of wegens verderf zaaien op aarde, is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft gedood… wie iemand laat leven is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft laten leven." (Koran 5:32)

  "Afgezien van hen die berouw tonen voordat jullie hen overmeesteren. Weet dan dat God vergevend en barmhartig is." (Koran 5:34)

  "God gebiedt rechtvaardig te handelen, goed te doen en aan de verwanten giften te geven en Hij verbiedt wat gruwelijk, verwerpelijk en gewelddadig is. .." (Koran 16:90)

  "En de goede daad en de slechte daad zijn niet gelijk; weer die af met iets dat beter is. Dan zal hij, tussen wie en jou vijandschap was, zijn als een boezemvriend. Maar het wordt slechts aan hen die geduldig volharden aangeboden; het wordt slechts aangeboden aan iemand met geweldig geluk." (Koran 41:34)

  "God verbiedt niet dat jullie hen die niet wegens de godsdienst tegen jullie gestreden hebben en die jullie niet uit jullie woningen verdreven hebben, met respect en rechtvaardig behandelen. God bemint hen die rechtvaardig handelen." (Koran 60:8)

  De profeet Mohammed (vzmh) zei: "None of you has faith until you love for your neighbour what you love for yourself.”

 207. @ Me.myself.and.i 31-01-2010 01:09
  Dank voor deze posting, die zichtbaar maakt dat moslims en moslimgeleerden wel degelijk hun afschuw uiten over terrorisme.

 208. Ruud Zweistra zegt:

  Correctie: Er is in Verweggistan een moslimgeleerde gevonden die …..

  Er zijn ook Nederlanders die moslim worden….

  Er zijn ook moslims die Nederlander worden.

  Hoe dwaas en uitzonderlijk ook, alles is te vinden.

 209. Ruud Zweistra zegt:

  When will they ever learn?
  When will they eeeever learn?

 210. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 31-01-2010 11:13
  @ Zwartmeer 31-01-2010 00:50
  Honderd Koranteksten onder elkaar plakken geeft niet noodzakelijkerwijs een goed algeheel beeld, zoals jij dat noemt. Om te beginnen zijn er talloze teksten die oproepen tot liefde voor de naaste. …

  Reactie:
  Er zijn ook Nederlanders die niet discrimineren, dus de discriminerende Nederlanders zijn geen probleem.

 211. Ruud Zweistra zegt:

  When will they ever learn?
  When will they eeeever learn?

 212. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Zijn we nu begonnen met de youtube propaganda oorlog?

 213. Ruud Zweistra zegt:

  En als de kakelaars even zwijgen wegens al te ostenatieve ondergang, komen de naziroepers met hun propaganda.

 214. H. Numan zegt:

  @johanna_nouri
  "Honderd Koranteksten onder elkaar plakken geeft niet noodzakelijkerwijs een goed algeheel beeld, zoals jij dat noemt. Om te beginnen zijn er talloze teksten die oproepen tot liefde voor de naaste."

  Dat is correct. Uw probleem is de volgorde en de waardering van die verzen. De volgorde is chronologisch. Nieuwere verzen overschrijven de oudste verzen. Als er in soera 1 staat "hebt uw naasten lief" en in soera 55 "slaat uw naasten het hoofd af" is er geen tegenstelling. Soera 55 is nieuwer, dus overschrijft die soera 1.

  U heeft de koran niet echt gelezen, he?

 215. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Tegenwoordig is het alweer modieus om mensen te deporteren. Je hebt een nieuwe generatie verontwaardigde respectabele nazi’s.

 216. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Does U.S. Intervention Overseas Breed Terrorism?
  The Historical Record

  by Ivan Eland

  Ivan Eland is director of defense policy studies at the Cato Institute.
  Less attention has been paid to what motivates terrorists to launch attacks. According to the Pentagon’s Defense Science Board, a strong correlation exists between U.S. involvement in international situations and an increase in terrorist attacks against the United States. President Clinton has also acknowledged that link. The board, however, has provided no empirical data to support its conclusion. This paper fills that gap by citing many examples of terrorist attacks on the United States in retaliation for U.S. intervention overseas. The numerous incidents cataloged suggest that the United States could reduce the chances of such devastating–and potentially catastrophic–terrorist attacks by adopting a policy of military restraint overseas.

  Klik om toegang te krijgen tot fpb50.pdf

 217. arbitrair zegt:

  De draad van de satire tussen alles door is komisch. Ik lag even dubbel van het lachen. Niet lang!
  Het probleem is weer hoe met de cijfers om te gaan en hoe deze te interpreteren? Op zich lijken de cijfers me juist. Maar cijfermateriaal dat niet compleet is, verdraait eveneens de conclusie. De emotionele impact is per terroristische daad anders en die is niet in de cijfers verdisconteerd. Er zijn aanslagen die hebben draagvlak onder de bevolking.
  Ik ben een van de weinigen die nog durft te zeggen: ‘ik weet het niet meer’.
  Ik bedoel, hoe afschuwelijk ook, 9/11 was een efficiënte reactie op het agressieve expansionisme van menige Amerikaans bedrijf in het Midden Oosten. Irak had al jaren te kampen met beschietingen met radioactieve munitie door Engelsen en Amerikanen. De Koerden wilden de oliebronnen als hun bezit.
  Had de aanslag niet eveneens van doen met hulp van Amerika aan Israël om Palestijnen te verjagen van ook hun grondgebied? Libanon liep na de Palestijnse exodus over van de vluchtelingenkampen. Palestijnen werden vernederd tot op het bot. Vernedering is volgens vele Europese Joden de grootste aanklacht tegen de nazi’s. ‘Alsof je geen mens bent’, hoor ik een overlevende zeggen.
  Hoe kom je weg met morele oordelen als wrede onderdrukking beantwoord wordt met terreur? Vond Nederland de bevrijding, verlossing en afstraffing van de nazi’s dan niet geweldig goed? ‘Het Meisje met het Rode Haar’, was een terrorist. Mijn ouders steunden terreur tegen de bezetting.
  Is ieder volk niet bereid tot geweld en offers als het wreed en onrechtvaardig wordt onderdrukt? Dat kan ook voor minderheden gelden die in een land leven, zoals Marokkanen en Turken.
  Ik heb evenwel de indruk dat Turken met hun Islamitisch Nederlands Turks gedachtegoed, en Marokkanen, misschien nog wel meer minderheden, in Nederland een Islamitische enclave willen organiseren waarbinnen ze hun identiteit kunnen handhaven.
  Ten aanzien van deze twee minderheden, heb ik nog geen terreur waargenomen die gepleegd werd door andere groepen. Eerder lijken cijfers uit te wijzen dat veel Marokkanen aan de criminaliteit zijn. Wat zeggen cijfers? Wat moet je meer weten om een rechtvaardige mening te kunnen hebben.
  Beide groepen groeien gestadig en met hen de politieke macht van de Islam. Dat houdt in dat het Nederlandse stelsel gepenetreerd wordt met hun invloed. Naar het model van de (of: een) sharia die compatible is met de westerse wetgeving. Is hier draagvlak voor?
  Zij nemen functies in die andere groepen, met name ‘nieuw rechts’, liever uitgevoerd zien worden door niet- allochtonen.
  Waarom is het beroep op de sociale historie en traditie niet geldig als de meeste moslims politiek ook het standpunten aanhangen van ‘eigen volk eerst?’ Als Hollander kom ik zelfs niet in Groningen aan de bak. Groningers eerst! Groningers willen geen Amsterdamse toestanden.
  Is zeker niet van toepassing op het in de rij staan bij een loket? Bij de kassa. Er komt een nieuw rechtser aan die een moslima wegduwt en zegt ‘eigen volk eerst’. Die interpretatie is er ook.
  Er is wel een Islamitisch belang in Nederland, maar onder de bevolking is daar geen draagvlak voor, zoals dat wel het geval is in Islamitische landen. Het Islamitisch belang ( integratie)en het kostenplaatje, lijken cijfermatig ongunstig uit te vallen voor andere groepen zoals de bejaardenzorg, kinderopvang en onderwijs. Maar zijn de moslims de veroorzakers van de problemen? Ook de Joden kregen van de economische problemen de schuld. Zij zouden kapitaal vastgehouden hebben en investeerden niet in de Duitse economie. Hierdoor ontstond werkloosheid.

  Wat de opvattingen over homofielen aangaat: er was al geweld tegen homofielen toen moslims nog geen invloed hadden. Het is nu echter ook religieus geïnspireerd door de Islam. Voorheen alleen door het Christendom. En door specifieke opvattingen van het atheïsme, zoals dat homofilie onnatuurlijk is. Een ziekte.

  Ik denk dat de wetenschappers in hun analyses gewoon meer uiteen moeten halen, beter moeten onderscheiden door duidelijk omschreven criteria en definities, cijfermateriaal niet als doorslaggevend bewijsmateriaal moeten deponeren.
  Ik denk ook dat lesjes logica waar Mihau, blogger alhier voor gaat, ernstig genomen moeten worden zonder in de uitwerking van slechts technische regels van Aristoteles te blijven steken.
  Er is onder de bevolking veel onvrede. Is 35 A 40 % niet veel? Die onvrede moet serieus genomen worden. Er is een ernstig probleem dat kan verergeren. Ik zie Wilders, met zijn politiek, nog andere processen in de samenleving genereren dan die naar oplossingen leiden. Het proces tegen hem is lachwekkend, maar wel volgens de democratische regels van de rechtstaat Nederland.
  Ik hoop te kunnen volhouden dat doorbreking van de bestaande politieke verhoudingen die eveneens tot de huidige situatie geleid hebben, kan leiden naar minder zwaar wegende problematiek. Deze problematiek is veel zwaarder gaan wegen toen hele wijken bewoond gingen worden door moslims. Nederlanders hoorden niet meer in hun eigen buurt thuis. Het sociale netwerk van niet allochtonen, autochtonen, werd ontmanteld, terwijl moslims politieke vrijheid kregen die ze met hun meerderheid tot uitdrukking konden brengen.
  Het Marokkaans en Turks kapitalisme kreeg alle kans zich te ontwikkelen. Er ontstonden eigen economische circuits. Eigen sociale hulp en financiële ondersteuning waar Hollanders in de bijstand van droomden. Menig moslimvereniging werd aanvullend gefinancierd door sjeiks.
  Misschien merk ik wel te weinig op om tot een gefundeerd oordeel te komen dat voor een debat geschikt is.
  Ik hoop op de kracht van het argument en de inleving. Maar hoe precies weet ik niet. En ‘precies’ is noodzakelijke voorwaarde.

 218. Ruud Zweistra zegt:

  En als de naziroeper is uitgeteld, dumpt hij gewoon weer een nieuwe voorraad onzin.

 219. @ thera 31-01-2010 01:32
  Het is een boodschap die niet mag landen. Dank dat je langskomt.

  @ H. Numan 31-01-2010 02:27
  = U gaat aan de essentie van het probleem voorbij, want u probeert het probleem te bagatelliseren met cijfertjes.=
  Ik bagatelliseer niks. Ik stel dat de cijfers laten zien dat onze angst enigszins overdreven is. Dat is relevant, omdat in de beeldvorming elke gepleegde aanslag er een is door moslims gepleegd. En dat is evident onwaar. Het gros van de aanslagen komt uit heel andere hoek. Voor wie wel eens in Spanje komt, zoals ik, weet wat dat betekent. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Noord-Ierland.

  = Separatisten willen zich afscheiden van een land. Ze willen de samenleving niet hervormen volgens hun ideaal. =
  Dat klopt, maar is niet terzake. Ook in dat geval heeft het geweld afschuwelijke gevolgen en is het fout.

  = Rechts extremisme bestaat nauwelijks.
  Rechts extremisme komt in de terrorisme statistieken in de EU niet voor, de meeste lidstaten classificeren het anders (sic!), maar er is wel een toenemend aantal rechts-extremistische incidenten blijkt uit meerdere rapporten. Ik heb daar recent al een aantal blogs over geschreven, met name over de situatie in Engeland.

  = Links extremisme bestaat nog steeds maar verliest veld. Grotendeels omdat het communisme na de val van de Muur haar geloofwaardigheid heeft verloren. =
  Is geen argument om dan moslims maar als hét gevaar te gaan zien.

  = Het mohammedanisme streeft naar wereldheerschappij, net zo openlijk als Hitler dat destijds deed.=
  Vergelijkingen met Hitler zijn hier not done, en over het algemeen een teken van gebrek aan argumenten.

  = Het aantal aanslagen is mogelijk gering, maar ze hebben enorme invloed. De aanslag op New York was slechts 1 aanslag. Er vielen wel rond de 4000 doden. =
  Hier ben ik het mee eens. Maar het is geen argument om elke moslim als potentiële terrorist te zien. Het genoemde dodental van 4000 behoeft correctie. Bij 09/11 kwamen 2976 mensen om, alsmede 19 kapers. En ook dat is een afschuwelijk aantal.

  = Een heel groot deel van mohammedaans terrorisme wordt weggepoetst als zijnde ‘jongeren met een probleem’. Die terreur telt dus niet mee. Een andere vorm van terreur is het eisen van religieuze rechten via onze rechtbanken. Dat is ook terreur, maar dat zal je in de cijfers niet aantreffen.=

  Overlast door (criminele) jongeren wordt terecht niet als terrorisme benoemd. Deden we dat wel, dan zouden we trouwens ook alle overlast van niet-moslim jongeren als zodanig moeten benoemen. Ik zag afgelopen week nog een documentaire langskomen die liet zien dat we daar in de jaren zestig ook al last van hadden. Het is een probleem van alle tijden.
  Wat wel relevant is voor de discussie hier, is dat jongeren die hun plek niet vinden, die het gevoel hebben niet geaccepteerd te worden, vatbaarder zijn voor radicalisering. En dat zeg ik niet als vergoelijking. Het is een aangrijpingspunt waarop we (de ouders en omgeving voorop) preventief moeten optreden om verdere radicalisering te voorkomen.
  Het opeisen van religieuze rechten is gebruik maken van de vrijheid van godsdienst, zoals die in de UVRM, de ICCPR en onze Grondwet is vastgelegd. Dan hebben we het over onvervreemdbare rechten, die gelden voor elke wereldburger. Moslims maken in Nederland gebruik van die rechten, zoals Nederlanders christenen steunen die in islamitische landen dit recht willen genieten. En terecht. Er is geen dwang in godsdienst. Van belang is dat daarbij wordt afgewogen of het uitoefenen van dat recht leidt tot onwenselijke gevolgen voor de betrokkene en de maatschappij waarin hij woont. Dat eenzijdig opleggen werkt averechts (als ik meen dat ik mijn recht uitoefent, en jij verbiedt mij dat, dan is de meest voor de hand liggende reactie dat ik gehard word en mijn recht ga opeisen); wat nodig is, is daarover werkelijk in contact zijn, en niet het recht van de sterkste.

  = Er is dus geen sprake van een mythe, maar realiteit =
  De realiteit is nog steeds dat het overgrote merendeel van de aanslagen in de EU en de VS door niet-moslims gepleegd wordt. Je argumenten veranderen niets aan die werkelijkheid.

  @ E.T. 31-01-2010 07:57
  = Een vraag die ik hier niemand heb zien stellen maar wat in mijn ogen een basis vraag zou moeten zijn voor dit hele blog is, wie is een terrorist?
  Pas als je die vraag beantwoord hebt, kan je aanslagen gaan zitten vergelijken of kijken waar je de meeste terroristen tegen komt.=

  Mee eens en dat is ook waarom ik dit blog begon met de definitie die de EU hanteert. Wat ik constateer is dat die definitie door een aantal mensen wordt opgerekt als basis voor een argumentatie dat het toch allemaal echt veel erger is. Welnu, als we de definitie oprekken, dan geldt dat voor álle incidenten. Dan veranderen niet alleen de statistieken over moslimterrorisme, maar ook die over andere groeperingen, zoals het rechts-extremisme.

  @ Frank S 31-01-2010 08:13
  Je had eerst het terrorisme (WTC 1, uss cole, Kenia, 9/11), daarna conflicten in Afghanistan, Irak, Pakistan en Jemen en niet andersom.
  Terugtrekking zal dan ook niet helpen daar de islamisten vechten voor islamitische vrede welke bereikt is zodra de wereld islamitisch is.

  Met de heisa en doodsbedreigingen rond de Franse Jodenimam weten we ook weer dat gematigde moslims toch wat minder gematigd zijn dan wenselijk.
  Ik kan niet vaak genoeg herhalen dat ik geweld afkeur, dus bij deze nog een keer.
  Het is natuurlijk niet zo dat de jaartelling begon bij WTC1, daar gaat een hele geschiedenis aan vooraf. Dat benoemen betekent niet dat ik het terrorisme goedkeur. Wat het wel betekent is dat je gebeurtenissen altijd in historische context moet zien. Omdat dat inzicht kan geven in de motieven en drijfveren en sleutels biedt tot werkende oplossingen.
  In dat licht is bijvoorbeeld de brief van Osama bin Laden, door Mihai gepost op het blog van Aad Verbaast dat ik onderaan mijn blog noem, een brief die veel inzicht geeft. Wat uit die brief niet naar voren komt is dat Bin Laden op zoek is naar wereldheerschappij, maar dat hij zoekt naar rechtvaardigheid voor een aantal islamitische landen. Daar kun je het mee oneens zien, en ik ben het zeer zeker oneens met de conclusies die hij eruit trekt en de handelingen die hij erop baseert. Maar wat het vooral laat zien, is waar hij op uit is en wat hij wil bereiken.

  @ Mihai Martoiu Ticu 31-01-2010 08:57
  Het optreden van Blair kan wat mij betreft geen legitimatie zijn voor terrorisme waarbij onnoemelijke aantallen onschuldige burgers de dood vinden. Dat druist in tegen de geboden van Allah (zeg ik vanuit het perspectief van de dader), en het druist in tegen het internationaal recht.
  Wel roept dit optreden de vraag op die jij terecht stelt. Als je hier als inwoner van laten we zeggen Irak mee geconfronteerd wordt, en de internationale gemeenschap voorkomt dit niet en grijpt niet in, welke manieren heb je dan om recht te laten geschieden? Of word je geacht je maar bij de gevolgen neer te leggen? En zo ja, is dat dan niet gewoon het recht van de sterkste? Is dat de wereld waarin wij willen leven?

  @ Frank S 31-01-2010 09:10
  Dank voor de link. Ik licht er even een zin uit: ‘Maar niettemin slechts een kleine groep gekken die daadwerkelijk bereid is al vechtend en aanslagen plegend de weg voor de ware islam te bereiden. In het aantal zit het hem dus niet. Bovendien is de kans dat iemand slachtoffer wordt van een “gewoon” misdrijf vele malen groter dan van een jihadistische aanslag.’
  En dit nu is waar dit blog over gaat. Waarom, als die kans zo klein is, zou je je vervolgens in allerlei bochten wringen om toch de wereld te laten geloven dat dit het grote gevaar is?
  Het artikel maakt een grote denkfout. Zoeken naar motieven van daders, en in sommige gevallen begrip hebben voor hun argumenten, betekent niet dat je de daaruit voortvloeiende handelingen goedkeurt.
  Zo heb ik best wel begrip voor Tony Blair als hij zegt dat Saddam Hoessein geen zegen was voor Irak (hoewel ook dat afhangt van het aspect dat je onder de loep neemt; voor veel christenen was het toen bijvoorbeeld een stuk veiliger). Ik heb echter geen enkel begrip voor de conclusie die hij eruit trok en de handelingen die hij erop baseerde: om Irak illegaal binnen te vallen.

  @ The_Saint 31-01-2010 09:11
  Om je de waarheid te zeggen ben ik inderdaad wel blij, omdat ik het belangrijk vindt mijn boodschap over het voetlicht te krijgen. De statistieken laten zien dat dat lukt: bijna 800 pageviews, 170 unieke bezoekers waarvan een flink deel nieuw, 217 reacties. Ik ben niet bang voor discussie, het is op die plek dat gedachten en meningen worden uitgewisseld.

  @ Satuka 31-01-2010 09:22
  Merkwaardig trouwens dat je mijn algemene boodschap over nazi’s geen reden voor reageren vindt, terwijl ik me ook daar richt tot iedereen. En dat is nu precies wat ik bedoel. Slaap lekker! ==

  Goedemorgen Johanna,
  ik kan me voorstellen dat je het gemist hebt tussen alle herrie, maar lees toch de eerste zin van mijn reactie van 30-01-2010 22:42 nog maar even. Dus wat bedoelde je nu precies? ===
  Ik heb die reactie teruggelezen, had hem trouwens niet over het hoofd gezien. Ik verbaasde mij dat je een algemene oproep tot het niet gebruiken van het woord ‘nazi’ en aanverwante termen steunt, maar een vergelijkbare oproep om met waardigheid te spreken over de islamitische medemens voor jou een reden is om mij aan te spreken. Wat mij betreft sluiten we dit onderwerp af.

  @ Catharina Anna Maria van Vliet 31-01-2010 09:42
  Ja, het lijkt erop.

  @ Maria Trepp 31-01-2010 09:57
  Dank voor de link, ga ik aandachtig lezen.

  @ Mihai Martoiu Ticu 31-01-2010 10:27
  The end does not justify the means.
  Dat geldt twee kanten op. We veroordelen terecht terrorisme, zeker daar waar dat gericht is op burgerdoelen en het laten vallen van veel doden. Wanneer veroordelen we ‘de andere kant’ en treden we daar tegen op? Zie ook mijn reactie op je posting van 31-01-2010 08:57.
  Wat me opvalt in de discussie is dat je op grond van een beperkt aantal terroristen wel alle moslims tot potentieel gewelddadig mag bestempelen evenals hun godsdienst, maar dat we argument op argument aanvoeren om te onderbouwen dat we niet medeverantwoordelijk zijn voor de daden van onze eigen leiders. Ofwel alle moslims zijn verantwoordelijk, en dan zijn wij het ook. Ofwel ze zijn individueel verantwoordelijk voor hun individuele daden, en dan wij ook.

  @ Satuka 31-01-2010 10:39
  = ik kan me vergissen, maar volgens mij hebben we het nu over terrorisme. Johanna weerlegt de stroman dat alle terroristen moslims zijn, maar laat de aanslagen buiten Europa buiten beschouwing, =
  Een stroman blijft een stroman. Ook als je ‘buiten Europa’ erbij betrekt is het nog steeds zo dat de meeste moslims geen terrorist zijn en veel aanslagen door niet-moslims gepleegd worden.
  = en dus ook die aanslagen die door islamitische stromingen onderling worden gepleegd (waarbij overigens olie ook nog wel eens een rol wil spelen, zoals in die ene provincie in Irak waar voornamelijk soennieten (of juist shiiten hou me ten goede) wonen en waar de meeste olie in de grond zit) =
  Wat dan gelijk de vraag oproept of dit wel een conflict is over religie of over de toegang tot waardevolle grondstoffen, waarbij religie slechts in het discours gebruikt wordt. Zeg maar zoals wij het discours over mensenrechten en democratie gebruiken om onszelf toegang tot grondstoffen en strategische plaatsen te verschaffen.

  @ Ruud Zweistra 31-01-2010 10:55
  = Dus:
  Vindt u ook dat islamitisch terrorisme wel mee valt, dat de islam de Verlichting is, dat Nederlanders discriminerend en crimineel zijn, dat iedere Marokkaan, Turk, Somaliër of andere buitenlander recht heeft op een verblijf in Nederland inclusief gratis huis en uitkering, dat als het vol wordt Nederlanders desnoods maar moeten verhuizen, dat als er problemen zijn of komen met deze immigranten, die veroorzaakt zijn door Geert Wilders, dat Amerika of het westen de schuld is van de armoe van de hele derde wereld, dat alle culturen gelijk zijn inclusief die van de nazi’s, dat alle mensen gelijk zijn inclusief Adolf Hitler, enzovoort, enzovoort, enzovoort, =

  Begging the question Ruud, je veronderstelt dat iemand die moslim als medemens ziet terrorisme steunt. En dat is onzin.
  Het enige dat ik vraag is om in te zien dat niet alle moslims (sterker: de meeste niet) terrorist of potentieel terrorist zijn en derhalve net als jij en ik als volwaardig medeburger worden gezien.
  Betekenen verwijzingen naar Adolf Hitler binnen de argumentatie niet dat je het debat verloren hebt?

  @ Ruud Zweistra 31-01-2010 11:23
  MMI haalde een sjeik uit Riyaad aan die via een live-verbinding mensen in Londen toespreekt na de aanslag. Voor moslims is Riyaad niet Verweggistan! Er zijn er talloze andere voorbeelden aan te dragen van moslims die geweld en terrorisme afkeuren.MMI heeft hier gewoon een punt.

  @ Ruud Zweistra 31-01-2010 11:29
  Je vergelijking gaat mank. Er zijn ook westerlingen die discrimineren dus alle westerlingen zijn slecht. De Bijbel bevat talloze tot geweld oproepende teksten, christenen geloven dat de Bijbel Gods woord is, het Westen is geschoeid op het judeo-christelijk gedachtegoed, dus alle westerlingen roepen op tot geweld.

  @ H. Numan 31-01-2010 11:53
  U heeft de klok horen luiden, maar weet duidelijk niet waar de klepel hangt. De volgorde van de Koranteksten is niet chronologisch. En de meeste soera’s zijn niet in een keer als totaal geopenbaard. Daarom staat aan het begin van elke soera wanneer hij is neergedaald, waar nodig gespecificeerd voor de onderscheiden verzen. Het uit verband rukken van de teksten doet geen recht aan het geheel dat de Koran vormt.

 220. E.T. zegt:

  @Johanna,
  ==Mee eens en dat is ook waarom ik dit blog begon met de definitie die de EU hanteert. Wat ik constateer is dat die definitie door een aantal mensen wordt opgerekt als basis voor een argumentatie dat het toch allemaal echt veel erger is. Welnu, als we de definitie oprekken, dan geldt dat voor álle incidenten. Dan veranderen niet alleen de statistieken over moslimterrorisme, maar ook die over andere groeperingen, zoals het rechts-extremisme.==

  Maar hiermee heb je nog steeds die basisvraag niet beantwoord, ook al ben je het er mee eens dat zonder die vraag te beantwoorden

  Om maar een voorbeeld te noemen, is het aanvallen van soldaten van een ander land die op jouw land bezig zijn een act van terreur, of zal je het pas terreur noemen als er burgers aangevallen worden die er niks mee te maken hebben?
  Alleen het antwoord op deze vraag al kan de getallen die in de loop van dit blog gebracht zijn extreem veranderen, en dus ook de message die je wou mee geven. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de conclusie is dat het aanvallen van soldaten geen terreur is, en als je dan zou zeggen (dit is slechts een voorbeeld, de details kloppen dus niet!) dat de IRA bijvoorbeeld of de ETA alleen agenten van de ‘andere kant’ aanvielen dat niet onder dezelfde terreur valt als Muslims die bij voorbaat burgelijke doelen kiezen (zie Israel of 09/11).
  Ik herhaal: Dit was maar een voorbeeld, kan best zijn dat zowel de IRA en ETA niet zo handelden. Maar het maakt duidelijk dat de hele discussie niet relevant is voor je bepaald hebt wie een terrorist is, en je tot je het antwoord daar op weet, niks hebt aan de boven genoemde getallen.

 221. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 31-01-2010 12:28
  …@ Ruud Zweistra 31-01-2010 10:55
  = Dus:
  Vindt u ook dat islamitisch terrorisme wel mee valt, dat de islam de Verlichting is, dat Nederlanders discriminerend en crimineel zijn, dat iedere Marokkaan, Turk, Somaliër of andere buitenlander recht heeft op een verblijf in Nederland inclusief gratis huis en uitkering, dat als het vol wordt Nederlanders desnoods maar moeten verhuizen, dat als er problemen zijn of komen met deze immigranten, die veroorzaakt zijn door Geert Wilders, dat Amerika of het westen de schuld is van de armoe van de hele derde wereld, dat alle culturen gelijk zijn inclusief die van de nazi’s, dat alle mensen gelijk zijn inclusief Adolf Hitler, enzovoort, enzovoort, enzovoort, =

  Begging the question Ruud, je veronderstelt dat iemand die moslim als medemens ziet terrorisme steunt. En dat is onzin.

  Reactie:
  Dat schijft iemand die hier een bijdrage publiceert die de ernst van moslim-aanslagen relativeert. Je bent het levende bewijs van de stelling dat moslims altijd solidair zijn, hoe vredelievend ze zich ook voordoen en hoe groot de misdaad ook.

  Citaat:
  Het enige dat ik vraag is om in te zien dat niet alle moslims (sterker: de meeste niet) terrorist of potentieel terrorist zijn en derhalve net als jij en ik als volwaardig medeburger worden gezien.

  Reactie:
  Dat is niet wat deze bijdrage beweert. Deze bijdrage stelt dat de ernst van moslimaanslagen niet zo groot is, omdat anderen het ook doen.

  Moslims zijn geen volwaardige medevurgers, omdat ze, net als jij, geloven in sprookjes, equivalent aan dat de aarde plat is.

  Citaat:
  Betekenen verwijzingen naar Adolf Hitler binnen de argumentatie niet dat je het debat verloren hebt?

  Reactie:
  Net als het Begging the question is dit uit de mond van iemand die gelooft dat de Aarde plat is en geen antwoord geeft op essentiele vragen ("Gaarne verrmelding van de aanslagen uit dezelfde periode en ook gericht tegen de Westerse cultuur, die vergelijkbaar zijn met Bali, Londen, Madrid, New York en Mumbai") niets anders dan een illustratie van hopeloze arrogantie en/of blindheid.

  Er wordt hier geen debat gevoerd, althans niet met jou, en verder eigenlijk ook nauwelijks. Het enige dat jij doet, is preken voor de gelovigen.

  Die dan ook de bekende gezangenreacties vanaf de kerkbankjes geven.

 222. @ arbitrair 31-01-2010 12:14
  Ik hoop op de kracht van het argument en de inleving. Maar hoe precies weet ik niet. En ‘precies’ is noodzakelijke voorwaarde.

  Dat lijkt me precies genoeg. Hoe komen we tot een samenleving waarin ieder zijn plek heeft en zich daar goed bij voelt, waar we er samen naar streven om het leven morgen mooier te laten zijn dan het vandaag is?

  @ Ruud Zweistra 31-01-2010 12:23
  = En als de naziroeper is uitgeteld, dumpt hij gewoon weer een nieuwe voorraad onzin.=

  Ik heb gisteren iedereen opgeroepen om zich van termen als ‘nazi’ te onthouden. Die oproep geldt ook voor jou. Als jij vindt dat hij onzin inbrengt, dan kun je dat weerleggen met argumenten. Deze posting valt daar niet onder. Als jij er moeite mee hebt om je aan deze ‘spelregels’ te houden, dan verzoek ik je hier weg te blijven.

  @ E.T. 31-01-2010 12:37
  Je vraag was:
  Een vraag die ik hier niemand heb zien stellen maar wat in mijn ogen een basis vraag zou moeten zijn voor dit hele blog is, wie is een terrorist?

  Het aanvallen van soldaten die jouw land bezetten is gerechtvaardigde zelfverdediging, volgens mij zijn we het daar internationaal over eens. Een land bezetten is in strijd met het internationaal recht. Mihai refereerde al aan de binnen de ICJ lopende discussie om het beginnen van een oorlog ook te classificeren als een misdaad die voor het ICJ gedaagd kan worden.
  Daarnaast hebben we talloze internationale conventies die zich uitspreken over wat wel en niet mag in oorlogstijd. De Vierde Geneefse Conventie handelt over het beschermen van burgers in oorlogstijd. Die handhaven is van groot belang en daar doen we absoluut onvoldoende aan.
  Je stelling over de IRA en de ETA lijkt me reëel, zij zullen zelf ongetwijfeld vinden dat ze een gerechtvaardigde strijd voeren tegen een al eeuwen durende bezetting en vreemde overheersing.
  De vraag wat terrorisme is en wat niet, wordt kennelijk gekleurd door de plek waar je staat, door je eigen perspectief.
  Iemand die vocht tegen de Duitse bezetting is een vrijheidsstrijder, een Verzetsheld, ja met een hoofdletter zelfs. Een Irakees die vecht tegen de Amerikaanse bezetting zien de meesten van ons als een terrorist. Zie bijvoorbeeld de reacties op mijn blog: De veelvormige werkelijkheid,
  https://johannanouri.wordpress.com/2010/01/03/de-veelvormige-werkelijkheid/
  De vraag hier is voor mij niet wie een terrorist is. De vraag is of het handelen van de Duitsers en Amerikanen in deze voorbeelden legitiem is? Of het legitiem is je daartegen te verzetten? En of de middelen die je daartoe inzet legitiem zijn?
  In het geval van Irak: De oorlog is niet legitiem en dus is verzet tegen de bezetting gerechtvaardigd. Je hebt daarbij de plicht om burgers te beschermen, daar hebben we de Vierde Conventie van Genève voor. Het aanvallen van burgerdoelen is derhalve niet legitiem, want in strijd met deze Conventie.
  Terug naar Bin Laden: in zijn boodschappen maakt hij duidelijk dat hij zich richt tegen westerse bezetting, overheersing en ongerechtvaardigde inmenging in binnenlandse aangelegenheden en nog zo meer. De vraag is of hij in die stelling gelijk heeft. Vervolgens is de vraag of, als hij gelijk heeft, hij zich daartegen mag verzetten. En de vraag is of de middelen die hij kiest gerechtvaardigd zijn. De laatste vraag is het makkelijkst: er liggen Conventies, en die gelden ook voor Bin Laden. Het doden van 3000 onschuldige burgers in New York is een flagrante schending van de Conventie.

 223. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 31-01-2010 12:28
  …@ Ruud Zweistra 31-01-2010 11:29
  Je vergelijking gaat mank. Er zijn ook westerlingen die discrimineren dus alle westerlingen zijn slecht. De Bijbel bevat talloze tot geweld oproepende teksten, christenen geloven dat de Bijbel Gods woord is, het Westen is geschoeid op het judeo-christelijk gedachtegoed, dus alle westerlingen roepen op tot geweld.

  Reactie:
  Het Westen is niet geschoeid op het judeo-christelijke gedachtengoed. Het Westen is geschoeid op verlichting, wetenschap en techniek. De bijbel etc. is niet iets minder archaisch, obscurantistisch en achterlijk als de koran etc.

  De rest zullen het maar niet over hebben. Dat zeg je na van de naziroeper.

 224. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 31-01-2010 13:14

  @ Ruud Zweistra 31-01-2010 12:23
  = En als de naziroeper is uitgeteld, dumpt hij gewoon weer een nieuwe voorraad onzin.=

  Ik heb gisteren iedereen opgeroepen om zich van termen als ‘nazi’ te onthouden.

  Reactie:
  Helaas, het lezen is ook te moeilijk: Ik noem hem geen nazi, maar ik noem hem een naziroeper – omdat hij overal begint met anderen te beschuldigen van het nazi-zijn.

  Dat is in het geheel niet hetzelfde.

  Het is zelfs het omgekeerde.

 225. Isis Nedloni zegt:

  Beste Johanna….van dit soort bijdragen houd ik.
  Het geeft de burger moed!

  Dank je wel voor je realistische kijk en prachtig overzicht van de werkelijkheid in cijfers….
  En……. blijf wie je bent!
  Dan komt het wel goed in de wereld…uiteindelijk; )))))

  Vriendelijke zonnige winter middag groet!

 226. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 31-01-2010 12:28

  @ H. Numan 31-01-2010 11:53
  U heeft de klok horen luiden, maar weet duidelijk niet waar de klepel hangt. De volgorde van de Koranteksten is niet chronologisch. En de meeste soera’s zijn niet in een keer als totaal geopenbaard. Daarom staat aan het begin van elke soera wanneer hij is neergedaald, waar nodig gespecificeerd voor de onderscheiden verzen. Het uit verband rukken van de teksten doet geen recht aan het geheel dat de Koran vormt.

  Reactie:
  De laatste zin is volstrekt in tegenspraak met de mantra dat de islam geen uniform geheel is, en vele interpretaties kent, en dat je dus niet kan spreken over dé islam, en idem voor dé koran. Als er geen dé koran bestaat, kan jij ook niet spreken van dé eenheid van dé koran.

 227. E.T. zegt:

  @Johanna,
  Wat wel of niet legaal is onder internationaal recht, daar zijn de meningen nou eenmaal over verdeeld, ongeacht hoe vaak jij en Mihai denken dat te bepalen. Dat aspect sla ik dus over, aangezien ook een situatie waar in een ‘bezetting’ geoorloofd kan zijn onder international recht (kijk bijvoorbeeld naar Engeland-Ierland, of Spanje), nog steeds de vraag bestaat wie wel of niet een terrorist beschouwd wordt als hij zich daar tegen verzet.
  Hetzelfde geldt voor de oorlog in Iraq. Jij vind die illegaal. Prima standpunt, maar anderen denken daar nou eenmaal anders over. Blijft dus de vraag, is een Irakees die een Amerikaans leger convoy in Iraq aanvalt een terrorist? En daartegen, is een Irakees die vanwege de oorlog in zijn land nu een McDonald opblaast in California wel of niet een terrorist. Deze vraag is niet afhankelijk van de legaliteit van de oorlog op zich (dat zal misschien antwoord bieden op het recht Amerikaanse soldaten in Iraq aan te vallen, maar geeft geen antwoord op de burgers in California vraag).

  Hoe ik het ook draai, het komt terug op de basis vraag, wat is een terrorist, wie is een terrorist.
  Ik ben het met je eens dat op specifieke vragen dat afhankelijk zal zijn van waar een ieder staat, maar nog kan je daar wel een algemeen antwoord op geven. Persoonlijk bijvoorbeeld zal ik een ieder die burgers dood to make a point als terrorist beschouwen, tenzij het om direct levensgevaar gaat natuurlijk (vechten tegen bezetting is nooit of nauwelijks een kwestie van direct levensgevaar, en de daad daartegen zal dus meer een ‘to make a point’ daad zijn als hij tegen burgers wordt uitgevoerd).

 228. Ruud Zweistra zegt:

  En nog meer kerkbankjesgezang …

 229. @ Ruud Zweistra 31-01-2010 13:07
  = Dat schijft iemand die hier een bijdrage publiceert die de ernst van moslim-aanslagen relativeert. Je bent het levende bewijs van de stelling dat moslims altijd solidair zijn, hoe vredelievend ze zich ook voordoen en hoe groot de misdaad ook. =

  Wederom begging the question. Ik relativeer niet de ernst van de moslim-aanslagen. Ik stel dat de stelling dat alle terroristische aanslagen door moslims worden gepleegd, op onwaarheid berust. Ik gaf daar een onderbouwing voor, waaruit naar voren komt dat in de periode 2006-2008 in de EU 0,4 procent van de aanslagen door moslimextremisten is gepleegd, en in Amerika tussen 1980 en 2005 6 procent.
  Dat zegt niets over de aard en impact van de aanslagen die wel plaatsvonden.

  = Dat is niet wat deze bijdrage beweert. Deze bijdrage stelt dat de ernst van moslimaanslagen niet zo groot is, omdat anderen het ook doen. =

  Nee. Deze bijdrage stelt dat uit de cijfers blijkt dat het aantal moslimaanslagen in de VS en de EU zeer klein is, en derhalve de stelling dat alle aanslagen door moslims worden gepleegd op onwaarheid berust.

  = Moslims zijn geen volwaardige medevurgers, omdat ze, net als jij, geloven in sprookjes, equivalent aan dat de aarde plat is. =

  Wat voor jou een sprookje is, is voor een ander zijn waarheid. En zo hoort het in een land waar we vrij zijn. Het waarheidsgehalte van je gedachten en overtuigingen kan en mag geen graadmeter voor volwaardig burgerschap zijn.

  = Citaat:
  Betekenen verwijzingen naar Adolf Hitler binnen de argumentatie niet dat je het debat verloren hebt?
  Reactie:
  Net als het Begging the question is dit uit de mond van iemand die gelooft dat de Aarde plat is en geen antwoord geeft op essentiele vragen ("Gaarne verrmelding van de aanslagen uit dezelfde periode en ook gericht tegen de Westerse cultuur, die vergelijkbaar zijn met Bali, Londen, Madrid, New York en Mumbai") niets anders dan een illustratie van hopeloze arrogantie en/of blindheid.=

  Kortom: ja, te meer daar ik eenieder inclusief jou al eerder had verzocht dit soort vergelijkingen achterwege te laten.
  Die vraag is al lang beantwoord, alleen niet op een manier die je had willen zien. Dit is mijn laatste verzoek aan jou om termen als ‘nazi’ en verwijzingen naar A. Hitler achterwege te laten, evenals het wegzetten van moslims als onvolwaardig.

  = Er wordt hier geen debat gevoerd, althans niet met jou, en verder eigenlijk ook nauwelijks. Het enige dat jij doet, is preken voor de gelovigen. Die dan ook de bekende gezangenreacties vanaf de kerkbankjes geven. =

  Het debat loopt zoals het loopt en iedereen heeft daarin op zijn eigen unieke wijze zijn eigen unieke inbreng. Als jij daar moeite mee hebt, dan is het wellicht zinvol als je iets anders gaat doen.
  Zo oninteressant vind je het duidelijk ook weer niet:

  Most active:
  54.speed.planet.nl 124

 230. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 31-01-2010 13:26
  @ Ruud Zweistra 31-01-2010 13:07
  = Dat schijft iemand die hier een bijdrage publiceert die de ernst van moslim-aanslagen relativeert. Je bent het levende bewijs van de stelling dat moslims altijd solidair zijn, hoe vredelievend ze zich ook voordoen en hoe groot de misdaad ook. =

  Wederom begging the question. Ik relativeer niet de ernst van de moslim-aanslagen. Ik stel dat de stelling dat alle terroristische aanslagen door moslims worden gepleegd, op onwaarheid berust.

  Reactie:
  Dat moslims niet ALLE aanslagen plegen is even vanzelfsprekend als de onjuistheid van alle uitspraken waar ALLE in voorkomen. Redelijke mesen weten dat.

  Gelovigen niet, want hun geloof staat vol met ALLE uitspraken

  Daarom moeten gelovigen zich ook eigenlijk niet met dit soort discussies emeoien. Ze snappen de meest fundamentele zaken niet, zoals het feit dat de aarde rond is ookals het geloof zegt dat ze plat is

  Het is niet zo dat ALLE aanslagen door moslims gepleegd worden, maar wel BIJNA ALLE aanslagen die gericht zijn tegen de westerse cultuur.

  Ik vermoed dat ergens in je hoofd ook jij dat weet, maar het islam-virus heeft de neurologische verbindingen naar deze kennis geatrofieerd.

  Dat je desondanks de aanlsagen relativeert, is dus niet anders uitlegbaar als steun.

 231. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 31-01-2010 13:26
  …Het debat loopt zoals het loopt en iedereen heeft daarin op zijn eigen unieke wijze zijn eigen unieke inbreng. Als jij daar moeite mee hebt, dan is het wellicht zinvol als je iets anders gaat doen.
  Zo oninteressant vind je het duidelijk ook weer niet:

  Reactie:
  De debatten alhier hebben me zeer veel inzicht in de werking van de geest verschaft. Maar ter localisering van de betrokken processen is het noodzakelijk om zeer gerichte vragen te stellen en prikken uit te delen in de richting van de barrieres.

  Als je van je geloof af wilt, kan ik wel wat links naar de resultaten geven.

 232. Fleur zegt:

  Tendentieuze titel,demagogisch lokkertje.
  Veel te onoverzichtelijke schema`s,het vergt een dagtaak om het te volgen.

  Overmacht aan reacties.
  Last van een opgepompt ego?

  Penetrante geur van BLASFEMIE.
  Omringd door volgers en horigen.

  Discussie ondoorzichtig en waardeloos.
  Eigen roem stinkt!!!

  Wedden dat NIEMAND
  behalve jijzelf het zorgvuldig gelezen heeft?

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@!!!!!

  Ps voor NEDLONI:
  IK WIL DAT JE DOET WAT RECHTVAARDIG IS. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  LAAT NIET JE EIGENBELANG PREVALEREN IN DEZE! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  IK STA IN MIJN RECHT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  STEUN MIJ AJB. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ik doe dit in het belang van alle mensen. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  iedereen heeft rechten,ook degene die zijn broek niet laat zakken. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 233. Fleur zegt:

  PAK TERREUR AAN,OOK HIER!!!

 234. david verveer zegt:

  Joanna, ik denk dat je gelijk heb, maar valt het me op dat de islam haters het zelfde soort van viezerikken zijn als de anti-israel reacteurs. Natuurlijk speelt het een rol waar en bij wie je wiegje stond, en zo als ik mijn aangeboren geloofs / stam genoten verdedig, kom jij op met de verdediging van de Islamieten. En ben ik zeker dat jouw redenering juist is dat elke Mohamedaan niet automatisch een terrorist is, en ook dat meeste terror aanslagen niet door de Islamieten zijn gepleegd, maar dat kan de schrijvers weinig schelen, want het gaat niet om wie gelijk heeft,het gaat bij hun om die mensen die er anders uit zien, andere kleren dragen en anders gedragen fout zijn, want de Nederlander is ver van tollerant, wat hij niet kent dat vreet hij niet.
  Sterkte, ik ben aan jou kant,
  Hartelijke groeten
  David Verveer

 235. Fleur zegt:

  Men dient zich te verzetten tegen een nummerieke overmacht,die zich bedient van gewelddadig gedrag en terreur:

  Handelingen

  Alle landen moesten:

  a. De financiering van terreurdaden voorkomen en onderdrukken,
  b. Van het ophalen van geld om terreurdaden te plegen strafbaar maken,
  c. Dergelijke fondsen bevriezen,
  d. Verbieden dat geld aan personen die met terrorisme te maken hebben wordt overgemaakt,

  NIET als kleine zetbaas je eigen blog schoonvegen,maar voorspoed voor een ieder.

  Let vooral op de punten A & B in de 2de kolom.

  Alle landen moesten ook:

  a. Zorgen dat ze geen steun verlenen aan terroristen,
  b. Stappen nemen om terreurdaden te voorkomen, bijvoorbeeld door een ander land te waarschuwen,
  c. Terroristen veilig onderkomen ontzeggen,
  d. Voorkomen dat terreurdaden vanuit hun grondgebied worden gepleegd,
  e. Zorgen dat terroristen berecht worden,
  f. Elkaar zoveel mogelijk helpen bij onderzoeken naar terreurdaden,
  g. De verplaatsing van terroristen voorkomen met grenscontroles.

  Roept alle landen op om:

  a. Meer informatie uit te wisselen over de activiteiten van terroristen,
  b. Juridisch samen te werken om terreurdaden te voorkomen,
  c. Akkoorden te sluiten om terreurdaden te voorkomen en actie te ondernemen tegen de daders,
  d. Partij van de internationale verdragen tegen terrorisme te worden,
  e. Meer samen te werken en deze verdragen volledig in de praktijk om te zetten,
  f. Onderzoeken of asielzoekers betrokken waren bij terreuracties voor ze asiel krijgen,
  g. Zorgen dat de status van vluchteling niet misbruikt wordt door terroristen.

 236. @ Isis Nedloni 31-01-2010 13:20
  Dank.

  @ Ruud Zweistra 31-01-2010 13:24
  = …Het uit verband rukken van de teksten doet geen recht aan het geheel dat de Koran vormt.
  Reactie:
  De laatste zin is volstrekt in tegenspraak met de mantra dat de islam geen uniform geheel is, en vele interpretaties kent, en dat je dus niet kan spreken over dé islam, en idem voor dé koran. Als er geen dé koran bestaat, kan jij ook niet spreken van dé eenheid van dé koran.
  Nee, dat is slechts een schijntegenspraak door jou in het leven geroepen. Eenheid gaat over dat je alle verzen in ogenschouw neemt, er geen dingen uit weglaat of naar believen uitplukt. Dat gezegd hebbend stel ik daarnaast dat je teksten in context en binnen de historisch-maatschappelijke context en in onderlinge samenhang moet interpreteren.

  @ E.T. 31-01-2010 13:24
  = Wat wel of niet legaal is onder internationaal recht, daar zijn de meningen nou eenmaal over verdeeld, ongeacht hoe vaak jij en Mihai denken dat te bepalen. =
  De onderliggende vraag is wie bepaalt of iets conform internationaal recht is. Op dit moment hebben we daar onder meer de Algemene Vergadering van de VN, de Veiligheidsraad, het International Court of Justice en het International Criminal Court voor.
  Niet de meningen zijn verdeeld. Jij weigert het gezag van de hierboven genoemde organen te erkennen. Nou ben jij een burger, maar een staat verplicht zich om zich te conformeren op grond van het lidmaatschap van de VN en op grond van de onderliggende verdragen die het ratificeert.

  = Hetzelfde geldt voor de oorlog in Iraq. Jij vind die illegaal. Prima standpunt, maar anderen denken daar nou eenmaal anders over.=
  Ook hier geldt: dat is geen kwestie van er anders over denken, maar van het accepteren van het internationaal recht als uitgangspunt. En het internationaal recht en haar vertegenwoordigers zijn hier glashelder over: de oorlog in Irak is niet legitiem.

  = En daartegen, is een Irakees die vanwege de oorlog in zijn land nu een McDonald opblaast in California wel of niet een terrorist. Deze vraag is niet afhankelijk van de legaliteit van de oorlog op zich (dat zal misschien antwoord bieden op het recht Amerikaanse soldaten in Iraq aan te vallen, maar geeft geen antwoord op de burgers in California vraag). =
  Dat klopt, het oordeel of die Irakees een terrorist is hangt af van de methoden die hij kiest en de vraag of zijn doelen legitiem zijn. En aangezien het internationaal (oorlogs)recht stelt dat je burgers dient te beschermen, leidt dat tot de conclusie dat zijn actie niet legitiem is.

  = Persoonlijk bijvoorbeeld zal ik een ieder die burgers dood to make a point als terrorist beschouwen, tenzij het om direct levensgevaar gaat natuurlijk (vechten tegen bezetting is nooit of nauwelijks een kwestie van direct levensgevaar, en de daad daartegen zal dus meer een ‘to make a point’ daad zijn als hij tegen burgers wordt uitgevoerd).=
  Daar zijn we het over eens. Met de kanttekening dat het hier gaat om tegen burgers gerichte acties als onderdeel van het vechten tegen bezetting. Soldaten die onder de bezettingsmacht vallen, vallen daarbuiten. Burgers die vertegenwoordigers zijn van de bezettende macht (denk bijvoorbeeld aan de Duitsers die in Nederland op cruciale posten benoemd werden tijdens WO II) eveneens, want zij vertegenwoordigen ambtshalve de bezettende macht.
  Aan de ene kant heb je terroristen, aan de andere kant heb je legers die hun boekje te buiten gaan. Om te beginnen door hun bezettende aanwezigheid, en vervolgens door hun handelen. Zoals: het administratief opsluiten van burgers, het vastzetten van burgers in geheime gevangenissen zonder toegang van het Rode Kruis, het martelen van mensen, het niet of onvoldoende vermijden van burgerslachtoffers.
  In de discussie die we hier voeren, zijn dit twee perspectieven op de werkelijkheid die tegelijkertijd bestaan en die je in onderlinge samenhang moet beschouwen.

  @ Ruud Zweistra 31-01-2010 13:59
  = Dat je desondanks de aanlsagen relativeert, is dus niet anders uitlegbaar als steun. =
  Ik blijf het maar weer herhalen, want het lijkt wel tegen dovemansoren gericht. Ik relativeer de aanslagen niet, noch het aantal noch de ernst. Ik keur terrorisme ten sterkste af. Ik relativeer niet (de ernst van) de moslim-aanslagen. Ik stel dat de stelling dat alle terroristische aanslagen door moslims worden gepleegd, op onwaarheid berust. Sterker nog; dat in het westen de meeste aanslagen niet door moslims gepleegd worden, zoals de statistieken duidelijk laten zien.
  Wil je ophouden met het verdraaien van mijn woorden?

  @ Ruud Zweistra 31-01-2010 14:03
  Fijn om te lezen dat je aanwezigheid hier voor jou zinvol is en je wat oplevert.

 237. Fleur zegt:

  Je zegt mij,als enige eerlijke reageerder de wacht aan?
  Je duldt geen tegengeluid in jouw kingdom?

  Lees inhoudelijk,ik zeg niets foutief.

  Ik denk dat er wel degelijk van jouw kant een enorme aanpassing gewenst is.
  Dus wat Nedloni zegt is slijmen en niet oordeelkundig.

  -De meeste moslims zijn géén terrorist, maar alle terroristen zijn wel moslim’-

  Men moet terreur in het algemeen aanpakken.
  Er zijn ook geweldsplegers ONDER ONS!

  Resolutie 1373 Veiligheidsraad Verenigde Naties

  DEZE RESOLUTIE HOUDT DE GRONDBEGINSELEN IN VAN RECHTEN VAN DE MENS !
  ELKE VORM VAN TERREUR DIENT AANGEPAKT TE WORDEN.

 238. Ruud Zweistra zegt:

  Nog even over die ene moslimgeleerde:

  De Pers:

  Moslims verjagen imam uit moskee in Frankrijk
  Gepubliceerd: gisteren 15:03
  Update: gisteren 15:28

  Een imam in een voorstad van Parijs die zich had uitgesproken voor een boerkaverbod, heeft zijn moskee vrijdag onder begeleiding van de politie moeten verlaten wegens bedreigingen. Gelovigen eisten in een petitie dat de ,,verrader, ongelovige en jodenimam” zijn functie neerlegt, schrijven Franse media zaterdag.

  Conclusie:
  Dag, dag.

 239. @ Fleur 31-01-2010 14:15
  Je bent hier van harte welkom. Mits je je gedraagt, en daar lijkt het vooralsnog niet op.

  @ david verveer 31-01-2010 14:32
  Dank voor de mooie woorden, die veel waarheid bevatten.

 240. Ruud Zweistra zegt:

  Ik stel dat de stelling dat alle terroristische aanslagen door moslims worden gepleegd, op onwaarheid berust. Sterker nog; dat in het westen de meeste aanslagen niet door moslims gepleegd worden, zoals de statistieken duidelijk laten zien.

  Reactie:
  Herhaling. Herhaald antwoord:
  De aanslagen tegen de westerse cultuur worden bijna allemaal door moslims gepleegd.

  Het bewijs daarvan heb je niet weerlegd.

  We wachten op je volgende herhaling van je leugen.

 241. @ Fleur 31-01-2010 14:33
  Toch een inhoudelijke reactie van jouw kant, waarvoor dank.
  Je geeft een mooie lijst van maatregelen om terrorisme te bestrijden. Dit is echter symptoombestrijding en zal niet werken. Als je het terrorisme daadwerkelijk wilt aanpakken, ontkom je er niet aan om te kijken naar de oorzaken, naar de voedingsbodem en naar de factoren die het versterken of juist afzwakken.

  @ Fleur 31-01-2010 14:34
  = NIET als kleine zetbaas je eigen blog schoon vegen,maar voorspoed voor een ieder.
  Let vooral op de punten A & B in de 2de kolom. =

  Wat bedoel je te zeggen? Dat de slachtoffers in Haïti niet gesteund moeten worden? Dat compassie niet belangrijk is? Of bedoel je wat anders?

 242. wiljan.45 zegt:

  Veel steun voor terrorisme hier, ook al wordt er nog zo omstandig een zin later weer van teruggedraaid. Ongelooflijk om te zien hoe hier de hier vertoonde ratio tekort schiet.

 243. johanna_nouri zegt:

  @ Fleur 31-01-2010 14:34
  Ik zeg jou niet als enige de wacht aan. De manier waarop jij hier binnen komt stieren, vraagt echter om een reactie, direct. Het is jouw keuze: ofwel je gedraagt je hier redelijk en met respect, of je blijft hier weg.
  En je gaat dit blog niet gebruiken om je vete met Isis uit te vechten, doe dat maar op je eigen blog.

 244. Fleur zegt:

  -a. Zorgen dat ze geen steun verlenen aan terroristen,
  b. Stappen nemen om terreurdaden te voorkomen, bijvoorbeeld door een ander land te waarschuwen-

  Het klimaat is hier infaam.
  Daar moet iedereen openlijk tegen kunnen ageren.

  Andere mensen moeten gewaarschuwd worden.
  Hen mag niet hetzelfde overkomen .

  Ik ben hier nl. het slachtoffer van`* twee directeuren` .
  (Citaat van NEDLONI.)

  ZIJ VOELT ZICH ALHIER DE ONBEZOLDIGDE DIRECTEUR ZONDER DIRECTOIR!!!!

  Men,ook jij dient eerst te tasten diep te tasten in eigen geweten voor men anderen de les gaat lezen.

 245. @ Ruud Zweistra 31-01-2010 14:35
  In dit artikel zitten meerdere elementen, zoals: wel of geen burqa verbod, het gebruik van geweld tegen de imam. Het eerste staat zwaar ter discussie. Het tweede is uit den boze en ten sterkste af te keuren.

  Dit is wat de NRC er over schrijft:

  Franse imam: ik ben bedreigd wegens niqaabverbod
  Gepubliceerd: 27 januari 2010 12:34 | Gewijzigd: 27 januari 2010 13:04

  Parijs, 27 jan. Een imam die zich heeft uitgesproken voor een algeheel verbod op het dragen van niqaab en boerka in Frankrijk, heeft gisteren aangifte gedaan wegens bedreiging.

  Imam Hassen Chalghoumi, bekend om zijn goede relaties met joodse en christelijke gemeenschappen in de Parijse voorsteden, zou met de dood zijn bedreigd door een commando van tachtig mannen, dat zijn moskee in Drancy was binnengevallen.

  Het incident kwam gisteren naar buiten op de dag dat een parlementaire commissie voorstelde gezichtsbedekkende kledij te verbieden in overheidsgebouwen, openbaar vervoer en ziekenhuizen. Regering en commissie hielden rekening met scherpe reacties. Zij vreesden dat een verbod zou worden opgevat als een stigmatisering van de gemeenschap van 5 tot 6 miljoen Franse moslims, die in overgrote meerderheid tegen niqaab en boerka zijn.

  President Sarkozy bezocht gisteren een militaire begraafplaats in het Noord-Franse Ablain-Saint-Nazaire, waar in 2007 graven van moslimsoldaten in Franse dienst waren geschonden. „De islam is vandaag de dag de religie van talrijke Fransen”, verklaarde Sarkozy. Hij waarschuwde tegen „stigmatisering” van Franse moslims.

  Het rapport leidde tot politieke spanningen, vooral binnen de regeringspartij UMP. De commissie bepleit een niet-bindende parlementaire resolutie tegen de ‘integrale’ sluier, gevolgd door wetten, een pedagogisch programma en „eventueel” een algeheel verbod. Een deel van de UMP wil zo’n verbod hoe dan ook.

  http://www.nrc.nl/buitenland/article2469087.ece/Franse_imam_ik_ben_bedreigd_wegens_niqaabverbod

 246. @ Ruud Zweistra 31-01-2010 14:39
  = Ik stel dat de stelling dat alle terroristische aanslagen door moslims worden gepleegd, op onwaarheid berust. Sterker nog; dat in het westen de meeste aanslagen niet door moslims gepleegd worden, zoals de statistieken duidelijk laten zien.

  Reactie:
  Herhaling. Herhaald antwoord:
  De aanslagen tegen de westerse cultuur worden bijna allemaal door moslims gepleegd.

  Het bewijs daarvan heb je niet weerlegd. =

  Ik blijf herhalen zolang jij mij dingen in de mond legt die niet overeenkomen met hetgeen ik stel. Als je wilt dat ik stop, is de eenvoudigste weg daarheen dat je mijn woorden niet langer verdraait.

 247. @ wiljan.45 31-01-2010 14:52
  = Veel steun voor terrorisme hier, ook al wordt er nog zo omstandig een zin later weer van teruggedraaid. Ongelooflijk om te zien hoe hier de hier vertoonde ratio tekort schiet. =

  Steun voor terrorisme? Waar? Ik stel voor dat je man en paard noemt en anders je opmerking intrekt.

 248. @ Fleur 31-01-2010 14:56
  Mijn blog is niet de plek om je vete met Isis uit te vechten. Ik verzoek je dat elders te doen en verder je persoonlijke aanvallen achterwege te laten.
  Het staat je vrij om hier, net als ieder ander, te reageren. Op de inhoud van hetgeen hier te berde wordt gebracht dan wel te verstaan.

 249. E.T. zegt:

  @Johanna,
  Ik ga niet weer de discussie wat wel of niet legaal is onder internationaal recht met je aan. We denken daar nou eenmaal anders over. Waste of time to go there again. Veiter, moving on.

  Zoals ik al zei, for this matter we’re talking about maakt het niet echt uit wat wel of niet een legale oorlog is. Ook in een oorlog die door wie dan ook legaal wordt genoemd, kan ik het begrijpen als mensen zich er tegen willen verzetten.
  Vraag wie een terrorist is blijft dus, ongeacht over welke oorlog we praten.

  ==Dat klopt, het oordeel of die Irakees een terrorist is hangt af van de methoden die hij kiest en de vraag of zijn doelen legitiem zijn. En aangezien het internationaal (oorlogs)recht stelt dat je burgers dient te beschermen, leidt dat tot de conclusie dat zijn actie niet legitiem is.==
  Dus het raken (met opzet) van burgers maakt iemand een terrorist, ongeacht of de oorlog wel of niet legaal is.

  ==Aan de ene kant heb je terroristen, aan de andere kant heb je legers die hun boekje te buiten gaan.==
  Of het leger wel of niet zijn boekje te buiten gaat veranderd er niks aan dat het raken met opzet van burgers per definitie een terrorist is (behalve dus in direct levensgevaar). Elke terrorist weet precies uit te leggen waarom zijn daden eigenlijk de juiste daden zijn en wat hem er toe bewoog. Ik vraag het dus ook niet aan zo’n terrorist, maar aan jou.

  ==In de discussie die we hier voeren, zijn dit twee perspectieven op de werkelijkheid die tegelijkertijd bestaan en die je in onderlinge samenhang moet beschouwen.==
  I don’t accept that. Niks op de wereld (behalve direct levensgevaar), wat iemand het recht geeft met opzet burgers te targeten. Doet hij dat wel, kan het me geen bal schelen waarom hij dat doet. Hij is een terrorist, en wat mij betreft een kakkerlak waar op getrapt moet worden voor hij meer schade kan aanbrengen. Ik zie hier geen ‘2 perspectieven’ in.

  Hoe dan ook, aangezien we het eens schijnen te zijn dat een actie tegen burgers iemand een terrorist maakt, en een actie tegen de soldaten of functioneren van het vijandelijke leger dat niet per definitie iemand een terrorist maakt, zijn de getallen die je boven bracht verder waardeloos, en valt er niet uit te leren of het nou wel of niet de Islam is die meer terroristen rond de wereld produceert.

 250. Fleur zegt:

  -johanna_nouri 31-01-2010 15:03
  @ Fleur 31-01-2010 14:56
  Mijn blog is niet de plek om je vete met Isis uit te vechten. Ik verzoek je dat elders te doen en verder je persoonlijke aanvallen achterwege te laten.
  Het staat je vrij om hier, net als ieder ander, te reageren. Op de inhoud van hetgeen hier te berde wordt gebracht dan wel te verstaan. –

  DAT KAN HELAAS NIET
  ZE ZITTEN ACHTER HUN FACADES.
  Het is onrechtmatig,wat je doet.
  DEMAGOGIE.

  Nee,alles heeft met alles te maken.
  Het gaat om je eigen gedrag.

 251. anoniem zegt:

  Carl-Gustav Jung: Hitler lijkt op Mohammed
  Ingediend door copywriter op 31 januari, 2010 – 13:17. Publieke ruimte
  Internationaal, januari 2010

  De bekende psychiater en grondlegger van de analytische psychiatrie Carl-Gustav Jung, vergeleek Hitler met de profeet Mohammed. De theoloog Karl Barth stelde islam en Nationaal Socialisme op één lijn.
  Jung antwoordde in een interview eind jaren dertig op de vraag van de interviewer wat volgens hem de volgende stap in de religieuze ontwikkeling zou kunnen zijn: ‘we weten nog niet of Hitler een nieuwe islam gaat oprichten. Hij is er nu al mee bezig. Hij lijkt op Mohammed. De stemming in Duitsland is islamitisch: oorlogszuchtig en islamitisch. Ze zijn allemaal bezeten van een wilde god. Dat zou de historische toekomst kunnen worden’.
  Karl Barth, een sociaal-democraat die halverwege de jaren dertig uit Duitsland vluchtte voor de Nazi’s, zei in 1939: ‘als het Nationaal Socialisme met tegenstand wordt geconfronteerd, kan het alleen maar verpletteren en doden, met een als goddelijk gevoelde macht en recht, net zoals de islam van oudsher doet. Het is onmogelijk om het Nationaal Socialisme te begrijpen, tenzij we het zien als een nieuwe islam, de mythe ervan als een nieuwe Allah en Hitler als de nieuwe profeet van Allah’.
  Bovenstaande citaten zijn afkomstig van de website van Andrew G. Bostom, hoogleraar aan Brown University in de VS. Bostom is specialist in het onderzoek van secondaire bronnen als het gaat om antisemitisme in de islamitische wereld. Hij is auteur van o.a. The Legacy of Jihad en The Legacy of Islamic Antisemitism: From Sacred Texts to Solemn History.

  Andrew Bostom: Islamofascism? Hitler, Muhammad, and Islam. 5 februari 2008

 252. wiljan.45 zegt:

  Veel ‘steun’ voor terrorisme hier, ook al wordt er nog zo omstandig een zin later weer van teruggedraaid. Ongelooflijk om te zien hoe hier de hier vertoonde ratio tekort schiet.

 253. Mephisto zegt:

  Iemand gaf hier het artikel http://www.theglobeandmail.com/news/world/from-bikinis-to-burkas/article1424587/ aan, "van bikini tot burka". Erg goed geschreven. Dus zeker een aanbeveling waard, om te zien waar "iedereen" hier zo bang voor is. En deels niet onterecht, overigens.

 254. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 31-01-2010 15:00
  @ Ruud Zweistra 31-01-2010 14:39

  Ik blijf herhalen zolang jij mij dingen in de mond legt die niet overeenkomen met hetgeen ik stel.

  Reactie:
  Bewijs dat mijn samenvatting van je artikel niet overeenkomt met de inhoud en boodschap ervan.

 255. joost tibosch sr zegt:

  Dat niet alle terroristen moslim zijn en dat niet alle moslims terrorist zijn….zelfs dat de meeste moslims geen terrorist zijn en zeker, dat slechts een kleine minderheid maar terrorist zou zijn….dat kan toch niet waar zijn? Nee.nee.nee, dat mag niet waar zijn, want anders..ja,wat anders?

 256. Ely zegt:

  Tjeemig, wat kunnen mensen tekeer gaan als je hun vooroordelen zo ijskoud en doeltreffend weerlegt met cijfers die er niet om liegen
  Het is bijna gênant om te zien

 257. Fleur zegt:

  Het ingezonden stuk van Wilders en Bosma op FORUMPAGINA 9 van de VOLKSKRANT ZAT.JL kenmerkt zich door achterlijk taalgebruik,zeer kortzichtig in zijn stellingname.
  Hier dan kan u zelf oordelen of u op deze charlatan wil gaan stemmen:

  – Sinds wanneer is positieve oriëntatie op het eigene rechts radicaal? Wouter Bos predikt een ‘beschaafde vorm van nationalisme’ en toont zich ‘trots op Nederland’. Is die aardige Wouter nu ook al een nazi? Wanneer komt hij dan uit de kast als NSB’er? En Willem Drees senior, was die georiënteerd op het eigene of op dat van een ander land? En sint Obama, die bij menige linkse boven het bed hangt, die oriënteert zich toch echt voor honderd procent op het eigene, gezien de Amerikaanse vlaggen en patriottische taal. Ook al rechtsradicaal dus? En al die allochtonen met hun heimweeschotels, die oriënteren zich toch ook op het eigene. Ook allemaal nieuw radicaal rechts?-

  Echt beneden alle peil.
  Zijn populariteit wordt gevoed omdat de anderen geen goed weerwoord tegenover zulke idiotie kunnen zetten.Afzeiken is zo goedkoop.Het gaat juist om ombouw zeker nu in deze tijd van recessie.Op dit moment vallen er al ontslagen onder goed opgeleide mensen,die noodgedwongen ongeschoold werk aannemen.Dat speelt juist Wilders in de kaart,want de massa is dom.En leest geen moer.
  Verdiep u in de politiek,het gaat ook om uw inkomsten en toekomst!!!

 258. wiljan.45 zegt:

  fleur 16:38, je hebt het citaat van wilders niet goed begrepen, denk ik. De columnist Wilders richt zich niet op Bos hier, maar op de redenering van de rapporteurs die HEM wel rechtsradicaal noemen , als hij dezelfde (gericht op zijn land)dingen zegt als Bos en Obama.

  Daar heeft hij wel een punt, toch? (ik heb alleen je citaat gelezen, ik verdedig DUS niet het hele stuk ).
  Je bent het er niet mee eens, goed. Dat kan, maar waarom noem je het

  ‘beneden alle peil’?

  @Johanna, wat is je reactie op An, die Verhagen een nazi noemde? Want zij vind dat een aanslag op een nazi gestimuleerd moet worden.

  Toch,
  @ An?

 259. willem jan zegt:

  In de islam mag men liegen tegen de ‘ongelovigen’. :-) Jij maakt daar stellig gebruik van.

 260. off-topic zegt:

  De meeste Nederlanders zijn vergeten hoe ze vroeger zelf waren!
  http://www.vkblog.nl/bericht/298978/Die_gezellige_volksbuurt

  Warm aanbevolen johanna_nouri!
  Op de groene pijl gedrukt voor het vele zoekwerk en de uitgebreide info!
  ;-)

 261. Fleur zegt:

  -Wouter Bos predikt een ‘beschaafde vorm van nationalisme’ en toont zich ‘trots op Nederland’. Is die aardige Wouter nu ook al een nazi? Wanneer komt hij dan uit de kast als NSB’er? En Willem Drees senior, was die georiënteerd op het eigene of op dat van een ander land?-

  Er staat evident WOUTER BOS,Wilo.
  Het hele stuk lezen is aan te raden.

  Men placht Geert een goed debater te noemen.
  Deze tekst is beneden alle peil,
  een parlementarier onwaardig.
  Jij schrijft beter.
  Je gaat Geert niet helpen!!!

  Wie zijn die rapporteurs dan?
  Die drie neefjes Kwik,Kwak en Kwek van Terhorst?

  Je gaat toch niet zeggen,dat Bos een NSBer is of eventueel kan zijn?
  Beledigen verzwakt je theses.

 262. willem jan zegt:

  Off topic, we leven nu en niet in het verleden. ;-) Vanwaar steeds die facinatie om naar het verleden te verwijzen?

 263. Zwartmeer zegt:

  Hallo johanna_nouri op mijn vraag of het terreur afkeuren al taqiya is zei je: “Nee, dat is geen taqiya, een begrip dat vooral in de hoofden van westerlingen ronddoolt trouwens, ik ken geen moslim die dat begrip kent”.

  Jij weet dus wel wat al taqiya is. Wat is jouw definitie ervan?

  Je zei: “Je spreekt mij nu aan als ‘jullie’ in je opmerkingen over de Palestijnen. Ik ben echter niet ‘jullie’, ik ben slechts één persoon. Je verhaal over de veroveringstochten van de moslims gaat nogal mank. Ik mis bijvoorbeeld de eeuwenlange kruistochten en koloniale veroveringen”.

  Jij durft wel zeg! Je draait de zaken compleet om. Je maakt van de daders de slachtoffers en van de slachtoffers de daders. Die kruistochten waren toch een reactie op de voortdurende moslimaanvallen op Europa? En om het heilige Bijbelse land van de moslims te bevrijden? Wat was er eerst? De kruistochten of de islamitische veroveringstochten? Die hele Arabische claim op dat gebied is belachelijk. De Arabieren bezetten dat land in 634 en ze zijn er in 1099 door de kruisvaarders weer uitgeknikkerd. En daarna is het nooit weer Arabisch geweest! Na een paar keer van eigenaar te zijn verwisseld werd het van 1517 tot 1917 door de Turken bezet. En na een tijdje Engels mandaat gebied te zijn geweest riepen de joden er in 1948 hun eigen staat uit. Wat bleek toen? Dat het het land van de palestijnen was. De hele islamitische wereld schreeuwde moord en brand. Wat een onrecht dat de Joden begaan. De bezetters! Als de islam een godsdienst is die voor rechtvaardigheid opkomt waarom was er dan geen islamitisch verzet tegen de 400 jaar bezetting door de Turken? Of was dat er wel?

  Om het verhaal nog erger te maken, wie gaf moslims het recht om in Jeruzalem, de nu al 4000 jaar heiligste stad van de Joden, een moskee te bouwen? En dan later ook nog eens durven beweren dat deze moskee het derde heiligste object van de islam is. Dat is toch schandalig? Moet je eens voorstellen dat Israel Mekka binnenvalt en er een synagoge bouwt en daarmee blijvend een deel van Mekka claimt. Hoe zouden moslims daarop reageren?

  Je zei: “De oorlog tussen Pakistan en India heeft een koloniale achtergrond, zoals vele andere oorlogen”.

  Dat is helemaal correct! Jij doelt natuurlijk op de 87 jaar overheersing door de Engelsen. En natuurlijk niet op de vijfhonderd zoveel jaar dat het door moslims bezet was. Ik weet niet of jij het weet maar Pakistan is gewoon India hoor. De moslims aldaar meenden zich te moeten afscheiden van hun ongelovige volksgenoten.

  Meer volgt.

 264. wiljan.45 zegt:

  Fleur, ben ik nou zo slim en jij een beetje dom of andersom?

  het is niet Wilders die vindt dat Bos een NSB-Nazi zou zijn, nee, Donzelaer Duck van het Annefrank-peperkoekhuisje en dat rapport zeggen dat
  Althan, dat is de redenering die Wilders hier lijkt neer te zetten
  Een interpretatie dus, die Wilders hier geeft van dat rapport, dat hem rechtsradicaal en nationaaldemocratisch noemt.
  Mag hij niets terugzeggen dan?

 265. The Devel zegt:

  Het rapport doet een aantal suggesties hoe radicalisering kan worden geminimaliseerd. De belangrijkste is het politiek mobiliseren van de moslims zelf, omdat het radicalisering kan voorkomen en aan moslims in het buitenland kan laten zien dat je grieven ook langs vreedzame democratische weg kunt oplossen. Beleidsmakers moeten moslims meer betrekken in hun plannen om de moslimgemeenschap te bereiken, en zelfs moskeeën bezoeken, zoals ze dat ook doen bij kerken en synagogen.
  Moslims zelf moeten hun veroordeling van terrorisme en geweld breed verspreiden, en meer doen aan het verspreiden van kennis over hun religie en overtuigingen. En het justitieel apparaat moet werken aan het vergroten van vertrouwen en begrip.
  Tot slot stelt het rapport dat de overheid het opbouwen van een sterke moslimgemeenschap zou moeten aanmoedigen en bevorderen: ‘Our research suggests that Muslim-American communities desire collaboration and outreach with the government beyond law enforcement, in areas such as public health, education and transportation.’
  Ofwel: praat niet over moslims, maar praat met ze! En: initiatieven die Amerikaanse moslims zien als deel van de oplossing zullen minder kans van slagen hebben. Integendeel: ze vervreemden moslims van de maatschappij en vergroten de kans op ‘homegrown’ terrorisme in plaats van die te verkleinen.

  Deze woorden laten zien hoe ver het dhimmie gedrag al is. Willen wij hier in het westen niet in een afgrond storten, moeten wij stoppen met dit dhimmie gedrag en gaan staan voor onze westerse waarden en normen.
  Praten met moslims heeft geen waarde. Er staat geschreven dat moslims mogen liegen tegen ongelovigen.
  Gaat u onderstaande video maar bekijken. Ik mag hopen dat deze video u een andere kijk mag geven op de islam en dat u met mij de mening gaat delen dat de islam wereldwijd verboden moet gaan worden! http://video.google.nl/videoplay?docid=-8105709395775858867&ei=p0lcS4CVBJHR-AaRypSkCQ&q=what+the+west+needs+to+know#

 266. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  = Wat wel of niet legaal is onder internationaal recht, daar zijn de meningen nou eenmaal over verdeeld, ongeacht hoe vaak jij en Mihai denken dat te bepalen. =

  De advocaat van de verliezende partij is altijd van het tegenovergestelde mening. Dus de meningen zijn altijd verdeeld. Dus de winnende partij heeft nooit gelijk. Logisch toch?

 267. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  = Wat wel of niet legaal is onder internationaal recht, daar zijn de meningen nou eenmaal over verdeeld, ongeacht hoe vaak jij en Mihai denken dat te bepalen. =

  De meningen over terrorisme zijn nou eenmaal over verdeeld, ongeacht hoe vaak E.T. en de Israël-cheerleaders denken te bepalen. Dus waarom zeikt men over terrorisme?

 268. E.T. zegt:

  @Mihai,
  ==De advocaat van de verliezende partij is altijd van het tegenovergestelde mening. Dus de meningen zijn altijd verdeeld. Dus de winnende partij heeft nooit gelijk. Logisch toch?==
  Geen idee Mihai. We hadden het niet specifiek over Israel, maar in het algemeen over onze verschillende interpretaties en views hier over. Vertel jij me maar wie tussen de 2 partijen in elk conflict op de wereld gelijk heeft, jij schijnt dat te weten (en ik voel me winnaar noch verliezer in al die conflicten :-)).

  Btw, ik begrijp je need om af te moeten zeiken op mijn naam, maar kan je het tenminste een beetje op niveau doen? ‘tis zo saai en nergens op slaandend zo…

 269. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Michael Scheuer (22-year veteran of the U.S. Central Intelligence Agency (CIA), where for six years he was in charge of the search for Al-Qaeda leader Osama bin Laden): “They continue to say that bin Laden and Al-Qaeda and its allies are focused on destroying America and its democracy, its freedom, [its] gender equality. And really this war has very, very little to do with any of that. It has to do with what the West and the United States do in the Islamic world.

  Bin Laden has never been focused at all on Western civilization, as such. His ability to rally Muslims to his side is dependent almost solely on the perception in the Islamic world that Western foreign policy is an attack on Islam and the followers of Islam.

  It’s our presence more than anything else in the Islamic world that motivates the enemy”

 270. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  ==ik voel me winnaar noch verliezer in al die conflicten :-)). ==

  Jij rekt alleen de tijd totdat het Westelijke Jordaanoever vol gebouwd is met koloniën en de Palestijnen in Gaza uitgestorven zijn door honger.

 271. An van den burg zegt:

  The Devel

  Ja, als jij nu eerst eens begint onder je gewone naam te schrijven. Praten met jou heeft anders geen waarde. Er staat geschreven dat je onder een nickname mag liegen! Liegen moet wereldwijd verboden worden!!!

  An.

 272. Zwartmeer zegt:

  Hallo johanna_nouri je zei: ‘Honderd Koranteksten onder elkaar plakken geeft niet noodzakelijkerwijs een goed algeheel beeld, zoals jij dat noemt. Om te beginnen zijn er talloze teksten die oproepen tot liefde voor de naaste.”

  Ik zou graag die ene tekst eens willen zien die zegt dat moslims en ongelovigen naasten zijn.

  2:98. God is de vijand van iedereen die niet moslim is

  Zie jij de vijanden van god als je naaste?

  9:123 Bestrijdt ongelovigen

  Help jij ongelovigen of bestrijd je ze?

  Je schreef: "In de godsdienst is geen dwang…" (Koran 2:256) Ik verdenk je nu zwaar van al taqiya. Als je beetje met de koran op de hoogte bent dan moet je weten dat bij verzen die elkaar tegenspreken het laatst geopenbaarde vers geldt. Anders zouden er immers contradicties in de koran staan. Nou pak ik uit het laatst geopenbaarde hoofdstuk 9 vers 49 erbij: Ongelovigen gaan naar de hel. Hoe wil je dat rijmen met vers 2:256?

 273. @ E.T. 31-01-2010 15:03
  = Hoe dan ook, aangezien we het eens schijnen te zijn dat een actie tegen burgers iemand een terrorist maakt, en een actie tegen de soldaten of functioneren van het vijandelijke leger dat niet per definitie iemand een terrorist maakt, zijn de getallen die je boven bracht verder waardeloos, en valt er niet uit te leren of het nou wel of niet de Islam is die meer terroristen rond de wereld produceert. =

  We zijn het er over eens dat
  doelgerichte acties, gericht op intimidatie, destabilisatie of het met geweld afdwingen van je eigen doelen, terrorisme is. Acties tegen buitenlandse bezetters vallen daar niet onder; het humanitair oorlogsrecht biedt voldoende kaders om daarbij te kunnen beoordelen wat wel en niet toelaatbaar is.
  De conclusie dat de weergegeven statistieken waardeloos zijn komt geheel uit de lucht vallen en volgt niet logisch uit je betoog.

  @ Fleur 31-01-2010 15:08
  Ik begrijp uit je reacties zoveel als dat je een flink probleem hebt met Isis, en dat je dat behoorlijk raakt. In plaats van het hier uit te schreeuwen op het blog is het wellicht zinvoller om het aan de redactie voor te leggen, of anderszins tot een vergelijk met Isis te komen.

  @ anoniem 31-01-2010 15:09
  Alias De Kale alias Peter Louter: de regels van het blogverkeer zeggen dat het niet netjes is om op een en hetzelfde blog te posten onder meerdere aliassen. Het valt me van je tegen dat jij je daaraan bezondigt.

  Ik ken Andrew Bottom nauwelijks. Wel levert een korte zoektocht op dat hij zelfbenoemd jihaddeskundige is, zeer actief in anti-islam kringen, en nauw verwacht aan Pamela Geller, Robert Spencer en Geert Wilders.
  Verder hadden we afgesproken om vergelijkingen het nazi’s en Hitler achterwege te laten. Dat geldt ook voor jou.

  @ wiljan.45 31-01-2010 15:09
  Je herhaalt jezelf, uit hier ongefundeerde beschuldigingen die gespeend zijn van enige onderbouwing.

  @ Mephisto 31-01-2010 15:10
  Dank voor de link van dit inderdaad lezenswaardige artikel. Het is herkenbaar en het roept de vraag op hoe dat proces verloopt, waardoor het wordt beïnvloed. Dat zou aanknopingspunten voor nieuwe wegen kunnen bieden.

  @ Ruud Zweistra 31-01-2010 15:23
  Ja dag. Jij beschuldigt mij ergens van en je vraagt mij het tegendeel te bewijzen? Het is aan jou om je huiswerk te doen.

  @ joost tibosch sr 31-01-2010 15:45
  Dat kan en mag inderdaad niet waar zijn, zo lijkt het. We houden liever een zelfgeschapen vijandbeeld in stand. Vanwaar die behoefte kun je je afvragen.

  @ Ely 31-01-2010 16:02
  Tsja. Zie ook mijn reactie aan Joost.

  @ Fleur 31-01-2010 16:38
  Dank voor het attenderen op dit stuk, ik was er nog niet aan toegekomen. Mee eens dat er onvoldoende weerwoord geboden wordt. De toonzetting is zoals gebruikelijk weer beneden alle peil, maar hij komt er weer mee weg.

  @ wiljan.45 31-01-2010 16:59
  = @Johanna, wat is je reactie op An, die Verhagen een nazi noemde? Want zij vind dat een aanslag op een nazi gestimuleerd moet worden.=
  Ik heb nergens hier gelezen dat An Verhagen met een nazi vergeleek. Als jij die tekst wel kunt vinden, kopieer hem dan nog even in met tijd en datum.

  @ willem jan 31-01-2010 17:18
  Heb je daar ook bewijzen voor dat de cijfers van de FBI en Europol die ik aanhaal niet zouden kloppen? Zo niet, dan is dit niet meer dan de zoveelste ongefundeerde beschuldiging.

  @ off-topic 31-01-2010 17:21
  Dank voor je bezoek. Ik ga straks je blog lezen.

  @ Zwartmeer 31-01-2010 18:20
  Dus volgens jou waren de kruistochten naar Jeruzalem het gevolg van de voortdurende (?) aanvallen van moslims op Europa? Laat ik nou altijd gedacht hebben dat het ging om het terug veroveren van Jeruzalem? En wie gaf de christenen het recht om de Levant te bezetten? Of was dat dan allemaal wel legitiem?
  Wat heeft het eigenlijk voor zien om de geschiedenis van de moslims maar steeds weer als bloederig weg te zetten, terwijl jij en ik allebei weten dat het christelijke westen minstens zo veel bloed aan haar handen heeft, ook vandaag de dag? Waarom kijken we niet naar het hier en nu en proberen we de wereld vooruit te brengen in plaats van zo’n grote groep mensen weg te zetten als ‘Het Kwaad’?
  En nee, ik ga me niet laten verleiden tot een discussie over Palestina. Natuurlijk was er islamitisch verzet tegen de Turken. Het was een van de drijfveren om de Britten en Fransen te steunen; in ruil waarvoor deze hun toezeggingen niet gestand deden en de huidige problemen in de wereld brachten.
  Waarom zou een moslim geen moskee in Jeruzalem mogen bouwen, maar mogen de christenen wel overal ter wereld hun kerken stichten? De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Waren het niet de christenen die midden in de islamitische Mezquita in Córdoba zo nodig een kathedraal moesten bouwen?
  De geschiedenis van Pakistan en India kent flink wat geweld; over en weer. De huidige grenzen zijn bepaald door de Britten, rekening houdend met de wens van de provincies waar overwegend moslims woonden om een eigen staat te hebben. Wat ook betekent dat beide landen religieuze minderheden hebben die het lang niet altijd makkelijk hebben.
  Dat alles gezegd hebbend staan de cijfers nog gewoon overeind.

  @ The Devel 31-01-2010 18:26
  Ik kijk uit naar uw voorstellen hoe we er voor kunnen zorgen dat allen zich hier thuis voelen in hun land en hoe we radicalisering van jongeren kunnen tegengaan.

 274. E.T. zegt:

  @Mihai,
  ==Jij rekt alleen de tijd totdat het Westelijke Jordaanoever vol gebouwd is met koloniën en de Palestijnen in Gaza uitgestorven zijn door honger.==

  Dat heeft inderdaad heel veel te maken met de ETA, de IRA, en alle andere conflicten op de aardbol waar we het over hadden :-).
  Misschien handig even te kijken waar over gesproken wordt voor je weer begint met ‘die stoute kolonisten’ te bleren? Je zal verbaasd zijn, maar kans bestaat dat er een discussie gaande is die niet in het bijzonder met dat lapje grond in het midden oosten te maken heeft :-).
  Het heeft niks met het onderwerp te maken, maar inderdaad ga ik door met bouwen op de so called westbank. Of de inwoners van Gaza aan honger zullen sterven weet ik niet. Ik zie geen reden waarom, maar je kan nooit weten. Maar als jij daar bang voor bent, doe er dan wat aan zou ik zeggen.

  @Johanna,
  ==We zijn het er over eens dat…==
  Het zal aan mij liggen, maar ik heb niet precies begrepen waar we het nou over eens zijn :-).
  Is nou een aanval tegen een soldaat van een bezettende krijgsmacht wel of geen terreur? Simpele ja of nee als het kan.
  Het antwoord hier op bepaald of de cijfers wel of niet relevant zijn en of er iets van te leren valt. Als dit niet onder terreur valt, zoals mij lijkt in eerste instantie, en het begrip terrorist dus mee toepasselijk is op het aanvallen van burgers just ‘to make a point’ (dus niet uit direct levens gevaar), kloppen de getallen niet, en lijkt het mij nog steeds dat een groot deel van de terroristen rond de wereld wel degelijk zichzelf als Islamitisch beschouwen.

 275. Ruud Zweistra zegt:

  @Johanna,
  Ach ja, je hebt gelijk: moslims zijn de ergste anti-Westen-terroristen en jij hebt een leuke poging gedaan dat goed te praten.

  Zullen we het daar maar op houden?

  P.S.
  Draag je een hoofddoek, en zo ja, waarom?

  Ik las er laatst iets interessants over, en dat wil ik even controleren bij een deskundige.

 276. wiljan.45 zegt:

  Johanna 19:12
  ik vind mijn constatering duidelijk genoeg:
  —————-wiljan.45 31-01-2010 15:09
  Veel ‘steun’ voor terrorisme hier, ook al wordt er nog zo omstandig een zin later weer van teruggedraaid. Ongelooflijk om te zien hoe hier de hier vertoonde ratio tekort schiet´—————–

  Ik bedoel niet dat het op jou slaat, maar op het geheel hier.
  Maar echt radicaal vind ik het allemaal niet, die afkeuringen van geweld die jij aanhaalt. Er worden mij teveel ´maren´aan toegevoegd.
  Heel onchristelijk. Die was daar wel radikaal in.

  Terrorismeverdedigingsredeneringen heb ik geen zin in. Daarover debatteren, daar heb ik geen zin in,
  Die van de RAFadvocatuur gingen al daar in voor. Sorry, dat soort dolle ratio, daar doel ik op, bah. Je kan alles bewijzen, immers. Ook dat terrorisme nuttig is.

  Heel onchristelijk.

  Het CDA heeft daar eigenlijk toch de beste opvatting over. Vind ik. Daar ga ik toch om juist die reden op stemmen.

  Dat gesteggel over nazigeroep was ook bar… biedt je excuus maar aan, aan Ruud, want jij draaide het wel helemaal op de kop’.
  Ruud moest van jou inbinden, terwijl hij natuurlijk lijdend voorwerp is van dat nazigedoe.
  Waarom doe je daar niet echt iets aan.

  Je weet duivels goed hoe An c.s. ageert. Dat ze Verhagen en Balkenende nog niet als nazi bestempeld heeft, zou me verbazen. Bos vind ze toch zeker wel een nazi?
  Iedereen, alle Nederlanders waren het toch?

  Je draait er dus omheen als je vraagt om de citaatjes..

  Hier zei ze:
  ——-Wie zijn/haar regering niet wegstemt en/of de straat op gaat om te protesteren, is altijd medeschuldig aan wat deze regering doet! Moet ik b.v. Verhagen opblazen? Verhagen heeft als minister van Buitenlandse zaken veel macht. Hij is een Havik in de oorlogspolitiek. Ik kan hem niet opblazen en/of voor een rechter slepen. Maar ieder die zonder protest deelneemt aan "nieuwe verkiezingen" is medeschuldig aan de misdaden die Verhagen in de NATO opwerpt; hij spreekt namens het Nederlandse volk!———-

  Het kan erger.

  Als An weer over ongedierte en nazi schrijft, andere bloggers zo noemt, zoals elders weer in deze tijd, ga je zeker Ingrijpen, Johanna.?
  Zeker op je eigen blog. Objectief blijven!
  Dan zal ik nauwkeuriger zijn

  Heb jij het bewijs voor je bewering dat de kale die en die is, trouwens? Enz.

 277. @ Zwartmeer 31-01-2010 19:06
  Bij het interpreteren van de Koran past mij nederigheid. Ik pretendeer niet alle kennis over de Koran en haar uitleg in huis te hebben, daar waar anderen daar hun hele leven aan besteden om haar te bestuderen. Wat ik er wel over kan zeggen is dit:
  Niet-gelovigen zijn evengoed je naaste als gelovigen. Het is niet aan de mens om een oordeel over zijn naaste te vellen, maar om compassie en mededogen te tonen. De Koran staat daar vol van. Zo komt het woord ‘rahm’ en afgeleiden daarvan in de Koran minstens 325 keer voor. Het betekent compassie, mededogen.
  De Koran stelt dat alle kinderen van Adam gelijk zijn:
  "Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij hebben hen op het vasteland en de zee gedragen en Wij hebben met goede dingen in hun onderhoud voorzien en Wij hebben hen duidelijk verkozen boven velen van hen die Wij geschapen hebben." (17:70)
  Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar religie, naar huidskleur, etc. Onze opdracht is onze medeschepselen lief te hebben en hen mededogen te tonen.
  "God verbiedt niet dat jullie hen die niet wegens de godsdienst tegen jullie gestreden hebben en die jullie niet uit jullie woningen verdreven hebben, met respect en rechtvaardig behandelen. God bemint hen die rechtvaardig handelen." (Koran 60:8)

  = Je schreef: "In de godsdienst is geen dwang…" (Koran 2:256) Ik verdenk je nu zwaar van al taqiya. Als je beetje met de koran op de hoogte bent dan moet je weten dat bij verzen die elkaar tegenspreken het laatst geopenbaarde vers geldt. Anders zouden er immers contradicties in de koran staan. Nou pak ik uit het laatst geopenbaarde hoofdstuk 9 vers 49 erbij: Ongelovigen gaan naar de hel. Hoe wil je dat rijmen met vers 2:256?=
  Dat lijkt een tegenspraak, maar is het niet. 2:256 spreekt zich uit over hoe een moslim zich ten opzichte van niet-moslims behoort te gedragen. 9:49 is het oordeel dat Allah geeft. Het is niet aan mensen om elkaar te veroordelen.

  Na deze Koran-exercitie graag terug naar het onderwerp: het lage aantal door moslims gepleegde terroristische aanslagen in de VS en de EU, waarmee wordt weerlegd dat alle terroristische aanslagen door moslims gepleegd zouden worden.

 278. wiljan.45 zegt:

  Juohanna, je zin
  ‘waarmee wordt weerlegd dat alle terroristische aanslagen door moslims gepleegd zouden worden. ‘

  is een stroman. Niemand beweert dat.
  Satuka zei dat al veel eerder tegen je.
  Dat de ETA in Nederland bommen komt leggen, of als er een miljard Basken zijn, ja dan is er pas echt stront aan de knikker, denk je niet. Want linksen zijn pas fanatiek!
  Grapje.
  Iemand anders zei dat vast al veel eerder tegen je.

  Shit, sic, je weet weinig van de islam. Dat dacht ik al wel.

 279. @ E.T. 31-01-2010 19:40
  @Johanna,
  ==We zijn het er over eens dat…==
  Het zal aan mij liggen, maar ik heb niet precies begrepen waar we het nou over eens zijn :-).
  Is nou een aanval tegen een soldaat van een bezettende krijgsmacht wel of geen terreur? Simpele ja of nee als het kan.
  Het antwoord hier op bepaald of de cijfers wel of niet relevant zijn en of er iets van te leren valt. Als dit niet onder terreur valt, zoals mij lijkt in eerste instantie, en het begrip terrorist dus mee toepasselijk is op het aanvallen van burgers just ‘to make a point’ (dus niet uit direct levens gevaar), kloppen de getallen niet, en lijkt het mij nog steeds dat een groot deel van de terroristen rond de wereld wel degelijk zichzelf als Islamitisch beschouwen.
  Een aanval op soldaten is geen terreur, aangenomen dat het oorlogsrecht daarop toegepast wordt. Dat betekent dat we het ingeval van terreur hebben over niet militairen. Bij burgers lijkt het me duidelijk, daar zijn we het over eens. Een derde categorie wordt gevormd door ‘strijders’, als zodanig ook onderscheiden door het Rode Kruis. En over die groep gaat de discussie bovenal.
  De getallen kloppen wel degelijk, aannemend dat FBI en Europol correct rapporteren. Ze laten zien hoe de werkelijkheid is in de VS en in Europa. Dat is voor ons van direct belang, aangezien we er wonen. De getallen laten zien dat slechts een miniem percentage aanslagen in de EU door moslims werd gepleegd in de periode 2006-2008.

  @ Ruud Zweistra 31-01-2010 19:50
  Het begint irritant te worden. Ik praat niks goed, ik constateer alleen dat slechts 0,4 procent van de terroristische incidenten in de EU in de periode 2005-2008 door moslims is gepleegd, en je derhalve de stelling dat alle terroristische aanslagen door moslims worden gepleegd niet overeind kunt houden.
  Het is voor jou niet van belang of ik wel of niet een hoofddoek draag.

  wiljan.45 31-01-2010 20:18
  Ik lees in de reacties geen steun voor terrorisme, wel de wereld bekijken vanuit meerdere perspectieven dan het westen. Ik lees erin dat men de huidige situatie onrechtvaardig vindt, en ik ben dat met ze eens.
  Jij legt An woorden in de mond die ze niet schreef. Dat is waarom ik je om bewijzen vroeg, die je niet hebt, want die zijn er niet.
  Je kunt je druk maken om het taalgebruik van An, van mij mag je. Ik zie hier ook anderen dan An niet altijd ‘netjes’ taalgebruik hanteren, en dan blijft het erg stil. Inclusief jij. Je meet met twee maten.
  Als ik geen bewijzen had voor mijn bewering dat drie identiteiten 1 zijn, zou ik dat niet schrijven. Als Peter ernaar vraagt, zal ik het overleggen.

 280. @ allen
  Allen bedankt voor de discussie en de uitwisseling van argumenten. Er zijn belangrijke vragen langsgekomen, zoals: wanneer is iets terrorisme, wie is wel of niet een terrorist, hoe bepaal je dat, wat zijn mogelijke achtergronden, zijn die gerechtvaardigd,…
  Duidelijk is dat daarover verschillende standpunten zijn. Ik heb niet de illusie dat we daar zo op een dag gezamenlijk uitkomen. Laten we zeggen dat we de situatie verkend hebben.

 281. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 31-01-2010 20:44
  …Na deze Koran-exercitie graag terug naar het onderwerp: het lage aantal door moslims gepleegde terroristische aanslagen in de VS en de EU, waarmee wordt weerlegd dat alle terroristische aanslagen door moslims gepleegd zouden worden.

  Reactie:
  Uh uh, nee. Als jij het over moslim-aanslagen hebt, bedoel je de grote gericht tegen de Westerse cultuur,

  Als zo’n Europese en dus pro-moslim club er allerlei secundair spul bij neemt, dan moet je dat ook voor de moslims doen.

  En als je dan alle wijk-, buurt- en straatterreur van de moslims erbij neemt, staan de moslims weer fier aan top!

  Wel eerlijk blijven, hè ….

  Laat de dubbele boekhouding maar aan de bankiers over …

 282. Zwartmeer zegt:

  Weet je dat er een probleem is met het overrulen van verzen johanna_nouri? Als Allah daadwerkelijk bestaat dan kun je zeggen dat de koran altijd klaar heeft gelegen. Al miljarden jaren voordat hij dat boek zou openbaren wist Allah precies wat er in zou staan. Dat maakt de vele contradicties zo opmerkelijk. Als god altijd en eeuwig dezelfde is moet zijn mening dat ook zijn.

  2:256 "In de godsdienst is geen dwang…" 9:109 andersgelovigen gaan naar de hel
  In het ene vers maakt het Allah niet uit wat iemand gelooft. Dreigt ook niet met straffen. In het andere vers doet ie dat allemaal wel. Voor hetzelfde ‘delict’ geeft ie twee contradicterende meningen. Vers 9:109 bevat nog een belofte ook.

  De islam zit vol met dit soort tegenspraken. Moslims zeggen vaak dat de wil van Allah moet gebeuren. Maar Allah is toch volmaakt denk ik dan. Hoe kan een wezen dat zegt volmaakt te zijn iets te wensen hebben? Willen is lijden zei Schopenhauer.

  In vele verzen zegt Allah dat hij barmhartig en genadevol is. En in weer andere verzen zegt ie dat de ongelovigen eeuwig zullen branden. Dit is toch ook een enorme contradictie? Als eeuwige pijniging in de hel de straf van een barmhartige genadevolle god is, wat voor straf moet een onbarmhartige en genadeloze god dan wel niet geven?

  Ook de alwetendheid van Allah heeft bijkomende consequenties. Als hij werkelijk bestaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor onze daden. Ons leven is als een langspeelplaat die afgedraaid wordt. Al onze handelingen zijn van te voren bekend. Al voor de geboorte staat vast wie naar de hemel gaat en wie naar de hel. Over de stumpers die naar de hel gaan kun je zeggen dat ze zijn geboren om te lijden. Als je leven van te voren gepland is ben je niet verantwoordelijk je daden. Je kunt immers nooit van het pad zoals bij Allah bekend is afwijken.

  Ook de hadith is bezaaid met dit soort voorvallen. Er is er eén waarin Mohammed van Allah de opdracht krijgt 50 keer per dag te bidden. Toen Mohammed dat toch wat bezwaarlijk vond maakte Allah er vijf van. De vraag is nu of Allah zich bedacht heeft… Als alwetende god moet hij toch geweten hebben dat het er vijf zouden worden ipv 50? Of maakte hij een grapje met Mohammed misschien? Even kijken hoe hij zou reageren ondanks dat hij dat wel wist.

  Als er een god bestaat dan hebben wij het logische denken van hem gekregen. Waarom valt god toch steeds af als we dat logische denken op hem toepassen? De antwoorden zouden toch zijn bestaan moeten bevestigen in plaats van wegwuiven?

  Groeten Zwartmeer

 283. wiljan.45 zegt:

  Op je eigen blog laat je ‘nazi’ rustig staan, Johanna.

  Radikaal zijn in het afwijzen van terrorisme is wat hier duidelijk ontbreekt. Dat is ook mijn ernstig bezwaar tegen partijen als Groenlinks en de SP.

  Dus je beweert iets over ‘de kale’ , dat hij P. is, dat je niet wilt bewijzen hier, tenzij P. er om vraagt???
  En als P. dit niet leest?

 284. Ruud Zweistra zegt:

  @Johanna,
  Laten we het zo zeggen: we hebben weer een stukje nutteloos debat gevoerd.

  Althans, voor jou nutteloos.

  Want gelovigen leren niet.

  Maar misschien hebben anderen en lezers er wat aan.

 285. Ely zegt:

  Jazeker hebben de andere lezers er wat aan gehad Ruud
  Zij hebben, mits ze met een open mind de reacties van vooral jouw hand hebben gelezen, kunnen zien dat de moslimbasher in feite geen poot heeft om op te staan
  En dat dat derhalve een gezwel is in onze samenleving die niet genoeg bestreden kan worden
  Vooral jij hebt dat weer aangetoond
  En dat clubje zielepietjes van je natuurlijk

 286. wiljan.45 zegt:

  Gezwel, kanker, wat een woorden weer, Johanna!

 287. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @E.T.
  ==Of de inwoners van Gaza aan honger zullen sterven weet ik niet. Ik zie geen reden waarom, maar je kan nooit weten. Maar als jij daar bang voor bent, doe er dan wat aan zou ik zeggen.==

  In ieder geval de Israëlische politici denken twee keer na, voordat ze naar het buitenland gaan. Wie weet, gaat het recht toch komen.

 288. Ruud Zweistra zegt:

  Ach, wiljan, zij weten echt niet beter. Kijk hier maar eens:
  http://www.rijnlandmodel.nl/illustraties/narrenschiff/serie_gallery.htm

 289. Zwartmeer zegt:

  Johanna_nouri je zei en vroeg: ““Voor een gelovig moslim is sterven tijdens de jihad daarom de allerbelangrijkste opdracht van de islam.” Ik weet niet op welke obscure bron je dit baseert, maar dé opdracht voor een moslim is te leven volgens de geboden van Allah, God en de naaste lief te hebben, en daarover na de dood verantwoording aan Allah af te leggen. Dé jihad is niet de oorlog, maar de innerlijke haat, de strijd tegen het slechte en voor het goede in jezelf. De Koran roept niet op tot oorlog, maar geeft moslims wel het recht zich te verdedigen als ze aangevallen worden”.

  In 3% van de gevallen in de hadith gaat jihad over innerlijke strijd. In de overige 97% wordt oorlog bedoeld. En dan leg jij nadruk op die 3%? Trouwens betekent innerlijke strijd niet hetzelfde als mein kampf?

  Hier een paar van de verzen waar je om vroeg. De obscure bron is de koran.

  3.157. En als gij voor de zaak van Allah wordt gedood of sterft, zal Allah’s vergiffenis en barmhartigheid zeker beter zijn, dan hetgeen zij bijeengaren.
  3.158. En indien gij sterft of gedood wordt, voorzeker, tot Allah zult gij worden teruggebracht.

  4: 74. Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.

  Groet Zwartmeer.

 290. Zwartmeer zegt:

  Johanna_nouri je zei: “dé opdracht voor een moslim is te leven volgens de geboden van Allah, God en de naaste lief te hebben, en daarover na de dood verantwoording aan Allah af te leggen.”.

  Over dat verantwoording afleggen heb ik nog een vraag. Op het moment dat Allah vraagt naar wat jij gedaan hebt vraagt hij naar de, voor hem, bekende weg. Als alwetende god weet hij natuurlijk jouw antwoord al. En jij weet dat hij het al weet. Dus eigenlijk houden jullie beiden elkaar voor de gek met dat vraag en antwoord spelletje. Nou ja, hij alleen jouw natuurlijk. Inwezen zou hij niets hoeven zeggen en alleen maar naar links of rechts hoeven wijzen. Naar hemel of hel. Wordt het hemel dan vind je het wel best. Maar wordt het roosteren, dan zou je toch wel graag willen weten waarom. Wat heb ik fout gedaan? Wat het antwoord ook is, ik zou vragen, Allah, had u me niet eens eerder wat feedback kunnen geven?

  Iemand straffen moet een bepaald nut hebben. Daar zonder is het sadisme. Je straft om verdere misdaden te voorkomen. Of om iemand er lering uit te laten trekken. Maar wat is het nut van eeuwige straffen? Je kunt er niets meer mee voorkomen. Ook kan iemand er geen lering uittrekken om zich te kunnen verbeteren. Eeuwige straffen is totaal functieloos. Als ik in de hel kwam zou ik Allah vragen waarom hij me dit aan doet. Waarom heeft u me geboren laten worden? U wist toch van te voren dat ik in die paar minuscule seconden hier op aarde een eeuwige straf zou gaan oplopen? Sorry hoor, maar dit is sadisme. Johanna_Nouri, hoe kijk jij hier tegenaan?

  Groet Zwartmeer

 291. vandyke zegt:

  Compliment voor je stuk Johanna! Warm aanbevolen.

 292. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Nog steeds heeft niemand een goed argument gebracht waarom moslims geen aanslagen op het Westen zouden plegen. Men veronderstelt slechts dat moslims zich door het Westen zouden moeten laten uitroeien, beroven, onderdrukken etc. Maar dat is een petitio principii.

 293. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  Blijft staan: verzet is een legitiem antwoord op een niet legitieme situatie.
  Als je meet over dewereld, is de islam nr1 in terrorisme.
  In europa ook; maar dan moet je basken als legitiem verzet aftrekken.

  terrorisme is altijd een politiek/relgieuze daad.
  Dus bv een criminele afrekening is geen terrorisme.
  ———
  heb nog steeds wat moeite met die liefdevolle zelfmoordpleger die al liefhebbend een mannetje of 40 naar allah stuurt.
  Maar dat zal wel aan mij liggen.

 294. willem jan zegt:

  Mihai Martoiu Ticu, moslims roeien, beroven, onderdrukken, … hun eigen geloofsgenoten. Je kan als moslim niet zelf bepalen wat je wilt. Een eigen mening erop na houden hoort niet. Vele moslims durven hun eigen mening niet te verkondigen. Islam religie ‘zonder dwang’.

  Kan je de aanslagen in eigen land (Pakistan, Irak, …) goed praten? Ze voeren terroristische acties uit tov hun eigen geloofsgenoten. Er is veel wrijving tussen de verschillende groeperingen (shiieten, soennieten, …) noem maar op.

  Jij praat het plegen van aanslagen op onschuldige mensen goed.

 295. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @willem jan

  Je reageert niet op mijn argument. Mijn argument is als volgt:

  (1) Ik ben vrij om te doen wat ik wil doen, inclusief terroristische aanslagen plegen.
  (2) Om mijn vrijheid te beperken dient er een goede reden voor zijn (een gerechtvaardigde reden).
  (3) Geef mee een gerechtvaardigde reden waarom moslims geen aanslagen op Westerlingen zouden plegen.

 296. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Ik heb weer gratis propaganda voor jullie:

 297. Ruud Zweistra zegt:

  Mihai Martoiu Ticu 01-02-2010 10:42
  @willem jan

  Je reageert niet op mijn argument. Mijn argument is als volgt:

  (1) Ik ben vrij om te doen wat ik wil doen, inclusief terroristische aanslagen plegen.
  (2) Om mijn vrijheid te beperken dient er een goede reden voor zijn (een gerechtvaardigde reden).
  (3) Geef mee een gerechtvaardigde reden waarom Westerlingen geen aanslagen op moslims zouden plegen.

 298. madeleine meersman zegt:

  ik lees dat in Frankrijk 123 "separatistische" terreuraanslagen waren. Wil de Parijse banlieu dan afscheiden? En wordt elke in brand gestoken auto apart geteld? Of worden alle auto’s bijeengeteld per dag of zo?

  En uw commentaar op de kruistochten verbaast me toch hoor. Welke christenen "bezetten" te Levant? Weet U dan niets over de bloeiende byzantijnse (christelijke) beschaving die daar aanwezig was lang voordat Mohammed zelfs geboren werd? U maakt een probleem van de Mezquita die men TERUG in een kathedraal veranderde, maar U heeft blijkbaar nooit gehoord dat de Aya Sofia in feite een christelijke byzantijnse basiliek was? Net zoals U vast nog nooit gehoord heeft dat de Taj Mahal meer dan waarschijnlijk een oude hindoe tempel was voordat de moslims daar binnenvielen en méér dan 80 miljoen doden maakten uit "vredelievende" overwegingen in de loop der jaren. Daarbij valt Adolf zijn Holocaust wel in het niet zou ik denken.

  Hoezo? extreem rechts gevaarlijker dan islamitische terreur?
  Ik heb het dan nog niet over Afrika gehad waar de islamieten gedurende eeuwen lang afrikaanse slaven kwamen vangen, waarbij slechts 10% van de mannen hun castratie overleefden. Nooit van gehoord? Het laat zich de vraag stellen of de Amerikaanse slaven het in de katoenplantages dan zoveel slechter hadden dan de gecastreerde overlevenden in Arabie en de andere moslimlanden. Aan de etnie van de huidige bevolking te zien, was je toch wel beter af in de Amerikaanse plantages, want veel zwart volk is er in de arabische landen niet bepaald te vinden.

 299. Ely zegt:

  Met de kennis van nu, zou ik liever sterven aan een castratie dan op een Amerikaanse plantage mijn kinderen in slavernij op te zien groeien Madeleine
  Dat is één

  = want veel zwart volk is er in de arabische landen niet bepaald te vinden. =
  Nee vreemd hè, als je je slaven castreert in plaats van er mee fokt zoals de amerikanen deden

  Je vind ook opvallend weinig "WIT VOLK " in de Arabische landen trouwens
  Ja behalve soldaten dan natuurlijk, maar dat is legitiem, omdat de olie moet blijven stromen uiteraard
  Daar hebben we tenslotte recht op als WIT VOLK
  Toch ?
  Madeleine ?

  Volk wat de term ZWART VOLK gebruikt Madeleine, vind ik heel gevaarlijk volk
  Madeleine

 300. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Ruud

  == (3) Geef mee een gerechtvaardigde reden waarom Westerlingen geen aanslagen op moslims zouden plegen. ==

  Omdat de Westerlingen een rechtbank kunnen inrichten waar de Westerlingen ook aangeklaagd zouden kunnen worden en daarmee gedwongen door de machtelozen om dingen te doen of te laten. Pas op het moment dat de moslims zich niet aan die rechtbank willen onderwerpen is de Westerling vrij om aanslagen te plegen. QED.

 301. madeleine meersman zegt:

  Wat is het nu? heb je liever dat ik het woord "neger" had gebruikt? Dat mogen wij hier in België namelijk niet meer gebruiken. De officiele term voor iemand met een zwarte huidskleur is : Zwarte.
  En er is weldegelijk "wit volk" te vinden, of liever "lichter volk"… de kinderen die de moslims bij de zeer gegeerde blanke slavinnen (tot in Engeland kwamen ze ze roven) maakten zullen uiteraard wel een tintje lichter geweest zijn.

  Het gaat hem erover dat in de relatief zéér korte periode dat de Amerikanen zwarte (!ooops) slaven kocht van de Arabische slavendrijvers, véél meer nazaten zijn overgebleven dan in de honderden jaren dat de arabische slavendrijvers de zwarte mensen gingen halen in de brousse, hen ter plekke castreerden en de 10% overlevenden mee naar hun thuislanden nam. Deze mensen konden zich natuurlijk niet meer procreëren, vermits ze gecastreerd waren. De arabische bevolking laat dus véél minder zwarte nazaten zien dan de amerikaanse.
  (en ja, ze overleefden het dus wel in Amerika, terwijl 90% van de gevangen genomen zwarten in arabische handen, het gewoonweg niet overleefden.).

  U weet misschien ook nog niet dat de (zeer beladen term) "kaffer" ook dankzij islam tot in afrika is geraakt? De slavendrijvers (zèlf afrikanen, maar bekeerd tot de islam) mochten geen medemoslims vangen, en gingen daarom op jacht naar de "kaffirs" de ongelovigen, de kaffers… Die term is via de slavenhandel in Zuid Afrika binnengesijpeld in het Nederlands. Alleen… "wij" mogen die term niet gebruiken hé Ely? want dàn zijn we "gevaarlijk volk" nietwaar?

 302. Ely zegt:

  Ja die zwarte mensen in Amerika, die hebben het zo slecht nog niet getroffen met ons Madeleine

 303. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Om niets te zeggen over de Belgen die zomaar 10 miljoen Congolezen hebben uitgeroeid. Bijna twee keer de Holocaust.

 304. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Trouwens, de Europeanen hebben tussen 20 en 100 miljoen indianen uitgeroeid.

 305. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  “Most genocidal killing from the 15th century onwards has been part of Europe’s search for lebensraum.” – Arundhati Roy

 306. Ruud Zweistra zegt:

  Laten we onbeperkt green cards geven aan de zwarten in Afrika….

  Het hele continent loopt leeg…

  Zo rot hebben ze het in Amerika.

 307. Ruud Zweistra zegt:

  Overigens: de inschrijving voor fel realisitische "Wie maakt de stomste opmerking"-quiz staat nog open.

  Sterke kandidaten alhier.

 308. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  ==de inschrijving voor fel realisitische "Wie maakt de stomste opmerking"-quiz staat nog open.==

  De Westerling is lief. Hij is een geniale, hardwerkende, zuinige, vriendelijke humanist, die rijk is geworden via samenwerking, die welvaart, vrijheid en democratie over de hele wereld verspreidt. Helemaal voor niks.

 309. Guzzler zegt:

  @ Mihai: ==Men veronderstelt slechts dat moslims zich door het Westen zouden moeten laten uitroeien, beroven, onderdrukken etc. Maar dat is een petitio principii. ==

  Wie veronderstelt dat moslims zich door het westen zouden moeten laten uitroeien?

 310. Excuus voor de late reacties.

  @ Ruud Zweistra 31-01-2010 21:06
  = Reactie:
  Uh uh, nee. Als jij het over moslim-aanslagen hebt, bedoel je de grote gericht tegen de Westerse cultuur,=

  Als ik het over moslim-aanslagen heb bedoel ik aanslagen gepleegd door moslims, ongeacht het doelwit.

  = Als zo’n Europese en dus pro-moslim club er allerlei secundair spul bij neemt, dan moet je dat ook voor de moslims doen.=

  Sinds wanneer is de FBI een Europese pro-moslim club? Sinds wanneer is Europol, die zich baseert op door de lidstaten aangeleverde gegevens pro-moslim? Je zou eerder veronderstellen dat ze anti-moslim zijn, gelet op het volledig ontbreken van cijfers over extreem-rechtse activiteiten.

  = En als je dan alle wijk-, buurt- en straatterreur van de moslims erbij neemt, staan de moslims weer fier aan top! =

  Die vallen buiten de gangbare definities van terrorisme. Als je ze er wel toe zou rekenen, dan nemen we ook alle vechtpartijen en terreur van autochtone Nederlanders mee.

  = Wel eerlijk blijven, hè …. =

  Ik ben duidelijk in waar ik me op baseer en dus volslagen eerlijk. Ik doe geen pogingen definities op te rekken.

  = Laat de dubbele boekhouding maar aan de bankiers over … =

  Inderdaad, aan hen is dat wel toevertrouwd.

  @ Zwartmeer 31-01-2010 21:12
  De discussie hier gaat niet over de Koran en ook niet over de interpretatie van de teksten die er in staan. Dit is geen religieus dispuut, maar een dicussie over de cijfers die aantonen dat het aantal door moslims in het westen gepleegde aanslagen zeer klein is: 0,4 procent in de EU in de periode 2006 – 2008 en 6 procent in de VS in de periode 1980 – 2005.

  Op grond van het feit dat het overgrote merendeel van de moslims in vrede leeft en nooit aanslagen pleegt, kunnen we concluderen dat de gangbare interpretatie van de Koran is dat geweld niet OK is. Er zijn een beperkt aantal uitzonderingen, die veel schade berokkenen, niet in de laatste plaats aan de moslims zelf die over het algemeen zelf het slachtoffer van die aanslagen zijn; acties die de afkeuring van mensen over de hele wereld – ongeacht hun geloof –over de hele wereld oproepen.

  = Weet je dat er een probleem is met het overrulen van verzen johanna_nouri? =
  De enige die hier beweert dat verzen overruled worden, ben jij. Ik stel dat je die verzen in onderlinge samenhang, in context en in sociaal-historisch perspectief dient te interpreteren. Waarbij de interpretatie van de Koran voor de meesten jarenlange studie vraagt. En dan kom jij hier, en je denkt de wijsheid in pacht te hebben over het geloof van meer dan een miljard mensen. Je gelooft liever je eigen sprookjes dan de vredelievende handreikingen van het gros van de moslims. In plaats van hen als bondgenoten te zien die net als jij en ik terrorisme verafschuwen, bouw je liever je vijandbeeld uit. Dat creëert een belangrijk probleem: we leven samen op deze aarde en ieder van ons leeft het liefst in vrede. Elkaar zwart maken, van ignorantie beschuldigen, elkaar als vijand en bron van alle kwaad zien, laat de haat in ons hart wortelen. En haat leidt niet tot vrede. En is daarmee volslagen tegengesteld aan datgeen waar we zeggen op uit te zijn.

  @ wiljan.45 31-01-2010 21:19
  = Op je eigen blog laat je ‘nazi’ rustig staan, Johanna. =

  Dat klopt. Ik doe niet aan censuur. Daarnaast laat ik ook alle idiote opmerkingen gericht tegen moslims staan. Waar je vreemd genoeg geen enkel bezwaar tegen lijkt te hebben. Kennelijk is het voor jou OK dat medemensen andere mensen beschimpen.

  = Radikaal zijn in het afwijzen van terrorisme is wat hier duidelijk ontbreekt. Dat is ook mijn ernstig bezwaar tegen partijen als Groenlinks en de SP. =

  Let op: graag deze stelling onderbouwen. De derde keer dat ik het je vraag!
  Je kunt hier niet zo maar allerlei ongefundeerde beschuldigingen de wereld in sturen.
  Graag eem pmderbpiwomg v

  = Dus je beweert iets over ‘de kale’ , dat hij P. is, dat je niet wilt bewijzen hier, tenzij P. er om vraagt???
  En als P. dit niet leest? =

  Zegt degene die tezelfder tijd op het blog van Maria Trepp niet-kloppende uitspraken doet over An.

  @ Ruud Zweistra 31-01-2010 21:27
  = Laten we het zo zeggen: we hebben weer een stukje nutteloos debat gevoerd.
  Althans, voor jou nutteloos.
  Want gelovigen leren niet.
  Maar misschien hebben anderen en lezers er wat aan. =

  Als je het niet erg vindt bepaal ik zelf wel of die voor mij nutteloos is. Aan jou zal het liggen, de kwaliteit van het blog gaat door je inbreng met sprongen omhoog! Dank voor het inkijkje dat je ons gaf in je gedachtegoed.

  @ wiljan.45 31-01-2010 21:50
  = Gezwel, kanker, wat een woorden weer, Johanna! =
  Inderdaad, woorden. Ik denk dat Ruud genoeg mans is om er zelf op te reageren. Reageer je ook nog op de opmerkingen die Ruud over anderen maakt?

  @ Ruud Zweistra 31-01-2010 23:02
  = Ach, wiljan, zij weten echt niet beter. Kijk hier maar eens:
  http://www.rijnlandmodel.nl/illustrat... =

  Kijk Wiljan, daar komt Ruud al.

  @ Zwartmeer 31-01-2010 23:14
  = In 3% van de gevallen in de hadith gaat jihad over innerlijke strijd. In de overige 97% wordt oorlog bedoeld. En dan leg jij nadruk op die 3%? Trouwens betekent innerlijke strijd niet hetzelfde als mein kampf?=
  Dat bedoel ik nou als ik stel dat je de teksten in context en in sociaal-historische context moet lezen. In de begintijd van de Islam werden de moslims nu niet bepaald met open armen ontvangen. De oorlog is dan vooral ook de oorlog tegen de moslims. Als je aangevallen wordt heb je het recht je te verdedigen.

  = Hier een paar van de verzen waar je om vroeg. De obscure bron is de koran.

  3.157. En als gij voor de zaak van Allah wordt gedood of sterft, zal Allah’s vergiffenis en barmhartigheid zeker beter zijn, dan hetgeen zij bijeengaren.
  3.158. En indien gij sterft of gedood wordt, voorzeker, tot Allah zult gij worden teruggebracht. =

  In context, vertaling Fred Leemhuis:

  (156) Jullie die geloven! Weest niet zoals zij die ongelovig zijn en die, wanneer zij op de aarde rondtrekken of op veldtocht zijn, van hun broeders zeggen: “Als zij bij ons waren gebleven, dan waren zij niet gestorven en niet gedood.” [Zij zeggen het] opdat God dat tot [een reden voor] wroeging in hun harten zou maken. God geeft leven en laat sterven. God doorziet wat jullie doen. (157) Als jullie op Gods weg sneuvelen of sterven, dan is vergeving van God en barmhartigheid beter dan wat zij bijeenbrengen. (158) Als jullie sterven of sneuvelen dan zullen jullie tot God verzameld worden. (159) Vanwege barmhartigheid van God was jij soepel voor hen, maar als jij streng en hardvochtig was geweest dan waren zij rondom jou uiteengegaan. Reken het hun dus maar niet aan en vraag vergeving voor hen en raadpleeg hen over het beleid. Wanneer je dan een besluit genomen hebt vertrouw dan op God. God bemint hen die vertrouwen hebben. (160) Als God jullie helpt, kan niemand jullie verslaan, maar als Hij jullie in de steek laat, wie is er die jullie daarna nog helpen kan? Op God is het dat de gelovigen hun vertrouwen moeten stellen. (161) Het komt een profeet niet toe dat hij [iets van de buit] ontvreemdt. Wie iets ontvreemdt zal wat hij heeft ontvreemd meebrengen op de opstandingsdag. Dan zal aan iedereen vergoed worden wat hij verdiend heeft en hun zal geen onrecht worden aangedaan.

  In context staat er dus iets heel anders. Dat je barmhartig moet zijn, dat je je vijanden moet vergeven en zelfs raadplegen, dat je niet mag plunderen tijdens een oorlog.

  = 4: 74. Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven. =

  Vertaling Leemhuis:

  (74) Laten zij die het tegenwoordige leven verkopen voor het hiernamaals dan strijden op Gods weg en wie op Gods weg strijdt en gedood wordt of de overwinning behaalt, hem zullen Wij een geweldig leven geven. (75) Wat hebben jullie dat jullie niet op Gods weg strijden en ook niet voor die onderdrukte mannen, vrouwen en kinderen die zeggen: “Onze Heer, breng ons uit deze stad waarvan de inwoners onrecht plegen en breng ons van Uw kant een helper.”

  Je moet dus opkomen voor de verdrukten, dat is wat er staat. Jouw vooronderstelling is dat ‘Gods weg’ betekent dat God strijd en oorlog wil, maar dat is niet wat er staat.

  @ Zwartmeer 01-02-2010 01:41
  = Iemand straffen moet een bepaald nut hebben. Daar zonder is het sadisme. Je straft om verdere misdaden te voorkomen. Of om iemand er lering uit te laten trekken. Maar wat is het nut van eeuwige straffen? Je kunt er niets meer mee voorkomen. Ook kan iemand er geen lering uittrekken om zich te kunnen verbeteren. Eeuwige straffen is totaal functieloos. Als ik in de hel kwam zou ik Allah vragen waarom hij me dit aan doet. Waarom heeft u me geboren laten worden? U wist toch van te voren dat ik in die paar minuscule seconden hier op aarde een eeuwige straf zou gaan oplopen? Sorry hoor, maar dit is sadisme. Johanna_Nouri, hoe kijk jij hier tegenaan? =

  In tegenstelling tot wat velen hier in het westen denken, gaat de Koran uit van eigen verantwoordelijkheid en wordt elk mens gezien als de plaatsvervanger van God op aarde die verantwoordelijkheid draagt voor de Schepping. God heeft zelf door zijn Boodschapper overgebracht hoe je geacht wordt te leven. Je kut dus niet stellen dat je dat allemaal niet had kunnen voorkomen. Een moslim weet hoe hij geacht wordt te leven. De moslims die ik ken gaan dan ook uit van ‘Wat slecht begint zal slecht eindigen’ en ‘Allah zal hem belonen’. Dat laatste dan twee richtingen op.

  Nogmaals: dit is geen Koranles. Het is een blog over het geringe aantal aanslagen van moslims in het Westen. Vanaf nu graag postings die daarover gaan.

  @ vandyke 01-02-2010 06:54
  = Compliment voor je stuk Johanna! Warm aanbevolen. =
  Dank.

  @ Mihai Martoiu Ticu 01-02-2010 08:35
  = Nog steeds heeft niemand een goed argument gebracht waarom moslims geen aanslagen op het Westen zouden plegen. Men veronderstelt slechts dat moslims zich door het Westen zouden moeten laten uitroeien, beroven, onderdrukken etc. Maar dat is een petitio principii. =

  Je brengt hier twee argumenten in één. Er zijn wel degelijk argumenten genoemd waarom moslims geen aanslagen op het Westen dienen te plegen. Ik denk dan aan de internationale conventies die vereisen dat je burgers dient te beschermen.
  Het tweede argument is dat we geen argumenten aanvoeren waarom uitbuiting en onderdrukking door het westen zou dienen te worden getolereerd. Daar heb ik nog weinig tot niets op gehoord.

  @ P.H.M. van de Kletersteeg 01-02-2010 09:50
  = Blijft staan: verzet is een legitiem antwoord op een niet legitieme situatie.
  Als je meet over dewereld, is de islam nr1 in terrorisme.
  In europa ook; maar dan moet je basken als legitiem verzet aftrekken. =

  Dat klopt dus niet. Als de separatisten buiten beschouwing laat, maar waarom zou je want per slot van rekening is ook dat terrorisme en dus afkeurenswaardig, heb je altijd nog de categorieën ‘other’ en ‘left wing’. Wat je dan overhoudt is 0,4 procent terroristische incidenten door moslims.

  = terrorisme is altijd een politiek/relgieuze daad.
  Dus bv een criminele afrekening is geen terrorisme. =

  Iets is terrorisme als het gericht is op het zaaien van paniek, het destabiliseren van de samenleving en/of het met geweld bereiken van eigen doelen.
  Er zijn situaties denkbaar dat criminele afrekeningen dat effect hebben, die zou je dan ook onder terrorisme moeten scharen.

  = heb nog steeds wat moeite met die liefdevolle zelfmoordpleger die al liefhebbend een mannetje of 40 naar allah stuurt. Maar dat zal wel aan mij liggen. =

  Daar hebben we volgens mij allemaal moeite mee. Net als met die 99,6 procent anderen die betrokken zijn bij terroristische incidenten.

  @ Mihai Martoiu Ticu 01-02-2010 13:18
  = Ik heb weer gratis propaganda voor jullie: http://www.youtube.com/watch?v=z6edg7... =

  A country without people?

  @ Ruud Zweistra 01-02-2010 15:56
  = Mihai Martoiu Ticu 01-02-2010 10:42
  @willem jan

  Je reageert niet op mijn argument. Mijn argument is als volgt:

  (1) Ik ben vrij om te doen wat ik wil doen, inclusief terroristische aanslagen plegen.
  (2) Om mijn vrijheid te beperken dient er een goede reden voor zijn (een gerechtvaardigde reden).
  (3) Geef mee een gerechtvaardigde reden waarom Westerlingen geen aanslagen op moslims zouden plegen. =

  Ook Ruud heeft dus geen antwoord.

  madeleine meersman 01-02-2010 16:53
  = ik lees dat in Frankrijk 123 "separatistische" terreuraanslagen waren. Wil de Parijse banlieu dan afscheiden? En wordt elke in brand gestoken auto apart geteld? Of worden alle auto’s bijeengeteld per dag of zo? =

  Nee. Europa kent diverse separatistische bewegingen, met name in Frankrijk, Noord-Ierland en Spanje. Zij plegen terroristische aanslagen, vaak gericht op burgerdoelen. Ze hebben internationale contacten binnen en buiten Europa, bijvoorbeeld met de Colombiaanse FARC. Het Europol rapport 2009, dat de situatie in 2008 beschrijft, schrijft er het volgende over:

  Separatist terrorism remains the terrorism area which affects the EU most. This includes Basque separatist terrorism in Spain and France, and Corsican separatist terrorism in France. The number of separatist terrorist attacks decreased from 532 in 2007 to 397 in 2008, a figure that is comparable to 2006. The vast majority of these terrorist attacks were executed in France and Spain.
  Past contacts between ETA and the FARC illustrate the fact that also separatist terrorist organisations seek cooperation partners outside the EU on the basis of common interests. In the UK, dissident Irish republican groups, principally the RIRA and the CIRA, and other paramilitary groups may continue to engage in crime and violence. (pag. 7)

  The highest sentence in France was 30 years, imposed on a separatist terrorist who attempted to kill a French gendarme in Lucq de Bearn (France) on 28 November 2001. (pag. 16)

  Target selection remains dependent on the political goals of the groups concerned. As in previous years, Corsican separatist terrorist groups mainly targeted private property or individuals, while Basque separatist terrorist groups mainly carried out attacks against business and governmental targets.
  The activities of separatist movements outside the EU have an impact on the security situation inside the EU. (pag. 25)

  In France, 123 attacks were carried out by Corsican separatist groups, one third of which were claimed under the umbrella of the Front de Libération Nationale de la Corse (FLNC). Basque separatist groups carried out 14 attacks.
  As in the previous years, Basque and Corsican separatist groups carried out attacks against different
  types of targets. Although there is a decrease in the attacks against private property and individuals in France,55 these continue to be the main targets of Corsican separatist terrorist groups. Basque separatist terrorist groups in Spain and France focused mainly on attacks against business and governmental targets in 2008.56 (pag. 27)

  = En uw commentaar op de kruistochten verbaast me toch hoor. Welke christenen "bezetten" te Levant? Weet U dan niets over de bloeiende byzantijnse (christelijke) beschaving die daar aanwezig was lang voordat Mohammed zelfs geboren werd? =

  Dat klopt. En u weet ongetwijfeld dat het Byzantijnse Rijk ook wel het Oost-Romeinse Rijk genoemd wordt, de voortzetting dus van het Romeinse Rijk dat gedurende eeuwen het hele Midden-Oosten bezette.

  = U maakt een probleem van de Mezquita die men TERUG in een kathedraal veranderde, maar U heeft blijkbaar nooit gehoord dat de Aya Sofia in feite een christelijke byzantijnse basiliek was? Net zoals U vast nog nooit gehoord heeft dat de Taj Mahal meer dan waarschijnlijk een oude hindoe tempel was voordat de moslims daar binnenvielen en méér dan 80 miljoen doden maakten uit "vredelievende" overwegingen in de loop der jaren. =

  Ik maak daar een probleem van omdat in het discours de moslims wordt neergezet als hebbend een gewelddadige geschiedenis. Soms klopt dat ook. Iets dat ze gemeen hebben met de christenen en de moghuls, en vele anderen. Het is geen onderscheidend kenmerk.

  De Mezquita werd niet ‘terug’ veranderd in een kathedraal. Hij werd gebouwd op de fundamenten van een visigothische basiliek nadat die door de moslims gekocht was. Na de Reconquista werd de Mezquita veroverd, werden 1400 pilaren afgebroken om plaats te maken voor een kathedraal. Waarvan Karel V toen hij het uiteindelijk met eigen ogen zag, zei: U hebt iets gebouwd dat u of anderen overal gebouwd hadden kunnen hebben, maar u hebt iets verwoest wat uniek was in de wereld.’
  Mijn bronnen zeggen niets over bouwen op een oude Hindoe-tempel, maar wel over een braakliggend land. Overigens is de Taj Mahal gebouwd door een islamitische Moghul-keizer. Voor het door u genoemde getal van 80 miljoen doden zie ik graag een bron. U vergeet te melden dat de hindoes zelf ook niet bepaald vrij zijn van geweld, getuige ook recente incidenten gericht tegen christenen, tegen moslims, tegen sikhs.

  = Daarbij valt Adolf zijn Holocaust wel in het niet zou ik denken.=
  We hadden afgesproken af te zien van termen als ‘nazi’ en vergelijkingen met Hitler. Dat geldt ook voor u. Hoeveel doden denkt u dat er in de achter ons liggende eeuwen en nog steeds zijn gevallen in naam van het christendom? Ofwel: geweld is iets dat mensen elkaar aandoen, ongeacht hun religie.

  = Hoezo? extreem rechts gevaarlijker dan islamitische terreur?=
  Voor mij is beide even erg, zeker daar waar geweld gebruikt wordt.

  = Ik heb het dan nog niet over Afrika gehad waar de islamieten gedurende eeuwen lang afrikaanse slaven kwamen vangen, waarbij slechts 10% van de mannen hun castratie overleefden. Nooit van gehoord? Het laat zich de vraag stellen of de Amerikaanse slaven het in de katoenplantages dan zoveel slechter hadden dan de gecastreerde overlevenden in Arabie en de andere moslimlanden. Aan de etnie van de huidige bevolking te zien, was je toch wel beter af in de Amerikaanse plantages, want veel zwart volk is er in de arabische landen niet bepaald te vinden. =

  U kunt natuurlijk wel voorbeelden blijven aandragen, en het zou zelfs kunnen dat ze ook kloppen. Ik beweer niet dat moslims geheel vrij zijn van geweld. Ik beweer wel dat in het westen dat gevaar nogal overdreven wordt. De voorbeelden die u geeft zijn zeer selectief. Zoals het voorbeeld van de slavenhandel hierboven. Notabene Nederland staat bekend als slavenhandelaar bij uitstek! Dat maakt Nederland niet beter of slechter, en de moslims evenmin. Ik denk niet dat de slaven op de Amerikaanse plantages en hun nazaten het eens zullen zijn met uw oordeel over hun levensomstandigheden.
  ‘Zwart volk’ ?

  @ Ely 01-02-2010 18:37
  Het is opvallend hoe selectief het geheugen van mensen is.

  @ madeleine meersman 01-02-2010 19:05
  = Het gaat hem erover dat in de relatief zéér korte periode dat de Amerikanen zwarte (!ooops) slaven kocht van de Arabische slavendrijvers =
  Het is misschien een idee om eens een geschiedenisboek open te slaan. De slavenhandel in Amerika begon in 1619, werd gestart door de zoals immer handeldrijvende Nederlanders. In de achttiende eeuw haalden ze 200.000 slaven uit West-Afrika en verkochten die op slavenmarkten in de Amerikaanse koloniën. De Afrikanen werden met honderden tegelijk vlak naast elkaar in kleine ruimtes gepropt voor een reis van twee tot drie maanden over zee. Veel van de slaven overleefden de reis niet. Als ze lastig waren, werden ze overboord gegooid. In 1865 werd de slavernij, na de Amerikaanse Burgeroorlog, officieel afgeschaft door Lincoln. Het duurde tot de jaren zeventig van de achter ons liggende eeuw voor de rassenscheiding ook werd afgeschaft.
  Uw eigen land België annexeerde nog in 1908 Kongo en het bewind van Leopold II werd gekenmerkt door slavernij, ontvoeringen, marteling, verkrachtingen, onthoofdingen en afhakken van handen. De schattingen over het aantal slachtoffers variëren echter aanzienlijk.
  Ook in islamitische landen is slavernij expliciet verboden. De schrijver van Mohammed, Zaïd, werd door Mohammed uit de slavernij bevrijd en geadopteerd als zijn zoon. De allereerste muezzin, Bilal, was een bevrijde slaaf. De islam gaat uit van gelijkwaardigheid van mensen. De Koran moedigt mensen aan slaven te bevrijden. Zie bijvoorbeeld Soera 90:13-16:
  (10) En hebben Wij hem niet twee wegen gewezen? (11) Toch is hij [de mens; jn] de steile weg niet ingeslagen. (12) En hoe kom jij de weten wat de steile weg is? (13)Vrijlating van een slaaf (14) of voedsel geven op een dag van hongersnood (15) aan een wees uit de verwantschap (16) of aan een arme behoeftige. (17) En verder, dat hij behoort tot hen die geloven, die elkaar tot volharding manen en die elkaar tot barmhartigheid manen.

  = U weet misschien ook nog niet dat de (zeer beladen term) "kaffer" ook dankzij islam tot in afrika is geraakt? =
  De term wel, de betekenis niet. Het Arabische woord ‘kaafir’ heeft niets met slavernij te maken, het betekent: ongelovige. Wij zouden het vertalen als ‘heiden’, iemand die niet een van de monotheïstische godsdiensten aanhangt. De term werd door de als altijd handelsreizende Nederlanders overgenomen, kwam vandaar in het Afrikaans als een scheldwoord voor wat u noemde ‘zwart volk’.

  @ Ely 01-02-2010 19:12
  = Ja die zwarte mensen in Amerika, die hebben het zo slecht nog niet getroffen met ons Madeleine =

  Eigenlijk moeten ze ons dankbaar zijn, want hun leven in onze handen was veel en veel beter.

  @ Mihai Martoiu Ticu 01-02-2010 19:27
  = Om niets te zeggen over de Belgen die zomaar 10 miljoen Congolezen hebben uitgeroeid. Bijna twee keer de Holocaust. =

  Meer dan vijftig jaar nadat Amerika de slavernij afschafte begon België in Congo nog met het mensen tot slaaf maken. Maar toch was hun leven goed.
  .

  @ Mihai Martoiu Ticu 01-02-2010 19:39
  = Trouwens, de Europeanen hebben tussen 20 en 100 miljoen indianen uitgeroeid. =

  Daar is vast een legitieme verklaring voor. Ik kan er zo snel niet een bedenken, maar vraag het Madeleine.

  @ Mihai Martoiu Ticu 01-02-2010 19:40
  = “Most genocidal killing from the 15th century onwards has been part of Europe’s search for lebensraum.” – Arundhati Roy =

  In Alesia wellicht? ‘Niemand weet waar Alesia ligt’.

  @ Ruud Zweistra 01-02-2010 20:33
  = Laten we onbeperkt green cards geven aan de zwarten in Afrika….
  Het hele continent loopt leeg…
  Zo rot hebben ze het in Amerika. =

  Is er een reden dat wij ons als heer en meester over de hele wereld mogen vestigen, maar ‘de zwarten’ in Afrika moeten blijven?

  @ Ruud Zweistra 01-02-2010 20:35
  = Overigens: de inschrijving voor fel realisitische "Wie maakt de stomste opmerking"-quiz staat nog open. Sterke kandidaten alhier..=

  Als je wilt winnen, moet je je wel eerst inschrijven.

  @ Mihai Martoiu Ticu 01-02-2010 20:45
  ==de inschrijving voor fel realisitische "Wie maakt de stomste opmerking"-quiz staat nog open.==

  ===De Westerling is lief. Hij is een geniale, hardwerkende, zuinige, vriendelijke humanist, die rijk is geworden via samenwerking, die welvaart, vrijheid en democratie over de hele wereld verspreidt. Helemaal voor niks. ===

  Dat lijkt me een goede kanshebber om de quiz te winnen. Wie is eigenlijk de quizmaster?

 311. wiljan.45 zegt:

  Johanna, je antwoord op mij —————–= Op je eigen blog laat je ‘nazi’ rustig staan, Johanna. =

  Dat klopt. Ik doe niet aan censuur. Daarnaast laat ik ook alle idiote opmerkingen gericht tegen moslims staan. Waar je vreemd genoeg geen enkel bezwaar tegen lijkt te hebben. Kennelijk is het voor jou OK dat medemensen andere mensen beschimpen.

  = Radikaal zijn in het afwijzen van terrorisme is wat hier duidelijk ontbreekt. Dat is ook mijn ernstig bezwaar tegen partijen als Groenlinks en de SP. =

  Let op: graag deze stelling onderbouwen. De derde keer dat ik het je vraag!
  Je kunt hier niet zo maar allerlei ongefundeerde beschuldigingen de wereld in sturen.
  Graag eem pmderbpiwomg v

  = Dus je beweert iets over ‘de kale’ , dat hij P. is, dat je niet wilt bewijzen hier, tenzij P. er om vraagt???
  En als P. dit niet leest? =
  Zegt degene die tezelfder tijd op het blog van Maria Trepp niet-kloppende uitspraken doet over An.
  ——————————————————————————————————————————–

  Antwoorden:

  Waarom moet ik nog verder onderbouwen dat hier terrorisme aanbevolen wordt ? Je kan toch lezen!?
  2. Ik heb geen gescheld op moslims op MIJN blog. JIJ laat op jouw blog ‘nazi’ toe.

  3. Ongefundeerde beschuldigingen op dit blog mogen niet. Zeg je tegen mij. Ga je daar bij IEDEREEN dan daar even werk van maken?
  Tevens lees je er tot 3 keer overheen dat ik stel dat over terrorisme een redenering , de ratio, tekort schiet.
  Dat je kan BEWIJZEN dat terrorisme MAG en zelfs moet. EN het omgekeerde. Dat wordt ook hier gedaan, dat goedpraten van moord op westerlingen. Met een juridisch-utopische ideologie. De bevordering van het bereiken van die ideologie, daarvoor wordt terrorisme als een der middelen aangevoerd.
  En daar wordt op jouw blog toe opgeroepen.
  Jij vind die premissen van Ticu briljant? Ga daar een op in. Of zeg je dat je het er mee eens bent, Johanna? Waar sta jij op dit punt?

  4. An heb ik al afgehandeld. Op het Treppblog. Graag actie van je als ze het woord nazi gebruikt, op jouw blog. Idem Ticu.
  5 .je hebt dus gelogen. Je hebt geen bewijzen dat achter reageerder de KALE een andere blogger zich verstopt.

 312. Zwartmeer zegt:

  Hallo johanna_nouri, je bent in voordurende staat van ontkenning. Je blijft maar spreken over ongelovigen als je naaste terwijl ik toch overtuigend heb aangetoond dat dat de vijanden van Allah zijn. En dus ook van jouw. Ik toonde je een hadith waarin Mohammed zegt dat hij door terreur groot is geworden. En jij reageert daar helemaal niet op. Over de honderden verzen waarin niet-moslims gedehumaniseerd worden zeg jij dat je ze in hun historische context moet zien. Maar je hebt niet eén poging ondernomen om dat met een voorbeeld te onderbouwen. Om mij m’n fout te doen inzien zou je toch paar verzen in de juiste historische context kunnen zetten?

  Je zei dat het niet aan de mens om een oordeel over zijn naaste te vellen, maar om compassie en mededogen te tonen. Hier herken ik de christelijke boodschap van Jezus. Ik zie er niks islamitisch in. Allah heeft het steeds over geen genade kennen, bijvoorbeeld in vers 29:23. Oeps, ik bega dus weer dezelfde fout. Nou zet maar in de historisch juiste context. Impliciet ontmasker je dan ook mijn verkeerde werkwijze.

  Ook vraag je waarom zou een moslim geen moskee in Jeruzalem zou mogen bouwen, want de christenen mogen ook overal ter wereld hun kerken stichten. Moet je je voorstellen, Hindoestanen bouwen een tempel in Mekka want christenen bouwen ook overal kerken. Je kunt toch geen rechten ontlenen aan een ander die bij een ander iets doet? De vraag is wie de eerste moslims het recht gaf om al hun buurlanden binnen te vallen. En wie gaf hen het recht om in de heiligste stad van de Joden een moskee neer te zetten? De verantwoordelijkheid voor het conflict met Israel wordt door de Arabisch islamitische wereld volledig bij Israel gelegd. Voor mij zijn de Arabieren, de moslims, de hoofdverantwoordelijken. Historisch gezien zijn zij de bezetters en niet de Joden. Mee eens?

  Je zei dat ik de enige hier ben die beweert dat verzen overruled moeten worden. Hier wel ja, maar daarbuiten niet. Zonder dat overrulen kom je gigantisch in de problemen. Als in vers 1 staat dat Joden naar het paradijs gaan, en in vers 2 staat dat dat niet zo is, welk vers moet je dan geloven? Ze kunnen nooit allebeide waar zijn.

  johanna_nouri, je zei “Ik stel dat je die verzen in onderlinge samenhang, in context en in sociaal-historisch perspectief dient te interpreteren. Waarbij de interpretatie van de Koran voor de meesten jarenlange studie vraagt”. Ook dat roept bij mij vragen op. De koran zegt een duidelijk boek te zijn: 5:15. Het is gemakkelijk te begrijpen: 44:58 , 54:22 , 54:32, 54:40. En het is in detail uitgelegd: 6:114. Dus waarom moet een duidelijk en gemakkelijk te begrijpen in detail uitgelegd boek subject zijn van jarenlange interpretatie studie?

  johanna_nouri, je zei: “En dan kom jij hier, en je denkt de wijsheid in pacht te hebben over het geloof van meer dan een miljard mensen”. Ach het aantal mensen dat een geloof aanhangt doet er niet toe. Miljarden hebben ooit fanatiek geloofd dat de aarde plat was en die zaten er ook allemaal naast.

  johanna_nouri, je zei: “Je gelooft liever je eigen sprookjes dan de vredelievende handreikingen van het gros van de moslims. In plaats van hen als bondgenoten te zien die net als jij en ik terrorisme verafschuwen, bouw je liever je vijandbeeld uit”. M’n beweringen heb ik met feiten en heilige teksten onderbouwd. Het enige wat jij hebt gedaan is, of wel doen ze niet gezien te hebben, dan wel ze in een ander licht plaatsen zonder aan te tonen dat dat andere licht de juiste is. Of je pakt een vertaling die je het beste uitkomt. Wie vertelt er hier sprookjes? Je hebt niet een van m’n stellingen ontkracht. Moslims en niet-moslims zijn geen naasten. En daarom doen moslims geen vredelievende handreikingen. Dit is allemaal al taqiya.

  johanna_nouri, je zei: “In tegenstelling tot wat velen hier in het westen denken, gaat de Koran uit van eigen verantwoordelijkheid en wordt elk mens gezien als de plaatsvervanger van God op aarde die verantwoordelijkheid draagt voor de Schepping”.

  In de koran kan alles wel staan. Ik heb eerder geschreven dat als er een alwetende god bestaat wij niet verantwoordelijk voor onze daden zijn. Als god alles weet staat alles vast. Je kunt nooit iets doen dat bij god niet bekend was. Je hele leven is als een langspeelplaat die afdraait. En je hebt op geen enkele gebeurtenis in je leven invloed. Al je (mis)daden zijn geplant. Ronald Jansen zou niet eén moord minder hebben kunnen plegen dan het aantal dat bij Allah bekend is. Hoe graag hij ook gewild zou hebben…

  johanna_nouri, je zei: “God heeft zelf door zijn Boodschapper overgebracht hoe je geacht wordt te leven. Je kunt dus niet stellen dat je dat allemaal niet had kunnen voorkomen. Een moslim weet hoe hij geacht wordt te leven”.

  De koran is een duidelijk boek: 5:15. Het is gemakkelijk te begrijpen: 44:58, 54:22, 54:32, 54:40. En het is in detail uitgelegd: 6:114. Als dit waar is waarom is de islam opgesplit in honderden sekten die allemaal weet iets anders geloven? En soms verschillen ze zoveel dat ze elkaar niet eens meer als moslims zien. De profeet lag nog niet koud onder de grond of de islam scheurde in tweeën om een simpele opvolgers kwestie. Dit heeft de dood van miljoenen moslims, sjiieten en soennieten, tot gevolg gehad. En het conflict woed nog steeds. Al 1400 jaar lang. Er zullen nog miljoenen doden volgen. Ik snap er niks van. Wat is de wijsheid hier? Zou het voor Allah nou zo moeilijk geweest zijn om even te laten weten wie Mohammed’s rechtmatige opvolger moest worden? Hij had het ook nog aan Mohammed zelf kunnen zeggen. Waarom heeft hij dat verzaak?

  Hoe zit het met Allah’s verantwoordelijkheid? Is hij nergens verantwoordelijk voor? Voor niets van z’n creatie? Als ik een huisdier neem moet het dan dankbaar zijn dat ik hem te eten geef? Om mag het het dat eisen? Als Allah mensen op de wereld zet moeten ze dan dankbaar zijn, hoe beroerd ze ook leven? Of mogen ze een goed leven eisen? Johanna_nouri, als jij op de hoogte ben van dat Jantje Pietje wil gaan doodschieten dien jij dat onverwijld aan de politie te melden. Doe jij dat niet, en het loopt fout, dan zul jij medeverantwoordelijk gehouden worden. Waarom zou deze logica, die wij nota bene van god zelf gekregen moeten hebben, niet op hem zelf toegepast mogen worden? Als er iets slechts te gebeuren staat, en god weet dat, en hij heeft de macht om het te voorkomen, dan is hij toch op z’n minst medeverantwoordelijk?

  Groet Zwartmeer

 313. Thomas zegt:

  Oeps……

  Zwartmeer – johanna_nouri 5-0 inmiddels.

  En het mooie is dat alle beweringen van Zwartmeer te controleren zijn in de boeken van de Islam zelf nl. de koran en de haddiths.
  Tot nu toe heb ik van johanna_nouri nog geen enkele met feiten onderbouwde reactie gezien.

  Kom op johanna_nouri… je kunt beter!!!!

  Met vr.gr.
  Thomas

 314. @ wiljan.45 02-02-2010 01:28
  = Waarom moet ik nog verder onderbouwen dat hier terrorisme aanbevolen wordt ? Je kan toch lezen!? =
  Ik ben niet van mening dat het terrorisme hier door wie dan ook aanbevolen wordt. Om die reden vroeg ik je onderbouwing. Je geeft tot nu toe geen enkele inhoudelijke opmerking, maar plaatst slechts algemeenheden over anderen. Daar kan ik niks mee en ik wil er ook niks mee.

  = 2. Ik heb geen gescheld op moslims op MIJN blog. JIJ laat op jouw blog ‘nazi’ toe. =
  Het onderwerp was dat jij wel protesteert tegen het gebruik van het woord ‘nazi’, maar niet tegen negatieve uitingen over moslims. Een onderwerp waar je niet op ingaat, maar dat zij je vergeven.

  = 3. Ongefundeerde beschuldigingen op dit blog mogen niet. Zeg je tegen mij. Ga je daar bij IEDEREEN dan daar even werk van maken? =
  Tevens lees je er tot 3 keer overheen dat ik stel dat over terrorisme een redenering , de ratio, tekort schiet.
  Dat je kan BEWIJZEN dat terrorisme MAG en zelfs moet. EN het omgekeerde. Dat wordt ook hier gedaan, dat goedpraten van moord op westerlingen. Met een juridisch-utopische ideologie. De bevordering van het bereiken van die ideologie, daarvoor wordt terrorisme als een der middelen aangevoerd.
  En daar wordt op jouw blog toe opgeroepen.
  Jij vind die premissen van Ticu briljant? Ga daar een op in. Of zeg je dat je het er mee eens bent, Johanna? Waar sta jij op dit punt?

  Jouw stelling was dat terrorisme verdedigd wordt, en ik vroeg jou om onderbouwing. Nu stel je dat de ratio tekort schiet, en ook dat onderbouw je niet. Mihai is net als jij vrij om hier zijn standpunten te uiten. Als jij het daar niet mee eens bent, is de voor de hand liggende reactie van jouw kant om daarover met Mihai van gedachten te wisselen. Vreemd genoeg vermijd je dat.
  Ik ga niet opnieuw uitleggen waar ik sta, dat heb ik in eerdere reacties al uitvoerig gedaan, ook naar Mihai.

  = 4. An heb ik al afgehandeld. Op het Treppblog. Graag actie van je als ze het woord nazi gebruikt, op jouw blog. Idem Ticu.=
  Zie mijn eerdere reacties. Als het woord nazi niet terzake is, grijp ik ook nu al in. Je verzoek is dus overbodig en suggereert ten onrechte dat ik nu niks doe.
  = 5 .je hebt dus gelogen. Je hebt geen bewijzen dat achter reageerder de KALE een andere blogger zich verstopt. =
  Uit het feit dat ik de gegevens op verzoek aan de betrokkenen overleg volgt niet de conclusie dat ik lieg. Wat is je probleem?

  Ik verzoek je om vanaf nu inhoudelijk te reageren op dit blog en de reacties erop.

 315. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Guzzler

  ==Wie veronderstelt dat moslims zich door het westen zouden moeten laten uitroeien? ==

  Iedereen die beweert dat ze geen aanslagen mogen plegen.

 316. @ Zwartmeer 02-02-2010 17:52
  Dé vraag die je vermijdt te beantwoorden, is wat het betekent dat er enerzijds teksten zijn waar geweld uit spreekt of lijkt te spreken, en anderzijds vele teksten die zich uitspreken over barmhartigheid, erbarmen, mededogen, het goede doen voor de medemens.
  Over het algemeen is het gebruikelijk om teksten in onderlinge samenhang te lezen, om niet geïsoleerde verzen er uit te lichten, en om teksten te beoordelen binnen de context waarin ze werden geopenbaard. Dat alles vermijd je.

  Je verwijt mij dat ik daar geen voorbeelden van aandraag, maar dat heb ik nu juist wel gedaan. Door te wijzen op de benarde positie van de moslims in de begintijd van de islam, waarin ze bespot en beschimpt werden, zelfs moesten vluchten voor hun leven. Binnen die context is geweld gerechtvaardigd, om jezelf tegen aanvallen te verdedigen. Je vroeg mij om historische context? Dit is mijn antwoord, wat ik overigens in eerdere reacties ook al uitgebreid heb toegelicht. Kennelijk kies je ervoor om dat te negeren en mij valse verwijten te maken. Dat is jammer. Ik zou graag van gedachten wisselen, maar jouw manier van reageren bevordert dat in mijn beleving niet.

  Omgekeerd zie ik bij jou geen enkele poging om de door mij aangedragen citaten en verdere toelichting op het begrip ‘compassie’ en ‘barmhartigheid’ in de Koran in te passen in je eigen beperkte visie op de Koran. Je kunt niet ontkennen dat dat wel een belangrijk thema is in de Koran.

  Om je tegemoet te komen, geef ik je één voorbeeld. Ten tijde van het Offerfeest kreeg ik van iemand de vraag hoe God zo wreed kon zijn om van Ibrahim te eisen dat hij zijn zoon offerde. Dit was mijn reactie daarop:
  Gemeten vanuit onze huidige tijd met onze huidige maatstaven kun je inderdaad zonder meer zeggen dat dit wreed is.
  Echter niet naar de maatstaven van de toenmalige tijd. Het verhaal van Abraham wordt gedeeld door joden, christenen en moslims. Het speelt in de tijd dat de Feniciërs aan het bewind waren. Zij aanbaden goden als Baäl en Astarte en het is bekend dat zij kinderen aan hun goden offerden, soms zelfs veel tegelijk. Ook in veel andere archaïsche culturen komen mensenoffers voor. Kinderen worden vaak gezien als onbezoedeld, een rein kind stemt de goden gunstig.
  Het normale verloop van het verhaal zou dus zijn dat het kind daadwerkelijk geofferd wordt aan de goden. Dat maakt dit verhaal over Ibrahiem ook zo mooi. Ibrahiem doet wat gebruikelijk is, hij offert zijn kind op. Zelfs als dat zijn enige kind is en hij al oud is, het kind pas geboren is na veel smeekbeden bij zijn slavin Hagar. In de context van die tijd is het de ontkoping waar het om gaat, en die is zeer ongebruikelijk: God zegt dat het offer al gebracht is en stelt er een dier voor in de plaats.
  Je kunt het verhaal dus zien als een afwijzing van de kindoffers die de afgoden Baäl en Astarte vroegen. En tegelijkertijd, zoals ik mijn vorige reactie schreef, als een beloning van Ibrahiem die zijn hart openstelt voor God.

  Het is een uitstekend voorbeeld hoe de betekenis van zo’n tekst geheel anders is wanneer je die plaatst in de tijd waarin hij geopenbaard werd.

  Dat jij in compassie en mededogen niks islamitisch ziet, zegt niks over de islam. De Koran spreekt veelvuldig over beide. Natuurlijk zijn daar elementen van de christelijke boodschap in te herkennen: Jezus is na Mohammed de grootste profeet binnen de islam. Allah heeft het niet over geen genade kennen. Hij heeft het over zich erbarmen over hen die Hem aanvaarden, en de consequenties voor hen die Zijn bestaan ontkennen. Het helpt je om de hele Soera 29 te lezen in plaats van er slechts één vers uit te lichten.
  Je opmerkingen over Jeruzalem suggereren ten onrechte dat dat een van oorsprong christelijke stad is. Het was onder Romeinse heerschappij dat Jeruzalem werd gekerstend onder heerschappij van de bekeerde keizer Constantijn. De moslims trokken op met een relatief zeer klein leger, maar waren desalniettemin in staat om grote gebieden te veroveren en mensen Arabisch als voertaal te laten accepteren. Dat roept direct de vraag op hoe dat kan. Een belangrijk element daarin is dat veel van die – wat wij noemen veroveringstochten – vaak niet meer waren dan er een gezant heen sturen die onderwerping eiste in ruil voor bescherming. Er zijn dan ook hele gebieden tot de islam bekeerd zonder dat een leger eerst dat hele gebied veroverde. Het in leven laten van de voormalige tegenstander is een kenmerk waarmee de islam zich sterk onderscheidt van het christendom in die tijd. Wie de geschiedenis van Jeruzalem naleest, ziet dat de joden hard vochten tegen de kruisvaarders, die op hun beurt toen de stad hun in handen viel alle joden opsloten in de synagoge om die vervolgens in brand te steken. De vraag zou ook kunnen zijn waarom moslims niet een gebedshuis zouden mogen oprichten op een plek die voor hen net zo heilig is als voor de joden en de christenen.
  De rest van je betoog over de huidige situatie staat hier geheel los van en is nauw verbonden met de geschiedenis voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Als er iemand verantwoordelijk is voor de huidige situatie, dan zijn het wel de Britten en de Volkerenbond. Dit is niet een in aanleg religieus, maar een politiek conflict van bewoners die bezwaar maken tegen het negeren van hun zelfbeschikkingsrecht en het weggeven van hun land.

  == In de koran kan alles wel staan. ==
  Dat is een mooie opmerking nadat je eerst allerlei teksten buiten hun context citeert en mijn teksten en verwijzingen terzijde legt. In de Koran staat inderdaad van alles, maar de Koran is geen winkel waar je naar believen in kunt shoppen. Ik herhaal wat ik eerder zei: teksten moet je in context lezen, in onderlinge samenhang en in sociaal-historische context. Zo lang je dat weigert heeft een gesprek weinig zin.

  Ik verzoek je tevens, nogmaals om on topic te blijven: het geringe aantal door moslims gepleegde terroristische incidenten in de EU en de VS.

  @ Thomas 02-02-2010 18:11
  Het is geen wedstrijd. Ik spreek in alle eerlijkheid en openheid over mijn geloof. Alle beweringen van Zwartmeer zou je kunnen controleren. Mocht je dat doen, lees dan de teksten erom heen ook en plaats ze in de historische context. Neem andere teksten in de Koran in je gedachten mee.

 317. wiljan.45 zegt:

  Je draait er om heen, Johanna. IK ben duidelijk. Jouw standpunt over terrorisme is weer geheel en al duister, ondanks je aanhalen van de sjeik, die terrorisme afwijst enz.
  Dat er ‘maren’ na ‘maren’ op volgen. QED. En dan ga je maar ontwijken. Muggeziftten over woorden. Ga eens nadenken. Over wat ik je schrijf. Dat gelul van je hebben we niets aan. (stijlfiguur van Ticu geleend, excuus)
  Meeliften met macho Ticu-redeneringen. Geef eens je mening over zijn redeneringen hier. Zijn redenering is: als je het kan onderbouwen, mag je terrorisme bedrijven. Totdat de juridische utopie, zijn ware geloof, is gerealiseerd.

  Dat, of ik concludeer dat je er achter kunt staan. Of zie je geen licht tussen je club rond Karen Armstrong en diverse imams uit Jordanië, en Ticu.

  KUNT staan, schrijf ik, Johanna. Want je denken over terrorisme is zo dubbel, terwijl je zo stoer deed over hoe ferm het fenomeen nu eindelijk in de islamwereld zou worden bestreden….de Ammanconferentie enz. heet dat toch….

  Waarom corrigeer je niet op zijn oneliners die eerst de westerlingen, in dit geval de Belgen, kwalificeren als gerechtvaardigd doel voor terrorisme? Of sowieso door de tweedeling te propageren: machtelozen en machtigen, westen niet westen, nazaten van slaven versus hun eigenaren, tot in mijn tijd doorgetrokken.
  M.a.w. IK wordt er direct door bedreigd, door deze herhaalde oproepen. Door de tweedeling in roven en beroofd worden, te blijven spuien, giftige memen te blijven verspreiden. Israel even in een zin erbijslepen mocht natuurlijk ook niet ontbreken, na de vermelding van de indianen.

  Is dat dan geen propaganda? Je herkent ze niet, die oproepen op je blog, tot terrorisme. Vreemd. Het zijn de methoden van Goebbels. Maar dan toegepast door iemand die je tot jouw kamp rekent.

  Ook vermijd je ieder woord over de inbreng van Satuka.

  2. Je moet nog Ruud je excuus aanbieden, omdat je hem aanviel op zijn woordgebruik en NIET Ticu afviel, die ‘nazi,’aan het roepen was.

  3. voorbeeldcitaat van AN:
  An van den burg 27-01-2010 16:13
  Maria, omdat ik bij ongedierte L….r allang ben geband vraag ik even jouw forum, a.u.b.:——

  Toelichting: L…r is oudblogger die al 2 jaar met deze termen wordt gestalkt door Ticu en An, zoals Johanna duivels goed weet.

  Beloof je, Johanna, om dat soort terminologie op JOUW blog te bannen of daar anderszins mee af te rekenen?

 318. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Ruud is een nazi. Waarom zou je iemand aanvallen omdat men een nazi een nazi noemt? Is de waarheid verboden tegenwoordig?

 319. wiljan.45 zegt:

  Hitler is toch dood? Je praat onzin. Dat doe je om te fokken. Niet om de waarheid.
  Johanna, vin je d’r van?
  Snap je toch wel, dat redeneren met ticu, liever niet. QED.

 320. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Oh ja, wiljan.45 is een supernazi.

 321. wiljan.45 zegt:

  Lieverd, waarom zit je zo vol met haat en onzin?
  Je blog laatst had als titel dat ze NIET voor deportatie en vergassing waren.
  Stalker ben je. QED.

 322. @ wiljan.45 02-02-2010 21:18
  = Je draait er om heen, Johanna. IK ben duidelijk. Jouw standpunt over terrorisme is weer geheel en al duister =

  Vanwaar toch die kwaadheid, Wiljan. Zo’n belerend toontje pas je slecht.
  Ik schrijf het nog één laatste keer op, ter afsluiting van de discussie.

  Terrorisme keur ik af.

  Daarnaast ben ik van mening dat als je terrorisme wilt tegengaan, je moet onderzoeken wat de drijfveren van de daders zijn. Dat geeft inzicht en mogelijk oplossingsrichtingen. Mihai noemt een aantal van die drijfveren. Net als een aantal anderen hier.

  Het feit dat er licht zit tussen de opvattingen van Mihai en die van mij is geen reden om Mihai niet aan het woord te laten. Net zo min als het feit dat er licht zit tussen jouw en mijn opmerkingen reden is om jou niet aan het woord te laten.

  Je voelt je bedreigd door de oproepen, dat kan ik me voorstellen. En je weigert om er ook maar een moment over na te denken wat het westen in de wereld heeft gezet met haar jarenlange, nog steeds voortdurende koloniale en machtspolitiek. Je kunt niet eeuwenlang over anderen proberen te heersen zonder dat dat tegenreacties oproept. Dat is geen legitimatie voor terrorisme. Wel een argument voor het westen om de hand in eigen boezem te steken en niet de rest van de wereld tot vijand te verklaren.

  Een klein voorbeeld:
  Vanmorgen las ik een bericht dat in de afgelopen maand in het tribale gebied van Pakistan 12 aanvallen met predators werden uitgevoerd. Twee van deze aanvallen troffen hun doel en doodden 3 Al Qaeda leiders waarnaar de Amerikanen op zoek waren.
  De andere 10 misten hun doel. Een eufemisme voor collateral damage, bijkomende schade. In werkelijkheid namen die andere tien het leven van 123 onschuldige burgers.

  Kijk, ik stel niet dat moslims helemaal geen geweld plegen en er geen onderlinge wisten zijn. Ik stel dat het gevaar voor het westen – gelet op de cijfers – overdreven wordt.
  En ik zie wat het westen – mede namens jou en mij – aanricht in de betreffende landen. En ik stel me de families voor wiens vaders, moeders, broers en zussen, kinderen bij die aanslagen omkwamen. Wat er in hun hart gebeurd nu de mensen die zeggen hen te bevrijden en een beter leven te brengen, 123 van hen doodden in een maand.
  En omdat ik me dat voorstel en me hun pijn inleef, heb ik begrip voor de sentimenten die er in de verknipte ideologie van sommigen toe leiden om terroristische aanslagen te plegen. Dat ontkennen betekent dat je een harde werkelijkheid ontkent en jezelf afsluit van het bewandelen van nieuwe, op een andere, een vreedzamere toekomst afsluit.

  Wiljan, je kunt mij aanspreken op de woorden die ik bezig en op de acties die ik onderneem om anderen bepaalde woorden niet te laten gebruiken. En ik zou graag zien dat we daar samen in optrekken. Dat betekent dat ik van jou verwacht dat je optreedt tegen de stigmatiserende en generaliserende uitspraken van onder meer Peter Louter en Ruud Zweistra. Een vraag die ik hier in algemenere termen al meerdere malen aan je heb gesteld. Een vraag die je keer op keer negeert. En dat is een pijnlijke constatering. Voor mij althans.

 323. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @wiljan.

  ==Lieverd, waarom zit je zo vol met haat en onzin?==

  Ik haat niemand. Die supernazis laten me helemaal syberisch. En onzin is wat je frontaal gelobotomiseerde hersenen produceren.

  ==Je blog laatst had als titel dat ze NIET voor deportatie en vergassing waren.
  Stalker ben je. QED. ==

  Je kletst uit je nek.

 324. wiljan.45 zegt:

  Wat een gelul, Johanna. Excusez, Ticustijl weer.
  Ja, kwaad zijn mag toch?
  Waarom vind jij weerr niets van mijn bezwaar dat ik hier aanteken tegen oproep tot geweld en haatzaaien door ticu?

 325. wiljan.45 zegt:

  Ticu, dit bewijst weer dat je nog absurder kunt worden, tot in het oneindige ga je door kennelijk. Laat nog maar een staaltje van je dolle ratio zien.

 326. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Haatzaaien is wat ruud, louter, phm en nog een paar figuren hier doen. haatzaaien is wat de giganazi Wilders doet. Zelfs Balkenende met zijn politieke steun aan de genocide in Irak is een nazi en Bos, die meegedaan heeft met de misdaad om zijn lekker door paarden neukbaar kontje op een ministeriële pluche te zetten. Voor een minsterpost is een Nederlander in staat miljoenen te vermoorden. Misschien had de blog anders moeten heten. Niet alle nazis zijn Westerlingen maar alle Westerlingen zijn nazis.

 327. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @wiljan.45

  En jij mag absoluut niet over haat praten, want je bent de opperhater. Dat weet ik.

 328. wiljan.45 zegt:

  dank je voor je staaltje dolle ratio.
  .Welterusten

 329. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Gevallen in je eigen zwaard, hater?

 330. Mihai
  Ik had iedereen gevraagd niet langer termen als nazi te gebruiken. Ik vraag ook jou ze achterwege te laten.

 331. @ wiljan.45 02-02-2010 22:40
  = Wat een gelul, Johanna. Excusez, Ticustijl weer.
  Ja, kwaad zijn mag toch?
  Waarom vind jij weerr niets van mijn bezwaar dat ik hier aanteken tegen oproep tot geweld en haatzaaien door ticu? =

  Met kwaad worden bereik je niets en al helemaal niet als je dat blind op mij richt. Ik heb mijn standpunt duidelijk verwoord, en het zint je kennelijk niet. Waarom ontgaat me. Duidelijk is dat je het volslagen oneens bent met Mihai. In dat geval is de voor de hand liggende actie dat jij zelf met Mihai in gesprek gaat in plaats van mij voor je karretje te spannen.

  Ik wacht trouwens nog steeds op je reactie over de stigmatiserende en generaliserende opmerkingen over moslims die hier langskomen. Zo lang die reactie achterwege blijft wek je op zijn minst de indruk dat je tegen dat soort opmerkingen geen bezwaar hebt.

  Mijn geduld met jou is onderhand wel opgeraakt. Ik blijf correct met je in gesprek. Ik verduidelijk waar gevraagd en je blijft me vals beschuldigen. Dat jij dat gelul vindt is voor jouw rekening. Wat ik schreef is hoe ik er over denk. Het is genoeg.

 332. @ Mihai & Wiljan
  Ik zie nu al jullie reacties onder elkaar en het moet me van het hart: ik wil niet dat jullie dit blog misbruiken om dit soort taal tegen elkaar uit te slaan. Hou er mee op. Nu.

 333. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  En Louter is ook een supernazi, die het argument van ruud om de allochtonen te deporteren helemaal een goed argument vond. Ga toch jezelf neuken als dit soort fascisten verdedigt.

 334. jack pastoor zegt:

  @JN: jammer : – (((((((((((((((((((((((
  !!!!!!!!!!!!!!!!!

  Ik hoop dat je een weg weet te vinden om dit soort uitwassen te stoppen voordat het dergelijke groteske vormen aanneemt. De problemen en vooroordelen die je aan de orde probeert te stellen zijn te belangrijk om ze te laten ondersneeuwen in scheldpartijen.

  ik had het een aanbeveling gegeven waar ik nu spijt van heb.

  succes.

 335. @ Mihai en Wiljan
  Ik kom nu net thuis van mijn werk. Ik zie dat jullie niks aantrekken van het appèl dat ik op jullie deed om hier op een normale, respectvolle manier met elkaar om te gaan. Integendeel.
  Daarmee verzieken jullie de sfeer op mijn blog, jullie doen afbreuk aan de inhoud van mijn blog, en aan de intenties van mij en de anderen die reageren.
  Ik heb daarom besloten jullie reacties te verwijderen.
  Indien desondanks jullie gedrag herhalen, zal ik overgaan tot een verbanning.

 336. @ Jack
  Ik ben het geheel met je commentaar eens. Ik was vandaag aan het werk, kom net thuis en zie wat er in de tussentijd zich hier heeft afgespeeld. Het lijkt wel de perfecte illustratie van de discussie die hier gevoerd werd. Als een redelijk verzoek niet (langer) helpt, ben ik genoodzaakt tot actie, die ik inmiddels genomen heb zoals je hierboven kunt lezen.

 337. @ Mihai
  In jouw opinie zijn we allemaal nazi’s, en je geeft daar een duidelijke uitleg bij. Dat neemt echter niet weg dat ik van een ieder hier verwacht dat hij zich gedraagt en de ander met respect tegemoet treedt. Dat is belangrijk. Met (verbaal) geweld los je niks op.
  Je laatste opmerking van 19:45 is eveneens verwijderd.

 338. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Als je wetenschappelijk kan bewijzen dat een nazi een nazi is, dan is dat geen gebrek aan respect, maar slechts een objectief oordeel geven over de werkelijkheid.

 339. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  lees met je eigen ogen:

  “Een derde punt is de omschakeling van immigratieland naar emigratieland. Vooral de intocht van nog meer van de stad afhankelijke immigranten uit de derde wereld moet onmiddellijk gestopt worden, terwijl de uittocht van hooggekwalificeerde Nederlanders, vooral hen met productieve vaardigheden, zo snel mogelijk tot staan moet worden gebracht. Dit is in feite niets anders dan een correctie op het volkomen foutieve immigratiebeleid van de laatste tientallen jaren, eigenlijk al sinds de oorlog .
  Daarnaast zou er eigenlijk nog iets anders moeten gebeuren. Het is hoogstwaarschijnlijk zo dat Nederland mensen kwijt moet, omdat het huidige Nederland voor zijn productenvoorziening al zeven maal zijn eigen oppervlakte in het buitenland nodig heeft – een getal dat op zijn minst tot twee moet worden teruggebracht. Dit kan nooit zonder een aanzienlijke afname van de bevolking, en hier geldt doodgewoon uit hoofde van eerlijkheid: last in, first out”
  http://bit.ly/d7io9s

 340. Als je je dat daadwerkelijk met wetenschappelijke onderbouwing aantoont, moet je dat inderdaad kunnen opschrijven. In jouw reacties van gisteravond heb ik daarvan echter niets gezien. Stellen dat iemand een haatzaaier of een nazi is, maakt het nog niet waar. Als jij die onderbouwing denkt te hebben, schrijf er dan zelf een blog over.

 341. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  "Tezamen met de terugkeer van alle immigranten uit derdewereldlanden, die daar moeten gaan helpen die landen op te wouwen met behulp van datgene dat ze hier geleerd hebben."

  http://bit.ly/c2HBuF

 342. @ Mihai Martoiu Ticu 03-02-2010 20:05 en 20:07
  Ik mis onderbouwing en een betoog van jouw kant. Plaats dat op je eigen blog. Ik ga de discussie hier afsluiten.

 343. Pingback: Statistieken - Radicalisme en extremisme

 344. Rob Alberts zegt:

  Het protest tegen de terreur van schietpartijen in de Verenigde Staten vind ik een goede ontwikkeling.
  De achtergrond en/of ideologie bij schietpartijen vind ik minder van belang.
  Het voorkomen van onschuldige slachtoffers vind ik belangrijker.

  Vredelievende groet,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s